Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Geografsko zamišljanje, zamišljene geografije

Opis terminološkega problema: Zanima me ustreznost termina geografsko zamišljanje za angl. geographical imagination oziroma zamišljene geografije za ang. imagined (tudi imaginative) geographies. V slovenski geografiji sta pojma razmeroma nova, tako da uveljavljena slovenska ustreznika za geographical imagination in imagined Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Novi termini v slovenščini pogosto nastajajo s prevajanjem, ki je uveljavljen poimenovalni postopek. Pri tem je pomembno, da se pojmovnost iz enega jezika ustrezno prenese na drugega. Termin, ki nastane s prevodom, naj bi vzbujal iste predstave kot v izvornem jeziku. Pri terminih geografsko Več...
Zavrnitveni referendum

Opis terminološkega problema: V pravniških krogih so enega od referendumov poimenovali zavrnitveni referendum, nekdo med njimi pa je govoril o zavrnilnem referendumu, čeprav naj bi obakrat govorili o referendumu, s katerim volivci neposredno odločajo o zavrnitvi kakega zakona ali drugega pravnega akta z glasovanjem.  Po Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Eno od najpomembnejših načel v terminologiji je načelo ustaljenosti, po katerem terminov posamezne stroke ne zamenjujemo brez dobrih argumentov in predvsem soglasja stroke. Novi termini tako kot novi izrazi splošnega jezika nastajajo po ustaljenih besedotvornih vzorcih, pri čemer imajo Več...
Računalniško obdeljiva datoteka

Opis terminološkega problema: Zanima nas, kako prevesti angleško zvezo computer processable file, s katero smo se srečali pri prevajanju na slovenskem prevajalskem oddelku pri Evropski komisiji. Ali bi bil prevod računalniško obdeljiva datoteka ustrezen? Zlasti nas zanima, ali je beseda obdeljiv tvorjena pravilno in ali je Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pridevnik obdeljiv je tvorjen sistemsko in pomeni 'ki se da obdelati'. Podobno tudi (primeri in razlage, ki sledijo, so iz SSKJ): berljiv 'ki se da brati', barvljiv 'ki se da barvati', branljiv 'ki se da braniti'. Beseda obdeljiv se pojavlja na spletu, vendar redko, npr. strojno obdeljiv, toplotno Več...
Stavčnica

Opis terminološkega problema: Pri pisanju strokovnega besedila s področja vidnosti in čitljivosti pisav imam težavo s slovenjenjem ang. termina sentence case, ki označuje način prikaza, tj. uporabe velikih in malih črk, pri katerem je prva črka v besedi pisana z veliko črko (majuskulo), sledeče črke pa z malimi Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pri pregledu slovenskih besedil s področja tipografije nismo našli slovenskega ustreznika za angleški termin sentence case. V slovenski različici urejevalnika besedil Microsoft Word 2010 v sklopu ukazov Spremeni velike/male črke (ang. Change case) poleg drugih najdemo naslednje specifične Več...
Hoja po traku

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin slackline, ki označuje obliko rekreacije, pri kateri gre za lovljenje ravnotežja na traku, napetem med dvema opornima točkama, npr. drevesoma. V slovenskih besedilih se za omenjeno dejavnost najpogosteje uporablja termin hoja po traku, ki pa po Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za poimenovanje obravnavane oblike rekreacije se v slovenskem jeziku ob citatnem poimenovanju slackline vse bolj uveljavlja termin hoja po traku, ki je potrjen tudi v strokovni literaturi (prim. diplomsko delo M. Tomšič Možnost rekreacije in športnega turizma v Mojstrani, 2013, str. 79). Termin Več...
Evropska prostovoljska služba

Opis terminološkega problema: Prosimo vas za mnenje o ustreznosti slovenskega poimenovanja projekta Evropske unije, ki se v angleščini imenuje European Voluntary Service (EVS). Gre za projekt posredovanja dela prostovoljcem, ki se v Sloveniji v okviru različnih organizacij izvaja že 20 let. V rabi prevladuje poimenovanje Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot ste ugotovili že sami, v rabi res prevladuje poimenovanje Evropska prostovoljna služba (npr. na spletni strani zavoda MOVIT, zavoda Infopeka, zavoda Manipura), čeprav se pojavlja tudi Evropska prostovoljska služba (npr. na spletni strani prostovljstvo.org, na spletni strani STA znanost). Več...
Zapis vitaminov

Opis terminološkega problema: Kako se pravilno zapiše imena vitaminov, kadar gre za podenoto istega vitamina, na primer: vitamin B12, vitamin D3 ...? Se piše stično z veliko črko in števko (B12), s stičnim vezajem (B-12), podpisano (B12) ali pa morda kako drugače? Največkrat se v strokovni literaturi pojavlja prvi Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Standardizirani zapis katerekoli snovi je najpogosteje dogovor, ki ga je sprejela stroka, po njem pa se ravna tudi pravopis.  Slovenski pravopis 2001 v Pravilih ne omenja posebej navodil za zapis vitaminov, saj omenja le vitamin C in zapis C-vitamin, med primeri pa je pri iztočnici vitamin tudi Več...
Mreženje

Opis terminološkega problema: S katero slovensko sopomenko bi lahko nadomestili poimenovanje mreženje, ki je prevod angleškega poimenovanja networking? Mreženje označuje povezovanje ljudi, ki je za njih koristno. Gre za spretnost, ki posameznikom omogoča, da hitreje in lažje dosežejo različne cilje, npr. dobijo Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Mreženje je slovensko poimenovanje, ki je nastalo z dobesednim prevodom metaforično motiviranega angleškega poimenovanja networking. Poimenuje vzpostavljanje obojestransko ugodnih odnosov s soljudmi (C. D'Amour, Mreženje, spretnost, ki je v šoli ne učijo, 2004, str. 5). Ker je metaforična Več...
Turistični proizvod kolesarstvo

Opis terminološkega problema: Zanima me, kakšna je pravilna raba samostalnikov kolesarjenje in kolesarstvo oziroma kakšna je razlika med njima. Na področju turizma se je namreč izoblikoval poseben tip turističnega proizvoda za kolesarje, ki vključuje ustrezno kolesarsko infrastrukturo, vodenje kolesarskih izletov in Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Na ravni splošnega jezika je pomensko razlikovanje med samostalnikoma kolesarjenje in kolesarstvo precej zabrisano in se pogosto uporabljata sinonimno, čeprav se priponsko obrazilo -nje tipično pojavlja pri tvorjenkah z besedotvornim pomenom 'dejanje' (branje), medtem ko je priponsko obrazilo Več...
Sprovajalec, sprovajanje

Opis terminološkega problema: Pri prevajanju besedila sem za angleško besedo facilitators našla slovensko poimenovanje sprovajalci. Gre za osebe, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem ljudi, torej s posredovanjem pri njihovem nezakonitem vstopu v državo. Na spletu sem sicer našla zadetke v slovenščini, vendar rabo te besede Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pri terminološkem svetovanju skušamo v kar največji meri spoštovati vsa terminološka načela. Eno od njih – načelo ustaljenosti – zagotavlja natančno sporazumevanje med strokovnjaki in tudi natančno sporazumevanje z nestrokovnjaki, ki tega pojma sicer ne poznajo, ga pa lahko pravilno Več...
Obveznost skladnosti

Opis terminološkega problema: V prevodih evropskih predpisov zelo pogosto srečujem angleška izraza compliance obligation in compliance with obligation. Izraza se prevajata in uporabljata različno. Za angleško besedo compliance pri nas uporabljamo: izpolnjevanje, izpolnitev, skladnost, spoštovanje, upoštevanje. Ali so vse Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot ste ugotovili že sami, se angleška beseda compliance prevaja z različnimi slovenskimi ustreznicami. Seveda vse besede, ki ste jih navedli (izpolnjevanje, izpolnitev, skladnost, spoštovanje, upoštevanje) niso sinonimi, ker je prevod odvisen od besedilnega konteksta. To z drugimi besedami Več...
Storitvizacija

Opis terminološkega problema: Za poimenovanje poslovnega modela, pri katerem se izdelkom dodajajo storitve in se jim tako posledično zvišuje dodana vrednost, se v angleščini uporablja termin servitization. Za obravnavani pojem iščemo ustrezen slovenski termin. Ali bi bila ustrezna tvorjenka ostoritvenje? Vprašanje Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za obravnavani pojem v slovenskem jeziku še nimamo ustaljenega termina, tako da se v besedilih pojavlja več različnih poimenovanj, in sicer poservisiranje (prim. J. Gričar Univerzalna odličnost in mojstrstvo vključevanja Slovenije v podonavsko e-regijo, 2010, str. 106), storitvenost Več...