Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Nečisto intoniranje

Opis terminološkega problema: Glasbeniki često uporabljamo izraza fuš in fušati, ki sta v SSKJ razložena: fuš nižje pog. 'opravljanje navadno obrtniških del brez dovoljenja za opravljanje obrtne dejavnosti' in fušati nižje pog. 1. 'opravljati navadno obrtniška dela brez dovoljenja za opravljanje obrtne dejavnosti'; 2. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Raba terminologije v stroki je vedno namenjena natančnemu sporazumevanju najprej med strokovnjaki, nato pa tudi med strokovnjaki in laično javnostjo, ki skozi terminologijo spoznava svet stroke. Sprašujete nas po nevtralnem terminu za dva žargonska izraza, ki sta za govor povsem primerna in Več...
Brezpilotni letalnik

Opis terminološkega problema: Zanima nas, katero slovensko ustreznico nam predlagate za angleški termin drone, ki označuje letalo brez posadke, ki ga pilot vodi z oddaljenega mesta. Ali obdržimo dron ali uporabimo rajši trot?   Vprašanje poslano 6. 5. 2015

Mnenje Terminološke sekcije: Pojma, po katerem sprašujete, ne označuje le angleški termin drone, ampak več poimenovanj, npr. unmanned aerial vehicle, remotely piloted aircraft, pilotless aircraft, UAV. Množica poimenovanj se je prenesla tudi v slovenščino, saj raba za ta pojem potrjuje več terminov, npr. dron, trot, Več...
Točkovnik

Opis terminološkega problema: Sestavni del vloge v habilitacijskem postopku na Univerzi v Ljubljani je tudi obrazec z imenom Pregled dela in točkovalnik. Opozorili so nas, da je pravilno točkovnik in ne točkovalnik. Gre za tabelo, v katero se po vnaprej določenih merilih vpisujejo dosežki kandidata, ki se točkujejo. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Najprej je treba opozoriti, da izraza točkovnik in točkovalnik nista termina v ožjem smislu, saj ne označujeta pojma konkretne stroke. Točkovnik je v SSKJ opredeljen kot 'pravila, določila, ki urejajo način točkovanja', navedeni so tudi naslednji primeri: izdelati točkovnik; točkovnik Več...
Razoroževanje

Opis terminološkega problema: Zanima nas slovenski ustreznik za angleško besedno zvezo decommissioning of weapons, ki označuje proces umika orožja iz aktivne rabe in se pogosto uporablja v zvezi z Irsko republikansko armado in mirovnimi pogajanji na Severnem Irskem. V slovenščini se za omenjeno besedno zvezo uporabljajo Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Gradivo na spletu kaže, da je z besedno zvezo decommissioning of weapons v veliki meri pomensko prekriven tudi izraz disarmament, za katerega se v slovenskih besedilih prav tako najpogosteje uporablja izraz razorožitev oziroma besedna zveza predaja orožja. Izraz razorožitev je ustaljen in ga Več...
Svet dela

Opis terminološkega problema: Zanima nas slovenski ustreznik za angleško besedno zvezo the world of work oz. francosko besedno zvezo le monde du travail, ki je bila v slovenščino neposrečeno prevedena kot gospodarstvo (ang. Strategic partnerships within and across the fields of education, training and youth and with the Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Gradivo na spletu kaže, da se je metaforično motivirano poimenovanje world of work/le monde du travail iz angleščine in francoščine z dobesednim prevodom razširilo tako v slovenščino kot druge jezike. Že SSKJ kot 10. pomen samostalnika svet navaja 'celota pojavov, stvari in odnosov med Več...
Večnamensko tankersko-transportno letalo

Opis terminološkega problema: Prosim vas za pomoč glede poimenovanja za letalo, ki je hkrati zračni tanker in transportno letalo, angleški ustreznik je Multi Role Tanker Transport Aircraft. Termin označuje 'letalo, ki lahko sočasno opravlja tri različne funkcije: prečrpavanje goriva v zraku, prevoz potnikov in/ali tovora Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Letalski razlagalni slovar z ustreznicami v angleščini (2009) avtorja Dominika Gregla angleškega termina Multi Role Tanker Transport Aircraft ne navaja. Od slovenskih izrazov najdemo termin transportno letalo, ki označuje 'letalo, namenjeno prevozu desetih ali več potnikov, oziroma ustreznemu Več...
Vseživljenjska karierna orientacija

Opis terminološkega problema: Prosim za presojo termina vseživljenjska karierna orientacija, ki ga zadnja leta uporabljajo Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Center za poklicno izobraževanje RS in drugi, ki so z njimi povezani. Angleški termin za ta pojem, ki Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pri preverjanju termina karierna orientacija smo med prvimi zadetki na spletu naleteli na Terminološki slovarček karierne orientacije 2011, pri katerem je sodelovalo 12 strokovnjakov iz različnih strok, ki so definirali 54 pojmov s področja karierne orientacije. Osrednji pojem – karierno Več...
Domorodna ljudstva

Opis terminološkega problema: Pri prevajanju se pogosto soočamo z izrazom indigenous peoples, ki na splošno označuje ljudstvo/prebivalstvo, ki je zgodovinsko povezano z določenim območjem in ima specifično kulturo in način življenja, pozneje pa so ga poselili pripadniki drugega naroda, za kar imamo v slovenščini, kot Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V slovenščini za angleško poimenovanje indigenous peoples res obstaja več ustreznikov. Vsak od terminov skuša kar najbolje poimenovati in določiti prebivalce na območjih, ki so tam že prebivali, preden so se tja naselili drugi, predvsem med različnimi kolonizacijami skozi Več...
Razogljičenje

Opis terminološkega problema: Zanima nas vaše mnenje o prevodu angleškega izraza decarbonisation, ki so ga evropske institucije začele uporabljati v zvezi z novo energetsko unijo. Tipična zveza je recimo decarbonising the economy. Izraz pomeni 'postopno prenehanje odvisnosti (gospodarstva) od fosilnih goriv, ki vsebujejo Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Razogljičiti ima v SSKJ kvalifikator metalurgija in označuje 'odstraniti, odvzeti ogljik iz jekel in zlitin', razogljičenje pa je glagolnik od razogljičiti.  Obe obliki najdemo tudi v Tehniškem metalurškem slovarju. V SSKJ je tudi sopomenka dekarbonizacija in dekarbonizirati z enako razlago, Več...
Pasaž, piaf

Opis terminološkega problema: Katera oblika terminov, ki poimenujeta način gibanja konjev, je pravilna: passage ali pasaž in piaffe ali piaf?  Vprašanje poslano: 19. 2. 2015

Mnenje Terminološke sekcije: Termin pasaž je v Glosarčku izrazov konjeniške terminologije definiran kot 'gibanje v kasu, ki ima izrazito in podaljšano fazo lebdenja, zadnje noge pa pri tem ne nosijo le teže, temveč jo tudi izraziteje odrivajo', termin piaf pa kot 'vzvišeno gibanje v taktu, ki se odvija skoraj na mestu, Več...
Kobila poni

Opis terminološkega problema: Poni je skupno poimenovanje za pasme konj, pri katerih višina vihra ne presega 148 cm. Kako bi poimenovali odraslo samico takšnega konja? Ali bi bil ustrezen termin ponica ali ponijka? Vprašanje poslano: 19. 2. 2015

Mnenje Terminološke sekcije: Terminov ponica in ponijka v nam dostopnih slovarjih in strokovni literaturi nismo našli. Tudi specializirani korpus, ki je bil sestavljen za potrebe nastajajočega Terminološkega slovarja živinoreje, omenjenih terminov ne vsebuje. V specializiranem korpusu konjeniških besedil Konji pa termin Več...
Galopski skok

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri pridevnik je ustreznejši za tvorbo večbesednih terminov s področja konjeništva: galopski ali galopni? Ali je na primer ustreznejši termin galopski skok ali galopni skok? Podobno vprašanje se pojavlja pri celotni skupini večbesednih terminov v povezavi z galopom, ki Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Slovar slovenskega knjižnega jezika in Slovenski pravopis navajata le pridevnik galopski, medtem ko pridevnika galopen omenjena slovarja ne vsebujeta. Na tem mestu je potrebno omeniti, da je formalno besedotvorno iz samostalnika galop mogoče poleg pridevnika galopski tvoriti tudi pridevnik Več...