Internet stvari

Opis terminološkega problema:
Zanima me, kateri slovenski termin ustreza angleškemu terminu internet of things (IoT), ki označuje internet, v katerega se povezujejo in medsebojno komunicirajo predmeti in naprave. Našla sem naslednje termine: medmrežje stvari, medomrežje stvari, internet stvari. Kateri je po vašem mnenju najustreznejši?
 
Vprašanje poslano: 13. 4. 2021
Mnenje Terminološke sekcije:

Termin internet stvari je na področju računalništva in informatike že uveljavljen termin. Vključen je v terminološki slovar informatike Islovar, kjer je definiran kot 'prepoznavanje stanja, upravljanje naprav, predmetov, povezanih v omrežje, ki temelji na TCP/IP', in v Slovar družboslovne informatike, kjer je definiran kot 'internet za komunikacijo med napravami, na primer za sledenje vozil ali odčitavanje števca na daljavo'.

Druga dva termina, ki ju omenjate, medmrežje stvari in medomrežje stvari, se v strokovnih besedilih uporabljata precej manj pogosto, kar je pričakovano, saj se tudi medmrežje in medomrežje, ki sta v slovenščini sicer sinonima za internet, uporabljata precej redkeje.

Svetujemo vam torej, da za angleški termin internet of things uporabljate termin internet stvari, ki je v strokovnih besedilih uveljavljen in se pojavi npr. v diplomskem delu Mateja Moharja Varnost v internetu stvari (2017), v zaključnem poročilu o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa Obvladovanje tehničnih in gospodarsko-družbenih vidikov Interneta stvari v slovenskem okolju (vodja projekta: Denis Trček, 2010–2011) ter na spletni strani Poslovno-tehniške fakultete Univerze v Novi Gorici Internet stvari (kot ime predmeta).