Kvaterna amonijeva spojina

Opis terminološkega problema:

Zanima me, katera oblika pridevnika je pravilnejša – kvateren ali kvaternaren. Pridevnik kvateren se pojavi kot sestavina termina kvaterna amonijeva spojina v Farmacevtskem terminološkem slovarju, pridevnik kvaternaren pa kot sestavina v kvaternarna amonijeva spojina v Slovenskem tehniškem slovarju A-B. Oba termina označujeta spojino, v kateri je dušikov atom s štirimi vezmi povezan z ogljikovimi atomi (alkilnimi ali arilnimi skupinami), pri čemer dobi dušikov atom pozitiven naboj in postane kation.

Vprašanje poslano: 10. 5. 2021

Mnenje Terminološke sekcije:

V Slovenskem medicinskem slovarju se pojavita naslednji obliki zapisa v vašem vprašanju omenjene amonijeve spojine, in sicer kvartarna amonijeva spojina ter kvaterna amonijeva spojina. Slednja je usmerjena na kvartarno amonijevo spojino.

Kvartarna amonijeva spojina z definicijo 'spojina amonijevega iona, v katerem so vsi vodikovi atomi zamenjani z alkilnimi oziroma arilnimi skupinami' se pojavi tudi v Kemijskem slovarju.

V Farmacevtskem terminološkem slovarju sta dva termina s sestavino kvateren, in sicer kvaterna amonijeva spojina (1.'antiseptik in dezinficient, ki deluje kot površinsko aktivna snov in interagira z biološkimi membranami mikroorganizmov, npr. cetilpiridinij, benzalkonij' in 2. 'biskvaterna amonijeva spojina s kurariformnim delovanjem, npr. dekametonij') ter kvaterna struktura proteina 'prostorska organizacija podenot v proteinskem kompleksu'. Kvaterne amonijeve spojine so uporabljene tudi v spletnem učbeniku Pomožne snovi v farmaciji: od njihovega poimenovanja do vloge v zdravilu.

Pojavlja se tudi oblika kvarterna amonijeva spojina, npr. v članku M. Kumperščak Duh Antiseptiki in razkužila v lekarniški praksi v Farmacevtskem vestniku (2018, npr. str. 142), in kvarternarna amonijeva spojina, ki se pojavi najredkeje.

Vse oblike označujejo isti pojem, predvidevamo pa, da se variante pojavljajo zaradi vpliva angleškega termina quaternary ammonium compounds.

V strokovnih in znanstvenih besedilih sta najpogostejši obliki kvaterna amonijeva spojina, npr. v učbeniku Kemija 3, in kvartarna amonijeva spojina, npr. v diplomskem delu J. Modic Fungicidno delovanje posameznih aktivnih komponent v pripravkih na osnovi bakra in etanolamina (2007, npr. str. 10, 14), v doktorski disertaciji C. Marhold Ugotavljanje bakterij iz družine Chlamydiaceae pri pticah v Sloveniji (2013, str. 30).

Svetujemo vam, da izmed vseh naštetih uporabljate obliko kvaterna amonijeva spojina, ki je dovolj uveljavljena v strokovnih besedilih in jo priporočata Farmacevtski terminološki slovar in učbenik Pomožne snovi v farmaciji: od njihovega poimenovanja do vloge v zdravilu.