Učna poduspešnost

Opis terminološkega problema:

Prosili bi vas za mnenje glede angleškega termina academic underachievement, ki označuje stanje, ko je otrokova učna uspešnost nižja od pričakovane glede na njegove sposobnosti. Razmišljali smo o dosežkih pod zmožnostmi ali dosežkih pod pričakovanji, zdaj pa se nam zdi najustreznejše poimenovanje poduspešnost.

Vprašanje poslano: 10. 5. 2021

Mnenje Terminološke sekcije:

Poimenovanji dosežek pod zmožnostmi ali dosežek pod pričakovanji sta opisni in zato za rabo v strokovnem sporazumevanju manj primerni. Na drugi strani pa poduspešnost pojem primerno označuje, sledi načelu gospodarnosti in – kot smo ugotovili, ko smo pripravljali to mnenje – ima potrditve v rabi.

Poduspešnost je v okviru slovenskega jezikovnega sistema tvorjenka, ki je nastala s sestavljanjem (nižja uspešnost > poduspešnost). Predpona pod po SSKJ2 namreč izraža 'doseganja nižje mere, intenzivnosti, kvalitete' (pomen 2c), podobno npr. velja za podzaposlenost, ki je vključena v SSKJ2 in v terminološko bazo IATE, v kateri ustreza angleškemu terminu underemployment.

Poduspešnost navaja tudi Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja, ki jo definira kot '/n/eizkoriščenost intelektualnih potencialov; učenec v šoli ne dosega ravni učnih dosežkov, ki bi jo glede na njegove sposobnosti pričakovali.' Kot angleški termin je sicer naveden sub performance, v drugih besedilih pa poduspešnost ustreza angleškemu underachievement; gl. npr. magistrsko delo M. Tašner Prepričanja, znanja in izkušnje učiteljev s poučevanjem učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine (2016, str. 8) in diplomsko delo M. Viršček Strategije dela s socialno slabše prilagojenimi poduspešnimi nadarjenimi učenci (2014). V doktorski disertaciji S. Kosmač Brezar Reprezentacije učiteljev o romskih učencih (2016, str. 231) je uporabljena izobraževalna poduspešnost, v doktorski disertaciji B. Jeraja Pomen spola razrednih učiteljev pri vzgoji in izobraževanju dečkov in deklic (2013, npr. str. 58) in članku I. Ferbežerja Ali si talenti želijo svoje lastne učne izbire (2018) pa učna poduspešnost.

Pojem označuje še en termin, in sicer učna neuspešnost. V članku A. Sekulić Majurec Poseben način spodbujanja učno neuspešnih nadarjenih srednješolcev, objavljenem v Pedagoških obzorjih, 1996, 10/1–2, str. 75–83, in diplomskem delu K. Marinko Jenko Neuspešni nadarjeni otroci (2016) je vzpostavljena neposredna povezava med angleškim terminom underachievement in slovenskim terminom učna neuspešnost oz. med underachieving gifted students in neuspešni nadarjeni učenci. Izpostaviti velja nadaljnjo delitev učne neuspešnosti, in sicer na relativno učno neuspešnost, za katero velja, da so učenčevi dosežki nižji od pričakovanih glede na njegove sposobnosti, in absolutno učno neuspešnost, pri kateri je učenec negativno ocenjen, ponavlja razred ali zaključi osnovno šolo v nižjem razredu (gl. samoevalvacijsko poročilo Učne težave – kako se jih lotevamo (2012/13)).

Relativna učna neuspešnost je torej natančnejše poimenovanje za doseganje nižje učne uspešnosti od pričakovane glede na sposobnosti kot učna neuspešnost. Še primerneje pa po našem mnenju pojem označuje učna poduspešnost, zato predlagamo, da jo uporabljate kot ustreznik za underachievement.