Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Vseživljenjska karierna orientacija

Opis terminološkega problema: Prosim za presojo termina vseživljenjska karierna orientacija, ki ga zadnja leta uporabljajo Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Center za poklicno izobraževanje RS in drugi, ki so z njimi povezani. Angleški termin za ta pojem, ki Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pri preverjanju termina karierna orientacija smo med prvimi zadetki na spletu naleteli na Terminološki slovarček karierne orientacije 2011, pri katerem je sodelovalo 12 strokovnjakov iz različnih strok, ki so definirali 54 pojmov s področja karierne orientacije. Osrednji pojem – karierno Več...
Domorodna ljudstva

Opis terminološkega problema: Pri prevajanju se pogosto soočamo z izrazom indigenous peoples, ki na splošno označuje ljudstvo/prebivalstvo, ki je zgodovinsko povezano z določenim območjem in ima specifično kulturo in način življenja, pozneje pa so ga poselili pripadniki drugega naroda, za kar imamo v slovenščini, kot Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V slovenščini za angleško poimenovanje indigenous peoples res obstaja več ustreznikov. Vsak od terminov skuša kar najbolje poimenovati in določiti prebivalce na območjih, ki so tam že prebivali, preden so se tja naselili drugi, predvsem med različnimi kolonizacijami skozi Več...
Razogljičenje

Opis terminološkega problema: Zanima nas vaše mnenje o prevodu angleškega izraza decarbonisation, ki so ga evropske institucije začele uporabljati v zvezi z novo energetsko unijo. Tipična zveza je recimo decarbonising the economy. Izraz pomeni 'postopno prenehanje odvisnosti (gospodarstva) od fosilnih goriv, ki vsebujejo Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Razogljičiti ima v SSKJ kvalifikator metalurgija in označuje 'odstraniti, odvzeti ogljik iz jekel in zlitin', razogljičenje pa je glagolnik od razogljičiti.  Obe obliki najdemo tudi v Tehniškem metalurškem slovarju. V SSKJ je tudi sopomenka dekarbonizacija in dekarbonizirati z enako razlago, Več...
Pasaž, piaf

Opis terminološkega problema: Katera oblika terminov, ki poimenujeta način gibanja konjev, je pravilna: passage ali pasaž in piaffe ali piaf?  Vprašanje poslano: 19. 2. 2015

Mnenje Terminološke sekcije: Termin pasaž je v Glosarčku izrazov konjeniške terminologije definiran kot 'gibanje v kasu, ki ima izrazito in podaljšano fazo lebdenja, zadnje noge pa pri tem ne nosijo le teže, temveč jo tudi izraziteje odrivajo', termin piaf pa kot 'vzvišeno gibanje v taktu, ki se odvija skoraj na mestu, Več...
Kobila poni

Opis terminološkega problema: Poni je skupno poimenovanje za pasme konj, pri katerih višina vihra ne presega 148 cm. Kako bi poimenovali odraslo samico takšnega konja? Ali bi bil ustrezen termin ponica ali ponijka? Vprašanje poslano: 19. 2. 2015

Mnenje Terminološke sekcije: Terminov ponica in ponijka v nam dostopnih slovarjih in strokovni literaturi nismo našli. Tudi specializirani korpus, ki je bil sestavljen za potrebe nastajajočega Terminološkega slovarja živinoreje, omenjenih terminov ne vsebuje. V specializiranem korpusu konjeniških besedil Konji pa termin Več...
Galopski skok

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri pridevnik je ustreznejši za tvorbo večbesednih terminov s področja konjeništva: galopski ali galopni? Ali je na primer ustreznejši termin galopski skok ali galopni skok? Podobno vprašanje se pojavlja pri celotni skupini večbesednih terminov v povezavi z galopom, ki Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Slovar slovenskega knjižnega jezika in Slovenski pravopis navajata le pridevnik galopski, medtem ko pridevnika galopen omenjena slovarja ne vsebujeta. Na tem mestu je potrebno omeniti, da je formalno besedotvorno iz samostalnika galop mogoče poleg pridevnika galopski tvoriti tudi pridevnik Več...
Rešeno drevo, rešeni les

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako na področju oblikovanja pohištva poimenovati drevje, ki ni bilo posekano z namenom pridobivanja lesa, ampak zaradi sanacijskih, sanitarnih ali drugih vzrokov, npr. spora med sosedi, gradnje nove hiše. Gre predvsem za drevje, ki raste v urbanem okolju. Angleški termin je salvaged Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za angleški termin salvaged trees oz. salvaged timber očitno še ni uveljavljenega slovenskega termina. Zaradi pridevnika salvaged smo pri pregledovanju gradiva najprej naleteli na področje gozdarstva, na katerem je za angleški termin salvaged cut uveljavljen slovenski termin sanitarna Več...
Zabodeni golob

Opis terminološkega problema: Zanima me, če bi bilo za vrsto golobov z latinskim imenom Gallicolumba luzonica ustrezno slovensko poimenovanje grlica krvavečega srca. Za omenjeno vrsto ptičev je značilna rdeča lisa na sredini belih prsi, ki spominja na rano. Angleško poimenovanje vrste je Luzon Bleeding-heart in nemško Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Poimenovanja grlica krvavečega srca v nam dostopnih virih nismo našli. Se pa na spletu za omenjeno vrsto pojavljajo tri različna slovenska poimenovanja, in sicer: luzonski golob, krvavoprsi golob in zabodeni golob. Prvi dve poimenovanji sta precej redki, medtem ko je poimenovanje zabodeni golob Več...
Spajkanje

Opis terminološkega problema: Za poimenovanje procesa spajanja kovinskih delov s pomočjo dodane staljene kovine se v slovenščini uporabljata termina lotanje in spajkanje. Zanima nas, kateri termin je ustreznejši in okoli katerega bi bilo ustrezneje oblikovati besedno družino? Torej, ali so bolj ustrezni termini lotati, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Slovar slovenskega knjižnega jezika navaja glagola lotati 'spajati kovinske dele z lotom' in glagol spajkati  'spajati kovinske dele s spajko'. Ker imata besedi lot in spajka v omenjenem slovarju enako razlago 'zlitina za spajanje kovinskih delov', lahko sklepamo, da sta tudi glagola lotati in Več...
Vzvratni avtosedež

Opis terminološkega problema: Pri prevajanju smo naleteli na težavo pri slovenjenju angleškega termina rear facing car seat, ki označuje otroški avtosedež, ki je nameščen tako, da otrok med vožnjo gleda v nasprotno smer vožnje. Slovenski ustrezniki nazaj obrnjeni avtosedež in avtosedež, obrnjen v nasprotni smeri Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Na spletu se kot poimenovanja za tovrstne otroške avtosedeže, ki so v Sloveniji še razmeroma redki, uporabljajo različne opisne zveze: nazaj obrnjeni otroški avtosedež; nazaj obrnjeni avtosedež; nazaj obrnjeni sedež; otroški avtosedež, obrnjen nazaj; otroški sedež, obrnjen nazaj; Več...
Proizvajalec-odjemalec

Opis terminološkega problema: Zanima nas slovenski ustreznik za angleški termin prosumer. Termin na področju trga električne energije označuje odjemalca, ki električno energijo hkrati tudi proizvaja. Ustreznik je proizvajalec-odjemalec. Vendar pa se angleški termin prosumer uporablja tudi na drugih področjih, kjer ne Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Angleški termin prosumer je nastal iz sestavin producer in consumer. Na področju trga električne energije (glej Slovar izrazov za trg električne energije, 2001) ima (power) producer ustreznik proizvajalec (električne energije) in definicijo 'pravna ali fizična oseba, ki proizvaja električno Več...
Apostille

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali bi francoski izraz apostille lahko podomačili v apostilja (in sicer po analogiji s francoskim imenom Bastilja (Bastille), čeprav je slednje lastno ime). Termin apostille označuje formalnost, zahtevano za potrditev resničnosti podpisa, funkcije podpisnika listine in, če je Več...

Mnenje Terminološke sekcije: 5. oktobra 1961 je bila podpisana Konvencija o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin oz. Haaška konvencija, ki je med državami pogodbenicami odpravila diplomatsko in konzularno legalizacijo tujih javnih listin, ki so izdane na ozemlju ene države pogodbenice in jih je treba predložiti Več...