Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Lokalna hrana

Opis terminološkega problema: V medijih pogosto zasledimo besedno zvezo lokalna hrana, s katero v Sloveniji in EU vsebinsko pojmujemo hrano, pri kateri so proizvajalci (kmetje) v neposredni tržni povezavi s potrošniki, brez večjih vmesnih trgovskih verig. Obenem je besedna zveza lokalna hrana razumljena še z ekološkega Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Lokalno pridelana/predelana hrana oz. različica lokalna hrana je termin, ki po eni od definicij (npr. Ptujski zadružnik) označuje 'svežo hrano, pridelano v lokalnem okolju, ki od njive do krožnika potuje najkrajši čas'. Agronomski strokovnjaki so kot možno merilo oddaljenosti izbrali Več...
Zavarovana vrsta

Opis terminološkega problema: Kateri termin je ustreznejši: zavarovana vrsta ali zaščitena vrsta? Termin označuje ogroženo živalsko ali rastlinsko vrsto, za katero je uradno določen poseben varstveni režim, da bi se ohranilo njeno ugodno stanje, tj. da bi bil njen obstoj zagotovljen tudi v prihodnosti.  Vprašanje Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V Botaničnem terminološkem slovarju je termin zavarovana vrsta definiran kot 'rastlinska vrsta, ki je na določenem območju zavarovana s pravnim aktom zaradi potencialne ali dejanske ogroženosti'. Termin ogrožena vrsta pa je v Planinskem terminološkem slovarju definiran kot 'vrsta rastline Več...
Žižola

Opis terminološkega problema: Zanima me, katera oblika je pravilna: žižola ali žižula. Slovar novejšega besedja navaja obliko žižula, slovenska Wikipedija pa obliko žižola. Gre za grm ali do 8 m visoko drevo, ki pri nas raste v obmorskem pasu slovenske obale in v slovenski Istri. Po obliki spominja na plodove oljke, po Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V Slovarju novejšega besedja je res zaslediti obliko žižula, ki pomeni 'sredozemsko drevo s svetlozelenimi suličastimi usnjatimi listi ali njegov jajčast koščičasti sad rdeče barve'. V etimološkem delu slovarskega sestavka je podatek, da oblika žižula izhaja iz hrvaščine. Tudi Več...
Partnerski program

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin affiliate program, ki označuje metodo spletnega trženja, pri kateri posameznik na svoji spletni strani ali forumu promovira izdelek ali storitev in s tem zasluži določen odstotek od prodaje. V povezavi s tovrstnim trženjem se pojavljajo še Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za večbesedne termine s področja spletnega trženja s sestavino affiliate smo v besedilih na spletu našli slovenske ustreznike s sestavinami partnerski, posredniški in družbeniški, med katerimi so daleč najbolj pogosti termini s pridevnikom partnerski. Od slovenskih slovarjev obravnavane Več...
Brek

Opis terminološkega problema: Zanima me, katero poimenovanje – brek ali breka – ustrezneje poimenuje 'gozdno drevo z belimi cveti in drobnimi rjavimi plodovi, Sorbus torminalis' (SSKJ). V SSKJ in Slovenski pravopis je vključen izraz breka, Veliki splošni leksikon (2006) in Leksikon Sova (2006) pa izkazujeta obliko brek. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za pomoč pri odgovoru smo se obrnili na strokovnjaka z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki je tudi urednik Botaničnega terminološkega slovarja. Opozoril je, da SSKJ za preverjanje slovenskih imen rastlin ni najbolj zanesljiv vir, ker so poimenovanja, vključena v slovar, prevzeta iz Več...
Biotska raznovrstnost

Opis terminološkega problema: Kot nadomestni izraz za prevzeti termin biodiverziteta (ki je v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika opredeljen kot 'pojavljanje velikega števila različnih rastlinskih, živalskih vrst na določenem območju; biotska raznovrstnost') predlagam poimenovanje raznoživost. Ali ima termin Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Poimenovanje raznoživost je sicer posrečen in pomensko primeren izraz, vendar še povsem neuveljavljen (na internetu se pojavi samo nekajkrat, v drugih jezikovnih virih pa nikoli). Nasprotno pa sta termina biotska raznovrstnost in biodiverziteta že uveljavljena (biotska raznovrstnost je v Več...
Ozadje

Opis terminološkega problema: Pri prevajanju publikacije o predšolski vzgoji sem se znašla v terminološki zagati. V angleškem besedilu so med dejavniki, ki vplivajo na otrokov razvoj in izobraževanje, angleški izrazi migrant background, language background, social background, family background in cultural background. V Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Različni dejavniki, ki vplivajo na otrokov razvoj in izobraževanje in ga s tem določajo, imajo v angleščini skupno sestavino background, ki ji potem dodajo ustrezne pridevnike (migrant, language, social, family, cultural). Strokovna besedila na spletu potrjujejo rabo vseh naštetih tipov Več...
Malomarnostno kaznivo dejanje

Opis terminološkega problema: V kazenskem zakoniku so tudi kazniva dejanja, storjena zaradi malomarnosti. V pravnih besedilih se večkrat pojavi besedna zveza malomarno kaznivo dejanje, včasih pa tudi malomarnostno kaznivo dejanje. Prva varianta se mi ne zdi primerna, ker je njen dobesedni pomen drugačen od tega, kar ta pojem Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Kaznivo dejanje, storjeno iz malomarnosti, je opredeljeno posebej v 26. členu Kazenskega zakonika, v nastajajočem Pravnem terminološkem slovarju, ki ga pripravljamo na Sekciji za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, pa kot 'kaznivo dejanje, za katero je Več...
Emisija

Opis terminološkega problema: Prosila bi vas za mnenje v zvezi z rabo termina emisija (ang. emission). Prevajalci v Evropski komisiji emissions dosledno prevajamo kot emisije. Obstaja mnogo direktiv in uredb, ki vsebujejo ta termin, nekatere celo v naslovu, npr. krovna direktiva o sistemu ETS z naslovom Direktiva 2003/87/ES Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Ne strinjamo se, da emisija ne bi bil primeren termin, saj je v rabi ustaljen. Definiran je npr. na spletni strani Agencije republike Slovenije za okolje (ARSO) in sicer kot 'neposreden ali posreden izpust snovi, nihanj, toplote ali hrupa iz posameznega ali razpršenih virov v obratu, v zrak, vodo Več...
Stresni test

Opis terminološkega problema: Prevod angleškega termina stress test kot stresni test, ki se očitno najpogosteje uporablja, zame pomeni test, ki je stresen, torej povzroča stres. Ne dvomim sicer, da ti testi bankam povzročajo stres, vendar pa angleški stress test pomeni nekaj drugega. Ustreznejši se mi zdi test stresa ali Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Stresni test za angleško stress test je uveljavljen termin, ki na splošno označuje preverjanje dejavnikov tveganja v izjemnih razmerah. Termin se je v splošni jezik sicer razširil predvsem zaradi uporabe v bančništvu in če so še nekaj let nazaj to preverjanje oz. ocenjevanje bank na Več...
Omogočitelj

Opis terminološkega problema: Pri prevajanju, predvsem iz angleščine, imamo nemalokrat težave pri tvorjenju samostalnikov in jih v besedilu pogosto prevedemo opisno z glagolsko obliko. Za angleški enabler ('kdor ali kar omogoči, da se nekaj zgodi') imamo v Evrotermu 4 različne opisne ustreznice (kdor zagotavlja možnost; Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Tvorjenje neologizmov je povsem sprejemljiv način poimenovanja novih pojmov, s stališča terminologije je primernejši poimenovalni postopek kot opisno poimenovanje. Opisno poimenovanje namreč pogosto ni dojeto kot termin, torej kot poimenovanje za nek pojem, ampak je napačno prepoznano kot Več...
Razklad

Opis terminološkega problema: Na področju lesarstva oziroma primarne obdelave lesa se za poimenovanje tovora hlodov ali desk, ki se po transportu zložijo v skladovnice, uporablja termin razklad. Glede na to da besede razklad ne najdemo v SSKJ, nas zanima, če je termin ustrezen? V primeru, da je odgovor pritrdilen, nas zanima Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termina razklad nismo našli v nobenem slovenskem slovarju. Ker gre za termin, je povsem običajno, da ga tudi SSKJ, ki je slovar splošnega jezika, ne navaja. Torej če termina ni v SSKJ, še to nikakor ni zadostni podoj, da bi ga odsvetovali. Termin razklad je zabeležen le v Besedišču Več...