Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

PoliHIPE material

Opis terminološkega problema: Pri lektoriranju se je pojavila težava, kako zapisovati poimenovanja materialov v kemiji, ki so sestavljena iz kratice in predpone in samostalniškega jedra, konkretno poliHIPE material. Zanima me, ali je ustrezno, da je predpona zapisana z malimi črkami, nato pa kratica z velikimi. HIPE je Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za slovenski jezikovni sistem je to nesistemska tvorjenka, saj tvorjenke, ki so sestavljenje iz kratice in nekratične predpone v splošnem jeziku niso običajne. Zato v Slovenskem pravopisu tudi ni konkretne rešitve za zapis terminov tipa poliHIPE material. Kljub temu imamo v terminologiji Več...
Samokvantificiranje

Opis terminološkega problema: Iščem pomoč pri najustreznejši rešitvi za angleški termin quantified self. V slovenščini še nimamo ustaljenega izraza, nekateri ga prevajajo kot samomerjenje, drugi kot merjenje oz. kvantificiranje sebe. Gre pa za več kot le merjenje: podatke, ki jih posameznik pridobiva o sebi s Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Citatna raba terminov ali raba terminov v tujih jezikih je navadno časovno omejena in pravi namen strokovnega sporazumevanja v slovenščini je tudi, da lahko strokovnjaki aktivno ustvarjajo terminologijo s poimenovalnimi možnostmi lastnega jezika (pri čemer seveda ne mislimo, da izrazi Več...
Trivialna imena barvil

Opis terminološkega problema: Za poimenovanje barvil se v slovenščini praviloma uporabljajo izrazi, ki se končujejo na obrazilo -ilo, npr. modrilo, rdečilo, črnilo, belilo. V strokovnih besedilih s področja (bio)kemije in (mikro)biologije pa pogosto srečamo izraze, ki so tvorjeni drugače. Tako na primer metilensko Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V strokovnih besedilih s področja (bio)kemije in (mikro)biologije se res uporabljata dve vrsti poimenovanj barvil. Kot omenjate, se v nekaterih primerih uporabljata obe varianti, tj. ime tvorjeno z obrazilom -ilo (metilensko modrilo) in samostalniška zveza s posamostaljenim pridevnikom v jedru Več...
Zeleni fluorescenčni protein

Opis terminološkega problema: V celični in molekularni biologiji je pogosta uporaba reporterskih proteinov, med katerimi je najbolj znan tisti, ki fluorescira v zelenem delu spektra in ga označujemo s kratico GFP (angl. green fluorescent protein). V slovenščini zanj najdemo več različnih poimenovanj, in sicer zeleni Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Prvo vprašanje, na katerega je treba odgovoriti, je zapis jedra termina, torej fluorescentni protein ali fluorescenčni protein. Glede na to, da SSKJ in Slovenski pravopis dajeta prednost pridevniku fluorescenčen, svetujemo, da tudi večbesedne termine oblikujete z vrstnim pridevnikom Več...
Različne vrste kromatografij

Opis terminološkega problema: Pri pedagoškem delu se srečujem z izrazi s področja kemije in biokemije, pri katerih opažam različno rabo, zlasti glede ustreznosti poimenovanja in zapisovanja nekaterih metod. Pri čiščenju beljakovin s kromatografskimi postopki uporabljamo različne vrste kromatografij, ki se med seboj Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot v vprašanju ugotavljate že sami, se v strokovnih besedilih pojavljajo različni zapisi vrst kromatografij. Vendar pa jezikovnosistemsko vsi zapisi niso ustrezni. Vaše primere lahko razvrstimo v dve skupini. Če nekoliko poenostavimo: pri prvi skupini terminov gre za kromatografije na podlagi Več...
Platforma, računalniško okolje

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako sloveniti besedo platforma v povezavi z novimi elektronskimi komunikacijami? Vprašanje poslano: 28. 7. 2016

Mnenje Terminološke sekcije: Platforma je del besedišča slovenskega jezika in se uporablja na več področjih. V SSKJ je razložena tako: 1. teh. 'večja plošča, ploščad, namenjena navadno za opravljanje kake dejavnosti': ladja ima platformo za pristajanje helikopterjev, in leksem splošnega jezika 2. publ. 'osnova, Več...
Trajnostni, trajnostnost

Opis terminološkega problema: Zanima me, kdaj se uporablja termin trajnostnost in kaj pomeni? Katera beseda ali besedna zveza nadomešča ta termin? Kaj je pridevniška oblika tega termina? Ali je pravilno govoriti o trajnostnosti stavbe ali trajnosti stavbe, trajnostnostni prenovi ali trajnostni prenovi? Vprašanje poslano: Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V odgovoru bi najprej želeli opredeliti razmerje med terminoma trajnostni razvoj in sonaravni razvoj. V Tehniškem metalurškem slovarju termin trajnostni razvoj označuje 'razvoj, ki zadovoljuje osnovne potrebe vseh ljudi na Zemlji in ohranja, varuje ter obnavlja zdravje ter celovitost Več...
Zbiranje energije, zbiralnik energije

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za ang. termin energy harvesting, ki v dobesednem prevodu pomeni 'žetje energije', kot termin pa označuje pridobivanje električne energije tako, da posebna naprava zbira energijo iz okolja (termalno energijo, mehansko energijo, elektromagnetno energijo itd.) in jo Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za postopek pridobivanja energije iz okolja (ang. energy harvesting), ki ga poljudno opisuje Janez Strnad (članek Zajemanje energije, revija Proteus, 2012, 24–28), se v strokovnih besedilih, dosegljivih na spletu, pojavlja več slovenskih poimenovanj, in sicer: zbiranje energije, zajemanje Več...
Pirofosfat

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako v slovenščini pravilno zapisujemo imena zapletenih kemijskih spojin. Se pravilno piše pyrophosphate, Phyrophosphate ali pirofosfat? Vprašanje poslano: 24. 6. 2016

Mnenje Terminološke sekcije: Za poimenovanje kemijskih elementov in spojin se navadno uporabljajo mednarodni termini, ki so grškega ali latinskega izvora.  V bistvu gre pri tovrstnih terminih za neke vrste internacionalizme, ki pa jih v slovenščini v skladu s Slovenskim pravopisom (Pravila, str. 167–170) zapisujemo v Več...
Insolvenčni postopek

Opis terminološkega problema: Imam težavo pri pripravi internega navodila v zvezi s postopki zaradi insolventnosti, torej s postopki, ki se vodijo proti tistim gospodarskim in drugim subjektom, ki so postali prezadolženi ali dlje časa plačilno nesposobni. Za poimenovanje postopkov sem uporabila pridevnik insolventen Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot ste ugotovili že sami, je v SSKJ naveden pridevnik insolventen, ki ima kvalifikator ekon. in razlago 'ki ni sposoben poravnati svoje plačilne obveznosti, ker dolgovi presegajo vrednost premoženja', prav tako najdemo pridevnik insolventen v Slovenskem pravopisu. V SNB je uvrščena varianta s Več...
Nasilna radikalizacija

Opis terminološkega problema: Prosim vas za mnenje o primernosti termina nasilni ekstremizem za angl. violent radicalisation, ki označuje proces privzemanja ekstremističnega vrednostnega sistema z namenom pospeševanja ideološko osnovanega nasilja za dosego političnih, verskih in socialnih ciljev ter sprememb.  Zdi se Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Nasilna radikalizacija in nasilni ekstremizem označujeta dva pojma, ki sta med seboj sicer povezana, kar kažejo tudi različni viri, npr. diplomsko delo P. Zupančič (2008) Islamistični ekstremizem in terorizem: procesi radikalizacije, program 16. Dnevov varstvoslovja (2015), ki jih vsako leto Več...
Sistematična raziskava

Opis terminološkega problema: Pri prevajanju besedil s področja zdravstvenega varstva rastlin se srečujemo z angleškim terminom survey, ki označuje 'uradni postopek, ki se izvaja v določenem časovnem obdobju, da se določijo značilnosti populacije škodljivega organizma ali da se določi, katera vrsta škodljivega Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Slovenski termin sistematična raziskava je že uveljavljen v nekaterih pravilnikih, npr. v Pravilniku o varovanih območjih in izvajanju uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih, v Pravilniku o ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja borove ogorčice, v Pravilniku o Več...