Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

 

 

Odgovori na vprašanja

Referent

Opis terminološkega problema: Kako bi v slovenščino prevedli angleški termin policy officer? Termin se pogosto pojavlja v angleških besedilih. Gre za osebo, ki v državni/evropski upravi skrbi za oblikovanje politike nekega področja, zbira in analizira informacije, komunicira z notranjim in zunanjim svetom, pripravlja Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Rešitev je mogoče iskati v več smereh, povsod je treba najti temeljno poimenovanje za osebo (vršilca dolžnosti/dejanja). Ker gre za neke vrste administrativno delo, se ponujajo temeljni izrazi: referent (po SSKJ 'kdor samostojno vodi, opravlja delo, ki predstavlja zaključeno celoto'), Več...
Možganski trust

Opis terminološkega problema: Kako bi prevedli angleško besedno zvezo think tank? Za angleški termin se v slovenščini pojavljajo naslednje poimenovalne rešitve: »think tank«, možganski trust (najpogostejša zveza), skupina za razmislek (Evroterm), možganski center, mislišče, miselni tank, valilnica idej. Ali je Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Citatni termin je sicer obvestilno nedvoumen, vendar z jezikovnokulturnega vidika manj sprejemljiva poimenovalna rešitev. Raba, kot jo izkazujejo viri, npr. korpus Gigafida, Nova beseda, daje prednost zvezi možganski trust, ki ga navaja že SSKJ. Kot o relevantnem ustrezniku bi veljalo razmisliti Več...
Zrakoprepustni zamašek

Opis terminološkega problema: Kemijski inštitut je za angleško zvezo air-permeable stopper predlagal prevod zamašek, ki prepušča zrak, kar se prevajalcem pri Evropski komisiji ne zdi povsem ustrezno. Predlagajo zrakopustni oz. zrakoprepustni zamašek. Kemijski inštitut je predlagal opisno terminološko rešitev. V SP Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V terminologiji se načeloma išče neopisna poimenovanja, saj to olajšuje sporazumevanje, zato je pomislek prevajalcev utemeljen. Zrako.. je že v SP 2001 določen kot prvi del podrednih zloženk, kot primer sta navedena zrakoploven  in zrakotesen (torej za zrak neprepusten oz. nepredušen) in Več...
Grožnja za zdravje

Opis terminološkega problema: Ali bi v slovenščini za angleški termin health threat lahko uporabljali grožnja za zdravje oz. grožnja zdravju? V stroki označuje pojav, ko je v kratkem času ogroženo večje število ljudi, npr. ob epidemijah, večjih ekoloških nesrečah. Ob terminu health threat se pojavlja še termin Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V stroki je poimenovanje za angleški termin health threat relativno ustaljeno, in sicer je v rabi pretežno grožnja zdravju, vendar predlagamo sistemsko rabo povezanih terminov, ki vsebujejo desni prilastek za zdravje, torej grožnja za zdravje. Ustaljena sta namreč termina nevarnost za zdravje Več...
Omogočitvene tehnologije

Opis terminološkega problema: Ali je termin omogočitvene tehnologije primeren izraz za angleški termin enabling technologies? Doslej se na tem področju še ni ustalil noben izraz, prevajalka, ki je postavila vprašanje, se je v konkretnem prevodu odločila za izraz spodbujevalne tehnologije (predlagala je tudi prevod Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Na voljo je več poimenovalnih rešitev. Omogočitvene tehnologije – ne glede na nenavadnost se izraz širi med uporabniki, najpomembneje je, da ga uporabljajo tudi v znanstvenih besedilih. V prid temu izrazu govori tudi pomenska sestavina, ki očitno povzroča največ težav, to je, kako Več...
Kombinirani mediji

Opis terminološkega problema: Ali je termin kombinirani/križni mediji ustrezen glede na angleški izvirnik crossmedia? Za crossmedia v slovenščini še ni ustaljenega izraza. Ponujena sta dva prevoda, in sicer kombinirani oz. križni mediji. V nemščini so izraz ohranili (Crossmedia), v francoščini so nekoliko spremenili Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Niti križni niti kombinirani mediji še niso zares uveljavljeni v rabi kot slovenski ustreznik za crossmedia, se pa kombinirani mediji pojavljajo večkrat. Načeloma bi sicer lahko za ang. crossmedia naredili slovenski ustreznik križni mediji, ki bi uporabnika takoj opozoril, da se očitno Več...
Varovanec

Opis terminološkega problema: Ali je varovanec danes še ustrezen termin? Stroka želi ob prenovi zakonodaje uveljaviti večbesedne termine, ki vsebujejo »nevtralen« in po njihovem mnenju nezaznamovan izraz oseba. Namesto varovanec si želijo uporabljati izraz oseba pod skrbništvom oz. oseba v skrbništvu. Varovanec je Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Spreminjanje termina varovanec v drugo obliko odsvetujemo. V terminološki stroki težimo k enobesednemu poimenovanju, saj nam takšni izrazi omogočajo tvorjenje celotne besedne družine. Pri tem ne smemo zanemariti jezikovne gospodarnosti, ki se tudi v strokah (skozi žargon) kaže tako, da Več...