Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Stojna točka

Opis terminološkega problema: Ali je stojna točka ustrezen termin za območje/mesto, kjer stoji npr. policist, redar, varnostnik? Točka je namreč po definiciji omejena s parametri X, Y in Z in tako umeščena v prostor. Človek torej ne more stati v točki. Ali je stojna točka razložena tudi v SSKJ? Kaj lahko o razliki med Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin stojna točka se pojavlja na področju topografske orientacije (za primer navajamo dva internetna vira: določanje stojne točke in orientacija in navigacija). Očitno ima tudi sopomenko stojišče, ki se uporablja še pogosteje, zato je za to področje primernejša izbira. Prav tako se Več...
Vrstniško nasilje

Opis terminološkega problema: Potrebujem pomoč pri uporabi besede bullying v slovenščini. Gre za namerno, ponavljajočo se uporabo nasilja med otroci in mladostniki, pri katerem je razmerje med udeleženimi neenakovredno, kar pomeni, da močnejši ustrahujejo šibkejše, nasilje pa je lahko fizično ali psihično. V Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V slovenskem prostoru sta relativno ustaljena termina vrstniško nasilje in medvrstniško nasilje, ki označujeta isti pojem kot ang. bullying. Pojavljajo se tudi zveze nasilje med vrstniki, medvrstniško trpinčenje, vrstniško ustrahovanje, vrstniško preganjanje itd. Na to temo je bilo napisanih Več...
Lečni film, lečni postopek

Opis terminološkega problema: Kako bi poslovenili angleška termina iz zgodovine barvne fotografije lenticual film in lenticual process. Pri terminu lenticual film gre za vrsto fotografskega filma, ki ima na površini vtisnjene mikroskopsko majhne leče, ki omogočajo ekspozicijo in nato še projekcijo podobe v naravnih barvah. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V nam dostopnih slovarjih, leksikonih ter gradivu na spletu nismo našli slovenskega termina za obravnavana pojma. Zato bi v tem primeru svetovali tvorbo novega termina, da bi se tako izognili morebitni kasnejši uporabi citatnih, polcitatnih in ostalih manj ustreznih možnosti za zapolnjevanje Več...
Timbilding

Opis terminološkega problema: Zanima nas, kako bi poslovenili termin team building, ki se večinoma rabi kar v citatni (angleški) obliki. Gre za izgradnjo timov – po prvi fazi oblikovanja delovne skupine, ko je treba podpreti soustvarjanje, timsko kohezivnost in povezanost. Glavni namen tovrstnih dogodkov je torej Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Citatna oblika terminov, ki bistveno odstopa od slovenskega jezikovnega sistema, je za marsikoga moteča. Poleg tega so taki termini potencialno problematični s pravopisnega (npr. pisanje skupaj ali narazen, pregibanje, nove tvorjenke) in včasih tudi s pravorečnega vidika. Zato si praviloma Več...
Kovč, izvršni kovč

Opis terminološkega problema: Katera sta ustrezna slovenska termina za angleška termina coach oz. executive coach? Termin kovč je definiran kot 'svetovalec in učni pomočnik, ki dalj časa in načrtno, v živo ali na daljavo vodi posameznika ali skupino k dolgoročnim ciljem' (Slovar družboslovne informatike). Vprašanje Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V Terminološkem slovarčku karierne orientacije 2011 je naveden slovenski termin coaching (poleg tega pa še naslednji sinonimi: kovčiranje, kovčing, trening), ki je razložen tako 'Metoda individualnega razvoja posameznika oziroma spodbujanje razvoja posameznika s postavljanjem ustreznih Več...
Trajnostna konstrukcija

Opis terminološkega problema: Kateri slovenski termin bi utrezal angleškemu izrazu sustainable structure? Termin označuje konstrukcijo oz. stavbo, ki podpira oz. omogoča trajnost, ekološko sprejemljivost, nosilnost in primernost za uporabo. Ali je pridevnik trajnostni ustrezen prevod angleškega pridevnika Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin trajnostna konstrukcija (pojavlja se tudi termin trajnostna zgradba) je po našem mnenju primeren ustreznik angleškemu terminu sustainable structure. Pridevnik trajnostni  je v sodobni slovenščini dobil nov pomen (torej ne več samo 'nanašajoč se na trajnost'; trajnost 'značilnost Več...
Dejstvo

Opis terminološkega problema: V konjeniškem športu jahačev ukaz konju označuje termin dejstvo (npr.: jahač dá konju dejstvo z vajetmi). Verjetno gre za termin, ki je bil v slovenščino prevzet iz hrvaščine oziroma srbščine. Ali bi bilo ustrezno, če bi prevzet termin dejstvo nadomestili s slovenskim? Kot dodaten Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V nam dostopnih slovenskih slovarjih nismo našli termina dejstvo s področja konjeniškega športa. V besedilih na spletu in v korpusu živinorejskih besedil pa je termin dejstvo precej pogost in videti ustaljen. Korpusni podatki kažejo, da termin dejstvo z levimi prilastki tvori tudi dvobesedne Več...
Konfliktni mineral

Opis terminološkega problema: Kateri slovenski termin je najprimernejši ustreznik angleškega termina conflict mineral – konfliktni mineral, krvavi mineral ali opisna rešitev mineral s konfliktnih območij –, ki označuje mineral, ki ga uporniška gibanja uporabljajo za financiranje konflikta, katerega cilj je spodkopati Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V terminološki bazi IATE so dostopne poimenovalne rešitve drugih držav članic EU za konkretni pojem (za slovenščino in hrvaščino je predlagana zveza krvavi mineral): conflict mineral (angleščina), konfliktní minerály (češčina), konfliktmineral (danščina), konfliktialueen mineraali Več...
Vodja kakovosti, vodenje kakovosti

Opis terminološkega problema: Katera slovenska termina sta primernejša kot ustreznika angleškima terminoma quality manager in quality management: menedžer (manager) kakovosti in menedžment (management) kakovosti ali vodja kakovosti in vodenje kakovosti? Standard SIST ISO 9000 vodenje kakovosti definira kot »koordinirane Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Standard SIST ISO 9000 (druga izdaja), ki lahko predstavlja osnovo za poenotenje terminologije na vašem področju, angl. termin quality management prevaja s terminom vodenje kakovosti. Čeprav angleški termin quality manager v tem standardu ni uporabljen, bi bil termin vodja kakovosti ustrezen Več...
Tehnološke pravice

Opis terminološkega problema: Kateri slovenski izraz in katera slovenska zveza ustrezata angleškemu izrazu technology oz. zvezi technology rights iz Uredbe o uporabi člena 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije za skupine sporazumov o prenosu tehnologije?  Vprašanje poslano: 31. 1. 2014

Mnenje Terminološke sekcije: Angleški izraz technology v konkretni uredbi ustreza slovenskemu izrazu tehnologija, ki označuje znanje, védenje, potrebno za realizacijo praktičnih nalog. Da gre za ta pomen angleškega izraza technology, je razvidno iz definicije v uredbi, v kateri tehnologija 'pomeni strokovno znanje in Več...
Barvni reaktant

Opis terminološkega problema: Kateri termin je ustreznejši za snov, ki se nahaja v fotografskih filmih in je pomembna za razvijanje barvnih fotografij? Angleški termin je color coupler, nemški pa Farbkuppler. Predlogi za slovenski termin so: barvna spojnica, barvni spojnik, barvni sklopnik. Vprašanje poslano: 27. 1. 2014

Mnenje Terminološke sekcije: Termina spojnica in spojnik sta navedena že v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, kjer imata označevalnik tehnika in sta oba razložena kot 'priprava za spajanje, povezovanje'. Termin sklopnik pa smo našli v nastajajočem Terminološkem slovarju avtomatike, in sicer v besedni zvezi optični Več...
Avtokromna plošča

Opis terminološkega problema: Kateri termin je ustreznejši za vrsto fotografskih plošč, ki so jih v začetku dvajsetega stoletja začeli proizvajati v Franciji in so se uporabljale za razvijanje barvnih fotografij? Francoski termin je Plaques Autochromes, angleški pa Autochrome plates. Že obstoječe poimenovalne rešitve v Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V besedilnih korpusih in nam dostopnih slovenskih slovarjih ter leksikonih sicer nismo našli nobene od naštetih poimenovalnih rešitev za obravnavani pojem. Se pa pridevnik avtokromen pojavi v zvezi avtokromni postopek 'snemanje barvne predloge po tiskarskih barvah kot priprava za tisk' (Veliki Več...