Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

 

 

Odgovori na vprašanja

Ekološko kmetijstvo

Opis terminološkega problema: V večbesednih terminih s področja kmetijstva in pridelave hrane se pojavljajo v vlogi levega prilastka pridevniki ekološki, biološki, organski, sonaravni (npr. ekološko/biološko/ organsko/sonaravno kmetijstvo, ki označuje način kmetijske pridelave brez uporabe mineralnih gnojil, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V večbesednih terminih s področja kmetijstva in pridelave hrane se pridevniki ekološki, biološki in organski pojavljajo kot sinonimi, kar je z vidika terminološke stroke manj ustrezno, ker otežuje sporazumevanje. Zato predlagamo, da se v teh primerih uporablja pridevnik ekološki (npr. Več...
Obnašanje živali

Opis terminološkega problema: Kateri termin s področja etologije (veda, ki preučuje vrstam specifično obnašanje) je ustreznejši: vedenje (živali) ali obnašanje (živali) – za pojem 'gibanje ali drža telesa kot tudi od zunaj ugotovljivi učinki kontrakcij mišic (menjava barve, oglašanje, vonji)' (Ivan Štuhec, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Strokovnjaki s področja živinoreje so povedali, da za opisovanje odzivov živali uporabljajo termin obnašanje. Podatki o pogostosti in besednih zvezah v besedilni zbirki s področja etologije in zaščite živali, ki je nastala kot del gradivne osnove za Terminološki slovar živinoreje, ki ga Več...
Dinamična slika

Opis terminološkega problema: V novejših elektronskih učnih pripomočkih uporabljajo slike, ki jih uporabnik spreminja s klikom na miško, premikanjem predmetov, spreminjanjem mer ... Za tako sliko se uporablja izraz aktivna slika, pri čemer ne gre za klasično animacijo (na katero uporabnik nima vpliva). Kakšno bi bilo Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V terminološkem slovarju informatike Islovar je aktivna slika (ang. image map, active image) definirana kot 'grafika, razdeljena na več delov, od katerih je vsak povezan na drugo mesto ali spletno stran'; Bibliotekarski terminološki slovar pa kot 'v hipermedijskem dokumentu grafični element s Več...
Množično zunanje izvajanje

Opis terminološkega problema: Kateri slovenski termin ustreza angleškemu terminu crowdsourcing? Gre za iskanje zunanjih izvajalcev, ki bi rešili težavo oz. opravili neko delo z odprtim pozivom nedefinirani množici ljudi. Za crowdsourcing se v slovenščini pojavlja več slovenskih ustreznikov: množicanje, množičenje, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Dejavnost, poimenovana crowdsourcing, je povezana z outsourcingom, za katerega je v slovenščini relativno uveljavljena zveza zunanje izvajanje. Razlika med njima je, da pri crowdsourcingu zunanji izvajalec ni definirani ponudnik storitev, ampak nedefinirana množica ljudi. Preko sestavine crowd Več...
Sodelanje

Opis terminološkega problema: Kako bi v slovenščino prevedli izraz coworking? Izraz coworking označuje sodoben način dela, ki omogoča ljudem različnih poklicev, da si občasno ali stalno delijo prostor, kjer delajo. V strokovnih krogih med ekonomisti ter tudi drugod za določene izraze prevladuje mnenje, da bi jih raje Več...

Mnenje Terminološke sekcije: S stališča terminološke vede ni priporočljivo, da bi pojme, ki v naš prostor pridejo iz angleško govorečega prostora, pustili kar v citatni obliki. Takšni termini so potencialno problematični s pravopisnega in pravorečnega vidika, poleg tega pa jezikovni občutek govorce ves čas Več...
Množično financiranje

Opis terminološkega problema: Kako bi v slovenščino prevedli izraz crowdfunding? Na nas se je obrnila skupina strokovnjakov, ki s pomočjo ameriških kolegov začenja s pripravami za spremembo zakonodaje na področju crowdfundinga. Izraz crowdfunding označuje kolektivno akcijo zbiranja finančnih sredstev za projekte Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za izraz crowdfunding že obstaja slovensko poimenovanje, tj. množično financiranje. Izraz množično financiranje je s terminološkega vidika ustrezen, poleg tega pa se zdi, da je tudi že precej ustaljen – pogosto ga je mogoče najti na spletu, uporabljen pa je bil tudi v besedilih več Več...
Neunijski

Opis terminološkega problema: EU pri svojem delovanju ločuje med zadevami, ki so lastne Uniji oz. so v njeni pristojnosti, in zadevami, ki so zunaj Unije oz. so v pristojnosti držav nečlanic, npr. Union/non-Union residents, Union/non-Union goods, Union/non-Union waters, (European) Union law. Izraz Union lahko prevedemo na Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pridevnik neunijski ni čisto nov, pojavi se npr. že v korpusih, vendar precej redko. Z vidika slovenskega jezika je tvorjenka neunijski povsem sistemska, saj po SSKJ predponsko obrazilo ne- izraža: a) zanikanje tega, kar je pomen osnovne besede: neameriški, nedelavec b) nasprotje tega, kar Več...
Klavniški odpadki

Opis terminološkega problema: Na nas so se obrnili člani terminološke komisije na Biotehniški fakulteti, ki jih zanima, kateri izraz je pravilnejši z jezikovnega vidika: klavni odpadki, klavniški odpadki ali klavnični odpadki. Klavni odpadki so odpadki, ki nastanejo v postopku klanja živali. Klavniški odpadki so vsi Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Vsi trije termini se precej pogosto pojavljajo v besedilih in so relativno uveljavljeni v rabi. Besedotvorno se kaže, da se klavni odpadki vežejo na klanje, medtem ko se klavniški odpadki in klavnični odpadki vežejo na klavnico. Torej, če je v stroki potreba po dveh terminih (če je dejanska Več...
Inducirano delovno mesto

Opis terminološkega problema: Termin induced jobs se doslej v slovenskih pravnih besedilih še ni pogosto pojavljal, zato še ni ustaljenega ustreznika. Označuje delovno mesto, ki nastane kot posledica povečane potrošnje zaposlenih na neposrednih in posrednih delovnih mestih. Pojavilo se je več možnosti: inducirano Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Namen terminoloških prizadevanj je nedvoumno in jasno sporazumevanje, zato je opisno poimenovanje od vseh najmanj primerno, saj je predolgo in ne omogoča tvorjenja besedne družine oz. so vsakršne skladenjske pretvorbe skorajda nemogoče, ker še dodatno otežijo razumevanje. Posledično delovno Več...
Déležnik

Opis terminološkega problema: Kateri slovenski termin je najprimernejši ustreznik za angleški termin stakeholder – déležnik, deléžnik oz. tretji izraz, npr. zainteresirana stran. Za angleški termin stakeholder se je uveljavil slovenski termin déležnik, ki pa naj ne bi bil ustrezen zaradi osnovnega pomena – nekdo, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Slovenski termin déležnik je nastal s prevajanjem, saj je stake = délež, share = délež. Na eni strani je angleški termin stakeholder, ki mu ustreza déležnik, na drugi pa shareholder, ki mu ustreza slovenski termin delničar. Medtem ko ima delničar v podjetju določen lastniški delež Več...
Dobrobit živali

Opis terminološkega problema: Termin animal welfare so doslej prevajali kot dobro počutje živali. Veterinarska stroka je to poimenovanje dojemala kot neprimerno, saj se pojem uporablja tudi za razmere pri zakolu živali, ko objektivno težko poimenujemo to kot dobro počutje živali. Posvet veterinarske stroke z Več...

Mnenje Terminološke sekcije: O terminu se je med sodelavci Sekcije za terminološke slovarje ISJFR ZRC SAZU vnela živahna terminološka razprava in pretehtali smo obe možnosti. Že takoj na začetku smo zavrnili možnost izbire tretjega, doslej še neuveljavljenega poimenovanja. Potreba po zamenjavi termina je prišla iz Več...
Tretiranje rastlin

Opis terminološkega problema: Pri pisanju doktorske disertacije se je pojavil pomislek o ustreznosti izrazov besedne družine tretirati (rastline), torej tretiranje (rastlin), tretma (rastlin), tretirana (rastlina) ipd. Vzrok naj bi bil tujejezični (angleški) izvor besede. Predlagana je bila zamenjava z izrazom izpostaviti Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin tretiranje, tretirati je relativno ustaljen (rabi se tudi v Uradnem listu, v več strokovnih člankih itd.) in terminološka veda v takem primeru ne svetuje zamenjave termina z drugim brez utemeljenega razloga. Izvor termina ni ključno merilo za njegovo ustreznost. Prav v terminologiji Več...