Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Sistemska karta

Opis terminološkega problema: Prevajam besedilo, v katerem je termin sistemska karta. Termina ne poznam, domnevam pa, da gre za karto, ki je del neke celote. Ta celota zajema na primer vso Slovenijo (prikazana je na eni karti, v kateri je celota razdeljena na kvadratke), sistemska karta pa je le en njen del (en kvadratek), Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pri svojem terminološkem svetovanju najpogosteje znanemu pojmu iščemo najustreznejše poimenovanje v slovenščini. Pri vašem vprašanju smo se za pomoč obrnili na strokovnjaka Geodetskega inštituta, ki nam je pojasnil, kaj termin sistemska karta označuje.  Sistemska karta namreč Več...
Pridigar/pastor, pridigarica/pastorica

Opis terminološkega problema: Doslej so bila za stopnje bogoslovno šolanih delavcev verske skupnosti v Sloveniji ustaljena poimenovanja pripravnik, pooblaščeni pridigar/pastor in posvečeni pridigar/pastor. Težava se je pojavila pri ženskih poimenovanjih tretje stopnje, saj ženska ne more biti posvečena Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Temeljno terminološko načelo, ki omogoča natančno sporazumevanje, je načelo ustaljenosti, zato se strinjamo, da je menjava ustaljenega termina pooblaščeni pridigar/pastor za drugo stopnjo moteča. Če pa se skupnost strinja in na podlagi terminološkega dogovora sprejme novo poimenovanje, se Več...
Lesno gorivo

Opis terminološkega problema: Zakaj se pogosteje uporablja termin lesno gorivo in ne morebiti leseno gorivo, saj gre za gorivo iz lesa in bi ga lahko po analogiji z lesena žlica poimenovali tudi leseno gorivo. Vprašanje poslano: 27. 1. 2016

Mnenje Terminološke sekcije: Razmerje med pridevnikoma lésen 'nanašajoč se na les' in lesén 'iz lesa' je bilo podrobneje predstavljeno že v Jezikovni svetovalnici. Ker gre v primeru poimenovanja vrste goriva za termin, je ustrezna besedna zveza lesno gorivo, saj je le vrstni pridevnik lahko sestavina večbesednega Več...
Simulacija

Opis terminološkega problema: Za umetno ustvarjanje določenih pogojev se v strokovni literaturi pojavlja termin simulacija. Ali obstaja ustreznejši slovenski termin? Vprašanje poslano: 27. 1. 2016

Mnenje Terminološke sekcije: Samostalnik simulacija je uveljavljen termin na več področjih. Najdemo ga npr. v Terminološkem slovarju avtomatike, kjer je razložen kot 'eksperimentiranje z modelom, ki omogoča študij obnašanja sistemov, v realnem, skrajšanem ali podaljšanem času, npr. reševanje diferencialnih enačb z Več...
Vetrovna roža

Opis terminološkega problema: Za poimenovanje grafičnega prikaza pogostnosti smeri in hitrosti vetra se v meteorologiji pojavljata varianti termina vetrna roža in vetrovna roža. Katera je ustreznejša? Vprašanje poslano: 27. 1. 2016

Mnenje Terminološke sekcije: Za poimenovanje grafičnega prikaza pogostnosti smeri in hitrosti vetra se v strokovni literaturi pojavljajo termini vetrovna roža, vetrna roža in roža vetrov. Geografski terminološki slovar navaja vetrovno rožo in vetrno rožo, pri čemer daje prednost vetrni roži. Tudi v monografiji J. Več...
Oslabitev

Opis terminološkega problema: Na področju financ se uporabljata dva termina, in sicer oslabitev in slabitev (sredstev/zalog/terjatev ...), ki označujeta izgubo dela uporabnosti ali vrednosti (sredstev/zalog/terjatev ...). Če npr. računovodja izvede oslabitev terjatve, to pomeni, da ji knjigovodsko zniža vrednost. Ker ne Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termina oslabitev in slabitev sta z vidika jezikovnega sistema glagolnika, kar pomeni, da se med seboj razlikujeta v trajanju, ki ga določa glagolski vid. Oslabitev izhaja iz glagola oslabiti, ki ga SSKJ v 2. pomenu razlaga kot 'povzročiti, da kaj izgubi popolnost svojih značilnosti', slabitev Več...
Samostojni ogled

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri je slovenski ustreznik angleškega termina self-guided tour, ki označuje ogled, pri katerem si obiskovalec ogleda znamenitosti, razstavo itd. samostojno, tj. brez prisotnosti turističnega vodnika, kustosa itd. Vprašanje poslano: 5. 1. 2016

Mnenje Terminološke sekcije: V slovenščini je za omenjeni pojem uveljavljeno poimenovanje samostojni ogled. Pogosto se pojavlja v korpusu Gigafida, pa tudi v besedilih z interneta, npr. na spletni strani Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož in na spletni strani Ljubljane. Samostojni ogled se razlikuje od vodenega ogleda, pri Več...
Gorska vojaška topografska karta

Opis terminološkega problema: Na Ministrstvu za obrambo smo v letih 2014 in 2015 za potrebe Slovenske vojske in vseh drugih, ki opravljajo naloge v gorskem svetu v okviru sistema zaščite in reševanja in pomoči (Civilna zaščita, Gorska reševalna služba), izdali Vojaško topografsko planinsko karto JULIJSKE ALPE – VZHOD Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Topografska karta je termin, ki je v Planinskem terminološkem slovarju definiran kot 'karta posameznega območja, na kateri je relief prikazan s plastnicami in so vrisani značilni objekti, poti, stoječe in tekoče vode'. Geografski terminološki slovar topografsko karto  preusmerja na Več...
Skupinski okvir

Opis terminološkega problema: Iščem slovenski ustreznik za angleški termin group setting s področja psihologije oz. psihoterapije. Termin označuje naravo dela v skupini, način in okvire dela, dogovore, ki se tičejo terapevtske obravnave, tudi postavitev v prostoru (pri skupinski terapiji gre npr. za krožno postavitev Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Angleški termin group setting označuje način dela v skupinski psihoterapiji, ki jo Slovenski medicinski slovar določa kot sinonim skupinski terapiji ('psihoterapevtsko obravnavanje pacientov v večjih ali manjših skupinah, računajoč na vpliv skupinske dinamike'). Pojem v slovenskih Več...
Aluminijasta odreznina

Opis terminološkega problema: Ali v slovenščini obstaja termin, ki označuje odpadni aluminij, ki nastane pri žaganju? Če odpadek nastane pri piljenju, je opilek, če nastane pri struženju, je ostružek. Vprašanje pa je, kako se imenuje odpadek, ki nastane pri žaganju? Če govorimo o lesu, je to žagovina, kako pa je s Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Po pregledu dostopne literature nismo našli termina, ki bi posebej označeval odpadni aluminij, ki nastane pri žaganju. Kot ste ugotovili že sami, se žagovina nanaša le na les – v Lesarskem terminološkem slovarju (Lesarska založba, 2008) je žagovina definirana kot 'pri žaganju zdrobljen Več...
Otočje/arhipelag

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali sta termina arhipelag (po SSKJ 'obsežno otočje z vmesnim morjem vred') in otočje (po SSKJ 'več otokov, otoki') sinonima.  Vprašanje poslano 1. 12. 2015

Mnenje Terminološke sekcije: V Geografskem terminološkem slovarju (GTS) je termin arhipelag definiran kot 'skupina bližnjih otokov v oceanih, morjih', termin otočje pa kot 'skupina številnih bližnjih otokov'. Po GTS termina sicer nista sinonima, sta pa v slovarju drug pri drugem navedena v polju PRIM., kjer je uporabnik Več...
Posnetje, zaokroženje

Opis terminološkega problema: Pri poskusu uporabe slovenščine v programu AutoCAD smo naleteli na angleške izraze chamfer, bevel in fillet, ki so povezani z načinom obdelave robov, v dvorazsežnem računalniškem okolju pa s stikom dveh črt. Chamfer in bevel sta ukaza, s katerim robove oz. stike posnamemo, z ukazom fillet Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Program AutoCAD je zelo razširjen med strokovnjaki vseh področij, ki morajo pri svojem delu pripraviti oz. oblikovati natančne grafične načrte za nadaljnje delo. Prav zato so se v slovenskih poimenovanjih ukazov pojavile nekatere razlike. Naš odgovor temelji na dostopni literaturi in Več...