Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Spajkanje

Opis terminološkega problema: Za poimenovanje procesa spajanja kovinskih delov s pomočjo dodane staljene kovine se v slovenščini uporabljata termina lotanje in spajkanje. Zanima nas, kateri termin je ustreznejši in okoli katerega bi bilo ustrezneje oblikovati besedno družino? Torej, ali so bolj ustrezni termini lotati, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Slovar slovenskega knjižnega jezika navaja glagola lotati 'spajati kovinske dele z lotom' in glagol spajkati  'spajati kovinske dele s spajko'. Ker imata besedi lot in spajka v omenjenem slovarju enako razlago 'zlitina za spajanje kovinskih delov', lahko sklepamo, da sta tudi glagola lotati in Več...
Vzvratni avtosedež

Opis terminološkega problema: Pri prevajanju smo naleteli na težavo pri slovenjenju angleškega termina rear facing car seat, ki označuje otroški avtosedež, ki je nameščen tako, da otrok med vožnjo gleda v nasprotno smer vožnje. Slovenski ustrezniki nazaj obrnjeni avtosedež in avtosedež, obrnjen v nasprotni smeri Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Na spletu se kot poimenovanja za tovrstne otroške avtosedeže, ki so v Sloveniji še razmeroma redki, uporabljajo različne opisne zveze: nazaj obrnjeni otroški avtosedež; nazaj obrnjeni avtosedež; nazaj obrnjeni sedež; otroški avtosedež, obrnjen nazaj; otroški sedež, obrnjen nazaj; Več...
Proizvajalec-odjemalec

Opis terminološkega problema: Zanima nas slovenski ustreznik za angleški termin prosumer. Termin na področju trga električne energije označuje odjemalca, ki električno energijo hkrati tudi proizvaja. Ustreznik je proizvajalec-odjemalec. Vendar pa se angleški termin prosumer uporablja tudi na drugih področjih, kjer ne Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Angleški termin prosumer je nastal iz sestavin producer in consumer. Na področju trga električne energije (glej Slovar izrazov za trg električne energije, 2001) ima (power) producer ustreznik proizvajalec (električne energije) in definicijo 'pravna ali fizična oseba, ki proizvaja električno Več...
Apostille

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali bi francoski izraz apostille lahko podomačili v apostilja (in sicer po analogiji s francoskim imenom Bastilja (Bastille), čeprav je slednje lastno ime). Termin apostille označuje formalnost, zahtevano za potrditev resničnosti podpisa, funkcije podpisnika listine in, če je Več...

Mnenje Terminološke sekcije: 5. oktobra 1961 je bila podpisana Konvencija o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin oz. Haaška konvencija, ki je med državami pogodbenicami odpravila diplomatsko in konzularno legalizacijo tujih javnih listin, ki so izdane na ozemlju ene države pogodbenice in jih je treba predložiti Več...
Lokalna hrana

Opis terminološkega problema: V medijih pogosto zasledimo besedno zvezo lokalna hrana, s katero v Sloveniji in EU vsebinsko pojmujemo hrano, pri kateri so proizvajalci (kmetje) v neposredni tržni povezavi s potrošniki, brez večjih vmesnih trgovskih verig. Obenem je besedna zveza lokalna hrana razumljena še z ekološkega Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Lokalno pridelana/predelana hrana oz. različica lokalna hrana je termin, ki po eni od definicij (npr. Ptujski zadružnik) označuje 'svežo hrano, pridelano v lokalnem okolju, ki od njive do krožnika potuje najkrajši čas'. Agronomski strokovnjaki so kot možno merilo oddaljenosti izbrali Več...
Zavarovana vrsta

Opis terminološkega problema: Kateri termin je ustreznejši: zavarovana vrsta ali zaščitena vrsta? Termin označuje ogroženo živalsko ali rastlinsko vrsto, za katero je uradno določen poseben varstveni režim, da bi se ohranilo njeno ugodno stanje, tj. da bi bil njen obstoj zagotovljen tudi v prihodnosti.  Vprašanje Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V Botaničnem terminološkem slovarju je termin zavarovana vrsta definiran kot 'rastlinska vrsta, ki je na določenem območju zavarovana s pravnim aktom zaradi potencialne ali dejanske ogroženosti'. Termin ogrožena vrsta pa je v Planinskem terminološkem slovarju definiran kot 'vrsta rastline Več...
Žižola

Opis terminološkega problema: Zanima me, katera oblika je pravilna: žižola ali žižula. Slovar novejšega besedja navaja obliko žižula, slovenska Wikipedija pa obliko žižola. Gre za grm ali do 8 m visoko drevo, ki pri nas raste v obmorskem pasu slovenske obale in v slovenski Istri. Po obliki spominja na plodove oljke, po Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V Slovarju novejšega besedja je res zaslediti obliko žižula, ki pomeni 'sredozemsko drevo s svetlozelenimi suličastimi usnjatimi listi ali njegov jajčast koščičasti sad rdeče barve'. V etimološkem delu slovarskega sestavka je podatek, da oblika žižula izhaja iz hrvaščine. Tudi Več...
Partnerski program

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin affiliate program, ki označuje metodo spletnega trženja, pri kateri posameznik na svoji spletni strani ali forumu promovira izdelek ali storitev in s tem zasluži določen odstotek od prodaje. V povezavi s tovrstnim trženjem se pojavljajo še Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za večbesedne termine s področja spletnega trženja s sestavino affiliate smo v besedilih na spletu našli slovenske ustreznike s sestavinami partnerski, posredniški in družbeniški, med katerimi so daleč najbolj pogosti termini s pridevnikom partnerski. Od slovenskih slovarjev obravnavane Več...
Brek

Opis terminološkega problema: Zanima me, katero poimenovanje – brek ali breka – ustrezneje poimenuje 'gozdno drevo z belimi cveti in drobnimi rjavimi plodovi, Sorbus torminalis' (SSKJ). V SSKJ in Slovenski pravopis je vključen izraz breka, Veliki splošni leksikon (2006) in Leksikon Sova (2006) pa izkazujeta obliko brek. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za pomoč pri odgovoru smo se obrnili na strokovnjaka z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki je tudi urednik Botaničnega terminološkega slovarja. Opozoril je, da SSKJ za preverjanje slovenskih imen rastlin ni najbolj zanesljiv vir, ker so poimenovanja, vključena v slovar, prevzeta iz Več...
Biotska raznovrstnost

Opis terminološkega problema: Kot nadomestni izraz za prevzeti termin biodiverziteta (ki je v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika opredeljen kot 'pojavljanje velikega števila različnih rastlinskih, živalskih vrst na določenem območju; biotska raznovrstnost') predlagam poimenovanje raznoživost. Ali ima termin Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Poimenovanje raznoživost je sicer posrečen in pomensko primeren izraz, vendar še povsem neuveljavljen (na internetu se pojavi samo nekajkrat, v drugih jezikovnih virih pa nikoli). Nasprotno pa sta termina biotska raznovrstnost in biodiverziteta že uveljavljena (biotska raznovrstnost je v Več...
Ozadje

Opis terminološkega problema: Pri prevajanju publikacije o predšolski vzgoji sem se znašla v terminološki zagati. V angleškem besedilu so med dejavniki, ki vplivajo na otrokov razvoj in izobraževanje, angleški izrazi migrant background, language background, social background, family background in cultural background. V Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Različni dejavniki, ki vplivajo na otrokov razvoj in izobraževanje in ga s tem določajo, imajo v angleščini skupno sestavino background, ki ji potem dodajo ustrezne pridevnike (migrant, language, social, family, cultural). Strokovna besedila na spletu potrjujejo rabo vseh naštetih tipov Več...
Malomarnostno kaznivo dejanje

Opis terminološkega problema: V kazenskem zakoniku so tudi kazniva dejanja, storjena zaradi malomarnosti. V pravnih besedilih se večkrat pojavi besedna zveza malomarno kaznivo dejanje, včasih pa tudi malomarnostno kaznivo dejanje. Prva varianta se mi ne zdi primerna, ker je njen dobesedni pomen drugačen od tega, kar ta pojem Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Kaznivo dejanje, storjeno iz malomarnosti, je opredeljeno posebej v 26. členu Kazenskega zakonika, v nastajajočem Pravnem terminološkem slovarju, ki ga pripravljamo na Sekciji za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, pa kot 'kaznivo dejanje, za katero je Več...