Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Dopiranje, dopant

Opis terminološkega problema: Katera slovenska termina ustrezata angleškima terminoma doping in dopant? Opazila sem, da se uporabljata dopiranje in dopant, vendar naj to ne bi bila ustrezna izraza. Termin dopiranje v fiziki označuje 'vnos dopanta v kristalno mrežo'. V kristalnih snoveh atomi dopanta zavzamejo mesta atomov Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pregledano gradivo dokazuje, da sta dopiranje in dopant ustaljena termina. Pojavljata se v  diplomskih nalogah (npr. Fotovoltaični materiali, Marko Budler, 2011), magistrskih nalogah (npr. Sinteza in karakterizacija Mg-Ti feritov dopiranih z lantanidi, Aleš Grdjan, 2015), doktorskih disertacijah, Več...
Nastil

Opis terminološkega problema: V sodobni strokovni literaturi s področja živinoreje se pojavljata dve varianti termina, ki označuje 'material, na katerem bivajo živali, ki so uhlevljene na polnih tleh', in sicer nastil in nastilj. Katera oblika je ustreznejša?  Vprašanje poslano 17. 11. 2015

Mnenje Terminološke sekcije: Po SSKJ sta besedi nastil in nastilj (s pomenom 'stelja') v knjižni jezik prišli iz narečij. SSKJ varianto nastilj označuje s kvalifikatorjem tudi, kar pomeni, da se je ta dvojnica iz knjižnega jezika v času nastajanja SSKJ umikala ali pa se je v njem še uveljavljala. Obe obliki sta v Več...
Vmesni dolg

Opis terminološkega problema: Za vrsto podrejenega dolga, ki je zavarovan s sredstvi, ki niso bila uporabljena za zavarovanje prednostnega dolga, in ki zaradi večjega tveganja posojilodajalcu prinaša večji donos, se v angleškem jeziku uporablja termin mezzanine debt. V slovenskem jeziku se v strokovnih krogih pojavljajo Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Slovenski pravopis (člen 163–169) v zvezi s prevzemanjem občnih besed in besednih zvez navaja, da se večinoma pisno podomačijo, kar bi v konkretnem primeru pomenilo, da je najustreznejša oblika termina mezanin dolg. Citatni zapis mezzanine dolg in kombinacija citatnega in podomačenega Več...
Nacionalno vozlišče

Opis terminološkega problema: Pripravljamo sporazum o sodelovanju z Evropsko komisijo v Evropski iniciativi za humani biomonitoring (EHBMI), kjer omenjajo tudi angleški termin national hub, ki bo skrbel za organizacijo, sprejemal odločitve na nacionalni ravni, skrbel za vire financiranja, povezavo z evropsko ravnjo ipd. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Angleški termin hub se najpogosteje uporablja na področju transporta in informatike in označuje  mesto, kjer so združene različne storitve, vsebine, funkcije z namenom, da je njihova skupna uporaba lažja, preglednejša, bolj celovita in učinkovita. Tako so na področju letalstva s terminom Več...
Razmaščevalec

Opis terminološkega problema: Tovarna kemijskih izdelkov bo dala na trg novo čistilo, ki ga želijo oglaševati kot razmaščevalec. Čistilo je namenjeno odstranjevanju mastnih madežev v kuhinji. Težava je v tem, da izraza razmaščevalec ni v nobenem slovarju, čeprav ga uporablja veliko slovenskih proizvajalcev. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Izraza razmaščevalec v splošnih slovarjih res ne najdemo (izjema je Besedišče slovarja slovenskega jezika, ki vsebuje besede, ki niso bile sprejete v SSKJ), kar pa še ne pomeni, da se ta izraz ne uporablja. Na spletu najdemo precej zadetkov, 33 zadetkov je tudi v splošnem korpusu Gigafida. V Več...
Termična obdelava odpadkov

Opis terminološkega problema: Zanima me, kdaj se uporablja izraz toplotna obdelava in kdaj termična obdelava (npr. v zvezah toplotna obdelava kovin, toplotna oz. termična obdelava odpadkov).  V Uredbi o sežiganju odpadkov (Ur.l. RS št. 68/08 in 41/09) je v 3. členu opredeljena obdelava odpadkov, ki je »vsak fizikalni, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Razmerje med pridevnikoma toplotni in termični smo najprej preverili v SSKJ, ki navaja, da je toploten 'nanašajoč se na toploto'. Pridevnik termičen SSKJ razlaga s pridevnikom toploten. V terminološkem gnezdu v okviru pridevniške iztočnice termičen je med drugimi vključen tudi termin Več...
Naskok

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali v slovenskem jeziku obstaja ustreznik za srbohrvaški termin prepad? Termin označuje hiter vojaški napad, katerega namen je uničiti oziroma onesposobiti nasprotnikov položaj ter se umakniti, še preden bi nasprotnik utegnil na napad odgovoriti. Vprašanje poslano 21. 10. 2015

Mnenje Terminološke sekcije: Vojaški slovar (Korošec idr. 2002) ob srbohrvaškem terminu prepad navaja slovenska ustreznika napad in naskok. Ker omenjeni slovar v slovensko-srbohrvaškem delu pri iztočnici napad poleg srbohrvaškega ustreznika prepad navaja še ustreznika napad in udar, smo za pomoč zaprosili vojaškega Več...
Nečuječnost

Opis terminološkega problema: Pri pisanju članka o čuječnosti, ki označuje zavestno usmerjanje pozornosti na zunanje in notranje dogodke brez presojanja (angl. mindfulness), se soočam s težavo, ko želim prevesti besedi mindless in mindlessness. V slovenščini zaenkrat še ni poenotenega prevoda. Sprašujem, ali bi bilo Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin čuječnost se v zadnjih letih pogosto pojavlja na področju psihologije in psihoterapije (npr. disertacija Miha Černetiča iz leta 2011 Odnos med anksioznostjo in čuječnostjo; več strokovnih razprav npr. Tamara Ditrich, Čuječnost v zdravstveni negi - komplementarna metoda za Več...
Kabliranje omrežja

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali je pravilnejši termin kabliranje omrežja oz. kablirati omrežje ali kablenje omrežja oz. kabliti omrežje? Gre za termin s področja elektroenergetike, ki označuje polaganje kablov, da se zgradi kabelsko omrežje. Samostalnika kabliranje nisem našla niti v SP 2001 niti v SSKJ2. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin kabliranje omrežja je specializiran termin s področja elektroenergetike, ki je vezan predvsem na rabo v strokovnih besedilih, zato ni nič nenavadnega, če ga splošni priročniki, kot sta npr. SP 2001 in SSKJ2, ne vsebujejo. To seveda ne pomeni, da termin ni veljaven ali primeren za Več...
Skupnostno podjetništvo

Opis terminološkega problema: Angleški termin community-based enterprise (uporablja se tudi kratica CBE) označuje podjetništvo, katerega osnovni namen je prizadevanje za dobro skupnosti in ne ustvarjanje dobička. Zanima me, na koga se lahko obrnem pri iskanju oz. oblikovanju slovenskega termina za ta pojem, saj si ga Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Nove pojme, ki se vključijo v posamezen pojmovni sistem, je treba poimenovati. Prva poimenovalna rešitev je pogosto kar citatni termin, ki je praviloma nadomeščen z jezikovnokulturno primernejšim poimenovanjem. Pogosto tak termin nastane s prevajanjem, ki je v času hitrega napredka in razvoja Več...
Poslovnointeligenčni sistemi

Opis terminološkega problema: V informatiki se za napredno tehnologijo, ki podpira poslovne procese (tj. različna orodja, aplikacije in metodologije za analizo podatkov, ki so koristni pri poslovnih odločitvah), uporablja angleški termin Business Intelligence Systems (BIS). Gre za inteligentno, pametno tehnologijo (podobno Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V slovenščini že obstaja ustaljen termin poslovna inteligenca, ki ustreza angleškemu terminu business intelligence. Na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL obstaja celo predmet, ki se imenuje Poslovna inteligenca. V različnih virih se večkrat pojavita tudi termina Več...
Pridelava vina, varjenje piva

Opis terminološkega problema: Zanima me, če sta ustrezni besedni zvezi pridelava vina in pridelava piva, kljub temu da ne v prvem ne v drugem primeru ne gre za neposreden pridelek od gojenja rastlin? Tehnološko gledano sta to dva precej različna postopka, in sicer gre v prvem primeru za pretvorbo grozdnega soka z alkoholnim Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Strinjamo se, da besedni zvezi pridelava vina in pridelava piva ne poimenujeta natančno kemijskega procesa in da na prvi pogled nista ustrezni, ker SSKJ pridelavo razlaga kot 'pridobitev pridelkov z gojenjem rastlin'. Vendar SSKJ navaja tudi (razširjeni) pomen 'pridobitev česa z gojenjem sploh' Več...