Terminologišče

Terminologišče

Terminološka svetovalnica

Terminologišče - Svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Terminološka svetovalnica
Spletna rastoča publikacija
https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje
Ljubljana, 2013–
ISSN 2820-3577

© 2013–, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Glavni uredniki 
Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar (do 2021), Jera Sitar (od 2021), Mojca Žagar Karer

Izdajatelj
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
zanj
Kozma Ahačič

Založnik
ZRC SAZU, Založba ZRC
zanj Oto Luthar

Glavni urednik založbe
Aleš Pogačnik

Tehnološka podpora
ABAK.NET d.o.o.

Vse pravice pridržane.
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.

Citiranje
Avtorji odgovora, letnica: Naslov odgovora. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

Financiranje
Terminološka svetovalnica deluje v okviru raziskovalnih programov P6-0038 in P5-0217, ki ju financira ARRS, programa Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda, ki ga financira SAZU, in projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju (2020–2023), ki ga financira Ministrstvo za kulturo RS. 
 Odgovori na vprašanja

Tehnološko skavtanje

Opis terminološkega problema: Iščemo slovenski ustreznik za ang. technology scouting, ki označuje prepoznavanje, umeščanje in ocenjevanje že obstoječih ali razvijajočih se tehnologij, izdelkov, storitev ter prepoznavanje smeri razvoja. V slovenščini še ni ustaljenega termina, našli smo le iskanje tehnologij, ki se nam...

Mnenje Terminološke sekcije: Ciljno iskanje najboljših tehnologij, ki omogočajo razvoj na ravni gospodarskih družb, regij in širše, je postalo v zadnjih letih tako prepoznavna dejavnost, da se je v angleščini uveljavilo metaforično poimenovanje technology scouting. Strateško iskanje najboljšega, kar obstaja, se...
Rasa

Opis terminološkega problema: Opazila sem, da se v terminološkem slovarju za geografijo in na splošno v slovenskem jeziku uporablja izraz rasa. Za razlikovanje med t. i. tremi rasami se uporablja barva kože, kar ni korektno, saj ljudje pod kategorijo bela rasa niso beli, pod kategorijo črna rasa niso črni in pod...

Mnenje Terminološke sekcije: V Geografski terminološki slovar je vključen termin človeška rasa, ki je definiran kot 'skupina ljudi, ki se po svojih morfoloških, lahko tudi fizioloških, večinoma dednih potezah, jasno razlikuje od drugih skupin ljudi', v Slovenskem medicinskem slovarju pa je enobesedni termin rasa z...
Zunajbolnišnični srčni zastoj

Opis terminološkega problema: V naši raziskovalni skupini se sprašujemo, kateri je slovenski ustreznik za ang. termin out-of-hospital cardiac arrest (OHCA), ki označuje mehanično in elektrofiziološko prenehanje delovanja srca, ki se zgodi, ko pacient ni v bolnišnici. V objavljeni literaturi se pojavljata dva, in sicer...

Mnenje Terminološke sekcije: Sprašujete po razmerju med predlogoma zunaj in izven, ki sta del prve sestavine termina, torej zunajbolnišnični ali izvenbolnišnični. V SSKJ2 ima v pomenu 'za izražanje položaja, ki ni v mejah določenega predmeta ali prostora' zunaj prednost pred izven. Z razmerjem izven : zunaj so se...
Navpično vzletišče

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin vertiport, ki na področju prometa označuje območje za pristajanje in vzletanje zrakoplovov z navpičnim vzletanjem in pristajanjem. V slovenščini bi lahko obravnavani pojem označeval prevzeti termin vertiport ali pa mogoče navpično vzletišče,...

Mnenje Terminološke sekcije: Pri vašem vprašanju gre za relativno nov pojem, zaradi česar v slovenščini zanj še ni ustaljenega termina. Poimenovalno vrzel bi lahko zapolnili tudi s prevzetim terminom vertiport, a gre z jezikovnokulturnega vidika v primerjavi z ostalimi možnostmi za manj primerno rešitev. Poleg tega v...
Perzistenca

Opis terminološkega problema: Na spletnem portalu Fran ni razlage za glagol perzistirati, zato me zanima, ali bi to razlago lahko dodali. Namreč, izraz v medicini pogosto uporabljamo v besednih zvezah vnetje perzistira, učinki perzistirajo, virus perzistira in podobno. Zanima me tudi, kateri bi bil najustreznejši...

Mnenje Terminološke sekcije: Portal Fran združuje različne slovarje, ki so nastali ali nastajajo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Na Franu torej najdemo tako splošne slovarje, kot je npr. eSSKJ, SSKJ2 ali Slovenski pravopis 2001, kot tudi etimološke, zgodovinske, narečne in druge slovarje....
Zeleno zavajanje

Opis terminološkega problema: Prosim za nasvet o najprimernejšem ustrezniku angleškega termina greenwashing, ki označuje oglaševanje okoljske prijaznosti nekega izdelka z neresničnimi ali nepopolnimi trditvami. V slovenščini se že pojavlja zeleno zavajanje, lažno zeleno oglaševanje in zavajanje glede okoljske...

Mnenje Terminološke sekcije: Poimenovanje greenwashing se je pojavilo že leta 1986, ko je okoljevarstvenik Jay Westerveld komentiral sporne hotelske pozive, s katerimi gosta prosijo za večkratno uporabo brisač z argumentom, da tako varujejo okolje, dejansko pa le stremijo k večjemu finančnemu prihranku in ne...
Revolucija enakovredne izmenjave

Opis terminološkega problema: Prosim za pomoč pri izbiri najustreznejšega slovenskega ustreznika za angleški termin P2P revolution. V okviru ekonomije obdarovanja gre pri storitvi P2P (ang. peer-to-peer) za decentralizirani model, pri katerem dva posameznika neposredno sodelujeta pri nakupu ali prodaji blaga in...

Mnenje Terminološke sekcije: Večina naštetih predlogov je opisnih in zato z vidika učinkovitega sporazumevanja manj primernih. Prav tako je manj primerno poimenovanje, ki ohranja angleško sestavino P2P, ker za nedvoumno razumevanje potrebuje dodatno pojasnilo, tj. angleško zvezo, iz katere je tvorjena, v oklepaju....
Lokalna terapija

Opis terminološkega problema: Zanima me ustrezno poimenovanje za terapijo z lokalnim delovanjem, pri kateri se zdravilo (npr. krema, mazilo, kapljice za oči) navadno uporabi na omejenem delu kože, v očesu, ušesu ali vidni sluznici, da bi delovalo na mestu aplikacije ali pa bi se absorbiralo v telo. Katera oblika...

Mnenje Terminološke sekcije: Sprašujete po pridevniški sestavini termina v levoprilastkovni zvezi s samostalniškim jedrom terapija. Odločate se med pridevnikoma topični in topikalni, pri čemer naj najprej poudarimo, da sta jezikovnosistemsko obe varianti ustrezni. Predvidevamo, da je pridevnik topikalni nastal pod...
Trojni izid

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin triple bottom line, ki na področju ekonomije označuje model za ocenjevanje podjetij, pri katerem se poleg finančnih vidikov upošteva še vpliv podjetja na družbo in okolje. Na spletu lahko najdemo naslednje ustreznike: trojni izid, trojni...

Mnenje Terminološke sekcije: Med poimenovalnimi možnostmi, ki jih navajate v vprašanju, je po našem mnenju najmanj primerno poimenovanje podjetja, ki namenjajo enako pozornost ljudem, dobičku in planetu. Tako dolgo opisno poimenovanje bi se zelo težko ustalilo v rabi, zaradi česar bi bilo v strokovnih besedilih...
Mesto zatočišča

Opis terminološkega problema: Prosimo za pomoč pri iskanju slovenskega ustreznika za angleški termin place of refuge, ki sodi na področje mednarodnega pomorskega prava. Označuje katero koli naravno ali umetno zaščiteno območje, ki ga lahko ladja ali plovilo v razmerah, ki bi ogrozile njeno varnost, uporabi kot zavetje....

Mnenje Terminološke sekcije: Najprej smo se obrnili na tri strokovnjake s področja mednarodnega in pomorskega prava, ki so nam odgovorili, da se za angleški termin place of refuge v slovenščini uporablja več izrazov, in sicer pribežališče, zatočišče, kraj zatočišča, mesto zatočišča in morsko zatočišče. Vendar pa noben...
Soobstajanje

Opis terminološkega problema: Prosila bi za nasvet glede najustreznejšega slovenskega poimenovanja za ang. interbeing, ki označuje medsebojno povezanost vseh stvari, povezanih na podlagi človekovih dejanj, čustev, misli, pravzaprav vsega, kar je del narave. V slovenščini se pojavljajo medobstajanje, nekoliko boljše se...

Mnenje Terminološke sekcije: Sprašujete o najprimernejšem slovenskem poimenovanju za ang. interbeing, ki ga je za budistični koncept popolne medsebojne povezanosti vseh stvari v angleščini oblikoval Thich Nhat Hanh. Poimenovanja le redko lahko pripišemo konkretnemu avtorju, kadar pa je ta podatek znan, lahko pri...
Upodatkovanje

Opis terminološkega problema: Pri prevodu publikacije, povezane z digitalno kompetentnostjo, smo naleteli na težavo pri izbiri ustreznika za angleški termin datafication. Termin označuje orodja, tehnologije in procese, ki omogočajo, da se dejavnosti, vedenja in procesi pretvarjajo v podatke z vrednostmi. Morebitna...

Mnenje Terminološke sekcije: Prva dilema, na katero smo skušali odgovoriti, je, ali se odločiti za prevzeto poimenovanje datifikacija ali neprevzeto poimenovanje. V konkretnem primeru bi prednost dali neprevzetemu poimenovanju, ker angleškemu terminu data ustreza slovenski termin podatki. Podatek je iztočnica v...