Terminologišče

Terminologišče

Terminološka svetovalnica

Terminologišče - Svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llllOdgovori na vprašanja

Ekspozicija

Opis terminološkega problema: Sem specializant interventne radiologije. Trenutno pišem članek za Zdravstveni vestnik o diagnostiki rentgenskih slik v interventni radiologiji. Zanima me, ali je ekspozicija ustrezen izraz za sprožitev sevanja ob slikanju. Zagovarjajo ga radiološki inženirji, s katerimi sodelujem. Meni...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin ekspozicija se uporablja na več področjih, npr. v literarni vedi, geografiji, urbanizmu, medicini. Za področje medicine ga Slovenski medicinski slovar definira kot 'obsevanje z ionizirajočim sevanjem'. V istem slovarju je termin obsevanje v prvem pomenu definiran kot 'izpostavljanje...
Hi-kvadrat test

Opis terminološkega problema: Zanima me ustrezna oblika termina test hi-kvadrat, ki na področju statistike označuje metodo za preverjanje soodvisnosti dveh spremenljivk ali za preverjanje porazdelitve spremenljivke, če je le-ta v skladu s predpostavko. Ali je ustrezen termin test hi-kvadrat, test hi-kvadrata, preizkus...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot omenjate že v vprašanju, lahko nekatere termine za obravnavani pojem najdemo tudi v terminoloških slovarjih. Na tem mestu naj vas le malenkost popravimo, in sicer Slovenski medicinski slovar ne navaja termina preizkus hi-kvadrat, temveč termin test hi-kvadrat in zapis z grško črko,...
Grafična pismenost

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski termin za ang. graphicacy. Graphicacy je del vizualne pismenosti (ang. visual literacy), označuje pa sposobnost branja in razumevanja grafikonov, diagramov in zemljevidov. Vprašanje poslano: 9. 11. 2021

Mnenje Terminološke sekcije: Angleški termin graphicacy sta leta 1965 v prilogi časnika The Times uvedla W. G. V. Balchin in A. M. Coleman. Naslov članka je bil Graphicacy should be the fourth ace in the pack, na spletu je dostopen ponatis iz leta 1966 v reviji The Carthographer 3/1, str. 23–28. Avtorja zmožnost...
Na otroka osredotočeni pristop

Opis terminološkega problema: Pri delu uporabljamo veliko literature v angleškem jeziku, zato bi potrebovali ustrezno slovensko poimenovanje za ang. child-centered, ki je sestavina različnih terminov, npr. child-centered approach, child-centered education, child-centered parenting, vsi pa označujejo dajanje prednosti...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot ste omenili v vprašanju, se v strokovni literaturi termini s sestavino child-centered pojavljajo razmeroma pogosto, vendar pa v slovenščini še nimajo enotnega ustreznika. V Terminološkem slovarju vzgoje in izobraževanja je slovenska iztočnica usmerjenost k otroku, ang. ustreznik pa...
Velepodatki

Opis terminološkega problema: Vprašal bi vas, kako pravilno prevesti termin big data, ki označuje veliko množico podatkov, ki nastaja z veliko hitrostjo, in sicer z vsako našo aktivnostjo na spletu ali z delovanjem povezanih naprav, npr. pametnih ur, pametnih hladilnikov. V rabi se pojavljata veliko podatkovje in...

Mnenje Terminološke sekcije: Za pojem, ki vas zanima, je v rabi več slovenskih poimenovanj. Poleg masovnih podatkov in velikega podatkovja, ki ju omenjate že sami, smo našli še velepodatke, množične podatke, obsežne podatke, množico podatkov in gmoto podatkov. Pojavljajo se tako v strokovnih besedilih kot v...
Vrednotni cilj

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski termin ustreza angleškemu value-based goal, ki v psihološkem smislu označuje osredotočenost posameznika na to, da doseže nekaj, kar mu je pomembno. Vrednotni cilj se mi ne zdi ustrezna rešitev, saj ne gre za vrednote. Predlagam termin vrednostni cilj....

Mnenje Terminološke sekcije: Termin, ki ga omenjate, poimenuje povezanost vrednot in ciljev oz. na vrednotah osnovani cilj. Angleškemu izrazu goal, ki je jedro danega termina, ustreza slovenski cilj, ang. value pa slv. vrednota (Terminološka podatkovna zbirka odnosov z javnostmi TERMIS). Vrednota je v SSKJ2 razložena...
Tržna znamka območja

Opis terminološkega problema: Pred časom sem na Terminološko svetovalnico naslovil vprašanje v zvezi s terminom znamčenje območja. Imam vprašanje, ki se navezuje na že odgovorjeno vprašanje, in sicer katero bi bilo ustrezno slovensko poimenovanje za povezani pojem, ki ga v ang. označuje termin place brand. Gre za vrsto...

Mnenje Terminološke sekcije: Pojem, ki ga v ang. označuje termin brand, se v slovenščini označuje s terminoma blagovna znamka in tržna znamka. V Termisu: Terminološki podatkovni zbirki odnosov z javnostmi sta termina blagovna znamka in tržna znamka sinonima, pri čemer je blagovna znamka prednostni termin. Nekateri...
Predsodek do prekomerne telesne teže

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski termin uporabiti kot ustreznik ang. termina weight bias, ki označuje negativni odnos, prepričanja, sodbe, stereotipe in diskriminacijo do ljudi s prekomerno telesno težo. Predsodki o teži ali pristranskost glede teže? Vprašanje poslano: 16. 10. 2021

Mnenje Terminološke sekcije: V zvezi z dojemanjem prekomerne telesne teže in debelosti se v ang. omenjata še dva povezana pojma, in sicer weight stigma, ki označuje stereotipe in napačne predstave o ljudeh s prekomerno telesno težo in debelostjo, ter weight discrimination (obesity stigmatization), ki označuje...
Luzitanist

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski termin naj uporabim za poimenovanje strokovnjaka za portugalski jezik in književnost. Ali je to lujzitanist ali luisitanist ali je morda ustreznejši kakšen drug termin? Vprašanje poslano: 11. 10. 2021

Mnenje Terminološke sekcije: Izraz Luzitanija je naveden v Slovarju slovenskih eksonimov in v Slovarju jezika Janeza Svetokriškega, kjer je navedena tudi razlaga 'provinca na ozemlju današnje Portugalske'. Iz omenjenega poimenovanja zgodovinske pokrajine pa je nastal termin luzitanistika, ki je v Velikem slovarju tujk...
Dolgoročna preživetvena sposobnost

Opis terminološkega problema: Zanima me, kakšen je prevod nemškega termina Zukunftsfähigkeit, ki ga v našem podjetju uporabljamo širše kot izraz Nachhaltigkeit (slv. trajnost). Zajema vidik trajnosti in tudi vidik oblikovanja prihodnosti, ki je še odprta. Med raziskovanjem smo našli naslednje možnosti: odpornost na...

Mnenje Terminološke sekcije: Pojem, po katerem sprašujete, v angleščini označuje termin future viability, ki označuje sposobnost organizacije, da uspešno in trajnostno preživi v prihodnosti, ne glede na zahtevne ekonomske in socialne razmere. Termin se uporablja na področju ekonomije in ožje podjetništva. Jedrna...
Laična podpora

Opis terminološkega problema: Prosim za pomoč pri prevodu ang. termina peer support, ki označuje izobraževanje in usposabljanje kroničnih bolnikov, da lahko pomagajo in nudijo pomoč drugim bolnikom v obliki srečanj, laičnih nasvetov, deljenja svojih izkušenj in dobrih praks. Doslej smo za osebo, ki opravlja to delo,...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot ste omenili v vprašanju, se v strokovni literaturi še vedno pojavljajo pomisleki o najprimernejšem slovenskem poimenovanju za opisani pojem. Za ang. peer support se pojavljata laično svetovanje  npr. na spletnem mestu Obvladajmo sladkorno skupaj, Zveze društev diabetikov Slovenije,...
Nevidna ograja

Opis terminološkega problema: Zanima me, katero od slovenskih poimenovanj je najprimernejši ustreznik za angleški termin virtual fence: nevidljiva ograja, nevidna ograja, navidezna ograja ali virtualna ograja. Gre za termin, ki označuje sistem omejevanja gibanja živali navadno prek sistema GSM, nameščenega na...

Mnenje Terminološke sekcije: Pridevnik nevidljiv ima v SSKJ2 kvalifikator knjižno in razlago 'ki se ne vidi, ne opazi'. Razlagi v ležečem tisku sledi sinonim neviden. To pomeni, da pridevnik neviden nevtralneje izraža pomen 'ki se ne vidi, ne opazi', zato bi poimenovanju nevidna ograja dali prednost pred poimenovanjem...