Skip to main content

Terminologišče

Terminologišče

Terminološka svetovalnica

Terminologišče - Svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena zlasti področnim strokovnjakom, pa tudi drugim uporabnikom, ki se srečujejo s terminološkimi problemi, naj gre za poimenovanja novih pojmov, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali za že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, izmed katerih bi bilo z vidika učinkovitega sporazumevanja smiselno izbrati najustreznejšega.

Pri pripravi vsakega terminološkega odgovora sodelujemo vsi terminologi, ki pripravimo ločena mnenja o terminološkem vprašanju, na podlagi katerih nastane skupno mnenje. Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da o terminološkem problemu svetujemo z vidika terminološke vede. Da bi lahko pripravili terminološki odgovor, ki vam bo zares v pomoč,  je bistveno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem njegovo definicijo, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitna že obstoječa poimenovanja, tujejezični ustrezniki itd.

Zato vas prosimo, da čim natančneje izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore bomo objavili v Terminološki svetovalnici, da bodo dostopni vsem uporabnikom. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Terminološka svetovalnica
Spletna rastoča publikacija
https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje
Ljubljana, 2013–
ISSN 2820-3577

© 2013–, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Glavni uredniki 
Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar (do 2021), Jera Sitar (od 2021), Mojca Žagar Karer

Izdajatelj
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
zanj
Kozma Ahačič

Založnik
ZRC SAZU, Založba ZRC
zanj Oto Luthar

Glavni urednik založbe
Aleš Pogačnik

Tehnološka podpora
ABAK.NET d.o.o.

Vse pravice pridržane.
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.

Citiranje
Avtorji odgovora, letnica: Naslov odgovora. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

Financiranje
Terminološka svetovalnica deluje v okviru raziskovalnih programov P6-0038 in P5-0217, ki ju financira ARRS, programa Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda, ki ga financira SAZU, in projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju (2020–2023), ki ga financira Ministrstvo za kulturo RS. 
 Odgovori na vprašanja

Nadlahtnica

Opis terminološkega problema: Ob pisanju novega učbenika anatomije nas zanima, kateri slovenski termin ustreza latinskemu terminu humerus, ki označuje kost, ki sega od rame do komolca. Je primernejša nadlahtnica ali nadlaktnica? Kaj pa v primeru pridevnika nadlahten/nadlakten – bi bilo bolje pisati npr. nadlahtna...

Mnenje Terminološke sekcije: V vprašanju ste izpostavili zanimiv problem, saj v tem primeru povezani pojmi niso poimenovani usklajeno. V Slovenskem medicinskem slovarju je iztočnica nadlahtnica, ki ima definicijo 'kost v nadlaktu'. Definiran je tudi nadlaket, in sicer kot 'del zgornjega uda med ramo in komolcem' –...
Agrovoltaična paša

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski ustreznik angleškega termina solar grazing ali nemškega Solarpark, ki označuje vrsto paše na kmetijskem zemljišču, na katerem se pridobiva tudi električna energije s fotovoltaiko, bi bil najprimernejši. Na spletu je veliko omemb takšne dvojne rabe kmetijskega...

Mnenje Terminološke sekcije: Pri pojmu, po katerem sprašujete, gre za pašno rabo kmetijskega zemljišča, na katerem so postavljeni tudi fotovoltaični paneli. S tem pojmom je povezan pojem, ki ga označuje termin agrovoltaika, ki označuje dvojno rabo kmetijskega zemljišča tako za pridelavo prehrane, krme ali pašo kot...
Digitalno zgodbarjenje

Opis terminološkega problema: Pri interpretaciji kulturne in naravne dediščine se čedalje bolj uporabljajo nove tehnologije. Pripovedništvo (ang. storytelling), ki temelji na novih tehnologijah, so v angleščini poimenovali z neologizmom storyteching. V slovenščini problem nastane zaradi dolgih besednih zvez, ki...

Mnenje Terminološke sekcije: Pri pojmu, po katerem sprašujete, gre za pripovedovanje zgodb z uporabo tehnologij. V angleščini ga označuje termin storyteching, ki je tvorjenka iz angleških izrazov storytelling in technology. Na oblikovanje slovenskega poimenovalnega predloga pripotehnovanje je očitno neposredno vplival...
Personalizirano presejanje

Opis terminološkega problema: Na Onkološkem inštitutu se ukvarjamo s presejanjem za raka dojk, tj. zgodnjim odkrivanjem raka pri osebah, ki so navidezno sicer zdrave. Področje znotraj presejanja je presejanje, ki temelji na ogroženosti vsakega posameznika. Gre za razdelitev zdravih posameznikov v več skupin glede na...

Mnenje Terminološke sekcije: Presejanje je v medicini ustaljen termin, zato glede jedra termina ni dvoma. V Slovenskem medicinskem slovarju je presejanje razloženo kot 'množična preiskava populacije za zgodnje odkrivanje bolezni in hitro ukrepanje z namenom, da bi imeli bolezen pod nadzorom'. Vprašanje se pojavi pri...
Tapanje

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin tap, ki na področju računalništva in informatike označuje pojem, pri katerem se s prstom hitro dotaknemo zaslona elektronske naprave, zlasti pametnega telefona ali tablice, za izvedbo določenega premika ali ukaza. Zanima me tudi ustreznik za...

Mnenje Terminološke sekcije: Na osnovi nam dostopnih virov se strinjamo z vami, da se za obravnavani pojem v slovenščini pogosto uporablja termin tapniti (prim. diplomsko delo B. Kosem Uporaba tehnologije NFC v podpornih življenjskih okoljih, 2016, str. 50). To potrjujeta tudi Sprotni slovar slovenskega jezika, kjer...
Umetnointeligenčna pismenost

Opis terminološkega problema: Rada bi uvedla terminologijo o pismenosti na področju umetne inteligence. Angleški termin AI literacy oz. artificial intelligence literacy označuje nabor kompetenc, ki omogočijo razumevanje umetne inteligence z učenjem o njej, učenjem, kako ta deluje, in učenjem, kako živeti z njo....

Mnenje Terminološke sekcije: Strinjamo se z vami, da gre pri pojmu, ki ga označuje angleški termin AI literacy, za vrsto pismenosti (podpomen 1. pomena v SSKJ2 je 'znanje (uporabe), obvladovanje česa sploh'), zato je ustrezno jedro termina pismenost. Za angleški termin AI oz. v razvezani obliki artificial intelligence...
Rastlinsko kmetijstvo

Opis terminološkega problema: Na vas se obračamo glede slovenskega poimenovanja angleškega termina plant-based agriculture, ki označuje obliko kmetijstva, pri katerem je proizvodnja rastlin namenjena izključno za prehrano ljudi. To pomeni, da se na njivah pridelujejo le rastline za človeške potrebe in ne za živalske,...

Mnenje Terminološke sekcije: V vprašanju ste natančno opisali vsebino pojma, tako da ni nobene dileme, kaj termin označuje. Gre za kmetijstvo, ki se osredotoča na pridelavo rastlin za prehrano ljudi. Angleški termini z določujočo sestavino, katere del je pridevnik based, niso tako zelo redki. V Terminološki...
Telomera

Opis terminološkega problema: Zanima me slovnični spol prevzetega termina, za katerega se v slovenščini pojavljata obliki telomer in telomera. Termin na področju genetike označuje končni del evkariontskega kromosoma, ki je sestavljen iz ponavljajočih se nekodirajočih zaporedij nukleotidov, ki so nujni za obstojnost in...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot ste ugotovili, raba v slovenščini izkazuje tako ženski kot moški spol. Slovarji večinoma kažejo na ženski spol. Poleg omenjenih je telomera tudi iztočnica v npr. Slovenskem medicinskem slovarju in Veterinarskem terminološkem slovarju. Kot ste opazili, pa Angleško-slovenski slovar...
NeHDL holesterol

Opis terminološkega problema: Znašli smo se v zadregi, kako prevesti angleški termin non-HDL cholesterol. Z njim poimenujemo vse "slabe" vrste holesterola. Z enačbo bi to lahko zapisali: skupni holesterol, ki mu odštejemo lipoproteine velike gostote (torej minus HDL holesterol). Bi v skladu z odgovorom Zapis kratice in...

Mnenje Terminološke sekcije: Zanima vas, kako bi v slovenščini ustrezno poimenovali in zapisali angleški termin non-HDL cholesterol. V slovenščini je že ustaljen termin HDL holesterol – v Slovenskem medicinskem slovarju je iztočnica HDL-holesterol, v Farmacevtskem terminološkem slovarju 2 pa najdemo iztočnico...
Naročitelj

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali je med pravnima terminoma naročnik in naročitelj kakšna razlika ali razlike ni. Obligacijski zakonik uporablja izraz naročitelj pri pogodbi o naročilu (766. člen in naslednji), pri pogodbi o trgovskem zastopanju (807. člen in naslednji) ter pri posredniški pogodbi (837. člen...

Mnenje Terminološke sekcije: V Pravnem terminološkem slovarju, ki je izšel leta 2018, sta definirana oba termina, po katerih sprašujete. Naročitelj je definiran kot 'stranka pogodbe o naročilu, ki se ji prevzemnik naročila zaveže opraviti določen posel' in ima naveden sinonim mandant, hkrati pa definicija ustreza 766....
Pedalni avtomobil

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin pedal car. Gre za majhen avtomobil, ki v Sloveniji niti ni prepoznaven, s katerim se tekmuje in je narejen izključno na nožne pedale. V slovenščini se uporabljata poimenovanji avtomobil na pedale ali pedalni avtomobil.

Mnenje Terminološke sekcije: Pojma, ki vas zanima, pri nas res ne poznamo. Gre za vrsto avtomobila, s katerim se tekmuje v vzdržljivostnem športu, ki se v angleščini imenuje pedal car racing. Pri tem športu ekipe s po do največ šest voznikov v enosedežnih športnih avtomobilih na človeški pogon tekmujejo na krožnih...
Uparjalnik

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin evaporator, ki označuje del klimatske naprave, ki spreminja tekočino v paro. Pomislil sem na prevzeto poimenovanje evaporator ter na poimenovanji uparjalnik in izparilnik. Katero je po vašem mnenju najustreznejše?

Mnenje Terminološke sekcije: Angleški termin evaporator poimenuje del klimatske naprave, npr. v avtu, katerega naloga je dovajati toploto iz zraka, da se tekoče hladilno sredstvo spremeni v plinasto agregatno stanje, nato pa se vrne v kondenzator klimatske naprave in odda toploto. V članku B. Kuzmina in B. Kondže Kako...