Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Mladodobnik

Opis terminološkega problema: V Zvezi slovenskih društev ljubiteljev starodobnih vozil (Zveza SVS) se ukvarjamo z vozili, ki so starejša od 30 let. V drugih državah jih imenujejo Oldtimer (Nemčija), historic vehicle (Velika Britanija, ZDA) in vintage vehicle (kar označuje še starejša vozila), auto d'epoca (Italija), Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pri iskanju novih poimenovanj je smiselno iskati možnost, ki bi jo jezikovni uporabniki prepoznali kot sistemsko. Navedli ste mnogo primerov, ki potrjujejo, da je starodobnik povsem uveljavljeno poimenovanje za vozila, ki so starejša od 30 let. Starodobnik je tudi samostojna iztočnica v SSKJ2 z Več...
Omejevanje socialnih stikov

Opis terminološkega problema: Zanima nas, kateri slovenski termin je najprimernejši ustreznik za angleški termin social distancing, ki označuje celoto ukrepov, ki jih sprejmejo pristojne osebe, da se ustavi oz. upočasni širjenje močno nalezljive bolezni. Pogovarjali smo se o različnih slovenskih poimenovanjih – Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Razstikanje je gotovo najbolj kreativen poimenovalni predlog, ki pa ga v konkretnem primeru ne bi podprli. Funkcija terminologije je namreč učinkovito sporazumevanje, kar pomeni, da mora biti število poimenovanj za isti pojem omejeno; najučinkoviteje je, če za en pojem obstaja eno Več...
Recikliranje, večvrednostno recikliranje, manjvrednostno recikliranje

Opis terminološkega problema: Ob ang. terminu recycling (slov. recikliranje) sta se v zadnjem času pojavila tudi termina upcycling in downcycling. Upcycling označuje predelavo odpadnih izdelkov ali materialov, pri kateri nastanejo izdelki ali materiali, ki so boljše kakovosti od izhodiščnih, downcycling pa predelavo Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Recikliranje je v Slovarju novejšega besedja razloženo kot 'ponovna uporaba že uporabljenih, odpadnih snovi v proizvodnem procesu'. Gre za ustaljen termin, ki je pogost v strokovnih besedilih, npr. v magistrskem delu A. Zabukovec Primer recikliranja betona in ponovne uporabe reciklatov (2016) in Več...
Življenjske veščine

Opis terminološkega problema: Zanima me raba termina življenjske spretnosti in sinonima življenjske veščine. Ali se lahko oba omenjena termina enakovredno uporabljata kot ustreznika za angleški termin life skills, ki jih Svetovna zdravstvena organizacija definira kot spretnosti odločanja, reševanja življenjskih Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V nam dostopnih virih smo našli več potrditev za to, da se v slovenščini kot ustreznika za angleški termin life skills precej enakovredno pojavljata zvezi življenjske spretnosti in življenjske veščine (prim. T. Metelko Lisec Socialne veščine – orodje za večjo socialno uspešnost Več...
Oksorazgradljiva plastika

Opis terminološkega problema: Sem v dvomih glede prevodnih ustreznic angleških izrazov oxo-degradable plastics in oxo-biodegradable plastics. Je pravilen zapis okso-razgradljiva plastika ali oksorazgradljiva plastika? Oksobiorazgradljiva plastika ali okso-biorazgradljiva plastika? Gre za plastiko, ki ji dodajo aditive, ki pod Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Čeprav gre v primeru angleških terminov oxo-degradable plastics in oxo-biodegradable plastics bolj kot za kemijski oz. okoljski termin za marketinški izraz, pa je pri tem vendarle prisoten proces oksidacije (pod posebnimi pogoji spodbujen z aditivi, ki jih dodajo običajni plastiki), zato Več...
Narodni kolek

Opis terminološkega problema: Pišem zgodovinski članek o narodnih kolkih in presenetljivo v nobenem slovarju na Franu ne najdem tega termina; želel sem namreč sintagmo etimološko razložiti, pa najdem razlago samo za kolek. Kako je to mogoče, saj je velikokrat uporabljena v literaturi? Vprašanje poslano: 23. 2. 2020

Mnenje Terminološke sekcije: Kolek je v SSKJ2 razložen kot 'nazobčan listek z nominalno vrednostjo, ki se lepi na dokumente, vloge', se je pa narodni kolek v gradivu za Slovar slovenskega knjižnega jezika pojavil premalokrat, da bi bil omenjen tudi kot besedna zveza znotraj slovarskega sestavka. Več o kolkih je navedeno v Več...
Kognitivna disonanca

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako slovenska psihološka stroka prevaja termin cognitive dissonance, ki označuje pojav, ko ima oseba dve ali več nasprotujočih si prepričanj, idej ali vrednot, zaradi česar doživi psihološki stres. Sicer se mi zdi, da je v psiholoških krogih že uveljavljen kakšen primeren Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Prva sestavina angleškega termina je pridevnik cognitive, ki mu v slovenščini najpogosteje ustreza kognitivni. Kljub temu da v SSKJ2 usmerja na pridevnik spoznaven, se je kognitivni uveljavil kot sestavina terminov, npr. kognitivno jezikoslovje, kognitivna psihologija, in s tega vidika ni Več...
Sodelovalno tekmovanje

Opis terminološkega problema: Hkratno sodelovanje in tekmovanje med konkurenti in drugimi deležniki v angleščini označuje termin coopetition oz. co-opetition. Nekateri uporabljajo koopeticija, sam pa sem na predlog doktorske komisije v svoji disertaciji uvedel termin sotekmovalnost. Zanima me, kateri termin je Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Angleški termin coopetition je nastal kot tvorjenka iz besedne zveze cooperative competition. Prvi del zveze (cooperative) se je skrajšal v coo-, od besede competition pa je ostal drugi del, tj. -petition – tako je nastala nova beseda coopetition. Kljub temu da se v strokovnih besedilih že Več...
Plošček

Opis terminološkega problema: Ker v SSKJ2 nisem našla ploščka v hokejskem pomenu, sem poiskala pak, ki je razložen kot 'trd, ploščat, okrogel gumijast predmet, ki se uporablja pri hokeju na ledu'. Kot sinonim je navedena ploščica, plošček pa ni omenjen. Glede na rabo se mi to ne zdi sprejemljivo – plošček v tem Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pravzaprav plošček, ki označuje pojem s področja hokeja, v SSKJ2 ne manjka. V terminološkem gnezdu iztočnice plošček za okrajšavo šport. namreč najdemo stransko razlago za plošček, ki je ploščica. To pomeni, da je v SSKJ2 nadrejeni sinonim ploščica, zato je pri iztočnici pak Več...
Aktivno državljanstvo

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali je termin aktivno državljanstvo ustrezno poimenovanje za pojem, ki označuje delovanje posameznika na različnih področjih življenja za splošno korist skupnosti in ne le za izpolnitev njegovih osebnih interesov. Pojavilo se je vprašanje, ali bi bilo ustreznejše poimenovanje Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V nam dostopnem gradivu smo našli obe poimenovanji, ki ju omenjate v vprašanju, tako dejavno državljanstvo (prim. Učni načrt za področje dejavno državljanstvo, 2014) kot tudi aktivno državljanstvo (prim. Aktivno državljanstvo mladostnikov: Končno poročilo, 2016), pri čemer je v Več...
Na dostopu temelječa potrošnja

Opis terminološkega problema: Na Terminologišču že obstaja slovenski ustreznik za ang. sharing economy (ekonomija delitve) ter za ang. collaborative consumption (sodelovalna potrošnja). V sklopu teh poimenovanj se pojavlja še ang. access-based consumption oziroma access-based services, kjer gre za potrošnjo oziroma Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot omenjate v vprašanju, smo na Terminologišču objavili odgovor Ekonomija delitve, sodelovalna potrošnja. Oba termina sta povezana s tem, kar označuje ang. termin access-based consumption, vendar se termini nekoliko razlikujejo. Pomembna razlikovalna sestavina je, da pri pojmu, ki ga Več...
Spodbujanje branja

Opis terminološkega problema: Zanima me, katero poimenovanje je bolj primerno za ang. reading promotion, ki označuje različne dejavnosti, s katerimi skušajo ustanove in združenja bralcem približati branje, jih navdušiti za branje različnih besedil in torej presega zgolj oglaševanje posamezne knjige. V slovenščini se Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Med poimenovanji, ki jih omenjate, navajate dva že uveljavljena termina, in sicer bralno kulturo za ang. reading culture, ki je v Bibliotekarskem terminološkem slovarju definirana kot 'obvladovanje vseh vrst branja, zanimanje za različne literarne zvrsti in njihovo poznavanje', ter bralno Več...