Terminologišče

Terminološka svetovalnica

Terminologišče - Svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 Odgovori na vprašanja

Oralnomotorična veščina

Opis terminološkega problema: V naši strokovni skupini pripravljamo prispevek o motnjah hranjenja in požiranja pri otrocih, pri katerem sodelujemo različni strokovnjaki. Ker je terminologija na področju logopedije precej nedorečena in pomanjkljiva, nam izziv predstavlja prevajanje in iskanje slovenskih terminov. V pogovornem strokovnem jeziku več...

Mnenje Terminološke sekcije: Kadar imata termina dve različni definiciji, označujeta dva pojma, zato ju ne moremo zamenjevati. Uspešno sporazumevanje v stroki je namreč pogojeno prav z dogovorjeno in ustaljeno terminologijo, ki pa jo v vseh jezikih danes zaznamuje angleščina kot mednarodni jezik sporazumevanja v znanosti. Že sami ste utemeljili, Več...


Regularizacija

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako z eno besedo opisati akt, pri katerem neregularno prebivajoči migranti pridobijo pravni naslov za bivanje. V angleščini se v evropskem prostoru uporablja beseda regularisation, v ameriškem pa predvsem legalization. Ali lahko uporabim besedo regularizacija? Doslej še nisem zasledila, da bi bil tovrsten več...

Mnenje Terminološke sekcije: Regularizacija je vključena v Glosar migracij (International Organization for Migration (IOM), 2006), v katerem je opredeljena kot »/v/sak postopek, s katerim država dovoli tujcem z neurejenim statusom, da pridobijo zakoniti status v državi. Tipičen primer je amnestija (znana tudi kot »legalizacija«) za tiste tujce, ki Več...


Peskar

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako bi poimenoval delavca, ki opravlja delo peskanja kovinskih izdelkov v peskalni kabini: peskalec ali peskar. Vprašanje poslano: 29. 7. 2021 več...

Mnenje Terminološke sekcije: V SSKJ2 je vključen glagol peskati (knjiž. 'posipati s peskom'), na področju tehnike pa pomeni 'z močnim curkom peska čistiti, obdelovati izdelke, ulitke, steklo'. SSKJ2 beleži tudi samostalnik peskar, ki je izpeljan iz omenjenega glagola in označuje osebo, ki dela v peskokopu, na področju metalurgije pa delavca, ki v Več...


Formulaična pravljica

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin formula tale, ki na področju literarne teorije označuje vrsto navadno ljudske pravljice, ki ima že vnaprej predvideno strukturo, vsebina pa se lahko spreminja od pripovedovalca do pripovedovalca. V strokovni literaturi sem zasledila ustreznik pravljica na formulo. Ali je več...

Mnenje Terminološke sekcije: Poleg poimenovanja pravljica na formulo, ki ga omenjate v vprašanju, smo v nam dostopnem gradivu našli še poimenovanje formula pravljica (prim. članek M. M. Blažić, Slovenska ljudska pravljica Deklica in piskrček in njene literarne priredbe, 2017, str. 113). Obema je skupno, da v strokovnih besedilih nista prav Več...


Samozdruževanje

Opis terminološkega problema: Pišem vam v zvezi z besedo samourejanje, ki v SSKJ ne obstaja, a se pogosto pojavlja v strokovni literaturi s področja kemije, fizike, medicine ipd. Pojavlja se predvsem v zvezi z molekulami in označuje spontano organizacijo molekul v urejeno strukturo. Ali za ta izraz obstaja kakšna sopomenka? Vprašanje poslano: 17. več...

Mnenje Terminološke sekcije: Besede samourejanje res ne najdemo v SSKJ2, a to ne pomeni, da beseda v slovenščini ne obstaja. Kot ugotavljate že sami, se pojavlja v strokovnih besedilih in ker poleg tega označuje tudi specifični pojem, jo lahko obravnavamo kot termin. Čeprav SSKJ2 in ostali splošni slovarji vsebujejo kar veliko terminov oz. besed, Več...


Nakupovalno trženje

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin shopper marketing, ki označuje celoten proces (serijo aktivnosti in interakcij) med ponudniki in nakupovalci, ki vpliva na nakupovalca skozi celostno nakupno izkušnjo, pri čemer je poudarek na nakupovalcu v prodajnem prostoru. Vprašanje poslano: 3. 6. 2021 več...

Mnenje Terminološke sekcije: O pojmu, po katerem sprašujete, je tudi v slovenščini že na voljo kar nekaj literature, npr. Poklici v marketingu na strani Društva za marketing Slovenije, intervju z direktorjem družbe Integer Raphaelom Stixom »Moja žena ne hodi več nakupovat z mano. Moje vedenje jo spravlja v zadrego!« (objavljeno na straneh 26. SOF, Več...


Zamenjava igralca

Opis terminološkega problema: Zadnje čase vsi komentatorji nogometnih tekem pri menjavi dveh igralcev v polju govorijo o zamenjavi. Zamenjava pomeni, da imaš nekoga za drugega, kot je v resnici, npr. Jožeta za Franca, menjava igralca pa označuje dejanje, pri katerem igralec vstopi v igro in zavzame mesto igralca, ki igrišče zapusti. Vprašanje več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pregledali smo uradna pravila različnih športov, v katerih se pojavlja pojem, po katerem sprašujete. V Pravilih nogometne igre 20/21 je uporabljena zamenjava (gl. npr. str. 49–51, 78), hkrati pa obstaja obrazec za menjavo igralca na tekmi. V FIFA futsal pravilih igre (Uradno besedilo s komentarji) se pojavljata Več...


Marcescenca

Opis terminološkega problema: Nedavno sem na slovenskem blogu naletel na termin marcescenca, ki se v slovenski strokovni literaturi oziroma na slovenskih spletiščih pojavlja izredno redko, a je kar pogost v drugih jezikih (angleščina, francoščina). Kaže, da marcescenca (iz lat. marcescere, tj. 'oveneti, uveniti, gniti, segniti') ne obstaja kot več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termina marcescenca, po katerem sprašujete, v slovenskih slovarjih nismo našli. Latinski ustreznik marcescentia je v Botaničnem terminološkem slovarju naveden pri prvem pomenu termina uvelost 'stanje rastline, katere celice, tkiva so brez turgorja, kar povzroča povešanje listov, neolesenelih poganjkov, stebel' (s Več...


Zdravje in dobrobit človeka

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin human health and well-being, ki na področju zdravstvenega varstva označuje stanje človekovega telesa in duha, ki ga posameznik lahko krepi med drugim tudi z gibanjem v naravi. Pri ustreznikih zdravje in blaginja ter zdravje in blagostanje me moti predvsem to, da blaginja več...

Mnenje Terminološke sekcije: Samostalnika blaginja in blagostanje sta v SSKJ2 navedena z enako razlago 'obilje materialnih dobrin', kar pomeni, da sta sinonima. Kot sinonima sta navedena tudi v Sinonimnem slovarju slovenskega jezika. Ugotovimo torej lahko, da je pri obeh besedah v ospredju ekonomski vidik (prim. terminološki odgovor Ekonomija Več...


Kvaterna amonijeva spojina

Opis terminološkega problema: Zanima me, katera oblika pridevnika je pravilnejša – kvateren ali kvaternaren. Pridevnik kvateren se pojavi kot sestavina termina kvaterna amonijeva spojina v Farmacevtskem terminološkem slovarju, pridevnik kvaternaren pa kot sestavina v kvaternarna amonijeva spojina v Slovenskem tehniškem slovarju A-B. Oba termina več...

Mnenje Terminološke sekcije: V Slovenskem medicinskem slovarju se pojavita naslednji obliki zapisa v vašem vprašanju omenjene amonijeve spojine, in sicer kvartarna amonijeva spojina ter kvaterna amonijeva spojina. Slednja je usmerjena na kvartarno amonijevo spojino. Kvartarna amonijeva spojina z definicijo 'spojina amonijevega iona, v katerem so Več...


Učna poduspešnost

Opis terminološkega problema: Prosili bi vas za mnenje glede angleškega termina academic underachievement, ki označuje stanje, ko je otrokova učna uspešnost nižja od pričakovane glede na njegove sposobnosti. Razmišljali smo o dosežkih pod zmožnostmi ali dosežkih pod pričakovanji, zdaj pa se nam zdi najustreznejše poimenovanje več...

Mnenje Terminološke sekcije: Poimenovanji dosežek pod zmožnostmi ali dosežek pod pričakovanji sta opisni in zato za rabo v strokovnem sporazumevanju manj primerni. Na drugi strani pa poduspešnost pojem primerno označuje, sledi načelu gospodarnosti in – kot smo ugotovili, ko smo pripravljali to mnenje – ima potrditve v rabi. Poduspešnost je v Več...


Olajševanje

Opis terminološkega problema: Zanima me, kaj pomeni termin facilitiranje oz. kaj lahko pričakujem od osebe, ki se s tem ukvarja. Prijavila sem se namreč na delavnico, ki jo izvaja oseba, ki se ukvarja s facilitiranjem in coachingom, in ne vem, kaj lahko pričakujem.   Vprašanje poslano: 7. 5. 2021 več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin facilitiranje označuje dejavnost, ki udeležencem v skupini omogoča učinkovito, varno in enakovredno sodelovanje pri reševanju skupnega izziva. Facilitator, tj. oseba, ki izvaja to dejavnost, pri tem podpira cilje, kot si jih zastavi organizator, vendar pa se lahko skupina odloči, v katerih delih bo cilje Več...