Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Ekonomija na poziv

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali se že uveljavlja kako slovensko poimenovanje za angleški termin gig economy, ki označuje organizacijo dela, pri katerem delavci opravljajo začasno delo za naročnika, s katerim nimajo sklenjenega delovnega razmerja. V besedilih se pojavljata dve poimenovalni rešitvi, in sicer Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Besedo gig naj bi najprej uporabili jazz glasbeniki, in sicer v začetku 20. stoletja. Najprej se je uporabljala na glasbenem področju, in sicer v kontekstu glasbenega nastopa v živo, snemanja ali drugega (običajno plačanega) angažmaja glasbenika ali skupine. Danes pa je poimenovanje aktualno Več...
Vodenje

Opis terminološkega problema: Za angleški termin leadership, ki na področju menedžmenta označuje usmerjanje sodelavcev in organizacijo delovnih procesov v podjetju, se v slovenščini poleg termina vodenje pojavlja tudi voditeljstvo, ki pa je po mojem mnenju neustrezen, saj je v SSKJ2 v prvem pomenu razložen kot Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Uvodoma naj pojasnimo, da je na podlagi stanja v SSKJ2 težko soditi o ustreznosti določenega termina, saj je to splošnojezikovni priročnik, ki sicer vsebuje tudi veliko terminologije, ne pa vse. Zato dejstvo, da določena beseda v SSKJ2 ni opredeljena kot termin, še ne pomeni, da v stroki ta Več...
Samonikla rastlina

Opis terminološkega problema: Na vas se obračam s strokovno dilemo glede uporabe termina samonikla rastlina oziroma prosto rastoča rastlina. V okviru ciljnega raziskovalnega projekta o obvladovanju plodove vinske mušice pripravljamo strokovna priporočila in smo naleteli na težavo v zvezi z zgoraj navedenim terminom. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za rastline, ki niso gojene in jih torej ni zasadil človek, ki zanje tudi ne skrbi, ste v strokovnem besedilu želeli uporabiti izraz samonikle rastline. Samoniklo rastlino najdemo v SSKJ2 v terminološkem gnezdu pri pridevniku samonikel. Ima kvalifikator agr. (agronomija) in razlago 'rastlina, ki Več...
Pravica do odklopa

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako bi v slovenščino prevedli angl. termin right to disconnect? Ali gre za pravico do odklopa, pravico do prekinitve povezave ali še kaj tretjega? Ker naj bi Slovenija v kratkem sprejela zakon o tej problematiki, je pomembna tudi ustrezna in usklajena terminologija. Angleški termin Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V času, ko se digitalne in informacijske tehnologije izpopolnjujejo, se vedno bolj kaže pomen nekaterih temeljnih pravic delavcev, ki jih pred razmahom teh tehnologij sploh ni bilo treba utemeljevati. Ena od njih je pravica, za katero se je v angleščini uveljavilo poimenovanje right to Več...
Visoko senzibilizirajoča snov

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin highly sensitising material, ki na področju farmacije označuje snov, ki lahko povzroči alergijske reakcije in druge zdravju škodljive učinke. Morda bi lahko bil ustrezen termin visoko senzibilizirajoča snov/substanca/material, a je težava v Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Uvodoma naj pojasnimo, da samostalnika senzibilizacija Slovenski pravopis ne odsvetuje. Beseda je označena z označevalnikom pojm. (pojmovno) in v nadaljevanju sta navedeni zvezi senzibilizacija kože in senzibilizacija filma s pomenskima uvrstitvama med pokončnicami. Poleg tega v Slovenskem Več...
Intervencijska raziskava pisanja

Opis terminološkega problema: V okviru projekta uporabljamo angleški termin writing intervention research, ki sodi v okvir širšega pojma, ki ga označuje angleški termin intervention research oziroma nemški termin Interventionsstudie. Gre za raziskavo, pri kateri se na začetku ugotovi neko stanje, npr. pri pisnih Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Sprašujete po treh pojmih, od katerih se dva uporabljata širše in ne samo na področju pedagogike, samo eden pa je primarno pedagoški. Vsi trije pojmi so med seboj povezani. Krovni pojem označuje angleški termin intervention research, za katerega vam predlagamo slovenski termin intervencijska Več...
Država izstrelitve

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin launching state, ki v vesoljskem pravu, ki je podpodročje mednarodnega prava, označuje državo, ki izstreli vesoljski objekt, ali državo, s katere ozemlja je vesoljski objekt izstreljen. Kateri slovenski ustreznik je primernejši: izstrelitvena Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Zvezi izstrelitvena država in država izstrelitve sta v predvidljivem sinonimnem razmerju, ki temelji na pretvorbi prilastka. V prvem primeru gre za levoprilastkovno zvezo, medtem ko imamo v drugem primeru opravka z desnoprilastkovno zvezo, pri čemer je potrebno poudariti, da sta v slovenskem Več...
Mali ragbi

Opis terminološkega problema: Med olimpijskimi športi je tudi ragbi, ki ga namesto 15 igralcev igra 7 igralcev, pri čemer je igrišče enako veliko, igra pa zelo dinamična. V angleščini se šport imenuje rugby sevens, v nemščini Siebener-Rugby, v španščini rugby 7 ali rugby a siete, v francoščini pa rugby à sept. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Ko smo razmišljali o najprimernejšem poimenovanju za ta šport v slovenščini, smo najprej pomislili na mali ragbi. Poznamo namreč mali nogomet, ki je različica nogometa, pri katerem namesto 11 igralcev igra 5 ali 6 igralcev. Analogno bi torej to različico ragbija lahko imenovali tudi mali Več...
Odpornost

Opis terminološkega problema: Termin resilience označuje način soočenja in prilagoditev posameznika ali sistema na negativne preizkušnje ali stres, zlasti bolezen, grožnje, naravne nesreče, izgubo varnosti, položaja, pri čemer se lahko posameznik ali sistem po koncu preizkušnje celo okrepi. Resilience se pojavlja v Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin resilience se uporablja zlasti na področju psihologije. V poglavju M. Kuhar Težak nahrbtnik iz otroštva: študija obremenjujočih izkušenj v otroštvu in smernice za naslavljanje te problematike, ki je del zbornika Kakovost življenja družbenih skupin (2020), je zapisano, da termin Več...
Pes za boje

Opis terminološkega problema: Sem kinologinja in pišem o psih za boje za glasilo kinološke zveze Slovenije Kinolog. Zanima me, ali je prav psi za boje ali psi za borbe. To so psi, ki živijo v neprimernih razmerah in so trenirani, da se borijo med seboj. Vprašanje poslano: 26. 2. 2021

Mnenje Terminološke sekcije: Slovenski pravopis in SSKJ2 dajeta boju prednost pred borbo. Vendar to v terminologiji ni edini oz. glavni argument, ki ga je treba upoštevati pri izbiri primernejšega poimenovanja. Pomembno je tudi načelo ustaljenosti, po katerem ima prednost tisto poimenovanje, ki se uporablja pogosteje. Več...
Meditativna praksa

Opis terminološkega problema: Izdelujem zasnovo diplomske naloge, ki bo tematsko povezana z meditacijo. Slednjo bi želela v naslovu imenovati meditativna praksa, pri čemer pa nisem popolnoma prepričana, ali je pridevnik meditativni zares ustrezen. Na portalu Fran je namreč pomen besede meditativen razložen le kot Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pridevnik meditacijski je vključen v SSKJ2, in sicer z razlago 'nanašajoč se na meditacijo'. V Slovenskem medicinskem slovarju je meditacija kot medicinski termin definirana kot 'notranje zrenje, intuitivno iskanje svojega bistva, kot religiozno mistična praksa ali kot profana mentalnohigienska Več...
Astroturfing

Opis terminološkega problema: Zanima me, kakšen je primeren knjižni prevod angleškega termina astroturfing, ki označuje ponarejen ali lažen videz podpore nekemu izdelku, politični ideji ali verskemu gibanju. V spletnih slovarjih na portalu Fran izraza nisem našel. Vprašanje poslano: 19. 2. 2021

Mnenje Terminološke sekcije: Angleški termin astroturfing ni nov, nastal pa je na podlagi besedne igre, ki jo je praktično nemogoče prenesti v slovenščino. Ime je dobil po znanem ameriškem podjetju AstroTurf, ki izdeluje umetno travo, zlasti za športna igrišča. Besedna igra je povezana s pojmom grassroot, ki označuje Več...