Pozornost vzbujajoča različica

Opis terminološkega problema:

Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin variant of interest, ki na področju infektologije označuje različico virusa, ki je bolj nevarna od običajnega, a je zaradi pomanjkanja podatkov še ne moremo označiti kot zaskrbljujočo različico. Razmišljali smo o ustreznikih zanimiva različica in previdnostna različica. Kateri slovenski ustreznik bi bil po vašem mnenju najustreznejši?

Vprašanje poslano: 4. 5. 2021

Mnenje Terminološke sekcije:

Tudi v nam dostopnih virih nismo našli slovenskega ustreznika za angleški termin variant of interest, tako da se strinjamo z vami, da je treba oblikovati nov termin.

Zveza zanimiva različica, ki jo predlagate, bi bila sicer z jezikovnosistemskega stališča lahko ustrezna, saj gre za levoprilastkovno zvezo, ki je v terminologiji zelo pogosta, a je po našem mnenju s pomenskega stališča zavajajoča, saj nakazuje pozitivno konotacijo. Pridevnik zanimiv je namreč v SSKJ2 naveden z razlago 'ki zaradi posebnih, navadno pozitivnih lastnosti vzbuja zanimanje'.

V tem oziru bi bil boljši predlog previdnostna različica. Pridevnik previden je v SKKJ2 naveden z razlago 'ki dela, si prizadeva, da se ne zgodi kaj neprijetnega, nezaželenega'. Težava pa je le v tem, da zveze s pridevnikom previdnosten navadno označujejo nekaj, kar je bilo uvedeno iz previdnosti, npr. previdnostni ukrep, in ne nekaj, kar terja previdnost, kar pa bi termin, ki ga iščete, moral označevati.

Čeprav so opisna poimenovanja v terminologiji načeloma nezaželena, je po našem mnenju v tem primeru ustreznejše delno opisno poimenovanje kot pa v vprašanju omenjeni možnosti, ki bi lahko bili obe potencialno zavajajoči. Tako bi lahko bilo po našem mnenju sprejemljivo poimenovanje zanimanje vzbujajoča različica, pri katerem je očitna povezava z angleškim terminom, ali pa morda še bolje pozornost vzbujajoča različica, saj je pozornost v SSKJ2 v 2. pomenu razložena kot 'povečano zanimanje, zavzetost za kaj', kar je po našem mnenju ustrezno glede na vsebino obravnavanega pojma.

Za angleški termin variant of interest vam torej svetujemo ustreznik pozornost vzbujajoča različica.