Zamenjava igralca

Opis terminološkega problema:

Zadnje čase vsi komentatorji nogometnih tekem pri menjavi dveh igralcev v polju govorijo o zamenjavi. Zamenjava pomeni, da imaš nekoga za drugega, kot je v resnici, npr. Jožeta za Franca, menjava igralca pa označuje dejanje, pri katerem igralec vstopi v igro in zavzame mesto igralca, ki igrišče zapusti.

Vprašanje poslano: 24. 5. 2021

Mnenje Terminološke sekcije:

Pregledali smo uradna pravila različnih športov, v katerih se pojavlja pojem, po katerem sprašujete. V Pravilih nogometne igre 20/21 je uporabljena zamenjava (gl. npr. str. 49–51, 78), hkrati pa obstaja obrazec za menjavo igralca na tekmi. V FIFA futsal pravilih igre (Uradno besedilo s komentarji) se pojavljata zamenjava igralcev in leteča menjava (str. 14–15). V Pravilih odbojkarske igre (2017–2020) je uporabljena zamenjava, ob kateri obstajata tudi izredna zamenjava in neveljavna zamenjava (str. 30–31). V Uradnih košarkarskih pravilih 2010 (Sodniški priročnik) se prav tako pojavi zamenjava igralcev (str. 73), v Rokometnih pravilih (julij 2016; dopolnjena verzija julij 2018) pa menjava igralcev (npr. str. 14).

Raba je torej mešana tudi v strokovnih besedilih, ne samo pri komentiranju, na kar je opozorjeno v vprašanju. Na nedosledno rabo gotovo vpliva dejstvo, da sta menjava in zamenjava v splošnem jeziku v večini pomenov sinonima. Zamenjati v SSKJ2 namreč ni naveden samo s pomenom, izpostavljenim v vprašanju, tj. 'imeti koga za drugega, kot je v resnici'. V okviru 2. pomena je glagolu zamenjati dodan podpomen 'narediti, da kdo drug dobi, prevzame opravilo, mesto kake osebe', ki mu sledi zgled trener je med tekmo zamenjal dva igralca. Ta podpomen je naveden tudi pri 2. pomenu glagola menjati, vključen zgled pa se glasi trener je menjal oba slabša igralca.

Na področju športa sta menjava igralca in zamenjava igralca očitno sinonima, kar pomeni, da označujeta isti pojem. Ker je rabo smiselno čim bolj poenotiti, bi na podpodročju nogometa glede na rabo v Pravilih nogometne igre prednost dali poimenovanju zamenjava igralca.