Dr. Mateja Jemec Tomazin

Vodja Jezikovnotehnološkega razvojnega centra – JetRCe, znanstvena sodelavka, docentka, raziskovalka v Terminološki sekciji+386 1 470 65 25

mateja.jemec-tomazin@zrc-sazu.si

Novi trg 4 (3. nadstropje)Oznake
31121 (ARRS)

Mateja Jemec Tomazin (13. 1. 1978) je vodja Jezikovnotehnološkega raziskovalnega centra na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša in raziskovalka v Terminološki sekciji. Raziskovalno se posveča terminologiji v slovenščini, razvoju terminologije v slovenskem jeziku, glagolskim terminom in njihovi vključitvi v slovar. Podrobneje se ukvarja z raziskovanjem pravne terminologije in vključevanju frazeologije v strokovno in znanstveno zvrst jezika. Zanimajo jo tudi vprašanja standardizacije in normativnosti v terminologiji ter zvrstnost slovenskega jezika. Vodi delo pri Davčnem terminološkem in pravnozgodovinskem slovarju, je ena od glavnih urednic Agronomskega terminološkega slovarja in sodeluje v uredniškem odboru Terminološke svetovalnice ter zbirke Terminologišče. Ukvarja se z vprašanji odprte znanosti in avtorskih pravic ter zagotavljanja trajnega dostopa do raziskovalnih podatkov. Ukvarja se z digitalizacijo starejših pravnih besedil in njihovim prikazom na spletu v okviru projekta SI-IUS.

Raziskovalna področja

 • jezikoslovje
 • leksikologija in leksikografija
 • terminologija in terminografija
 • jezikovne tehnologije
 • odprta znanost
 • poučevanje tujih jezikov, poučevanje slovenščine kot tujega jezika

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2013–: znanstvena sodelavka na ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 2015–: docentka za jezikoslovje na Podiplomski šoli ZRC SAZU
 • 2010–2015: docentka za slovenski jezik na Univerzi na Primorskem
 • 2009: doktorat o vplivu prevajanja na slovensko pravno terminologijo z naslovom Prispevek prevodov temeljnih pogodb Evropske unije k slovenskemu pravnemu izrazju na Filozofski fakulteti v Ljubljani
 • 2002: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (A – slovenski jezik s književnostjo, B – nemški jezik s književnostjo
 • 2002: strokovni izpit iz dokumentalistke v Dokumentaciji Dela
 • 1996: matura na Gimnaziji Bežigrad

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

 

Zaposlitve:

● 2010–: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

● 2006–2010: Fakulteta za humanistične vede Univerze na Primorskem

● 2004–2006: Zdravniška zbornica Slovenije

● 2002–2004: Ludwig-Maximillians Universität München, Nemčija

● 2001–2002: Delo d. d., Dokumentacija

 

Vodstvene funkcije:

 • 2018–: vodja Jezikovnotehnološkega raziskovalnega centra Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 2018–: vodenje dela za Davčni terminološki slovar
 • 2013–: vodenje dela za Agronomski terminološki slovar (skupaj s T. Fajfar)
 • 2011–: vodenje dela za Pravnozgodovinski slovar

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

● 2014–: članica Terminološke komisije pri Mednarodnem slavističnem komiteju

● 2016–: članica programskega odbora mednarodne konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

● 2018–: članica uredniškega odbora projekta Digitalizacije starejših pravnih besedil SI-IUS

●2017–2019: ena od glavnih urednikov monografije Med jasnostjo in nedoločenostjo

● 2014–: članica upravnega odbora raziskovalne infrastrukture Clarin.si

● 2016–: članica Legal and Ethical Issues Committee pri raziskovalni strukturi Clarin Eric

● 2012–: članica uredniškega odbora Jezikoslovnih zapiskov

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2008 Štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca
 • 2018: ena od glavnih urednikov Pravnega terminološkega slovarja
 • 2010 bronasto priznanje Občine Mengeš
Bronasto priznanje Občine Mengeš (2010)
Štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca (2008)
Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352
Leksikologija H353
Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360
Teorija prevajanja H365

Ključne besede
terminologija
frazeologija
skladnja
poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika
prevajanje