Raziskovalka v Terminološki sekciji

Telefon:
01 470 65 25
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Posveča se vprašanjem terminologije, predvsem glagolskim terminom in njihovi sistemski vključitvi v slovarje in terminološke zbirke.

Od leta 2006 je bila asistentka, od leta 2010 docentka za slovenski knjižni jezik na Fakulteti za humanistične študije Koper Univerze na Primorskem, sedaj pa je docentka za jezikoslovje na Podiplomski šoli ZRC SAZU..

Poleg terminologije se ukvarja tudi s frazeologijo in njunim prekrivanjem v znanstvenih in strokovnih besedilih.

Izbrane publikacije
  1. JEMEC TOMAZIN, Mateja, Slovenska pravna terminologija : od začetkov v 19. stoletju do danes. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. 258 str.
  2. JEMEC TOMAZIN, Mateja. Govor vasi Topole. Jezikoslovni zapiski 16/1 (2010), str. 53–66.
  3. JEMEC TOMAZIN, Mateja. Vloga terminologije pri uveljavljanju znanstvenega področja. V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Vloge središča: konvergenca regij in kultur (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 21). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010, str. 103–119.
  4. JEMEC TOMAZIN, Mateja. Tipologija slovenske pravne terminologije. V: LEDINEK, Nina (ur.), ŽAGAR, Mojca (ur.), HUMAR, Marjeta (ur.). Terminologija in sodobna terminografija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, str. 267–280.
  5. JEMEC TOMAZIN, Mateja. Normativnost terminoloških slovarjev. V: SMOLEJ, Mojca (ur.). Slovenica in slovar - aktualni jezikovni opis. Obdobja 34. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 309–315.
  6. JEMEC TOMAZIN, Mateja. Posebnosti pravne terminologije in Toporišičevi jezikovnokulturni pomisleki. V: KRŽIŠNIK, Erika, HLADNIK, Miran (ur.). Toporišičeva obdobja. Obdobja 35. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2016, str. 81–90.
  7. JEMEC TOMAZIN, Mateja. Terminologija v slovenskem pravopisu. V: JAKOP, Nataša, DOBROVOLJC, Helena (ur.). Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012, str. 213–220.
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojena 13. 1. 1978 v Ljubljani.

Leta 2002 je na ljubljanski Filozofski fakulteti diplomirala iz slovenščine in nemščine. Istega leta je opravila strokovni izpit za dokumentalistko.

Med letoma 2002 in 2004 je poučevala slovenščino na lektoratu Univerze Ludwiga-Maximilliana v Münchnu (Nemčija).

Po vrnitvi v Slovenijo je nadaljevala podiplomski študij in na Zdravniški zbornici opravljala delo lektorice in prevajalke, hkrati pa s Centrom za slovenščino kot drugi/tuji jezik sodelovala pri poučevanju slovenščine za tujce.

Leta 2006 je bila izvoljena za asistentko za slovenski knjižni jezik na Fakulteti za humanistične študije Koper Univerze na Primorskem in tam sodelovala pri predmetih Slovenski knjižni jezik I in II, Skladnja in leksikologija, Oblikoslovje in glasoslovje, Jezik znanstvenih besedil.

Leta 2009 je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Prispevek prevodov temeljnih pogodb Evropske unije k slovenskemu pravnemu izrazju.

Od leta 2010 je zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Leta 2016 je bila izvoljena v naziv docentke za jezikoslovje na Podiplomski šoli ZRC SAZU.

 

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352 • Leksikologija H353 • Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360 • Teorija prevajanja H365 

Ključne besede

terminologija • frazeologija • skladnja • poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika • prevajanje 

Priznanja in nagrade

Štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca (2008/09)