Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Sekciji za terminološke slovarje pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

 

 

Odgovori na vprašanja

Semenski kapital

Opis terminološkega problema: Ali je slovenski termin semenski kapital primeren ustreznik za angleški termin seed capital ali bi bilo bolje – zaradi lažjega prepoznavanja pojma, ki ga termin označuje, oz. sporazumevanja – pristati kar na angleški termin z zapisom v narekovajih? Termin semenski kapital po 4. členu Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Pristanek na termin seed capital  (z zapisom v narekovajih) v slovenskem jezikovnem sistemu bi pomenil pristanek na rabo citatne besedne zveze, ki je praviloma začasna poimenovalna rešitev oz. prva poimenovalna rešitev za poimenovanje novega pojma. Spremljajo jo značilni besedilni kazalci, npr. Več...
Prosojnica

Opis terminološkega problema: Kateri je najprimernejši slovenski ustreznik za angleški termin slide (pri PPT-predstavitvah)? Termin označuje 'sliko na prosojni osnovi za projiciranje na platnu, steni'. V rabi so različni slovenski ustrezniki – diapozitiv, prosojnica, drsnica, drsljivka –, najpogostejše poimenovanje pa Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Drsnica in drsljivka kot ustreznika za slide sicer ohranjata poimenovalno motivacijo angleškega poimenovanja oz. njegovega osnovnega pomena, vendar se v rabi nista uveljavili. Poimenovanje, sprejeto v slovenski različici Microsoftovega programa Powerpoint, je diapozitiv, ki je v SSKJ označen Več...
Ekološko kmetijstvo

Opis terminološkega problema: V večbesednih terminih s področja kmetijstva in pridelave hrane se pojavljajo v vlogi levega prilastka pridevniki ekološki, biološki, organski, sonaravni (npr. ekološko/biološko/ organsko/sonaravno kmetijstvo, ki označuje način kmetijske pridelave brez uporabe mineralnih gnojil, Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: V večbesednih terminih s področja kmetijstva in pridelave hrane se pridevniki ekološki, biološki in organski pojavljajo kot sinonimi, kar je z vidika terminološke stroke manj ustrezno, ker otežuje sporazumevanje. Zato predlagamo, da se v teh primerih uporablja pridevnik ekološki (npr. Več...
Obnašanje živali

Opis terminološkega problema: Kateri termin s področja etologije (veda, ki preučuje vrstam specifično obnašanje) je ustreznejši: vedenje (živali) ali obnašanje (živali) – za pojem 'gibanje ali drža telesa kot tudi od zunaj ugotovljivi učinki kontrakcij mišic (menjava barve, oglašanje, vonji)' (Ivan Štuhec, Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Strokovnjaki s področja živinoreje so povedali, da za opisovanje odzivov živali uporabljajo termin obnašanje. Podatki o pogostosti in besednih zvezah v besedilni zbirki s področja etologije in zaščite živali, ki je nastala kot del gradivne osnove za Terminološki slovar živinoreje, ki ga Več...
Dinamična slika

Opis terminološkega problema: V novejših elektronskih učnih pripomočkih uporabljajo slike, ki jih uporabnik spreminja s klikom na miško, premikanjem predmetov, spreminjanjem mer ... Za tako sliko se uporablja izraz aktivna slika, pri čemer ne gre za klasično animacijo (na katero uporabnik nima vpliva). Kakšno bi bilo Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: V terminološkem slovarju informatike Islovar je aktivna slika (ang. image map, active image) definirana kot 'grafika, razdeljena na več delov, od katerih je vsak povezan na drugo mesto ali spletno stran'; Bibliotekarski terminološki slovar pa kot 'v hipermedijskem dokumentu grafični element s Več...
Množično zunanje izvajanje

Opis terminološkega problema: Kateri slovenski termin ustreza angleškemu terminu crowdsourcing? Gre za iskanje zunanjih izvajalcev, ki bi rešili težavo oz. opravili neko delo z odprtim pozivom nedefinirani množici ljudi. Za crowdsourcing se v slovenščini pojavlja več slovenskih ustreznikov: množicanje, množičenje, Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Dejavnost, poimenovana crowdsourcing, je povezana z outsourcingom, za katerega je v slovenščini relativno uveljavljena zveza zunanje izvajanje. Razlika med njima je, da pri crowdsourcingu zunanji izvajalec ni definirani ponudnik storitev, ampak nedefinirana množica ljudi. Preko sestavine crowd Več...
Sodelanje

Opis terminološkega problema: Kako bi v slovenščino prevedli izraz coworking? Izraz coworking označuje sodoben način dela, ki omogoča ljudem različnih poklicev, da si občasno ali stalno delijo prostor, kjer delajo. V strokovnih krogih med ekonomisti ter tudi drugod za določene izraze prevladuje mnenje, da bi jih raje Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: S stališča terminološke vede ni priporočljivo, da bi pojme, ki v naš prostor pridejo iz angleško govorečega prostora, pustili kar v citatni obliki. Takšni termini so potencialno problematični s pravopisnega in pravorečnega vidika, poleg tega pa jezikovni občutek govorce ves čas Več...
Množično financiranje

Opis terminološkega problema: Kako bi v slovenščino prevedli izraz crowdfunding? Na nas se je obrnila skupina strokovnjakov, ki s pomočjo ameriških kolegov začenja s pripravami za spremembo zakonodaje na področju crowdfundinga. Izraz crowdfunding označuje kolektivno akcijo zbiranja finančnih sredstev za projekte Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Za izraz crowdfunding že obstaja slovensko poimenovanje, tj. množično financiranje. Izraz množično financiranje je s terminološkega vidika ustrezen, poleg tega pa se zdi, da je tudi že precej ustaljen – pogosto ga je mogoče najti na spletu, uporabljen pa je bil tudi v besedilih več Več...
Neunijski

Opis terminološkega problema: EU pri svojem delovanju ločuje med zadevami, ki so lastne Uniji oz. so v njeni pristojnosti, in zadevami, ki so zunaj Unije oz. so v pristojnosti držav nečlanic, npr. Union/non-Union residents, Union/non-Union goods, Union/non-Union waters, (European) Union law. Izraz Union lahko prevedemo na Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Pridevnik neunijski ni čisto nov, pojavi se npr. že v korpusih, vendar precej redko. Z vidika slovenskega jezika je tvorjenka neunijski povsem sistemska, saj po SSKJ predponsko obrazilo ne- izraža: a) zanikanje tega, kar je pomen osnovne besede: neameriški, nedelavec b) nasprotje tega, kar Več...
Klavniški odpadki

Opis terminološkega problema: Na nas so se obrnili člani terminološke komisije na Biotehniški fakulteti, ki jih zanima, kateri izraz je pravilnejši z jezikovnega vidika: klavni odpadki, klavniški odpadki ali klavnični odpadki. Klavni odpadki so odpadki, ki nastanejo v postopku klanja živali. Klavniški odpadki so vsi Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Vsi trije termini se precej pogosto pojavljajo v besedilih in so relativno uveljavljeni v rabi. Besedotvorno se kaže, da se klavni odpadki vežejo na klanje, medtem ko se klavniški odpadki in klavnični odpadki vežejo na klavnico. Torej, če je v stroki potreba po dveh terminih (če je dejanska Več...
Inducirano delovno mesto

Opis terminološkega problema: Termin induced jobs se doslej v slovenskih pravnih besedilih še ni pogosto pojavljal, zato še ni ustaljenega ustreznika. Označuje delovno mesto, ki nastane kot posledica povečane potrošnje zaposlenih na neposrednih in posrednih delovnih mestih. Pojavilo se je več možnosti: inducirano Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Namen terminoloških prizadevanj je nedvoumno in jasno sporazumevanje, zato je opisno poimenovanje od vseh najmanj primerno, saj je predolgo in ne omogoča tvorjenja besedne družine oz. so vsakršne skladenjske pretvorbe skorajda nemogoče, ker še dodatno otežijo razumevanje. Posledično delovno Več...
Déležnik

Opis terminološkega problema: Kateri slovenski termin je najprimernejši ustreznik za angleški termin stakeholder – déležnik, deléžnik oz. tretji izraz, npr. zainteresirana stran. Za angleški termin stakeholder se je uveljavil slovenski termin déležnik, ki pa naj ne bi bil ustrezen zaradi osnovnega pomena – nekdo, Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Slovenski termin déležnik je nastal s prevajanjem, saj je stake = délež, share = délež. Na eni strani je angleški termin stakeholder, ki mu ustreza déležnik, na drugi pa shareholder, ki mu ustreza slovenski termin delničar. Medtem ko ima delničar v podjetju določen lastniški delež Več...