Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

 

 

Odgovori na vprašanja

Konfliktni mineral

Opis terminološkega problema: Kateri slovenski termin je najprimernejši ustreznik angleškega termina conflict mineral – konfliktni mineral, krvavi mineral ali opisna rešitev mineral s konfliktnih območij –, ki označuje mineral, ki ga uporniška gibanja uporabljajo za financiranje konflikta, katerega cilj je spodkopati Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V terminološki bazi IATE so dostopne poimenovalne rešitve drugih držav članic EU za konkretni pojem (za slovenščino in hrvaščino je predlagana zveza krvavi mineral): conflict mineral (angleščina), konfliktní minerály (češčina), konfliktmineral (danščina), konfliktialueen mineraali Več...
Vodja kakovosti, vodenje kakovosti

Opis terminološkega problema: Katera slovenska termina sta primernejša kot ustreznika angleškima terminoma quality manager in quality management: menedžer (manager) kakovosti in menedžment (management) kakovosti ali vodja kakovosti in vodenje kakovosti? Standard SIST ISO 9000 vodenje kakovosti definira kot »koordinirane Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Standard SIST ISO 9000 (druga izdaja), ki lahko predstavlja osnovo za poenotenje terminologije na vašem področju, angl. termin quality management prevaja s terminom vodenje kakovosti. Čeprav angleški termin quality manager v tem standardu ni uporabljen, bi bil termin vodja kakovosti ustrezen Več...
Tehnološke pravice

Opis terminološkega problema: Kateri slovenski izraz in katera slovenska zveza ustrezata angleškemu izrazu technology oz. zvezi technology rights iz Uredbe o uporabi člena 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije za skupine sporazumov o prenosu tehnologije?  Vprašanje poslano: 31. 1. 2014

Mnenje Terminološke sekcije: Angleški izraz technology v konkretni uredbi ustreza slovenskemu izrazu tehnologija, ki označuje znanje, védenje, potrebno za realizacijo praktičnih nalog. Da gre za ta pomen angleškega izraza technology, je razvidno iz definicije v uredbi, v kateri tehnologija 'pomeni strokovno znanje in Več...
Barvni reaktant

Opis terminološkega problema: Kateri termin je ustreznejši za snov, ki se nahaja v fotografskih filmih in je pomembna za razvijanje barvnih fotografij? Angleški termin je color coupler, nemški pa Farbkuppler. Predlogi za slovenski termin so: barvna spojnica, barvni spojnik, barvni sklopnik. Vprašanje poslano: 27. 1. 2014

Mnenje Terminološke sekcije: Termina spojnica in spojnik sta navedena že v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, kjer imata označevalnik tehnika in sta oba razložena kot 'priprava za spajanje, povezovanje'. Termin sklopnik pa smo našli v nastajajočem Terminološkem slovarju avtomatike, in sicer v besedni zvezi optični Več...
Avtokromna plošča

Opis terminološkega problema: Kateri termin je ustreznejši za vrsto fotografskih plošč, ki so jih v začetku dvajsetega stoletja začeli proizvajati v Franciji in so se uporabljale za razvijanje barvnih fotografij? Francoski termin je Plaques Autochromes, angleški pa Autochrome plates. Že obstoječe poimenovalne rešitve v Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V besedilnih korpusih in nam dostopnih slovenskih slovarjih ter leksikonih sicer nismo našli nobene od naštetih poimenovalnih rešitev za obravnavani pojem. Se pa pridevnik avtokromen pojavi v zvezi avtokromni postopek 'snemanje barvne predloge po tiskarskih barvah kot priprava za tisk' (Veliki Več...
Piktorializem

Opis terminološkega problema: Kateri termin za fotografsko smer iz obdobja okrog leta 1900 je najustreznejši? V slovenskem jeziku se pojavljajo termini piktorializem, piktoralizem, pikturalizem in pikturializem. Angleški termin je pictorialism. Vprašanje poslano: 14. 1. 2014

Mnenje Terminološke sekcije: Za fotografsko smer iz obdobja okrog leta 1900 se v slovenskem jeziku pojavljajo vsaj štirje različni termini, kar je z vidika terminološke stroke neprimerno. Ob pregledu nam dostopnih slovenskih slovarjev in leksikonov smo ugotovili, da se le termin piktoralizem pojavi v dveh delih, in sicer v Več...
Porabnik

Opis terminološkega problema: Glede na SSKJ menimo, da sta potrošnik in porabnik sinonima ('kdor kaj porablja'). Na področju živinoreje v kontekstu porabe živil govorimo o porabnikih. Ali je to ustrezno? Predvidevamo, da so ekonomisti bolj naklonjeni izrazu potrošnik.  Vprašanje poslano: 11. 12. 2013

Mnenje Terminološke sekcije: Raba izrazov potrošnik oz. porabnik ni dosledna, izraza sta v istih kontekstih neredko zamenljiva, vseeno pa se glede na pregledano nakazuje, v katerih primerih je en ali drug izraz relevantnejši. V pravnem kontekstu je gotovo relevantnejši potrošnik, ki praviloma ni zamenljiv s porabnik. Po Več...
Senzorične lastnosti

Opis terminološkega problema: Za lastnosti živil, ki jih človek lahko zaznava s svojimi osnovnimi čuti (vid, okus, otip, vonj, sluh), se na področju živinoreje in živilske tehnologije večinoma uporablja termin senzorične lastnosti (mesa, vina, medu, mleka, olja itd.). Pojavlja se tudi izraz organoleptične lastnosti. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Iz razlage v SSKJ je res težko natančno določiti morebitno pomensko razliko med pridevnikom organoleptičen ('ki se ugotovi, določi z vidom, okusom, otipom in vonjem') in senzoričen ('čuten'; čuten 'nanašajoč se na čut'; čut 'sposobnost za sprejemanje fizičnih dražljajev'). V obeh Več...
Endoplazemski retikulum

Opis terminološkega problema: Katero od poimenovanj endoplazemski retikulum/endoplazmatski retikel/retikulum ima prednost pri uporabi glede na to, da se v Slovenskem pravopisu pojavlja sestavljenka s sestavino -plazemski kot tudi s -plazmatski. Je Mikrobiološki slovar merodajen pri rešitvi tega problema (predlaga Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V primeru endoplazemski/endoplazmatski retikulum/retikel (pojavlja se tudi retikul) sta variantni obe sestavini termina. Glede razmerja endoplazemski : endoplazmatski – v SSKJ najdemo iztočnico plazemski 'nanašajoč se na plazmo' (iztočnice plazmatski ni), enako je tudi v slovarskem delu Več...
Semenski kapital

Opis terminološkega problema: Ali je slovenski termin semenski kapital primeren ustreznik za angleški termin seed capital ali bi bilo bolje – zaradi lažjega prepoznavanja pojma, ki ga termin označuje, oz. sporazumevanja – pristati kar na angleški termin z zapisom v narekovajih? Termin semenski kapital po 4. členu Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pristanek na termin seed capital  (z zapisom v narekovajih) v slovenskem jezikovnem sistemu bi pomenil pristanek na rabo citatne besedne zveze, ki je praviloma začasna poimenovalna rešitev oz. prva poimenovalna rešitev za poimenovanje novega pojma. Spremljajo jo značilni besedilni kazalci, npr. Več...
Prosojnica

Opis terminološkega problema: Kateri je najprimernejši slovenski ustreznik za angleški termin slide (pri PPT-predstavitvah)? Termin označuje 'sliko na prosojni osnovi za projiciranje na platnu, steni'. V rabi so različni slovenski ustrezniki – diapozitiv, prosojnica, drsnica, drsljivka –, najpogostejše poimenovanje pa Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Drsnica in drsljivka kot ustreznika za slide sicer ohranjata poimenovalno motivacijo angleškega poimenovanja oz. njegovega osnovnega pomena, vendar se v rabi nista uveljavili. Poimenovanje, sprejeto v slovenski različici Microsoftovega programa Powerpoint, je diapozitiv, ki je v SSKJ označen Več...
Ekološko kmetijstvo

Opis terminološkega problema: V večbesednih terminih s področja kmetijstva in pridelave hrane se pojavljajo v vlogi levega prilastka pridevniki ekološki, biološki, organski, sonaravni (npr. ekološko/biološko/ organsko/sonaravno kmetijstvo, ki označuje način kmetijske pridelave brez uporabe mineralnih gnojil, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V večbesednih terminih s področja kmetijstva in pridelave hrane se pridevniki ekološki, biološki in organski pojavljajo kot sinonimi, kar je z vidika terminološke stroke manj ustrezno, ker otežuje sporazumevanje. Zato predlagamo, da se v teh primerih uporablja pridevnik ekološki (npr. Več...