Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Prebežnik

Opis terminološkega problema: Angleški termin migrant se običajno v slovenščino prevaja s terminoma migrant ter priseljenec. Ali lahko uporabimo tudi ustreznik prebežnik, zlasti takrat, ko so med priseljenci tudi begunci in ekonomski migranti, npr. ljudje, ki s severnoafriških obal preko morja prihajajo v Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V slovarju The American heritage dictionary of the English language je angleška beseda migrant definirana kot 'oseba, ki zapusti določeno državo z namenom, da bi se trajno naselila v drugi državi' (kot sinonim je navedena beseda immigrant), v slovarju Longman Dictionary of Contemporary English Več...
Ekonomija delitve, sodelovalna potrošnja

Opis terminološkega problema: Iščemo slovenski ustreznik za angl. sharing economy, ki predstavlja ekonomski model, v katerem velja načelo delitve dobrin med ljudmi na vseh družbenih področjih. Prav tako nas zanima slovenski ustreznik za angl. collaborative consumption, ki za razliko od individualne potrošnje Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Oba termina, po katerih nas sprašujete, predstavljata nov pogled na ekonomijo in sta se uveljavila tudi v slovenski ekonomski znanosti. Angleški termin sharing economy se kot ekonomija delitve pojavlja v več besedilih, npr. v monografiji Roka Kralja Ekonomija delitve, pot do pravične in Več...
Opolnomočenje

Opis terminološkega problema: V medicinskih besedilih pri lektoriranju pogosto naletimo na izraz opolnomočenje, pomen pa pogosto ni razviden, vendar tako SSKJ kot Slovenski pravopis preusmerjata besedo opolnomočen na pooblaščen. V medicinskih besedilih to ni vedno primerno. Kaj nam svetujete? Vprašanje poslano: 23. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za terminologijo je značilno, da pomen terminov navadno ni razviden iz sobesedila, ker gre za poimenovanja (strokovnih) pojmov. Teh pa razen strokovnjakov določenega področja običajno vsi drugi (tako prevajalci, lektorji, terminografi) ne poznajo dovolj natančno. Zato je prevajanje in Več...
Kotna milisekunda

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski termin za angleško miliarcsecond, ki označuje enoto za merjenje kotov, oznaka je mas (geslo miliarcsecond na spletni strani Wiktionary). Termin se uporablja zlasti v astronomiji. Na spletu sem zasledil varianti mililočna sekunda in mili ločna sekunda. Vprašanje poslano: Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Angleško miliarcsecond označuje tisoči del (predpona mili-) kotne sekunde, kar pomeni, da se predpona mili- lahko nanaša le na sekundo. Ustrezen termin je torej kotna milisekunda  in ne milikotna sekunda. V astronomiji poznajo tudi kotno mikrosekundo, tj. milijonti del kotne sekunde. Morda Več...
Tehnoblebetanje

Opis terminološkega problema: Imam težave pri prevodu angleškega izraza technobabble, ki ima v Cambridgeevem slovarju oznaki neformalno in slabšalno in pomeni 'tehnični jezik, ki ga običajni ljudje težko razumejo'. Razmišljal sem, da bi ga prevedel s terminom žargon, toda v tem primeru bi se izgubil slabšalni prizvok, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V tem primeru sicer ne gre za tipično terminološko vprašanje, gre pa za poimenovanje pojma, za katerega v slovenščini doslej še nismo imeli ustaljenega izraza. Tako situacijo pogosto srečamo v terminologijah različnih strok. Poleg tega je vaš problem s terminologijo povezan tudi preko Več...
Masa, telesna masa

Opis terminološkega problema: Ali je pri opisu predmeta, ki tehta npr. 0,5 kg, ustrezneje govoriti o njegovi teži ali masi? Kateri izraz je ustreznejši: telesna teža ali telesna masa?  Vprašanje poslano 13. 5. 2015

Mnenje Terminološke sekcije: V fiziki sta masa in teža dva ločena pojma. V leksikonu Fizika je termin teža definiran kot 'sila, s katero privlači Zemlja dano telo, produkt mase telesa in težnega pospeška' (1981, str. 223), termin masa pa kot 'količina, ki meri upiranje telesa pri pospeševanju (vztrajnostna masa) in Več...
Nečisto intoniranje

Opis terminološkega problema: Glasbeniki često uporabljamo izraza fuš in fušati, ki sta v SSKJ razložena: fuš nižje pog. 'opravljanje navadno obrtniških del brez dovoljenja za opravljanje obrtne dejavnosti' in fušati nižje pog. 1. 'opravljati navadno obrtniška dela brez dovoljenja za opravljanje obrtne dejavnosti'; 2. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Raba terminologije v stroki je vedno namenjena natančnemu sporazumevanju najprej med strokovnjaki, nato pa tudi med strokovnjaki in laično javnostjo, ki skozi terminologijo spoznava svet stroke. Sprašujete nas po nevtralnem terminu za dva žargonska izraza, ki sta za govor povsem primerna in Več...
Brezpilotni letalnik

Opis terminološkega problema: Zanima nas, katero slovensko ustreznico nam predlagate za angleški termin drone, ki označuje letalo brez posadke, ki ga pilot vodi z oddaljenega mesta. Ali obdržimo dron ali uporabimo rajši trot?   Vprašanje poslano 6. 5. 2015

Mnenje Terminološke sekcije: Pojma, po katerem sprašujete, ne označuje le angleški termin drone, ampak več poimenovanj, npr. unmanned aerial vehicle, remotely piloted aircraft, pilotless aircraft, UAV. Množica poimenovanj se je prenesla tudi v slovenščino, saj raba za ta pojem potrjuje več terminov, npr. dron, trot, Več...
Točkovnik

Opis terminološkega problema: Sestavni del vloge v habilitacijskem postopku na Univerzi v Ljubljani je tudi obrazec z imenom Pregled dela in točkovalnik. Opozorili so nas, da je pravilno točkovnik in ne točkovalnik. Gre za tabelo, v katero se po vnaprej določenih merilih vpisujejo dosežki kandidata, ki se točkujejo. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Najprej je treba opozoriti, da izraza točkovnik in točkovalnik nista termina v ožjem smislu, saj ne označujeta pojma konkretne stroke. Točkovnik je v SSKJ opredeljen kot 'pravila, določila, ki urejajo način točkovanja', navedeni so tudi naslednji primeri: izdelati točkovnik; točkovnik Več...
Razoroževanje

Opis terminološkega problema: Zanima nas slovenski ustreznik za angleško besedno zvezo decommissioning of weapons, ki označuje proces umika orožja iz aktivne rabe in se pogosto uporablja v zvezi z Irsko republikansko armado in mirovnimi pogajanji na Severnem Irskem. V slovenščini se za omenjeno besedno zvezo uporabljajo Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Gradivo na spletu kaže, da je z besedno zvezo decommissioning of weapons v veliki meri pomensko prekriven tudi izraz disarmament, za katerega se v slovenskih besedilih prav tako najpogosteje uporablja izraz razorožitev oziroma besedna zveza predaja orožja. Izraz razorožitev je ustaljen in ga Več...
Svet dela

Opis terminološkega problema: Zanima nas slovenski ustreznik za angleško besedno zvezo the world of work oz. francosko besedno zvezo le monde du travail, ki je bila v slovenščino neposrečeno prevedena kot gospodarstvo (ang. Strategic partnerships within and across the fields of education, training and youth and with the Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Gradivo na spletu kaže, da se je metaforično motivirano poimenovanje world of work/le monde du travail iz angleščine in francoščine z dobesednim prevodom razširilo tako v slovenščino kot druge jezike. Že SSKJ kot 10. pomen samostalnika svet navaja 'celota pojavov, stvari in odnosov med Več...
Večnamensko tankersko-transportno letalo

Opis terminološkega problema: Prosim vas za pomoč glede poimenovanja za letalo, ki je hkrati zračni tanker in transportno letalo, angleški ustreznik je Multi Role Tanker Transport Aircraft. Termin označuje 'letalo, ki lahko sočasno opravlja tri različne funkcije: prečrpavanje goriva v zraku, prevoz potnikov in/ali tovora Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Letalski razlagalni slovar z ustreznicami v angleščini (2009) avtorja Dominika Gregla angleškega termina Multi Role Tanker Transport Aircraft ne navaja. Od slovenskih izrazov najdemo termin transportno letalo, ki označuje 'letalo, namenjeno prevozu desetih ali več potnikov, oziroma ustreznemu Več...