Kartiranje

Opis terminološkega problema:

Pri magistrskem delu vključujem temo, ki se nanaša na uporabo zemljevidov in določanje točk (krajev). Določam, kje na zemljevidu se pojavljajo različice pravljic. V angleški literaturi za to uporabljajo termin mapping. Zanima me, ali bi lahko v slovenskem jeziku uporabila mapiranje. Ali mogoče obstaja katero drugo poimenovanje, ki bi ga lahko uporabila?

Vprašanje poslano: 2. 5. 2021

Mnenje Terminološke sekcije:

Glagol mapirati je v SSKJ2 v 2. pomenu s kvalifikatorjem nekdaj na področju geodezije razložen kot 'na terenu izdelovati katastrski načrt ali topografsko karto'. Poimenovanje, ki ga iščete, označuje 'vnašanje podatkov na zemljevid', čemur ustreza glagol kartirati v SSKJ2, ki je na področju geografije razložen kot 'vnašati podatke na karto, zemljevid, navadno na terenu'. Mapiranje je sicer sinonim za kartiranje, vendar je kartiranje primernejše poimenovanje, ker je map v slovenščini karta ali zemljevid in ne mapa.

Kartiranje je termin ali sestavina terminov v več terminoloških slovarjih. V Geografskem terminološkem slovarju tako najdemo termine kartiranje 'vnašanje podatkov na zemljevid, navadno na terenu', geomorfološko kartiranje 'prepoznavanje reliefnih oblik na terenu in njihovo vnašanje na zemljevid', izometrično kartiranje 'kartiranje, pri katerem se uporablja ena sama vrsta merskih enot' in izopletično kartiranje 'kartiranje, pri katerem se uporabljajo različne merske enote'.

Kartiranje najdemo tudi v Terminološkem slovarju avtomatike ('postopek, s katerim avtonomni mobilni sistem gradi zemljevid okolice, ki ga lahko uporabi pri odločitvah o ustreznem premiku'), kot sinonima sta omenjena tudi gradnja zemljevida in mapiranje. Kot sestavina terminov pa se kartiranje pojavi tudi v Botaničnem terminološkem slovarju (fitocenološko kartiranje, floristično kartiranje in vegetacijsko kartiranje), v Geološkem terminološkem slovarju (geološko kartiranje, petrografsko kartiranje, regionalno kartiranje), v Farmacevtskem terminološkem slovarju (peptidno kartiranje), v Angleško-slovenskem slovarju izbranih izrazov iz biokemije in molekularne biologije (kartiranje peptidov, kartiranje genov).

S kartiranjem se pri svojem delu ukvarjajo tudi naši kolegi v Dialektološki sekciji, ki izdelujejo narečne karte, ki so dostopne v Slovenskem lingvističnem atlasu.

Za metodo shranjevanja in prikaza najrazličnejših prostorskih podatkov se v več strokah uporablja termin kartiranje, zato vam svetujemo, da za umeščanje različic pravljic v prostor (na zemljevid) uporabljate termin kartiranje.