Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Klavniški odpadki

Opis terminološkega problema: Na nas so se obrnili člani terminološke komisije na Biotehniški fakulteti, ki jih zanima, kateri izraz je pravilnejši z jezikovnega vidika: klavni odpadki, klavniški odpadki ali klavnični odpadki. Klavni odpadki so odpadki, ki nastanejo v postopku klanja živali. Klavniški odpadki so vsi Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Vsi trije termini se precej pogosto pojavljajo v besedilih in so relativno uveljavljeni v rabi. Besedotvorno se kaže, da se klavni odpadki vežejo na klanje, medtem ko se klavniški odpadki in klavnični odpadki vežejo na klavnico. Torej, če je v stroki potreba po dveh terminih (če je dejanska Več...
Inducirano delovno mesto

Opis terminološkega problema: Termin induced jobs se doslej v slovenskih pravnih besedilih še ni pogosto pojavljal, zato še ni ustaljenega ustreznika. Označuje delovno mesto, ki nastane kot posledica povečane potrošnje zaposlenih na neposrednih in posrednih delovnih mestih. Pojavilo se je več možnosti: inducirano Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Namen terminoloških prizadevanj je nedvoumno in jasno sporazumevanje, zato je opisno poimenovanje od vseh najmanj primerno, saj je predolgo in ne omogoča tvorjenja besedne družine oz. so vsakršne skladenjske pretvorbe skorajda nemogoče, ker še dodatno otežijo razumevanje. Posledično delovno Več...
Déležnik

Opis terminološkega problema: Kateri slovenski termin je najprimernejši ustreznik za angleški termin stakeholder – déležnik, deléžnik oz. tretji izraz, npr. zainteresirana stran. Za angleški termin stakeholder se je uveljavil slovenski termin déležnik, ki pa naj ne bi bil ustrezen zaradi osnovnega pomena – nekdo, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Slovenski termin déležnik je nastal s prevajanjem, saj je stake = délež, share = délež. Na eni strani je angleški termin stakeholder, ki mu ustreza déležnik, na drugi pa shareholder, ki mu ustreza slovenski termin delničar. Medtem ko ima delničar v podjetju določen lastniški delež Več...
Dobrobit živali

Opis terminološkega problema: Termin animal welfare so doslej prevajali kot dobro počutje živali. Veterinarska stroka je to poimenovanje dojemala kot neprimerno, saj se pojem uporablja tudi za razmere pri zakolu živali, ko objektivno težko poimenujemo to kot dobro počutje živali. Posvet veterinarske stroke z Več...

Mnenje Terminološke sekcije: O terminu se je med sodelavci Sekcije za terminološke slovarje ISJFR ZRC SAZU vnela živahna terminološka razprava in pretehtali smo obe možnosti. Že takoj na začetku smo zavrnili možnost izbire tretjega, doslej še neuveljavljenega poimenovanja. Potreba po zamenjavi termina je prišla iz Več...
Tretiranje rastlin

Opis terminološkega problema: Pri pisanju doktorske disertacije se je pojavil pomislek o ustreznosti izrazov besedne družine tretirati (rastline), torej tretiranje (rastlin), tretma (rastlin), tretirana (rastlina) ipd. Vzrok naj bi bil tujejezični (angleški) izvor besede. Predlagana je bila zamenjava z izrazom izpostaviti Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin tretiranje, tretirati je relativno ustaljen (rabi se tudi v Uradnem listu, v več strokovnih člankih itd.) in terminološka veda v takem primeru ne svetuje zamenjave termina z drugim brez utemeljenega razloga. Izvor termina ni ključno merilo za njegovo ustreznost. Prav v terminologiji Več...
OTT-storitve

Opis terminološkega problema: Na nas so se obrnili z vprašanjem, kako bi v slovenščino lahko sistemsko prevedli over the top (service, content etc.)? Gre za storitve, kot so npr. Youtube, Skype in FB, ki jih ne zagotavlja internetni ponudnik. Predlog, ki se je pojavil doslej, je bil povrhnje storitve. Vprašanje Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Over the top po slovarju pomeni 'ne glede na kaj, brez ozira na kaj' oz. 'pretirano, čez mero'. Povrhnje storitve se ne zdi najbolj posrečeno, ker se pridevnik povrhnji nanaša na to, kar je na vrhu, zgoraj ali na vrhnje oblačilo. Predlog verjetno izhaja iz tega, da gre za storitve za "po vrhu", Več...
Zagonsko podjetje

Opis terminološkega problema: V slovenščini se za novoustanovljeno podjetje z inovativno poslovno idejo in/ali inovativnim produktom, natančno zasnovano kratkoročno strategijo in upanjem na visok zaslužek najpogosteje uporablja zveza start-up podjetje ali celo samo start-up. Ker je termin z jezikovnokulturnega vidika Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Dejstvo je, da se najpogosteje uporablja termin start-up podjetje oz. samo start-up, ki se v posameznih primerih tudi že prilagaja slovenščini (npr. množinska raba: start-upi, pridevniška raba: start-upov, tvorjenje besedne družine: start-uper itd.). Ker se omenjeni termin že rabi tudi v Več...
Prehranska varnost, prehranska preskrbljenost, prehranska nepreskrbljenost, prehranska stabilnost

Opis terminološkega problema: Na nas so se obrnili prevajalci v institucijah EU z vprašanjem, kako bi v slovenščino prevedli angleške termine food safety, food security, food insecurity in food stability? Prevajalci potrebujejo usklajeno rešitev za vse štiri pojme. Predlogi morebitnih rešitev: food safety: prehranska Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Terminološko ustrezna poimenovanja so tudi tista, ki so stalna, zaradi navidezne ali dejanske podobnosti pojmov lahko pride tudi do zamenjave ali neustrezne sinonimne rabe. Glede na predlagane rešitve, bi morali obdržati prehranska varnost za food safety. Kar se tiče food stability – Več...
Dotacija

Opis terminološkega problema: Kako bi v slovenščino prevedli angleški termin grant(s), ki se pojavlja v finančni uredbi (definiran je v členu 108) v EU? Gre za finančna sredstva, denar, ki ga nekdo prejme na podlagi svoje prošnje in razpisa za točno določeni namen. V prevodih Evropske komisije se uporablja tudi v Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Izraz donacije je za sredstva, ki so razpisana za uresniče(va)nje nekih ciljev oz. programov, manj ustrezen. Izraz subvencije je pomensko zožen že na različne vrste subvencij, kjer sicer pomenska razsežnost kaže na to, da je to le »dodaten denar« k celoti (zgolj v tem delu je prekrivno s Več...
Flerovij

Opis terminološkega problema: Kako bi v slovenščino prevedli novoodkrita elementa z vrstnima številoma 114 in 116? V latinizirani angleščini sta dobila ime flerovium (prej Ununquadium) in livermorium (prej Ununhexium). Poslovenjeni imeni elemntov bi bili flerovij (ununkvadij) in livermorij (ununheksij). Uradu za Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Ne glede na to, da pri prečrkovanju drugih pisav v pravopisu upoštevamo (slovenščini prilagojeno) izvorno glasovno podobo (tako se lahko ë prečrkuje kot –e- ali –jo-), bi zapis fljorovij v slovenskem jeziku predstavljal glasovno posebnost, saj nimamo besed, ki bi imele mehčani glas l, Več...
Naval na banke

Opis terminološkega problema: Kako bi v slovenščino prevedli angleški termin bank run? Gre za množični dvig bančnih vlog zaradi negotovih razmer na trgu, ki povzroči, da banka ostane (skoraj) brez gotovine. V slovenščini se v ekonomski literaturi uporablja naval na banke. Vsi drugi termini so opisni, metaforični Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Glede na to, da se izraz naval na banke uporablja v specializiranih besedilih in je njegova raba lahko vsaj nekoliko metaforična, se je termin uveljavil, zato ga ne bi kazalo zamenjevati in vpeljevati še kakšnega drugega, sploh, kadar gre za dosledno rabo tega izraza. Raba je dovolj pogosta, da Več...
Lupinarji

Opis terminološkega problema: Kako bi v slovenščini s skupnim imenom poimenovali kostanj, oreh, pinjole in podobno? Termin lupinarji se v evropski in posledično tudi slovenski zakonodaji uporablja za lupinasto sadje (v angleščini tree nuts oziroma nuts). Vprašanje poslano: 25. 7. 2012

Mnenje Terminološke sekcije: Lupinarji so tudi v slovenskem strokovnem prostoru uveljavljen termin in poimenujejo oreh, lesko, pravi kostanj in mandelj. Za lupinarje je značilno, da je seme obdano s suho, trdno lupino. Sadjarji pri pomološki delitvi sadnih rastlin uporabljajo izraze lupinarji, koščičarji, pečkarji … Več...