Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Emisija

Opis terminološkega problema: Prosila bi vas za mnenje v zvezi z rabo termina emisija (ang. emission). Prevajalci v Evropski komisiji emissions dosledno prevajamo kot emisije. Obstaja mnogo direktiv in uredb, ki vsebujejo ta termin, nekatere celo v naslovu, npr. krovna direktiva o sistemu ETS z naslovom Direktiva 2003/87/ES Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Ne strinjamo se, da emisija ne bi bil primeren termin, saj je v rabi ustaljen. Definiran je npr. na spletni strani Agencije republike Slovenije za okolje (ARSO) in sicer kot 'neposreden ali posreden izpust snovi, nihanj, toplote ali hrupa iz posameznega ali razpršenih virov v obratu, v zrak, vodo Več...
Stresni test

Opis terminološkega problema: Prevod angleškega termina stress test kot stresni test, ki se očitno najpogosteje uporablja, zame pomeni test, ki je stresen, torej povzroča stres. Ne dvomim sicer, da ti testi bankam povzročajo stres, vendar pa angleški stress test pomeni nekaj drugega. Ustreznejši se mi zdi test stresa ali Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Stresni test za angleško stress test je uveljavljen termin, ki na splošno označuje preverjanje dejavnikov tveganja v izjemnih razmerah. Termin se je v splošni jezik sicer razširil predvsem zaradi uporabe v bančništvu in če so še nekaj let nazaj to preverjanje oz. ocenjevanje bank na Več...
Omogočitelj

Opis terminološkega problema: Pri prevajanju, predvsem iz angleščine, imamo nemalokrat težave pri tvorjenju samostalnikov in jih v besedilu pogosto prevedemo opisno z glagolsko obliko. Za angleški enabler ('kdor ali kar omogoči, da se nekaj zgodi') imamo v Evrotermu 4 različne opisne ustreznice (kdor zagotavlja možnost; Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Tvorjenje neologizmov je povsem sprejemljiv način poimenovanja novih pojmov, s stališča terminologije je primernejši poimenovalni postopek kot opisno poimenovanje. Opisno poimenovanje namreč pogosto ni dojeto kot termin, torej kot poimenovanje za nek pojem, ampak je napačno prepoznano kot Več...
Razklad

Opis terminološkega problema: Na področju lesarstva oziroma primarne obdelave lesa se za poimenovanje tovora hlodov ali desk, ki se po transportu zložijo v skladovnice, uporablja termin razklad. Glede na to da besede razklad ne najdemo v SSKJ, nas zanima, če je termin ustrezen? V primeru, da je odgovor pritrdilen, nas zanima Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termina razklad nismo našli v nobenem slovenskem slovarju. Ker gre za termin, je povsem običajno, da ga tudi SSKJ, ki je slovar splošnega jezika, ne navaja. Torej če termina ni v SSKJ, še to nikakor ni zadostni podoj, da bi ga odsvetovali. Termin razklad je zabeležen le v Besedišču Več...
Optično prebrani dokument

Opis terminološkega problema: Na področju računalništva se za napravo, s pomočjo katere pretvorimo natisnjeno gradivo v digitalno obliko (ang. optical scanner) uporablja slovenski termin optični bralnik, iz česar sledi, da se je za proces oziroma dejanje (ang. optical scanning) uveljavil termin optično branje. Kateri Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za poimenovanje naprave, s pomočjo katere se natisnjeno gradivo pretvori v digitalno obliko, se je v slovenskem prostoru uveljavil termin optični bralnik. Poleg tega pa se v različnih besedilih pojavljata še termina optični čitalnik in prevzeti termin skener, ki ju Islovar odsvetuje in Več...
Minimalistični tek, bosi tek

Opis terminološkega problema: Kako ustrezno poimenovati tek v različni vrsti obutve oz. brez nje. Ali lahko teku v minimalistični obutvi rečemo minimalistični tek  (ang. minimalist running)? In kako je primerno poimenovati tek, ko tečemo bosi? Ali bos tek ali tek bos ali bosonogi tek (ang. barefoot running)? Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Minimalistična obutev je že uveljavljen termin za vrsto obutve v različnih revijah in spletnih forumih, namenjenih tekačem (prim. npr. Tekac.si, Polet.si). Gre za 'vrsto obutve, ki je najpogosteje popolnoma brez blaženja, v kateri peta stopala ni višje od prstov in katere podplat ni Več...
Kazalec hrupa

Opis terminološkega problema: Zanima nas termin s področja varstva pred hrupom. Termin, ki označuje vrednosti, s katerimi se meri obremenitev okolja s hrupom, je kazalec hrupa. Ali je sestavina kazalec problematična, ker naj bi pripona -ec v slovenščini označevala osebo? Je torej ustreznejši termin kazalnik hrupa? Več...

Mnenje Terminološke sekcije: O tvorjenju tehniških terminov se lahko poučimo v jezikovnem priročniku Slovensko tehniško izrazje A. Šmalca in J. Müllerja (2011), kjer na strani 35 piše, da pripona -ec označuje moškega (poklicno), snov, pa tudi stvar, napravo, stroj ali del. Pripona -(n)ik označuje napravo, orodje, Več...
Kibernetska varnost

Opis terminološkega problema: Kateri slovenski termin je primernejši kot ustreznik angleškega termina cyber security, ki označuje aktivnosti za zaščito računalnikov, računalniških omrežij, strojne in programske opreme: kibernetska varnost, kibervarnost ali spletna varnost?  Vprašanje poslano: 15. 10. 2014

Mnenje Terminološke sekcije: Ena izmed definicij pojma kibernetska varnost zajema naslednje tri elemente: 1. »/s/kupek aktivnosti in drugih ukrepov, tehničnih in netehničnih, katerih namen je zaščititi računalnike, računalniška omrežja, strojno in programsko opremo ter informacije, ki jih le-ta vsebuje in obravnava, Več...
Oljka, oljčno olje

Opis terminološkega problema: Za plod oljke se pojavljata izraza oliva in oljka in za olje iz teh plodov izraza olivno olje in oljčno olje. Katera izraza sta ustreznejša za strokovno rabo? Vprašanje poslano: 14. 10. 2014

Mnenje Terminološke sekcije: Agronomska stroka (npr. Inštitut za oljkarstvo, Biotehniška fakulteta) dosledno uporablja termina oljka (tudi za plod) in oljčno olje, medtem ko podatki iz korpusa Gigafida kažejo, da v splošnem jeziku prevladuje raba oliva in olivno olje. Vse štiri izraze navajata tudi SSKJ in Slovenski Več...
Strateški menedžment

Opis terminološkega problema: Kateri slovenski termin s področja ekonomije/organizacije in poslovodenja je primernejši kot ustreznik angleškega termina strategic management: strateški management, strateški menedžment, strateško upravljanje in poslovodenje? Gre za načrtovanje in vodenje dolgoročnih organizacijskih Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Strateški menedžment je definiran kot »niz vodstvenih odločitev in dejanj, ki določa dolgoročno uspešnost družbe, in vključuje motrenje zunanjega in notranjega okolja, oblikovanje strategij (strateško oziroma dolgoročno planiranje), uresničevanje strategij ter njihovo spremljanje Več...
Kopenski promet

Opis terminološkega problema: Ali je ustrezneje govoriti o kopnem prometu ali o kopenskem prometu? Termin označuje promet po kopenskih poteh. SSKJ navaja kopni promet, prav tako ta izraz uporabljajo geografi. V praksi se največkrat uporablja kopenski promet. Zanima me, ali sta torej obe obliki pravilni in je izbira zgolj Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Po SSKJ se oba pridevnika, torej kopni in kopenski, nanašata na kopno. V SSKJ je sicer vključen primer kopni promet, vendar je sodobna raba – kot ugotavljate tudi sami – očitno na strani zveze kopenski promet. Termin kopenski promet je tako vključen v Geografski terminološki slovar, v Več...
Brez odpadkov

Opis terminološkega problema: Prosimo vas za mnenje v zvezi s terminom zero waste. To je nov pristop k ravnanju z odpadki, pri katerem naj bi se odpadki predelali ali ponovno uporabili, njihova količina pa naj bi se čim bolj približala nič. Sprva smo se odločili za brez odpadkov, vendar po daljšem premisleku menimo, da ta Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V besedilih na spletu pričakovano najdemo citatno obliko zero waste, ki jo odsvetujemo. Citatna oblika je pogosto prva poimenovalna rešitev za nov pojem, ki jo praviloma nadomesti jezikovnokulturno ustreznejši termin. Prav tako smo na spletu našli zadetke za zvezi brez odpadkov in nič Več...