Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Spretnosti

Opis terminološkega problema: Kateri slovenski termin je najprimernejši ustreznik za angleški termin skills, ki je v dokumentu New skills for new jobs definiran kot 'zmožnost uporabiti znanje in izkušnje za dokončanje kake naloge ali reševanje problema, tako v poklicnem ali učnem okolju kot tudi v zasebnem in družabnem Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Angleškemu terminu skills najpogosteje ustrezata dva slovenska termina, in sicer spretnosti in kompetence, občasno pa tudi veščine ter spretnosti in znanja. Po Terminološkem slovarju vzgoje in izobraževanja so spretnosti (ang. skills) '/s/estavljene psihomotorične navade, ki omogočajo Več...
Indolentni karcinom prostate

Opis terminološkega problema: Prosim vas za nasvet oz. mnenje glede uporabe besede indolenten v besedni zvezi indolentni karcinom prostate, ki označuje karcinom z nizkim biološkim potencialom in praviloma ne napreduje do stopnje, ki bi ogrozila zdravje ali življenje bolnika. Pripravljam namreč doktorsko disertacijo, ki v Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pridevnik indolenten je prikazan kot medicinski termin že v SSKJ in Slovenskem medicinskem slovarju. Slovenski medicinski slovar celo priporoča, naj se namesto pridevnika indolenten uporablja neboleč.  Čeprav bi bilo mogoče zgolj na podlagi Slovenskega medicinskega slovarja govoriti o Več...
Kvantitativno rahljanje

Opis terminološkega problema: Izbiramo najprimernejši slovenski ustreznik za angleški termin quantitative easing. Gre za nekonvencionalen ukrep denarne politike, pri katerem centralna banka kupuje dolgoročne obveznice in katerega cilj je znižanje dolgoročnih obrestnih mer. Prevajalci Evropske centralne banke (v Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za reševanje gospodarske krize v zadnjih letih so države uporabile različne pristope, med drugim so centralne banke kot del denarne politike nakupovale vrednostne papirje in to so v angleščini poimenovali quantitative easing. V slovenščini so za ta pojem nastala tri poimenovanja: Več...
Marketabilno tveganje, nemarketabilno tveganje

Opis terminološkega problema: Zanima nas, katera slovenska termina ustrezata angleškima terminoma marketable risk in non-marketable risk. V prvem primeru gre za tveganje, ki ga je mogoče zavarovati na trgu, v drugem pa za tveganje, ki ga iz različnih razlogov ni mogoče zavarovati na trgu. V slovenskem prostoru se izraza  Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot ste opozorili že sami, moramo biti pozorni na razliko med angleškima terminoma marketable risk in market risk. Medtem ko se prvi nanaša na tveganje, ki ga je mogoče zavarovati na trgu, drugi označuje 'tveganje, da se bo vrednost določenega finančnega sredstva, npr. delnice, obveznice, Več...
Z dokazi podprto oblikovanje politik

Opis terminološkega problema: Iščemo slovenski ustreznik za angleški izraz evidence-based policy making, ki označuje oblikovanje politik na podlagi objektivnih dokazov. Ker je izraz nastal po analogiji z angleško zvezo evidence-based medicine, za katero se je v slovenščini že uveljavil izraz z dokazi podprta medicina, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V rabi so različna poimenovanja za pojem, ki ga v angleščini označuje zveza evidence-based policy making, npr. oblikovanje politike na podlagi dejstev; oblikovanje politike, ki temelji na dokazih; oblikovanje politik, ki temeljijo na dejstvih; oblikovanje politik, ki slonijo na dokazih; na Več...
Prebežnik

Opis terminološkega problema: Angleški termin migrant se običajno v slovenščino prevaja s terminoma migrant ter priseljenec. Ali lahko uporabimo tudi ustreznik prebežnik, zlasti takrat, ko so med priseljenci tudi begunci in ekonomski migranti, npr. ljudje, ki s severnoafriških obal preko morja prihajajo v Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V slovarju The American heritage dictionary of the English language je angleška beseda migrant definirana kot 'oseba, ki zapusti določeno državo z namenom, da bi se trajno naselila v drugi državi' (kot sinonim je navedena beseda immigrant), v slovarju Longman Dictionary of Contemporary English Več...
Ekonomija delitve, sodelovalna potrošnja

Opis terminološkega problema: Iščemo slovenski ustreznik za angl. sharing economy, ki predstavlja ekonomski model, v katerem velja načelo delitve dobrin med ljudmi na vseh družbenih področjih. Prav tako nas zanima slovenski ustreznik za angl. collaborative consumption, ki za razliko od individualne potrošnje Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Oba termina, po katerih nas sprašujete, predstavljata nov pogled na ekonomijo in sta se uveljavila tudi v slovenski ekonomski znanosti. Angleški termin sharing economy se kot ekonomija delitve pojavlja v več besedilih, npr. v monografiji Roka Kralja Ekonomija delitve, pot do pravične in Več...
Opolnomočenje

Opis terminološkega problema: V medicinskih besedilih pri lektoriranju pogosto naletimo na izraz opolnomočenje, pomen pa pogosto ni razviden, vendar tako SSKJ kot Slovenski pravopis preusmerjata besedo opolnomočen na pooblaščen. V medicinskih besedilih to ni vedno primerno. Kaj nam svetujete? Vprašanje poslano: 23. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za terminologijo je značilno, da pomen terminov navadno ni razviden iz sobesedila, ker gre za poimenovanja (strokovnih) pojmov. Teh pa razen strokovnjakov določenega področja običajno vsi drugi (tako prevajalci, lektorji, terminografi) ne poznajo dovolj natančno. Zato je prevajanje in Več...
Kotna milisekunda

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski termin za angleško miliarcsecond, ki označuje enoto za merjenje kotov, oznaka je mas (geslo miliarcsecond na spletni strani Wiktionary). Termin se uporablja zlasti v astronomiji. Na spletu sem zasledil varianti mililočna sekunda in mili ločna sekunda. Vprašanje poslano: Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Angleško miliarcsecond označuje tisoči del (predpona mili-) kotne sekunde, kar pomeni, da se predpona mili- lahko nanaša le na sekundo. Ustrezen termin je torej kotna milisekunda  in ne milikotna sekunda. V astronomiji poznajo tudi kotno mikrosekundo, tj. milijonti del kotne sekunde. Morda Več...
Tehnoblebetanje

Opis terminološkega problema: Imam težave pri prevodu angleškega izraza technobabble, ki ima v Cambridgeevem slovarju oznaki neformalno in slabšalno in pomeni 'tehnični jezik, ki ga običajni ljudje težko razumejo'. Razmišljal sem, da bi ga prevedel s terminom žargon, toda v tem primeru bi se izgubil slabšalni prizvok, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V tem primeru sicer ne gre za tipično terminološko vprašanje, gre pa za poimenovanje pojma, za katerega v slovenščini doslej še nismo imeli ustaljenega izraza. Tako situacijo pogosto srečamo v terminologijah različnih strok. Poleg tega je vaš problem s terminologijo povezan tudi preko Več...
Masa, telesna masa

Opis terminološkega problema: Ali je pri opisu predmeta, ki tehta npr. 0,5 kg, ustrezneje govoriti o njegovi teži ali masi? Kateri izraz je ustreznejši: telesna teža ali telesna masa?  Vprašanje poslano 13. 5. 2015

Mnenje Terminološke sekcije: V fiziki sta masa in teža dva ločena pojma. V leksikonu Fizika je termin teža definiran kot 'sila, s katero privlači Zemlja dano telo, produkt mase telesa in težnega pospeška' (1981, str. 223), termin masa pa kot 'količina, ki meri upiranje telesa pri pospeševanju (vztrajnostna masa) in Več...
Nečisto intoniranje

Opis terminološkega problema: Glasbeniki često uporabljamo izraza fuš in fušati, ki sta v SSKJ razložena: fuš nižje pog. 'opravljanje navadno obrtniških del brez dovoljenja za opravljanje obrtne dejavnosti' in fušati nižje pog. 1. 'opravljati navadno obrtniška dela brez dovoljenja za opravljanje obrtne dejavnosti'; 2. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Raba terminologije v stroki je vedno namenjena natančnemu sporazumevanju najprej med strokovnjaki, nato pa tudi med strokovnjaki in laično javnostjo, ki skozi terminologijo spoznava svet stroke. Sprašujete nas po nevtralnem terminu za dva žargonska izraza, ki sta za govor povsem primerna in Več...