Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Termična obdelava odpadkov

Opis terminološkega problema: Zanima me, kdaj se uporablja izraz toplotna obdelava in kdaj termična obdelava (npr. v zvezah toplotna obdelava kovin, toplotna oz. termična obdelava odpadkov).  V Uredbi o sežiganju odpadkov (Ur.l. RS št. 68/08 in 41/09) je v 3. členu opredeljena obdelava odpadkov, ki je »vsak fizikalni, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Razmerje med pridevnikoma toplotni in termični smo najprej preverili v SSKJ, ki navaja, da je toploten 'nanašajoč se na toploto'. Pridevnik termičen SSKJ razlaga s pridevnikom toploten. V terminološkem gnezdu v okviru pridevniške iztočnice termičen je med drugimi vključen tudi termin Več...
Naskok

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali v slovenskem jeziku obstaja ustreznik za srbohrvaški termin prepad? Termin označuje hiter vojaški napad, katerega namen je uničiti oziroma onesposobiti nasprotnikov položaj ter se umakniti, še preden bi nasprotnik utegnil na napad odgovoriti. Vprašanje poslano 21. 10. 2015

Mnenje Terminološke sekcije: Vojaški slovar (Korošec idr. 2002) ob srbohrvaškem terminu prepad navaja slovenska ustreznika napad in naskok. Ker omenjeni slovar v slovensko-srbohrvaškem delu pri iztočnici napad poleg srbohrvaškega ustreznika prepad navaja še ustreznika napad in udar, smo za pomoč zaprosili vojaškega Več...
Nečuječnost

Opis terminološkega problema: Pri pisanju članka o čuječnosti, ki označuje zavestno usmerjanje pozornosti na zunanje in notranje dogodke brez presojanja (angl. mindfulness), se soočam s težavo, ko želim prevesti besedi mindless in mindlessness. V slovenščini zaenkrat še ni poenotenega prevoda. Sprašujem, ali bi bilo Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin čuječnost se v zadnjih letih pogosto pojavlja na področju psihologije in psihoterapije (npr. disertacija Miha Černetiča iz leta 2011 Odnos med anksioznostjo in čuječnostjo; več strokovnih razprav npr. Tamara Ditrich, Čuječnost v zdravstveni negi - komplementarna metoda za Več...
Kabliranje omrežja

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali je pravilnejši termin kabliranje omrežja oz. kablirati omrežje ali kablenje omrežja oz. kabliti omrežje? Gre za termin s področja elektroenergetike, ki označuje polaganje kablov, da se zgradi kabelsko omrežje. Samostalnika kabliranje nisem našla niti v SP 2001 niti v SSKJ2. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin kabliranje omrežja je specializiran termin s področja elektroenergetike, ki je vezan predvsem na rabo v strokovnih besedilih, zato ni nič nenavadnega, če ga splošni priročniki, kot sta npr. SP 2001 in SSKJ2, ne vsebujejo. To seveda ne pomeni, da termin ni veljaven ali primeren za Več...
Skupnostno podjetništvo

Opis terminološkega problema: Angleški termin community-based enterprise (uporablja se tudi kratica CBE) označuje podjetništvo, katerega osnovni namen je prizadevanje za dobro skupnosti in ne ustvarjanje dobička. Zanima me, na koga se lahko obrnem pri iskanju oz. oblikovanju slovenskega termina za ta pojem, saj si ga Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Nove pojme, ki se vključijo v posamezen pojmovni sistem, je treba poimenovati. Prva poimenovalna rešitev je pogosto kar citatni termin, ki je praviloma nadomeščen z jezikovnokulturno primernejšim poimenovanjem. Pogosto tak termin nastane s prevajanjem, ki je v času hitrega napredka in razvoja Več...
Poslovnointeligenčni sistemi

Opis terminološkega problema: V informatiki se za napredno tehnologijo, ki podpira poslovne procese (tj. različna orodja, aplikacije in metodologije za analizo podatkov, ki so koristni pri poslovnih odločitvah), uporablja angleški termin Business Intelligence Systems (BIS). Gre za inteligentno, pametno tehnologijo (podobno Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V slovenščini že obstaja ustaljen termin poslovna inteligenca, ki ustreza angleškemu terminu business intelligence. Na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL obstaja celo predmet, ki se imenuje Poslovna inteligenca. V različnih virih se večkrat pojavita tudi termina Več...
Pridelava vina, varjenje piva

Opis terminološkega problema: Zanima me, če sta ustrezni besedni zvezi pridelava vina in pridelava piva, kljub temu da ne v prvem ne v drugem primeru ne gre za neposreden pridelek od gojenja rastlin? Tehnološko gledano sta to dva precej različna postopka, in sicer gre v prvem primeru za pretvorbo grozdnega soka z alkoholnim Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Strinjamo se, da besedni zvezi pridelava vina in pridelava piva ne poimenujeta natančno kemijskega procesa in da na prvi pogled nista ustrezni, ker SSKJ pridelavo razlaga kot 'pridobitev pridelkov z gojenjem rastlin'. Vendar SSKJ navaja tudi (razširjeni) pomen 'pridobitev česa z gojenjem sploh' Več...
Spretnosti

Opis terminološkega problema: Kateri slovenski termin je najprimernejši ustreznik za angleški termin skills, ki je v dokumentu New skills for new jobs definiran kot 'zmožnost uporabiti znanje in izkušnje za dokončanje kake naloge ali reševanje problema, tako v poklicnem ali učnem okolju kot tudi v zasebnem in družabnem Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Angleškemu terminu skills najpogosteje ustrezata dva slovenska termina, in sicer spretnosti in kompetence, občasno pa tudi veščine ter spretnosti in znanja. Po Terminološkem slovarju vzgoje in izobraževanja so spretnosti (ang. skills) '/s/estavljene psihomotorične navade, ki omogočajo Več...
Indolentni karcinom prostate

Opis terminološkega problema: Prosim vas za nasvet oz. mnenje glede uporabe besede indolenten v besedni zvezi indolentni karcinom prostate, ki označuje karcinom z nizkim biološkim potencialom in praviloma ne napreduje do stopnje, ki bi ogrozila zdravje ali življenje bolnika. Pripravljam namreč doktorsko disertacijo, ki v Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pridevnik indolenten je prikazan kot medicinski termin že v SSKJ in Slovenskem medicinskem slovarju. Slovenski medicinski slovar celo priporoča, naj se namesto pridevnika indolenten uporablja neboleč.  Čeprav bi bilo mogoče zgolj na podlagi Slovenskega medicinskega slovarja govoriti o Več...
Kvantitativno rahljanje

Opis terminološkega problema: Izbiramo najprimernejši slovenski ustreznik za angleški termin quantitative easing. Gre za nekonvencionalen ukrep denarne politike, pri katerem centralna banka kupuje dolgoročne obveznice in katerega cilj je znižanje dolgoročnih obrestnih mer. Prevajalci Evropske centralne banke (v Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za reševanje gospodarske krize v zadnjih letih so države uporabile različne pristope, med drugim so centralne banke kot del denarne politike nakupovale vrednostne papirje in to so v angleščini poimenovali quantitative easing. V slovenščini so za ta pojem nastala tri poimenovanja: Več...
Marketabilno tveganje, nemarketabilno tveganje

Opis terminološkega problema: Zanima nas, katera slovenska termina ustrezata angleškima terminoma marketable risk in non-marketable risk. V prvem primeru gre za tveganje, ki ga je mogoče zavarovati na trgu, v drugem pa za tveganje, ki ga iz različnih razlogov ni mogoče zavarovati na trgu. V slovenskem prostoru se izraza  Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot ste opozorili že sami, moramo biti pozorni na razliko med angleškima terminoma marketable risk in market risk. Medtem ko se prvi nanaša na tveganje, ki ga je mogoče zavarovati na trgu, drugi označuje 'tveganje, da se bo vrednost določenega finančnega sredstva, npr. delnice, obveznice, Več...
Z dokazi podprto oblikovanje politik

Opis terminološkega problema: Iščemo slovenski ustreznik za angleški izraz evidence-based policy making, ki označuje oblikovanje politik na podlagi objektivnih dokazov. Ker je izraz nastal po analogiji z angleško zvezo evidence-based medicine, za katero se je v slovenščini že uveljavil izraz z dokazi podprta medicina, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V rabi so različna poimenovanja za pojem, ki ga v angleščini označuje zveza evidence-based policy making, npr. oblikovanje politike na podlagi dejstev; oblikovanje politike, ki temelji na dokazih; oblikovanje politik, ki temeljijo na dejstvih; oblikovanje politik, ki slonijo na dokazih; na Več...