Zdravje in dobrobit človeka

Opis terminološkega problema:

Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin human health and well-being, ki na področju zdravstvenega varstva označuje stanje človekovega telesa in duha, ki ga posameznik lahko krepi med drugim tudi z gibanjem v naravi. Pri ustreznikih zdravje in blaginja ter zdravje in blagostanje me moti predvsem to, da blaginja in blagostanje asociirata preveč na materialno stanje oz. ekonomijo. Ali je kakšna razlika med blaginjo in blagostanjem? Tretja možnost je ustreznik zdravje in dobro počutje, ki pa po mojem mnenju tudi ni povsem ustrezen, ker gre pri obravnavanem pojmu za širše pozitivne učinke in ne zgolj za dobro počutje. Kateri slovenski ustreznik je po vašem mnenju najustreznejši?

Vprašanje poslano: 12. 5. 2021

Mnenje Terminološke sekcije:

Samostalnika blaginja in blagostanje sta v SSKJ2 navedena z enako razlago 'obilje materialnih dobrin', kar pomeni, da sta sinonima. Kot sinonima sta navedena tudi v Sinonimnem slovarju slovenskega jezika. Ugotovimo torej lahko, da je pri obeh besedah v ospredju ekonomski vidik (prim. terminološki odgovor Ekonomija blaginje), zaradi česar se strinjamo z vami, da nista najprimernejši sestavini termina, ker gre za širši pojem in bi tako lahko bili zavajajoči. V tem oziru tudi sestavina dobro počutje ni povsem ustrezna, ker v tem primeru ne gre zgolj za počutje, temveč za širši pojem.

Po našem mnenju bi obravnavani pojem natančneje opredelila beseda dobrobit, ki je v SSKJ2 sicer navedena kot sopomenka za blaginjo in blagostanje, a se je že ustalila kot sestavina termina dobrobit živali, ki označuje deloma soroden pojem in o katerem smo že pisali tudi v naši svetovalnici (prim. odgovor Dobrobit živali). Ni pa dobrobit vezana izključno na živali, saj se pojavlja tudi v zvezi dobrobit človeka (prim. spletno stran Znanost za življenje) in dobrobit otroka (prim. članek M. Kalan in J. Janjušević Skrb za duševno zdravje in dobrobit otrok in mladostnikov v šolskem okolju, 2018, str. 64).

Za angleški temin human health and well-being vam torej svetujemo ustreznik zdravje in dobrobit človeka, ki po našem mnenju dovolj natančno opredeljuje obravnavani pojem, je jezikovnosistemsko ustrezen in se tudi že pojavlja v posameznih virih (prim. monografijo Zdrava skupnost, 2018, str. 99).