Formulaična pravljica

Opis terminološkega problema:

Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin formula tale, ki na področju literarne teorije označuje vrsto navadno ljudske pravljice, ki ima že vnaprej predvideno strukturo, vsebina pa se lahko spreminja od pripovedovalca do pripovedovalca. V strokovni literaturi sem zasledila ustreznik pravljica na formulo. Ali je poimenovanje po vašem mnenju ustrezno?

Vprašanje poslano: 28. 6. 2021

Mnenje Terminološke sekcije:

Poleg poimenovanja pravljica na formulo, ki ga omenjate v vprašanju, smo v nam dostopnem gradivu našli še poimenovanje formula pravljica (prim. članek M. M. Blažić, Slovenska ljudska pravljica Deklica in piskrček in njene literarne priredbe, 2017, str. 113). Obema je skupno, da v strokovnih besedilih nista prav pogosta, na osnovi česar sklepamo, da nobena poimenovalna možnost v stroki še ni ustaljena. Prav spoznanje, da za obravnavani pojem še nimamo ustaljenega termina in da sta oba omenjena termina strukturno nekoliko neobičajna, odpira možnost za vpeljavo novega, ustreznejšega termina.

Po našem mnenju bi bil ustreznejši termin formulaična pravljica, ki ga v strokovnih besedilih sicer nismo našli, a je po našem mnenju jezikovnosistemsko ustreznejši, saj gre za levoprilastkovno zvezo, ki je najpogostejši tip večbesednih terminov v slovenščini. Pridevnika formulaičen sicer ni v SSKJ2, se pa že pojavlja npr. v zvezah formulaična literatura (prim. M. Hladnik: Kmečka povest, 1990) in formulaični žanr (prim. J. Vinkler, A. Beguš, M. Potocco, Ideology in the 20th Century: Studies of literary and social discourses and practices, 2019, str. 218). O pridevniku formulaičen so pisali tudi kolegi v Jezikovni svetovalnici.

Ker je torej pridevnik formulaičen jezikovnosistemsko ustrezen, vam za angleški termin formula tale svetujemo ustreznik formulaična pravljica, ki ustrezno označuje obravnavani pojem in bi se po našem mnenju postopoma lahko ustalil v stroki.