Peskar

Opis terminološkega problema:

Zanima me, kako bi poimenoval delavca, ki opravlja delo peskanja kovinskih izdelkov v
peskalni kabini: peskalec ali peskar.

Vprašanje poslano: 29. 7. 2021

Mnenje Terminološke sekcije:

V SSKJ2 je vključen glagol peskati (knjiž. 'posipati s peskom'), na področju tehnike pa pomeni 'z močnim curkom peska čistiti, obdelovati izdelke, ulitke, steklo'. SSKJ2 beleži tudi samostalnik peskar, ki je izpeljan iz omenjenega glagola in označuje osebo, ki dela v peskokopu, na področju metalurgije pa delavca, ki v livarni dela s peskom. Samostalnik peskalec v SSKJ2 ni vključen, prav tako ga nismo našli v drugih nam dostopnih slovarjih, se pa nekajkrat pojavi v besedilih na spletu.

Menimo, da je samostalnik peskar primerno poimenovanje tudi za delavca, ki peska kovinske izdelke v peskalni kabini. V terminologiji se poskušamo držati načela, da ne tvorimo novih poimenovanj, če že obstajajo primerni termini, ki lahko ustrezno poimenujejo določen pojem, zato vam svetujemo, da za označevanje omenjenega pojma uporabljate samostalnik peskar.