Mešana resničnost, navzkrižna resničnost

Opis terminološkega problema:

Zanima me ustrezno slovensko poimenovanje za angleški termin mixed reality, ki označuje združevanje resničnega sveta in virtualnih svetov z namenom ustvarjanja novih okolij, v katerih resnični predmeti soobstajajo z virtualnimi oz. navideznimi v dejanskem času, kar uporabniku ustvarja občutek stvarnega okolja. Prav tako me zanima ustrezno slovensko poimenovanje za angleški termin cross-reality, ki označuje programsko in strojno opremo, ki prek virtualnega sveta omogoča spremembe v resničnem svetu, npr. s proženjem stikal na daljavo. Pojma sta sicer povezana s pojmoma, ki ju v slovenščini poimenujeta obogatena resničnost in navidezna resničnost.

Vprašanje poslano: 19. 1. 2021

Mnenje Terminološke sekcije:

Mešana resničnost se je kot ustreznik za ang. mixed reality v slovenskem jeziku že razmeroma ustalila, saj se termin pojavlja v več besedilih s področja računalništva, npr. v zaključni nalogi G. Tanka Podpora inženirskim operacijam v okolju mešane resničnosti (2017, npr. str. 20), v zaključni projektni nalogi M. Podobnika Priložnost za nove resničnosti v marketingu (2019, npr. str. 3, 9), v diplomskem delu M. Planklja Ohranjanje kulturne dediščine s pomočjo navidezne in obogatene resničnosti (2020, npr. str. 16).

Nekateri avtorji opozarjajo, da je definicija mešane resničnosti precej podobna definiciji obogatene resničnosti, ki jo npr. v Islovarju usmerjajo na nadgrajeno resničnost z definicijo 'resničnost, dopolnjena z elementi virtualne resničnosti' (za angl. augmented reality), razlika pa naj bi bila v tem, da so v mešani resničnosti računalniško generirani objekti stabilno postavljeni v stvarni prostor, pri obogateni resničnosti pa zgolj kot digitalna slika.

V primerjavi z razmeroma ustaljenim poimenovanjem mešana resničnost pa se cross-reality pojavlja še zelo redko, celo še v citatni obliki, npr. v novici Izpopolni UM: Kako bomo poučevali generacijo Y? (UM, 21. 5. 2018). Med pregledom strokovne literature se pojavi poimenovanje navzkrižna resničnost, ki je jezikovnosistemsko ustrezno in primerno označuje vsebino pojma, saj je navzkrižen v SSKJ2 v 2. pomenu razložen kot 'ki poteka v različnih, križajočih se smereh', torej ustrezno poimenuje prepletanje virtualnega in stvarnega okolja. Navzkrižna resničnost se pojavi npr. med ključnimi besedami v članku A. L. Simeona in drugih z naslovom International Workshop on Cross-Reality (XR) Interaction (2020, Companion Proceedings of the 2020 Conference on Interactive Surfaces and Spaces, ISS'20, November 8-11, 2020, Virtual Event, Portugal).

Svetujemo vam, da v slovenščini za mixed reality uporabljate slovenski termin mešana resničnost, za cross-reality pa navzkrižna resničnost.