Stromula

Opis terminološkega problema:

Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin stromule, ki na področju biologije označuje cevaste podaljške kloroplastov rastlinske celice, ki so napolnjeni s posebno tekočino, stromo. V strokovnih besedilih se pojavljata dva ustreznika, in sicer ustreznik ženskega spola stromula in ustreznik moškega spola stromul. Kateri je po vašem mnenju ustreznejši? V nemščini in španščini sta se npr. uveljavila ustreznika moškega spola, in sicer Stromulus in estrómulo.

Vprašanje poslano: 9. 2. 2021

Mnenje Terminološke sekcije:

Pri slovenskih ustreznikih stromula in stromul, ki ju omenjate v vprašanju, gre za dve različici prevzetega angleškega termina stromule, ki je prav tako relativno nov, saj R. H. Köhler idr. v članku Active protein transport through plastid tubules: velocity quantified by fluorescence correlation spectroscopy (2000, str. 3921) navajajo, da je bil iz zveze stroma-filled tubule oblikovan leta 2000, in sicer z namenom lažjega razlikovanja med različnimi cevastimi strukturami v celici. V podstavi angleškega termina je torej termin stroma, ki je bil prav tako prevzet v slovenščino in je za razliko od obravnavanih terminov stromula in stromul že ustaljen in ga navaja tudi Botanični terminološki slovar, in sicer z definicijo 'nestrukturirana tekoča snov v plastidu, ki pri kloroplastu obdaja tilakoide'. Prav zaradi dejstva, da je termin stroma že ustaljen tudi v slovenščini, je tudi v obravnavanem primeru prevzemanje smiselna poimenovalna rešitev, saj gre za tesno povezane pojme. Težava je torej le v določitvi slovničnega spola prevzetega termina, saj se še nobena različica v rabi ni ustalila.

Ker pri prevzemanju samostalnikov iz angleščine nimamo enoznačnega pravila glede določitve slovničnega spola, bi lahko bili v obravnavanem primeru obe možnosti jezikovnosistemsko ustrezni. Tudi s slovničnim spolom nemškega in španskega ustreznika si pri določanju slovničnega spola slovenskega ustreznika ne moremo veliko pomagati, saj ni nujno, da se slovnični spol terminov za isti pojem med različnimi jeziki ujema. Se pa strinjamo z vami, da je takšna dvojnost, ko se termin v slovenskih strokovnih besedilih pojavlja tako v moškem kot ženskem spolu, nefunkcionalna in moteča, zato svetujemo poenotenje. Ker so lahko osnova za določitev slovničnega spola termina tudi definicijske lastnosti pojma, je v tem primeru po našem mnenju ustreznejši termin stromula, ki je ženskega slovničnega spola, ker gre v osnovi za cevko oz. cevasto obliko, ki je napolnjena s stromo. Poleg tega se termin stromula že pojavlja v strokovnih besedilih (prim. magistrsko delo T. Mahkovec Povalej Optimizacija priprave senzorskih rastlin krompirja za raziskave imunske signalizacije (2020, str. 116) in bi se po našem mnenju lahko postopoma ustalil.

Za angleški termin stromule vam torej svetujemo slovenski ustreznik stromula.