Glukometer

Opis terminološkega problema:

V uredništvo strokovne revije smo prejeli članek o novih pristopih obravnave sladkorne bolezni. V članku so opisane metode za samovodenje sladkorne bolezni. Ena izmed metod je tudi uporaba majhne prenosne naprave, ki omogoča merjenje glukoze v kapilarni krvi. Žargonsko se je za ta pojem uveljavilo poimenovanje glukometer, sicer pa obstajajo tudi druga poimenovanja, npr. merilnik za glukozo, merilnik glukoze, merilnik glukoze v krvi, merilnik krvnega sladkorja.

V uredništvu menimo, da glukometer načeloma ustreza načelu ustaljenosti (dvojno rabo ob drugem terminu lahko zasledimo že leta 2011 v diplomskih nalogah), prednost pred drugimi termini pa ima predvsem pri načelu o gospodarnosti. V uredništvu se tako odločamo, ali uporabiti oba zapisa (glukometer dodati v oklepaju kakšnemu bolj ustaljenemu terminu) ali pa ohraniti samo zapis glukometer. Pojavljajo se namreč pomisleki o preveliki žargonskosti izraza, čeprav lahko tudi žargonsko izrazje sčasoma preide v terminološko. Zanimivo je, da je v Slovenskem medicinskem slovarju priporočena zamenjava izraza glukometer z merilnik krvnega sladkorja, medtem ko sta izraza ampermeter in voltmeter sprejemljiva. Obenem se pri terminu merilnik krvnega sladkorja pojavlja tudi vprašanje o tem, ali krvni sladkor res označuje koncentracijo glukoze v krvi.

Vprašanje poslano: 24. 1. 2021

Mnenje Terminološke sekcije:

Kot ste izpostavili že v vprašanju, Slovenski medicinski slovar glukometer usmerja na merilnik krvnega sladkorja, ki je nedvomno ustrezno poimenovanje, v slovarju celo določeno kot prednostno. Merilnik krvnega sladkorja je prednostni termin tudi v Farmacevtskem terminološkem slovarju (Druga, dopolnjena in pregledana izdaja); dodana sta mu sinonim merilnik sladkorja v krvi in definicija 'naprava, sestavljena iz merilne enote, testnih lističev, lancete in sprožilne naprave, ki jo uporablja bolnik za samokontrolo glukoze v krvi ali spremljanje sladkorne bolezni'. Glukometer v ta slovar ni vključen.

Poudariti želimo, da nobeno od poimenovanj, ki ste jih našteli, ni neustrezno, so pa opisna in zato podvržena variiranju, npr. merilnik za glukozo : merilnik glukoze : merilnik glukoze v krvi; merilnik krvnega sladkorja : merilnik sladkorja v krvi. V tem pogledu ima glukometer prednost. Ustreza tako načelu gospodarnosti kot tudi načelu ustaljenosti. Naj naštejemo samo nekaj besedil, v katerih se pojavlja: diplomsko delo J. Petek Primerjava in vrednotenje meritev glukoze v krvi z različnimi glukometri (2013), diplomsko delo K. Čeh Zdravstveno vzgojni program nosečnice z gestacijskim diabetesom v diabetološki ambulanti (2015, npr. na str. 2), magistrska naloga N. Brozić Odkrivanje vloge dipeptidil-peptidaze IV v procesu celjenja ran pri miših z eksperimentalno izzvano hiperglikemijo (2019, npr. na str. 27), magistrska naloga M. Cedilnik Vpliv sistema RANKL/RANK/OPG na kostno resorpcijo pri živalskem modelu sladkorne bolezni tipa 2 (2015, npr. na str. 13), doktorska disertacija A. Plut Presnova alveolne kostnine med ortodontskim premikom zob pri podganah s sladkorno boleznijo tipa 2 (2016, npr. na str. 14). Besedila so nastala v okviru študijev na različnih fakultetah: Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteti za zdravstvene vede, Fakulteti za farmacijo in Medicinski fakulteti.

Vaš glavni pomislek je, da je glukometer manj primerno poimenovanje, ker je žargonizem. Za žargonizme velja, da se uporabljajo v neformalnih govornih položajih in so praviloma vezani na govorni prenosnik. Ko se začnejo nezaznamovano uporabljati v pisnih strokovnih besedilih, izgubijo status žargonskosti. Po našem mnenju se je to zgodilo s poimenovanjem glukometer, ki ga zato lahko uporabljate. Menimo tudi, da je dovolj ustaljeno in zato dovolj obvestilno, da ga v besedilih ni treba navajati v oklepaju ob katerem izmed daljših poimenovanj.