Kontrolinško poročilo

Opis terminološkega problema:

Zanima me, ali je kontrolinško poročilo pravilen oziroma primeren izraz. Gre za poročilo, ki zajema analizo tako preteklega kot načrtovanega poslovanja podjetja.

Vprašanje poslano: 17. 1. 2021

Mnenje Terminološke sekcije:

Kontroling je iztočnica že v SSKJ2 ('nadzorno-upravljalni sistem podjetja, navadno vezan na določeno področje, cilj'), vključen pa je tudi v Finančni slovar, v katerem je definiran kot »/s/istem za neodvisno in sprotno spremljanje in analiziranje poslovanja ter primerjanje trenutnih rezultatov z načrtovanimi«. V opredelitvi se pojavi tudi enobesedno poimenovanje poročilo, »s pomočjo kater/ega/ poslovodstvo ocenjuje napredek in stanje poslovanja ter sprejema strateške in operativne odločitve«.

Kontroling se pojavlja tudi v strokovnih besedilih, npr. v magistrskem delu K. Adžaga Uršič Oblikovanje operativnega kontrolinga za poslovodsko obvladovanje projektov v podjetju Geoinženiring (2009, str. 14–35), v katerem je izpostavljen kot ena od organizacijskih funkcij podjetja, ki zagotavlja sistematičen nadzor nad delovanjem vseh funkcij podjetja in usmerja menedžment podjetja k ciljnemu vodenju podjetja (str. 15); magistrskem delu T. Peroša Kako s pomočjo računovodskih informacij ugotovimo, da je podjetje v krizi (2012, npr. str. 16), v katerem je opredeljen kot varnostni sistem v podjetju, ker združuje usmerjevalne in usklajevalne mehanizme in procese v podjetju. V tem besedilu se pojavi tudi poimenovanje kontrolinško poročilo (str. 79), vendar ni razloženo.

Je pa kontrolinško poročilo opredeljeno v učbeniku S. Repnika Wellness turizem (2010), in sicer kot poročilo, v katero je vključeno tako sprotno spremljanje prihodkov in odhodkov poslovanja kot tudi načrtovanje poslovanja v prihodnjih letih (str. 36); v magistrskem delu T. Vošinek Pucer Nadgradnja sistema obvladovanja odvisnih družb v Skupini Intereuropa (2016, str. 56–60) in Letnem poročilu 2018 – Postojnska jama (str. 13).

Kontroling je relativno ustaljen termin na področju računovodstva. Kontrolinški je pridevnik, ki je tvorjen iz tega samostalnika (po istem vzorcu kot npr. pridevnik dopinški iz samostalnika doping) in je sestavina tudi drugih povezanih poimenovanj, npr. kontrolinški element, kontrolinški oddelek, kontrolinško orodje, kontrolinška služba. Lahko vam potrdimo, da je kontrolinško poročilo primerno poimenovanje za označevanje vrste poročila v okviru kontrolinga.