Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Oljka, oljčno olje

Opis terminološkega problema: Za plod oljke se pojavljata izraza oliva in oljka in za olje iz teh plodov izraza olivno olje in oljčno olje. Katera izraza sta ustreznejša za strokovno rabo? Vprašanje poslano: 14. 10. 2014

Mnenje Terminološke sekcije: Agronomska stroka (npr. Inštitut za oljkarstvo, Biotehniška fakulteta) dosledno uporablja termina oljka (tudi za plod) in oljčno olje, medtem ko podatki iz korpusa Gigafida kažejo, da v splošnem jeziku prevladuje raba oliva in olivno olje. Vse štiri izraze navajata tudi SSKJ in Slovenski Več...
Strateški menedžment

Opis terminološkega problema: Kateri slovenski termin s področja ekonomije/organizacije in poslovodenja je primernejši kot ustreznik angleškega termina strategic management: strateški management, strateški menedžment, strateško upravljanje in poslovodenje? Gre za načrtovanje in vodenje dolgoročnih organizacijskih Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Strateški menedžment je definiran kot »niz vodstvenih odločitev in dejanj, ki določa dolgoročno uspešnost družbe, in vključuje motrenje zunanjega in notranjega okolja, oblikovanje strategij (strateško oziroma dolgoročno planiranje), uresničevanje strategij ter njihovo spremljanje Več...
Kopenski promet

Opis terminološkega problema: Ali je ustrezneje govoriti o kopnem prometu ali o kopenskem prometu? Termin označuje promet po kopenskih poteh. SSKJ navaja kopni promet, prav tako ta izraz uporabljajo geografi. V praksi se največkrat uporablja kopenski promet. Zanima me, ali sta torej obe obliki pravilni in je izbira zgolj Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Po SSKJ se oba pridevnika, torej kopni in kopenski, nanašata na kopno. V SSKJ je sicer vključen primer kopni promet, vendar je sodobna raba – kot ugotavljate tudi sami – očitno na strani zveze kopenski promet. Termin kopenski promet je tako vključen v Geografski terminološki slovar, v Več...
Brez odpadkov

Opis terminološkega problema: Prosimo vas za mnenje v zvezi s terminom zero waste. To je nov pristop k ravnanju z odpadki, pri katerem naj bi se odpadki predelali ali ponovno uporabili, njihova količina pa naj bi se čim bolj približala nič. Sprva smo se odločili za brez odpadkov, vendar po daljšem premisleku menimo, da ta Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V besedilih na spletu pričakovano najdemo citatno obliko zero waste, ki jo odsvetujemo. Citatna oblika je pogosto prva poimenovalna rešitev za nov pojem, ki jo praviloma nadomesti jezikovnokulturno ustreznejši termin. Prav tako smo na spletu našli zadetke za zvezi brez odpadkov in nič Več...
Panel

Opis terminološkega problema: Ali je slovenska beseda panel ustrezen prevod angleške besede panel, ki je  'manjša skupina oseb, ki razišče določeno zadevo ali odloča o njej'? Zanima nas, ali izraz lahko slovenimo in ali lahko (oziroma kako) uporabimo tujko panel.  Vprašanje poslano: 26. 8. 2014

Mnenje Terminološke sekcije: V tem primeru ne gre za tipični termin, ampak za besedo iz splošnega jezika, sicer res rabljeno v specifičnih okoliščinah (strokovna srečanja ipd.). SSKJ razlaga besedo panel kot 'posvetovanje načrtno izbrane skupine oseb o delovnih, raziskovalnih načrtih'. Beseda je označena s Več...
Krmilna miza, krmilno mesto

Opis terminološkega problema: Za poimenovanje površine v hlevu, na katero polagamo krmo za živali, se v rabi pojavljata termina krmilna miza in krmna miza. Podobno se za poimenovanje mesta, kjer žival zauživa krmo, uporabljata dva termina, in sicer krmilno mesto in krmno mesto. Katera termina sta ustreznejša? Vprašanje Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Podatki iz korpusa živinorejskih besedil, na podlagi katerih nastaja terminološki slovar živinoreje, kažejo, da se lahko pri tvorbi dvobesednih terminov v vlogi levega prilastka pojavljata oba pridevnika, torej tako krmilni kot tudi krmni. Pridevnik krmilni se navadno pojavlja v zvezah, ki se Več...
Mazalno olje

Opis terminološkega problema: Je za angleški termin lubricating oil ustrezen termin mazivno olje ali mazalno olje? Gre za olje, ki zmanjšuje trenje med drsnimi ploskvami. SSKJ omenja oba termina, mazivno olje pri pridevniku maziven, mazalno olje pa pri pridevniku mazalen. Kateri termin je torej ustreznejši za strokovno Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot ste že sami ugotovili, SSKJ navaja mazivno olje pri pridevniku maziven in mazalno olje pri pridevniku mazalen. Oboje navaja takoj za razlago in ne v terminološkem gnezdu. Če je mazivo po SSKJ 'sredstvo za mazanje proti trenju' (s kvalifikatorjem tehniško) in mazanje v 3. pomenu 'dajati Več...
Stojna točka

Opis terminološkega problema: Ali je stojna točka ustrezen termin za območje/mesto, kjer stoji npr. policist, redar, varnostnik? Točka je namreč po definiciji omejena s parametri X, Y in Z in tako umeščena v prostor. Človek torej ne more stati v točki. Ali je stojna točka razložena tudi v SSKJ? Kaj lahko o razliki med Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin stojna točka se pojavlja na področju topografske orientacije (za primer navajamo dva internetna vira: določanje stojne točke in orientacija in navigacija). Očitno ima tudi sopomenko stojišče, ki se uporablja še pogosteje, zato je za to področje primernejša izbira. Prav tako se Več...
Vrstniško nasilje

Opis terminološkega problema: Potrebujem pomoč pri uporabi besede bullying v slovenščini. Gre za namerno, ponavljajočo se uporabo nasilja med otroci in mladostniki, pri katerem je razmerje med udeleženimi neenakovredno, kar pomeni, da močnejši ustrahujejo šibkejše, nasilje pa je lahko fizično ali psihično. V Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V slovenskem prostoru sta relativno ustaljena termina vrstniško nasilje in medvrstniško nasilje, ki označujeta isti pojem kot ang. bullying. Pojavljajo se tudi zveze nasilje med vrstniki, medvrstniško trpinčenje, vrstniško ustrahovanje, vrstniško preganjanje itd. Na to temo je bilo napisanih Več...
Lečni film, lečni postopek

Opis terminološkega problema: Kako bi poslovenili angleška termina iz zgodovine barvne fotografije lenticual film in lenticual process. Pri terminu lenticual film gre za vrsto fotografskega filma, ki ima na površini vtisnjene mikroskopsko majhne leče, ki omogočajo ekspozicijo in nato še projekcijo podobe v naravnih barvah. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V nam dostopnih slovarjih, leksikonih ter gradivu na spletu nismo našli slovenskega termina za obravnavana pojma. Zato bi v tem primeru svetovali tvorbo novega termina, da bi se tako izognili morebitni kasnejši uporabi citatnih, polcitatnih in ostalih manj ustreznih možnosti za zapolnjevanje Več...
Timbilding

Opis terminološkega problema: Zanima nas, kako bi poslovenili termin team building, ki se večinoma rabi kar v citatni (angleški) obliki. Gre za izgradnjo timov – po prvi fazi oblikovanja delovne skupine, ko je treba podpreti soustvarjanje, timsko kohezivnost in povezanost. Glavni namen tovrstnih dogodkov je torej Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Citatna oblika terminov, ki bistveno odstopa od slovenskega jezikovnega sistema, je za marsikoga moteča. Poleg tega so taki termini potencialno problematični s pravopisnega (npr. pisanje skupaj ali narazen, pregibanje, nove tvorjenke) in včasih tudi s pravorečnega vidika. Zato si praviloma Več...
Kovč, izvršni kovč

Opis terminološkega problema: Katera sta ustrezna slovenska termina za angleška termina coach oz. executive coach? Termin kovč je definiran kot 'svetovalec in učni pomočnik, ki dalj časa in načrtno, v živo ali na daljavo vodi posameznika ali skupino k dolgoročnim ciljem' (Slovar družboslovne informatike). Vprašanje Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V Terminološkem slovarčku karierne orientacije 2011 je naveden slovenski termin coaching (poleg tega pa še naslednji sinonimi: kovčiranje, kovčing, trening), ki je razložen tako 'Metoda individualnega razvoja posameznika oziroma spodbujanje razvoja posameznika s postavljanjem ustreznih Več...