Skupnostno vključevanje

Opis terminološkega problema:

Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin citizen engagement, ki označuje vključevanje laične javnosti v določeno aktivnost.

Vprašanje poslano: 9. 2. 2021

Mnenje Terminološke sekcije:

Pred leti smo v Terminološki svetovalnici že odgovarjali na podobni vprašanji v zvezi s terminoma ljubiteljska znanost (ang. citizen science) in ljubiteljsko opazovanje (ang. citizen observatory), gl. odgovora Ljubiteljska znanost in Ljubiteljsko opazovanje. V angleščini namreč oba termina vsebujeta sestavino citizen. V omenjenih odgovorih smo priporočili zvezi s pridevnikom ljubiteljski, ki poudarja, da gre za neprofesionalne (amaterske) aktivnosti.

V slovenščini se za poimenovanje sodelovanja laične javnosti v aktivnosti, ki zadevajo skupnost, in odločanju o njih (ang. citizen engagement) pojavljata predvsem dva termina, in sicer skupnostno vključevanje in državljansko vključevanje. Po našem mnenju je za poimenovanje konkretnega pojma primeren pridevnik skupnostni, ker poudarja sodelovanje širše javnosti (skupnosti) pri vprašanjih, ki jo zadevajo, vključevanje pa ustrezno poimenuje spodbujanje ljudi in njihovo delovanje v različnih aktivnostih. Pridevniku skupnostni bi torej dali prednost pred pridevnikom državljanski, ker po našem mnenju natančneje zajame vsebino opisanega pojma. Svetujemo vam torej, da za poimenovanje tega pojma uporabljate termin skupnostno vključevanje, ki se npr. pojavi v članku Tonija Vrane Družbena odgovornost med deklarativnostjo in prakso (Socialno delo 45/3/5, str. 222).

Omeniti velja še povezani angleški termin, na katerega smo naleteli, in sicer citizen participation, ki prav tako označuje vključevanje javnosti v različne aktivnosti in procese odločanja v skupnosti, vendar pobuda za takšno sodelovanje vedno pride iz skupnosti same, pri skupnostnem vključevanju pa so pobudniki praviloma vlade oz. javne inštitucije in ne skupnost sama. Za poimenovanje pojma, ki ga v angleščini označuje termin citizen participation, vam v slovenščini svetujemo termin skupnostno sodelovanje.