Vodenje

Opis terminološkega problema:

Za angleški termin leadership, ki na področju menedžmenta označuje usmerjanje sodelavcev in organizacijo delovnih procesov v podjetju, se v slovenščini poleg termina vodenje pojavlja tudi voditeljstvo, ki pa je po mojem mnenju neustrezen, saj je v SSKJ2 v prvem pomenu razložen kot 'voditeljsko mesto, voditeljski položaj' in v 2. pomenu kot 'značilnost voditelja'. Da gre za neustrezen termin, potrjuje tudi Slovar izrazov s področja managementa in sorodnih področij, ki ta termin navaja kot neprimeren slovenski prevod. Dodaten argument je še besedotvorne narave. Pri obravnavanem pojmu gre namreč za to, da nekdo na formalnem ali neformalnem položaju z vplivanjem, delovanjem, zgledom vodi. Glagolnik od voditi pa je vodenje in ne voditeljstvo. Ali se strinjate, da voditeljstvo ni pravi ustreznik?

Vprašanje poslano: 24. 3. 2021

Mnenje Terminološke sekcije:

Uvodoma naj pojasnimo, da je na podlagi stanja v SSKJ2 težko soditi o ustreznosti določenega termina, saj je to splošnojezikovni priročnik, ki sicer vsebuje tudi veliko terminologije, ne pa vse. Zato dejstvo, da določena beseda v SSKJ2 ni opredeljena kot termin, še ne pomeni, da v stroki ta termin ne obstaja. Po našem mnenju gre tudi pri voditeljstvu za tovrstni primer. Beseda se je namreč očitno terminologizirala in ima poleg splošnih pomenov, ki jih navaja SSKJ2, na področju obramboslovja tudi vlogo termina. V Gradivu za razlagalni vojaški slovar (2009) je voditeljstvo definirano kot 'vplivanje na podrejene tako, da jim zagotavlja smisel, jih usmerja in motivira, da bi uresničili poslanstvo in naloge enote in tako dosegli cilj organizacije'. Drugi viri tudi kažejo, da je na področju obramboslovja razlika med vodenjem in voditeljstvom. Voditeljstvo (angl. leadership) je ožji pojem, pri katerem gre za vplivanje nadrejenega na podrejene za dosego zastavljenega cilja. Vodenje (angl. management) pa je širši pojem, ki označuje analitično miselno dejavnost skupine poveljujočih, ki skrbi za organizacijo vojske, njeno povezovanje z okoljem in odzivanje na potrebe družbe (prim. diplomsko delo U. Kodrič Vodenje z osebnim zgledom, 2010, str. 12, 14).

Na področju menedžmenta pa se je za angleški termin leadership ustalil ustreznik vodenje, čeprav raba ni dosledna, saj se pojavlja tudi termin voditeljstvo. Pregled nam dostopnega gradiva pa vendarle kaže, da je termin vodenje pogostejši. Poleg že v vprašanju omenjenega Slovarja izrazov s področja managementa in sorodnih področij, ki poleg ustreznika vodenje sicer navaja še ustreznik vodstvo, ustreznik vodenje potrjuje več strokovnih virov (prim. magistrsko delo N. Štukovnik Kako izboljšati vodenje vodij v bankah? (2010, str. 12); doktorska disertacija J. Nadoh Bergoč Etična infrastruktura kot dejavnik spodbude moralnega delovanja menedžerjev v slovenskih organizacijah (2018, str. 74).

Ko iščemo primeren ustreznik za angleški termin, je torej potrebno presojati od področja do področja. Termin leadership ima tako na področju obramboslovja očitno ustreznik voditeljstvo, na področju menedžmenta pa je ustaljen termin vodenje, kar je po našem mnenju neproblematično. Ker gre za različna pojma, ki sta sicer res sorodna, je razumljiva in utemeljena tudi besedotvorna razlika. Na področju menedžmenta je očitno v ospredje postavljeno dejanje oz. proces (voditi > vodenje), na področju vojske pa oseba (voditelj > voditeljstvo). Oba slovenska termina sta torej besedotvorno in jezikovnosistemsko ustrezna, pri čemer naj opozorimo na dosledno ločevanje. Raba obeh terminov znotraj enega strokovnega področja za isti pojem namreč ni funkcionalna. Še bolj nezaželeno je variiranje obeh terminov za isti pojem znotraj enega besedila.

Za angleški termin leadership na področju menedžmenta vam torej svetujemo slovenski ustreznik vodenje.