Povzročitelj komunalnih odpadkov

Opis terminološkega problema:

Zanima me, kakšno je vaše mnenje o terminu povzročitelj komunalnih odpadkov, ki se pojavlja v slovenski okoljski zakonodaji. Angleški izraz, ki se uporablja v predpisih EU, je waste producer. Termin označuje osebo, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov.

Vprašanje poslano: 12. 4. 2021

Mnenje Terminološke sekcije:

V Zakonu o varstvu okolja je komunalni odpadek opredeljen kot: »odpadek iz gospodinjstva ali njemu po naravi ali sestavi podoben odpadek iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti«. Termin komunalni odpadek se pojavi tudi v Urbanističnem terminološkem slovarju, kjer je definiran kot 'odpadek iz gospodinjstva ali podoben odpadek iz proizvodnje, trgovine, terciarne ali druge dejavnosti, npr. papir, steklo, plastika, embalaža, kovine, biološki odpadki', in v Geografskem terminološkem slovarju, kjer je uslovarjen v množinski obliki z definicijo 'organski in anorganski odpadki, nastali v gospodinjstvih, dejavnostih v mestih in drugih naseljih, ki se organizirano odlagajo na urejenih odlagališčih'. Glagol povzročiti je v SSKJ2 razložen kot 'biti vzrok, da se kaj pojavi, nastane', povzročitelj pa kot 'kdor kaj povzroči' – to pomeni, da je povzročitelj kot sestavina termina primeren glede na vsebino pojma. S terminološkega vidika je torej termin povzročitelj komunalnih odpadkov ustrezen.

Poleg tega se povzročitelj komunalnih odpadkov pogosto pojavlja v upravnih besedilih, npr. v  Odloku o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, kjer je opredeljen tako: »Povzročitelj komunalnih odpadkov je vsaka fizična oseba, ki deluje ali ima dejavnost na območju občine vključno z lastniki počitniških hiš ter drugih bivalnih objektov ne glede na stalno prebivališče. Povzročitelj komunalnih odpadkov je tudi oseba, ki po pooblastilu povzročitelja komunalnih odpadkov prepušča komunalne odpadke izvajalcu javne službe ali pravna oseba, ki v skladu s tem odlokom mora z izvajalcem javne službe skleniti pogodbeno razmerje za ravnanje z odpadki.« Omenjate tudi angleški termin waste producer, za katerega je v IATE sicer naveden ustreznik povzročitelj odpadkov, dodana je tudi definicija pojma, in sicer 'viri nastajanja odpadkov, ki se običajno uporabljajo v gospodinjskem, trgovskem/industrijskem ali gradbenem sektorju'. V tem primeru gre za širši pojem, saj zajema različne vrste odpadkov.

Pojavlja se tudi termin izvirni povzročitelj komunalnih odpadkov, ki pa je definiran ožje kot povzročitelj komunalnih odpadkov, tj. kot »oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov« (npr. v Uredbi o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov). V zvezi s tem priporočamo pozornost, saj bi pri nenatančnem izražanju lahko prišlo do nesporazumov.

Termin povzročitelj komunalnih odpadkov se pojavlja tudi v strokovnih besedilih, ki se ukvarjajo z odpadki, npr. v članku I. Buble idr. Analiza odgovornosti za družbo brez odpadkov v Journal of Energy Technology (2019, 27–40, na str. 28), v diplomskem delu Z. Kasunića Skrajšanje poti odvoza ločeno zbranih frakcij v občini Črnomelj (2011, npr. na str. 5) itd.

Menimo torej, da je termin povzročitelj komunalnih odpadkov ustrezen in tudi dovolj ustaljen, zato ne vidimo razloga, da ga ne bi uporabljali.