Mikrodokazilo

Opis terminološkega problema:

Zanima me, ali je termin mikrokvalifikacija primeren ustreznik za angleški termin micro-credential, ki na področju izobraževanja označuje dokazilo o uspešno opravljenem krajšem izobraževanju. Poleg ustreznika mikrokvalifikacija se v slovenščini pojavljajo še ustrezniki mikropotrdilo, mikrodokazilo, mikropoverilnica, potrdilo o pridobljeni kompetenci, potrdilo o učnem izidu in potrdilo o kompetenci. Kateri slovenski ustreznik je po vašem mnenju najustreznejši?

Vprašanje poslano: 12. 4. 2021

Mnenje Terminološke sekcije:

V nam dostopnih virih smo našli več potrditev, da se za angleški termin micro-credential uporablja ustreznik mikrokvalifikacija (prim. npr. dokument Evropske komisije z naslovom: Priloge k predlogu skupnega poročila Komisije in Sveta o zaposlovanju; spletne strani Evropske komisije). Ustreznik bi lahko bil povsem primeren, a je težava v tem, da smo našli tudi angleški termin micro-qualification, ki označuje soroden pojem, in sicer usposobljenost, ki jo udeleženec pridobi na kratkem izobraževanju (prim. spletna stran projekta Microbol). V prvem primeru gre torej za dokazilo o določeni usposobljenosti, v drugem pa za usposobljenost samo. Da ne bi prihajalo do poimenovalne zmede, bi bilo po našem mnenju bolje, če bi se ustreznik mikrokvalifikacija uporabljal za angleški termin micro-qualification, kar je tudi s stališča vsebine pojma ustrezneje, saj je kvalifikacija v SSKJ2 razložena kot 'sposobnost za opravljanje določenega dela, usposobljenost'. Za angleški termin micro-credential pa bi bilo bolje poiskati nov ustreznik, ki bi bil dovolj razlikovalen, da ne bi prihajalo do zamenjevanja. Ker gre za relativno nove pojme in terminologija še ni ustaljena, bi lahko bila po našem mnenju takšna zamenjava uspešna.

Med potencialnimi ustrezniki za angleški termin micro-credential, ki jih navajate v vprašanju, so zveze potrdilo o pridobljeni kompetenci, potrdilo o učnem izidu in potrdilo o kompetenci preveč opisne in kot takšne niso najprimernejše poimenovalne možnosti. Med preostalimi tremi enobesednimi predlogi je po našem mnenju najustreznejši mikrodokazilo, za katerega sicer nismo našli nobene potrditve v strokovnih besedilih, a je po našem mnenju jezikovnosistemsko in vsebinsko ustrezen termin, saj se dokazilo že pojavlja kot sestavina terminov s področja izobraževanja, npr. dokazilo o izobrazbi je navedeno med zgledi pri iztočnici dokazilo v Slovenskem pravopisu.

Za angleški termin micro-credential (dokazilo o usposobljenosti) vam torej predlagamo ustreznik mikrodokazilo, za angleški termin micro-qualification (usposobljenost) pa ustreznik mikrokvalifikacija.