Ekonomija na poziv

Opis terminološkega problema:

Zanima me, ali se že uveljavlja kako slovensko poimenovanje za angleški termin gig economy, ki označuje organizacijo dela, pri katerem delavci opravljajo začasno delo za naročnika, s katerim nimajo sklenjenega delovnega razmerja. V besedilih se pojavljata dve poimenovalni rešitvi, in sicer ekonomija na poziv in gospodarstvo z začasnimi oblikami zaposlitev.

Vprašanje poslano: 12. 4. 2021

Mnenje Terminološke sekcije:

Besedo gig naj bi najprej uporabili jazz glasbeniki, in sicer v začetku 20. stoletja. Najprej se je uporabljala na glasbenem področju, in sicer v kontekstu glasbenega nastopa v živo, snemanja ali drugega (običajno plačanega) angažmaja glasbenika ali skupine. Danes pa je poimenovanje aktualno tudi na drugih področjih, na katerih označuje delo, ki traja omejen čas, običajno za čas trajanja projekta oz. kolikor časa ima naročnik potrebe po določenem delu. Več o poimenovanju in pojmu npr. v blogu K. Harris Job vs. Gig: What’s the Difference and Why It Matters (Portfotlio Creative Blog, 18. 1. 2017).

V slovenskih besedilih se za gig economy pojavlja več poimenovanj. Najprej omenimo poimenovanje gig ekonomija. Gre za citatno poimenovanje – natančneje, del poimenovanja je citaten –, ki je pogosto prva poimenovalna rešitev v jeziku prejemniku. Tudi ta primer potrjuje, da je citatno poimenovanje praviloma nadomeščeno z jezikovnokulturno primernejšim poimenovanjem. Že sami ste izpostavili dve poimenovalni rešitvi v slovenščini.

Gospodarstvo z začasnimi oblikami zaposlitev je opisno, zato vam ga v tej fazi, ko je poimenovanje za pojem šele v procesu ustaljevanja, ne bi svetovali. Opisna poimenovanja so namreč zelo dolga (mimogrede, eno osnovnih terminoloških načel je gospodarnost, po katerem imajo krajši termini prednost pred daljšimi), zaradi česar so v primerjavi s krajšimi termini manj optimalna izbira.

Drugi termin, ki ga ste ga izpostavili, pa je ekonomija na poziv. Ustreza tako načelu gospodarnosti kot načelu ustaljenosti, po katerem imajo termini, uveljavljeni v rabi, prednost pred neuveljavljenimi. Obe načeli sta v funkciji zagotavljanja učinkovitega, tj. nedvoumnega strokovnega sporazumevanja. Termin se pojavlja v različnih tipih besedil, npr. v Terminološkem slovarju novih (in starih) ekonomij, ki so ga pripravili ustvarjalci Poligona, članku B. Križnik Zaposlitev na poziv – trend, ki radikalno spreminja trg delovne sile (Delo, 7. 5. 2018), diplomski nalogi T. Recka Vpliv industrije 4.0 na zaposlovanje v transportnem sektorju (2018, str. 55).

Našli smo tudi poimenovanje ekonomija priložnostnih del, ki je vključeno v Tezaver EU-OSHA, v katerem je zbrana terminologija s področja varnosti in zdravja pri delu. V Evrotem pa je vključeno poimenovanje gospodarstvo priložnostnih del. Obe poimenovanji, ki sta prav tako opisni, sta potrjeni tudi v rabi. Vprašanje, ki se nam zastavlja, je, ali priložnostno delo primerno označuje pojem, ki ga v angleščini označuje gig. Če priložnostno delo na področju dela označuje pojem z jasno določeno vsebino, ki ni prekrivna z vsebino pojma, ki ga označuje gig, potem ekonomija priložnostnih del ni povsem nedvoumen ustreznik za gig economy.

Ker menimo, da ekonomija na poziv bolj nedvoumno označuje pojem, po katerem sprašujete, vam predlagamo, da ga uporabljate kot slovenski ustreznik za gig economy.