Socialna opora

Opis terminološkega problema:

Pri svojem delu in podiplomskem študiju uporabljam angleški termin social support, ki označuje pomoč posamezniku, ki mu jo nudijo osebe, na katere se lahko zanese pri obvladovanju stresa, osebnostni rasti ter delovanju v okolju. V slovenščini se pojavljata dve poimenovanji, in sicer socialna podpora in socialna opora. Kateri termin naj uporabljamo v znanstvenih publikacijah?

Vprašanje poslano: 21. 8. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

V slovenski strokovni literaturi je slovensko poimenovanje socialna opora za ang. social support razmeroma pogosto, saj se pojavlja v več strokovnih delih z različnih strokovnih področij, npr. v končnem poročilu Inštituta RS za socialno varstvo iz leta 2002 Socialne opore prebivalcev Slovenije, v magistrskem delu J. Užmah (2017) Nekateri vidiki vseživljenjskega učenja v tretjem življenjskem obdobju z vidika managementa znanja (npr. str. 23, 40, 60), doktorski disertaciji D. Smoleja (2016) Model za krepitev delovne zavzetosti zaposlenih v slovenski policiji (str. 88 in naslednje), v magistrskem delu S. Ramšak (2017) Vloga socialne opore pri duševnem zdravju gasilcev (npr. str. 17 in dalje), v članku V. Hlebec in T. Kogovšek Konceptualizacija socialne opore (Družboslovne razprave XIX/43, str. 103–125).

Socialna podpora, ki bi pojem sicer lahko označevala, se nam zdi manj primerna rešitev, ker je praviloma povezana s socialnovarstvenimi prejemki (v Pravnem terminološkem slovarju 'prejemek v denarju iz sistema socialnega varstva, namenjen ublažitvi in preprečevanju socialnih stisk posameznika, družine, skupine prebivalstva, npr. denarna socialna pomoč, varstveni dodatek'), kar izhaja iz splošnega pomena podpore, ki je v SSKJ2 v 2. pomenu razložena kot 'denarni prispevek, ki komu olajša življenjske razmere'. Socialna podpora se kot poimenovanje za podporo posamezniku v težjih življenjskih situacijah pojavlja zlasti v splošnejših, nestrokovnih besedilih, poleg tega pa je v 5. pomenu v SSKJ2 nadrejeni sinonim za podporo prav opora ('kar komu kaj olajšuje, mu pomaga').

V terminologiji je zaželeno poenotenje poimenovanj, zato vam svetujemo, da za ang. termin social support uporabljate dovolj uveljavljen in ustaljen slovenski termin socialna opora.