Klikolovka

Opis terminološkega problema:

Izraz clickbait se nanaša na spletno vsebino, ki poskuša privabiti največje možno število klikov in v ta namen najpogosteje uporablja zavajajoče naslove, slike in povzetke. V rabi sta že poimenovanji klik vaba in vaba za klike, meni pa se zdi primernejši ustreznik klikolovka, ki se sicer uporablja v hrvaščini, a se mi zdi prenosljiv v slovenščino. Zanima me, kakšno je vaše mnenje.

Vprašanje poslano: 18. 9. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

Tudi mi smo pri pregledovanju gradiva našli (vsaj) dva slovenska ustreznika za angleški termin clickbait. V Islovarju je termin klikvaba z definicijo 'spletna vsebina, ki z vzbujanjem radovednosti zvablja klike predvsem za potrebe oglaševanja'. Slovarski sestavek ima značko pregledano, kar je 2. stopnja od skupno 4 stopenj, ki so: predlog, pregledano, strokovno pregledano in urejeno. Klikvaba v narekovajih, tj. "klikvaba", se npr. pojavi v povzetku magistrskega dela T. Pisanec Jezik v naslovih britanskih in ameriških tabloidov: primerjalna analiza (2018). Narekovaji so sicer eno od znamenj neustaljenosti poimenovanja.

Raba potrjuje tudi varianto z zapisom narazen, torej klik vabo, gl. npr. diplomsko delo J. Damjana Plačljivo spletno oglaševanje (2016, str. 60), v katerem pa se pojavi samo enkrat. Prevladuje namreč opisno poimenovanje vaba za klik (npr. str. 60, 61). V članku M. Drobnjaka Nekatere jezikoslovne značilnosti naslovov medijskih prispevkov o kriminaliteti v Sloveniji (2019) je prav tako uporabljena vaba za klike, ki pa jo uvaja okrajšava t. i., kar prav tako nakazuje, da poimenovanje še ni ustaljeno. Vaba za klike je sicer uslovarjena v terminološkem slovarju spletnega oglaševanje Iprom.

Tretje poimenovanje, ki ga omenjate, pa je klikolovka, ki se v slovenskih besedilih, dostopnih na spletu, očitno še ne pojavlja, vendar menimo, da prav tako ustrezno označuje 'vsebino, ki poskuša privabiti največje možno število klikov'. Poimenovanje je metaforično motivirano, gl. npr. iztočnico mišelovka v SSKJ2, v katerem je razložena kot 'past za miši'. Ne gre za prenos iz hrvaščine, ampak za tvorjenko, nastalo z medponsko-priponskim zlaganjem (klik-o-lov-ka < tista, ki lovi klike).

Nobeno od poimenovanj ni problematično z vidika vsebine pojma, jih je pa mogoče hierarhizirati glede na terminološka načela. Vaba za klike je opisni termin, zaradi česar je manj optimalna poimenovalna rešitev. Klikvaba oz. varianta klik vaba je nastala s prenosom angleškega termina; jezikovnosistemsko sta sicer ustrezna oba zapisa – skupaj in narazen. Klikolovka pa je tvorjenka, utemeljena v slovenskem besedotvornem sistemu, ki ima po našem mnenju dobre možnosti, da se ustali za angleški termin clickbait.