Nekontinuirano besedilo

Opis terminološkega problema:

Za angleški termin non-continuous text (nem. diskontinuerliche Text), ki označuje besedilo, kot je npr. preglednica, grafikon, obrazec, sem našla izraz ponazorilo. Ali je to ustrezen izraz?

Vprašanje poslano: 12. 8. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

Ob angleškem terminu non-continuous text obstaja tudi termin continuous text (nem. kontinuerliche Text), ki označuje besedilo, v katerem so stavki organizirani v odstavke. Non-continuous text pa – kot rečeno – označuje drugačen tip besedil, in sicer besedilo, organizirano v grafe, indekse, sezname, tabele. To so res neke vrste ponazorila (SSKJ2: 'kar zaradi svoje nazornosti pripomore k boljšemu razumevanju obravnavanega'), kar ste izpostavili tudi v vprašanju, vendar pa to poimenovanje pojma, po katerem sprašujete, ne označuje dovolj natančno, zaradi česar ni primeren ustreznik za ang. non-continuous text.

Predlagamo vam, da za ta angleški termin uporabljate slovenski termin nekontinuirano besedilo. Čeprav ni del vprašanja, pa predlagamo tudi, da za angleški termin continuous text uporabljate termin kontinuirano besedilo. Nekontinuirano besedilo za razliko od kontinuiranega besedila ni hierarhično strukturirano. To pomeni, da ni organizirano v odstavke in nima poglavij, ki jih uvajajo naslovi v krepkem tisku in/ali povečani velikosti pisave (več v PISA 2009 Assessment Framework: Key Competencies in Reading, Mathematics and Science, str. 30).

Nekontinuirano besedilo in kontinuirano besedilo se pojavljata npr. v znanstveni monografiji Dejavniki bralne pismenosti v raziskavi PISA 2009, ki so jo uredile M. Puklek Levpušček, A. Podlesek in K. Šterman Ivančič (2012). Nanjo se v svojem magistrskem delu Branje Harryja Potterja in bralna pismenost devetošolcev (2017, str. 11) sklicuje A. Pajsar. Termin se pojavi tudi v doktorski disertaciji M. Kerneža Strip kot linearnodidaktična metoda dela za premostitev razlik med spoloma v bralni pismenosti na razredni stopnji šolanja (2016, str. 44).

Termina kontinuirano besedilo in nekontinuirano besedilo ustrezno označujeta pojma s področja bralne pismenosti, zato predlagamo, da ju uporabljate kot slovenska ustreznika za angleška termina continuous text in non-continuous text.