Upor

Opis terminološkega problema:

V učbenikih za fiziko vlada zmešnjava pri poimenovanju elektronskega predmeta, ki se v električnem krogu upira prehodu električnega toka in tako zagotavlja električno upornost. Različni avtorji uporabljajo dve poimenovanji, in sicer upor ter upornik. Samostojni delovni zvezek za osnovno šolo Fizika 9 (Mladinska knjiga) avtorjev Saše Žigon, Matjaža Pintariča in Andreje Jagodič uporablja poimenovanje upornik, Trojezični elektrotehniški slovar (Tehniška založba Slovenije) pa uporablja za ang. resistor prevod upor in ne upornik. V SSKJ2 razlaga 5. pomena pri iztočnici upor opisuje 'predmet, pri katerem se izkorišča predvsem njegova električna upornost', pri uporniku pa ni terminološkega opisa. Zanima me vaše mnenje.

Vprašanje poslano: 8. 8. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

Vprašanje, ki ga zastavljate, povzroča kar nekaj nesoglasij in posledično tudi poimenovalno zmedo, ki se kaže v različni rabi pri avtorjih oz. v različni rabi v strokah, in sicer fiziki (na ravni osnovne in srednje šole) in elektrotehniki. Učni načrt za fiziko v 9. razredu osnovne šole uporablja termin upornik za element (ang. resistor) in upor za njegovo lastnost, kar je verjetno spodbudilo bolj ali manj dosledno rabo tudi v osnovnošolskih učbenikih. Tudi učni načrti za srednjo šolo (program gimnazija) uporabljajo upornik in upor.

Na Fakulteti za elektrotehniko UL in Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM pa predmetniki in dostopni učbeniki, npr. Osnove elektrotehnike, Osnove elektrotehnike I, uporabljajo upor za poimenovanje predmeta in upornost za poimenovanje njegove lastnosti. To velja npr. tudi za učbenik Elektrotehnika na Fakulteti za strojništvo UL in opis predmeta Elektronika na Pedagoški fakulteti UL. Takšno stanje potrjujejo tudi slovarji, npr. Tehniški metalurški slovar in nenazadnje SSKJ2, ki ste ga omenili že v vprašanju. Prav tako je upor  kot poimenovanje elementa uporabljeno v slovenskih standardih SIST, npr. SIST EN 60195:2016, SIST EN 60915:2008.

Očitno je prišlo do terminološke intervencije, s katero so termin upor, ki je v elektrotehniki ustaljen, v fiziki (vsaj na ravni osnovnih in srednjih šol) nadomestili s terminom upornik. Verjetno so uporabili 3. pomen v SSKJ ('kar mora premagovati telo pri premikanju v tekočini, plinu ali tekočina, plin pri premikanju v ceveh'), pripona -nik pa naj bi označevala predmet.

Upornik je v osnovnošolski in srednješolski fiziki glede na pregledano gradivo sicer uveljavljen termin, menimo pa, da bi bilo smiselno, da bi učbeniki v osnovnem in srednjem šolstvu upoštevali ustaljeno terminologijo – v konkretnem primeru torej upor –, saj mlade uvajajo v terminologijo neke stroke.