Prodajno opolnomočenje

Opis terminološkega problema:

Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin sales enablement, ki na področju trženja označuje sklop izobraževanja, procesov, orodij, metod, ki podpirajo prodajalca, da dosega boljše rezultate. Ker s kolegi še nismo našli primernega prevoda, vas prosim za nasvet, kateri slovenski ustreznik bi bil po vašem mnenju najustreznejši?

Vprašanje poslano: 30. 7. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

V nam dostopnih virih nismo našli slovenskega ustreznika za angleški temin sales enablement, kar dokazuje, da gre za nov pojem v stroki. V strokovnih virih na spletu smo našli citatni zapis angleškega termina (prim. spletna stran Inštituta za profesionalno prodajo) in dobesedni prevod omogočanje prodaje (prim. spletna stran Akademije Finance). Ker še nobena od omenjenih rešitev v stroki ni ustaljena, svetujemo uvedbo novega termina, ki bi bolj nedvoumno nakazoval na vsebino pojma. Glede na to, da v vprašanju omenjate, da gre za podporo prodajalcem, smo razmišljali o zvezah s sestavino podpora, npr. trženjska podpora, prodajna podpora in marketinška podpora, ki bi jezikovnosistemsko lahko bile ustrezni termini, a je težava v tem, da se vse naštete zveze v stroki že uporabljajo za druge pojme. Zaradi tega bi lahko bilo poimenovanje novega pojma z eno izmed omenjenih zvez potencialno zavajajoče. Idealno je namreč, če vsak termin označuje samo en pojem znotraj določene stroke.

Glede na to, da je pri obravnavanem pojmu eden od pomembnih vidikov tudi izobraževanje, bi po našem mnenju lahko bila ustrezna sestavina termina tudi beseda opolnomočenje, ki je v Sprotnem slovarju  slovenskega jezika razložena kot 'zagotoviti komu ustrezne pogoje za polno uporabo, razvoj njegovih sposobnosti, zlasti z izobraževanjem' in o kateri smo že pisali tudi v naši svetovalnici (gl. odgovor Opolnomočenje). Kljub temu, da se je beseda terminologizirala in postala termin ali sestavina termina že na več področjih, npr. medicina, pedagogika, odnosi z javnostmi, to ni ovira, da ne bi mogla označevati pojma tudi na področju ekonomije, saj bo znotraj področja označevala le en pojem. Še zlasti to ni težava, ker bi po našem mnenju bilo ustrezneje kot enobesedni termin v tem primeru oblikovati besedno zvezo s prilastkom, ki bo natančneje opredelil vrsto opolnomočenja. Ker se pojem nanaša na prodajo, je po našem mnenju najustreznejša zveza prodajno opolnomočenje, ki je še vedno dovolj kratka, da ustreza načelu gospodarnosti, ki je pomembno pri tvorjenju terminov. Po drugi strani pa na povsem nedvoumen način nakaže, da gre za posebno vrsto opolnomočenja, ki vključuje specifične metode dela, ki se osredotočajo na prodajo.

Po našem mnenju bi lahko bil primeren ustreznik zveza prodajno opolnomočenje, ki je jezikovnosistemsko ustrezna in tudi v stroki še ne označuje drugega pojma, tako da bi se lahko postopoma ustalila kot termin za obravnavani pojem. Za angleški termin sales enablement vam torej svetujemo ustreznik prodajno opolnomočenje.