Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

 

 

Odgovori na vprašanja

Babuška

Opis terminološkega problema: V arhitekturnem besedilu sem naletela na uporabo besed babuška in matrjoška v pomenu različno velikih objektov, ki so vstavljeni drug v drugega. V slovenskih slovarjih te rabe za babuško nisem našla, prav tako nisem našla matrjoške. Je po vašem ta raba primerna? Vprašanje poslano: 5. 3. 2017

Mnenje Terminološke sekcije: Besede babuška v pomenu 'igrača, sestavljena iz različno velikih figur, ki jih je mogoče zlagati eno v drugo' v SSKJ ni (naveden je samo pomen 'stara mati' s kvalifikatorjema ljubkovalno in zlasti v ruskem okolju), jo je pa zaznal Slovenski pravopis, ki ji je pripisal splošno pomensko Več...
Platinov ion

Opis terminološkega problema: Priročniki za imenovanje anorganskih kemijskih spojin po sistematični nomenklaturi IUPAC, ki je uveljavljena v kemijski stroki, navajajo, da imena kationov izhajajo iz slovenskega imena elementa in se tvorijo z obrazilom -ov oziroma -ev. Tako kation kalija imenujemo kalijev ion, kation natrija Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Kadar se priponska obrazila -ov/-ev in -in uporabljajo za tvorbo svojilnih pridevnikov, se priponski obrazili -ov/-ev načeloma razvrščata ob podstave moškega spola (npr. bratov, stričev), obrazilo -in pa ob podstave ženskega spola (npr. materin). Kadar se priponska obrazila -ov/-ev in -in Več...
Institucije znanja

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski ustreznik je najustreznejši za angleški termin knowledge institutions, ki označuje zbirni pojem za izobraževalne ustanove (univerze, šole), raziskovalne inštitute, zavode, agencije, oddelke različnih podjetij, društva in druge razvojno-raziskovalno-izobraževalne Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Z jezikovnosistemskega vidika so po našem mnenju vsi trije omenjeni terminološki kandidati ustrezni, razlike med njimi pa se kažejo na pojmovni ravni. Tako je za poimenovanje obravnavanega zbirnega pojma izraz izobraževalne institucije preozek, saj zajema le tiste institucije, ki se ukvarjajo z Več...
Ciljenje

Opis terminološkega problema: V Slovenski vojski se velikokrat uporablja izraz targeting, ki označuje proces izbire in prednostne razvrstitve ciljev ter ustreznega delovanja nanje ob upoštevanju operativnih zahtev in zmogljivosti. Izraz targeting je razumljiv v slovenskem in mednarodnem okolju. Poleg targetinga obstaja tudi Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za angleški vojaški termin targeting se v slovenščini torej uporabljajo vsaj trije izrazi: targeting, izbira in delovanje na cilj in ciljenje. V terminološkem kotičku v reviji Slovenska vojska, 2013, št. 4, str. 45, je omenjen tudi izraz ciljno delovanje, ki pa se v rabi očitno ni Več...
Analiza razpoloženja

Opis terminološkega problema: V slovenščini se pojavlja termin analiza sentimenta (angl. sentiment analysis), ki označuje računalniško analizo stališč govorca ali pisca, izraženih v besedilu. Beseda sentiment v slovenščini po SSKJ pomeni čustvo, tukaj pa po našem razumevanju ne gre za čustvo. V angleščini se Več...

Mnenje Terminološke sekcije: S procesiranjem naravnega jezika skušajo jezikovni tehnologi iz besedil pridobiti čim več podatkov, ki bi omogočili bolj izpopolnjeno digitalno pomoč pri razvoju najrazličnejših jezikovnih orodij, npr. strojnih prevajalnikov, pomenskih označevalnikov, skladenjskih drevesnic. Prav želja po Več...
Atopijski dermatitis

Opis terminološkega problema: Pri pripravi oglasnega gradiva sem naletel na dilemo, kateri termin je ustreznejši: atopijski dermatitis ali atopični dermatitis. Na Googlu sem našel 108.000 zadetkov za termin s pridevnikom atopijski in 27.100 zadetkov za termin s pridevnikom atopični, v korpusu Gigafida pa je 1248 zadetkov za Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Jezikovnosistemsko sta ustrezna oba pridevnika, atopijski in atopični. Pri pregledovanju gradiva pa se je pokazalo, da je pridevnik atopijski praviloma sestavina terminov, ki označujejo medicinske pojme, pridevnik atopični pa sestavina terminov, ki označujejo pojme s področja Več...
Potopna napa

Opis terminološkega problema: V našem podjetju bomo začeli tržiti novo vrsto kuhinjskih nap. Gre za napo, ki je nameščena v kuhinjskem pultu za kuhalnimi ploščami in se pred uporabo dvigne iz odprtine v pultu, po uporabi pa se spusti nazaj vanjo. Trenutno se za tovrstno napo uporabljata poimenovanji potopna napa in Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za vrsto nape, ki jo opisujete, je v rabi kar nekaj izrazov, in sicer potopna napa, pogrezljiva napa, (pomična) pultna napa, dvižna napa, zelo redko se uporablja tudi pogrezna napa. Po našem mnenju je termin potopna napa povsem ustrezen. Čeprav po SSKJ glagol potopiti pomeni 'narediti, da pride Več...
Energetska varnost, energetska zanesljivost

Opis terminološkega problema: Prosim vas za nasvet, kako naj v slovenščino prevedem pomensko sorodna (in v rabi pogosto celo sinonimna) angleška termina energy security in security of energy supply. V slovenskih besedilih se kot ustrezniki navajajo naslednje besedne zveze: energetska varnost, energetska zanesljivost in Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Glede na nam dostopne vire (prim: Energy security, 2004, str. 279) menimo, da gre v vašem vprašanju vendarle za dva različna pojma in da je zato prav, da imamo tudi dva različna termina. Ker pa gre za zelo sorodna pojma, pri katerih gre zlasti za razliko v vidikih obravnave, prihaja v besedilih Več...
Plagiatorstvo

Opis terminološkega problema: Prosim vas za nasvet v zvezi z izrazom plagiarizem, ki se v nekaterih okoljih pojavlja kot sopomenka termina plagiatorstvo. Plagiatorstvo označuje prevzemanje in objavljanje tujega dela pod svojim imenom. V rabi so termini plagiat, plagiator, plagiatorstvo, plagiatorski (SSKJ in SP navajata tudi Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin plagiatorstvo je že precej ustaljen – v pravnem smislu gre za kršitev avtorske pravice, čeprav sam izraz v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah ni eksplicitno omenjen. V nastajajočem Pravnem terminološkem slovarju pa najdemo iztočnico plagiat, ki označuje 'protipravno prisvojeno Več...
Nadzorovana raba protimikrobnih zdravil

Opis terminološkega problema: V angleški strokovni literaturi se v zadnjih dveh desetletjih vse pogosteje uporablja tudi termin antimicrobial stewardship, ki je zamenjal prejšnji termin antibiotic policy. Antibiotiki so učinkovine, ki delujejo samo proti bakterijam, protimikrobne učinkovine pa so širši pojem in Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V slovenščini se za angleški termin antimicrobial stewardship uporablja slovenski ustreznik nadzorovana raba antibiotikov, saj med vsem zdravili s protimikrobnimi učinkovinami prevladujejo antibiotiki. Že samo ime Komisije za smotrno rabo protimikrobnih zdravil pri Ministrstvu za zdravje Več...
Protimikrobna odpornost

Opis terminološkega problema: Prosimo vas za mnenje o slovenskem ustrezniku angleškega termina antimicrobial resistance, s katerim označujemo odpornost mikrobov proti protimikrobnim zdravilom. V slovenščini se najpogosteje pojavljata dva ustreznika, in sicer odpornost mikrobov proti protimikrobnim zdravilom, ki je Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin antimicrobial resistance se je v zadnjih letih zelo razširil, saj je vse več mikrobov odpornih na zdravila, ki naj bi pomagala pri nadzorovanju bolezni, ki jih povzročajo mikrobi. Veterinarska uprava RS je opozorila, da slovenski ustreznik protimikrobna odpornost ni primeren, ker gre Več...
Visokoločljivostni instrument

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako oblikovati pridevnik iz besedne zveze visoka ločljivost. Ali je ustrezno visokoločljivostni instrument ali visoko ločljivi instrument? Visoka ločljivost je v Islovarju definirana kot 1. 'ločljivost, ki z velikim številom slikovnih pik zagotavlja ostro sliko' in 2.'ločljivost, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: O tvorjenju pridevnikov iz podredne zveze smo v terminološki svetovalnici že pisali, gl. npr. odgovor različne vrste kromatografij. V teh primerih se navadno ne moremo opreti na rabo (ker je zelo različna), ampak je osnovno načelo jezikovnosistemska ustreznost. Pridevniki iz podrednih besednih Več...