Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

 

 

Odgovori na vprašanja

Biohekanje

Opis terminološkega problema: Kako se prevaja ang. beseda hacker, ki označuje osebo, ki vdira v spletne strani? Pri študiju se srečujem tudi z ang. terminom biohacking, ki označuje sistemsko ukvarjanje s sabo in s svojo biologijo z namenom postati »najboljša verzija sebe«. Omenjeni pojem naj bi združeval dva pojma, in Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Angleška beseda hacker je bila v slovenščino prevzeta kot samostalnik heker (po SNB 1. 'kdor vdira v tuje računalniške sisteme', 2. 'kdor z navdušenjem spreminja programsko opremo'), iz iste besedne družine pa sta še samostalnik hekanje (po SNB 'vdiranje v tuje računalniške sisteme in Več...
Paket zemljevidov

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin map pack, ki označuje dodatek k računalniški igri, v katerem je zbirka zemljevidov oziroma virtualnih  okolij, v katerih se računalniška igra lahko igra. Ali bi bil ustrezen slovenski termin paket direktorijev ali paket map? Vprašanje Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V nam dostopnih virih za obravnavani pojem nismo našli ustaljenega slovenskega termina, iz česar sklepamo, da v stroki še ni prišlo do razmisleka o oblikovanju ustreznega slovenskega poimenovanja. Zato je po našem mnenju pobuda za novotvorbo oziroma terminološki dogovor vsekakor na Več...
Brez oreškov

Opis terminološkega problema: Imamo težavo s prevodom besedne zveze nut free. Prebrali smo vaš terminološki odgovor o lupinarjih in sklepamo, da bi bilo v primerih, ko želimo kupcem naših izdelkov sporočiti, da izdelek ne vsebuje lupinarjev, ustrezno napisati brez lupinarjev. Seveda pa med potrošniki praktično nihče ne Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Lupinarji so ustrezno terminološko poimenovanje za lupinaste sadne vrste (npr. lešnik, oreh, kostanj, mandelj) na področju sadjarstva. Obstaja recimo Slovensko strokovno društvo lupinarjev, tudi na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani se intenzivno ukvarjajo s tem področjem Več...
Park za vlečno deskanje

Opis terminološkega problema: Prosimo za pomoč pri iskanju slovenskega ustreznika za angleški termin wake park (tudi wakepark), še preden se ta angleški termin popolnoma zasidra pri nas. Termin wake park označuje namenski prostor za deskanje oz. smučanje na vodi s pomočjo vlečnice. Mislimo, da bi bilo prav, da imamo za Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Eden izmed poimenovalnih postopkov za nove pojme je tudi raba citatnih terminov ali še pogosteje njegovih podomačenih različic, v konkretnem primeru torej raba termina wake park oziroma vejk park. Kljub temu da je pisno in izgovorno podomačevanje sprejemljiv način prevzemanja (prim. npr. skejt Več...
Telesna pripravljenost

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za ang. termin physical fitness, ki označuje stanje dobrega telesnega počutja ter sposobnost opravljati športne in druge telesne dejavnosti. Po mnenju strokovnjakov so izrazi kondicija, telesna pripravljenost in gibalne sposobnosti že zasedeni, zato predlagajo Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Po našem mnenju je izraz gibalni fitnes kot ustreznik ang. termina, po katerem sprašujete, manj ustrezen, ker se je pomen besede fitnes v slovenščini (po SNB) specializiral na 1. 'telesne vaje, zlasti na posebnih rekreacijskih napravah, za razvijanje, ohranjanje telesnih sposobnosti in Več...
Humana oskrba rejnih živali

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin Humane Farm Animal Care, ki ga pri certificiranju hrane iz dostojno zrejenih živali uporablja organizacija Certified Humane. Ali bi na takšen način pridelano hrano lahko poimenovali hrana iz dostojno rejenih živali ali pa morda krajše kar Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Glede na spletno mesto, ki ga navajate v vprašanju, je angl. besedna zveza Humane Farm Animal Care ime organizacije in ne termin. Ker se tudi imena organizacij lahko slovenijo (npr. OZN, angl. UNO), bi lahko tudi v tem primeru uvedli slovensko poimenovanje, ki pa se navadno ne oddaljuje preveč od Več...
Izražanje proteinov

Opis terminološkega problema: Mikrobiologi se ne moremo zediniti o pravilnem slovenskem terminu za angleški termin protein expression. Situacija je sledeča: termin protein expression (torej izražanje proteinov) je v tuji znanstveni literaturi zelo pogosto uporabljan (o tem priča več kot 200.000 člankov v podatkovni bazi Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Na vaše vprašanje terminologi žal ne moremo nedvoumno odgovoriti, saj gre za zadrego na ravni pojma, ne na ravni poimenovanja. To pomeni, da se morate strokovnjaki dogovoriti, ali gre za dva pojma ali ne. V angleščini imamo torej dva termina – protein expression in gene expression. V Več...
Užitki branja

Opis terminološkega problema: Perry Nodelman v knjigi The Pleasures of Children´s Literature (1992) opisuje pozitivna občutja, ki jih posameznik razvija ob branju literature in ob tem ne izključuje kritičnega branja. Zanima me, katero slovensko poimenovanje je primernejše: užitki branja ali veselje do Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Užitki branja so termin, ki je povezan res predvsem s strokovnimi razpravami P. Nodelmana. V magistrskem delu T. Renko (2016) Primerjalna analiza branja  in poznavanja avtorjev  in del iz prenovljenega učnega načrta za slovenščino v osnovni šoli (2011) je poudarjeno, da »tisti, ki radi Več...
Koprc

Opis terminološkega problema: Koprc se v vsakdanji rabi pojavlja kot sinonim za dve različni rastlini – koper (lat. Anethum graveolens) in koromač (lat. Foeniculum vulgare). Zanima me, za katero rastlino je poimenovanje koprc ustreznejši sinonim. Vprašanje poslano: 3. 4. 2017

Mnenje Terminološke sekcije: Kot ugotavljate že sami, koprc v splošni rabi označuje več rastlin. Na spletni strani Vrt in narava latinskemu imenu Anethum graveolens ustrezajo kar tri slovenska poimenovanja, in sicer koprc, navadni koper in sladki janež. Na spletni strani Zavoda Botanik latinskemu imenu Foeniculum vulgare Več...
Invalid

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri je najustreznejši nadomestni izraz za termin invalid, ki naj bi bil po mnenju dela stroke zgodovinsko in vsebinsko neustrezen in presežen, se pa skoraj izključno uporablja v uradnih besedilih. Nekateri strokovnjaki predlagajo izraz oseba z ovirami, redkeje tudi ovirana oseba Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot ugotavljate, je termin invalid uveljavljen v pravnih besedilih, zlasti v zakonodaji, gl. npr. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, in v besedilih, ki se sklicujejo na zakone, Več...
Snežna kepa

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako se imenuje metoda, pri kateri učenec o nalogi najprej razmišlja sam. Ko nalogo reši, pridobi konkretno izkušnjo, vedenje, spretnost, ki ji sledi vnovičen razmislek, tokrat v paru ali skupini. Uporabljata se zvezi snežena kepa in snežna kepa. Katero zvezo bi priporočali Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Snežna kepa oz. snežena kepa je metaforično poimenovanje metode, pri kateri se število sodelujočih učencev postopno veča – podobno kot se kepa snega veča z dodajanjem novega snega. Termin je v pedagogiki in andragogiki že relativno uveljavljen, glej npr. monografijo T. Ažman, M. Brejc Več...
Negotovost zaposlitve

Opis terminološkega problema: Zanima me ustrezen prevod termina job insecurity. Ta se namreč vsebinsko razlikuje od employment insecurity. Employment security se nanaša na verjetnost, da bo oseba imela zaposlitev (čeprav ne nujno pri istem delodajalcu), medtem ko se job security nanaša na verjetnost, da bo oseba ohranila Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V slovenski pravni terminologiji je uveljavljen termin varstvo zaposlitve (angl. employment protection), ki v nastajajočem Pravnem terminološkem slovarju označuje sistem ukrepov, s katerimi je delavec tudi po prekinitvi delovnega razmerja varovan, npr. ima pravico do nadomestila za Več...