Terminologišče

Terminologišče

Terminološka svetovalnica

Terminologišče - Svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena zlasti področnim strokovnjakom, pa tudi drugim uporabnikom, ki se srečujejo s terminološkimi problemi, naj gre za poimenovanja novih pojmov, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali za že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, izmed katerih bi bilo z vidika učinkovitega sporazumevanja smiselno izbrati najustreznejšega.

Pri pripravi vsakega terminološkega odgovora sodelujemo vsi terminologi, ki pripravimo ločena mnenja o terminološkem vprašanju, na podlagi katerih nastane skupno mnenje. Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da o terminološkem problemu svetujemo z vidika terminološke vede. Da bi lahko pripravili terminološki odgovor, ki vam bo zares v pomoč,  je bistveno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem njegovo definicijo, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitna že obstoječa poimenovanja, tujejezični ustrezniki itd.

Zato vas prosimo, da čim natančneje izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore bomo objavili v Terminološki svetovalnici, da bodo dostopni vsem uporabnikom. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Terminološka svetovalnica
Spletna rastoča publikacija
https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje
Ljubljana, 2013–
ISSN 2820-3577

© 2013–, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Glavni uredniki 
Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar (do 2021), Jera Sitar (od 2021), Mojca Žagar Karer

Izdajatelj
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
zanj
Kozma Ahačič

Založnik
ZRC SAZU, Založba ZRC
zanj Oto Luthar

Glavni urednik založbe
Aleš Pogačnik

Tehnološka podpora
ABAK.NET d.o.o.

Vse pravice pridržane.
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.

Citiranje
Avtorji odgovora, letnica: Naslov odgovora. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

Financiranje
Terminološka svetovalnica deluje v okviru raziskovalnih programov P6-0038 in P5-0217, ki ju financira ARRS, programa Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda, ki ga financira SAZU, in projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju (2020–2023), ki ga financira Ministrstvo za kulturo RS. 
 Odgovori na vprašanja

Povezovalnik sečnih ostankov

Opis terminološkega problema: Poimenovati želimo gozdarski stroj, ki stiska in veže sečne ostanke in tanjša drevesa v valj premera 40 cm in dolžine od 3 do 4 metre, s čimer se racionalizira proces spravila teh ostankov iz gozda ali plantaže. V angleščini ta stroj imenujejo bundler. Slovenske ustreznice za ang. bundling...

Mnenje Terminološke sekcije: Gozdarski stroj, ki ga opisujete, se v angleščini imenuje slash bundler. Stroj stiska in veže sečne ostanke in tanjša drevesa (s premerom pod 10 cm) v valj. V angleščini poznajo tudi termin firewood bundler, ki že ima ustaljen slovenski ustreznik, in sicer povezovalnik drv. Pojavlja se...
Algoritemsko ojačevanje

Opis terminološkega problema: Kateri je po vašem mnenju najprimernejši slovenski ustreznik za angl. algorithmic amplification? Termin označuje zviševanje odmevnosti in vpliva posameznih spletnih vsebin na račun drugih kot posledice algoritmov, ki so izdelani na podlagi ogledov in izbir spletnih uporabnikov. V prevodih...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin algorithmic amplification se je v zadnjem času res zelo razširil in označuje krepitev vpliva vsebin, povezanih z osebnimi interesi spletnih uporabnikov, ki si jih pogosteje ogledujejo, delijo na družabnih omrežjih, jih komentirajo ipd. Pojav so prepoznali raziskovalci političnega...
Pokrajinska umetnost

Opis terminološkega problema: Izdali bomo priročnik za učitelje o dejavnostih v naravi. Pri eni dejavnosti učenci v naravi izdelajo talno sliko zgolj iz naravnih materialov. Za to smo uporabili angleški termin land art, ki označuje umetnost, za katero velja, da se umetnine ustvarjajo na prostem z namenom približati se...

Mnenje Terminološke sekcije: Zapis, v katerem talni sliki v oklepaju sledi land art, je nejasen oz. nenatančen. Poimenovanji namreč označujeta dva pojma, ki pa sta povezana: talna slika je izdelek, ki nastane v okviru umetniške smeri, v angleščini imenovane land art. V zapisu zato zadošča samo navedba enega ali...
Sladka voda

Opis terminološkega problema: V skupini sodelavcev iščemo ustreznejši termin za sladko vodo (ang. freshwater), s katerim bi poimenovali tekočo in stoječo vodo na območju celin, pa tudi dež, led in podzemne vode. Izraz sladka voda se nam zdi zavajajoč, saj v njih ni mogoče najti sladkorjev. Celinske vode (kar je...

Mnenje Terminološke sekcije: Najprej je treba poudariti, da je sladka voda ustaljen termin. Najdemo ga v Geografskem terminološkem slovarju z definicijo 'voda, ki vsebuje malo raztopljenih soli, do 1 g/dm3'. Slana voda, ki jo prav tako omenjate, je v istem slovarju pojasnjena kot 'voda, ki vsebuje več kot 24,69 g...
Interesna dejavnost

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako ustrezno poimenovati izbirne dejavnosti za otroke, ki lahko potekajo v šoli ali pa izven nje. V medijih se pojavljajo termini šolska dejavnost, obšolska dejavnost in izvenšolska dejavnost. Po mojem mnenju je šolska dejavnost tista, ki jo organizira šola, obšolska dejavnost...

Mnenje Terminološke sekcije: Tudi po pregledu nam dostopnih virov smo ugotovili, da je raba terminov za oznako različnih neobveznih dejavnostih za otroke zelo nedosledna in variira, kar je za nedvoumno in natančno strokovno komunikacijo moteče. Krovni termin za dejavnosti, ki jih učenci izbirajo prostovoljno in so...
Prekinitveni post

Opis terminološkega problema: Pri pisanju strokovnega članka s področja medicine smo naleteli na težavo, kako v slovenščini poimenovati angleški termin intermittent fasting. Gre za vzorec prehranjevanja, pri katerem se izmenjujeta obdobji postenja in hranjenja, kar telesu omogoča, da za vir energije občasno uporablja...

Mnenje Terminološke sekcije: Ker gre za pojem, ki je aktualen zlasti zunaj strokovnih krogov, ne preseneča, da se večinoma pojavlja v nestrokovnih besedilih, čeprav smo našli pojavitve tudi v strokovnih besedilih, npr. v diplomskem delu S. Adamovića Primerjava prekinitvenega posta z redukcijsko prehrano, 2021. Za ta...
Kontingenčni načrt

Opis terminološkega problema: Na nas so se obrnili vojaški strokovnjaki s predlogom poslovenjenja angleškega termina contingency plan, ki označuje čim bolj podroben in razdelan načrt delovanja v nepredvidljivih razmerah in vključuje tako potrebne vire kot možnosti njihove razmestitve in izhodišča za nadaljnje...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin contingency plan označuje načrt ukrepanja v kriznih dogodkih, ko se morajo na različnih področjih zaradi nepredvidenih okoliščin delo, viri in organizacija prilagoditi. Termin se pojavlja tudi v zdravstvu (npr. Tehnični načrt Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje...
Vskočna blazina

Opis terminološkega problema: Gasilci blazino, na katero lahko skočijo osebe, ki jih rešujejo navadno iz večnadstropnih stavb, imenujejo vskočna blazina. SSKJ2 pridevnika vskočen ne pozna. Prvi pomen glagola vskočiti pa je 'skočiti v kaj'. Vendar pa skačemo na blazino in ne vanjo. Na forumu Gasilci.org je uporabljen...

Mnenje Terminološke sekcije: Poimenovanje reševalne blazine smo preverili pri strokovnjaku s področja gasilstva, ki je potrdil, da sta v rabi termin vskočna blazina in enobesedni sinonim vskočnica, ki se uporablja redkeje. Razložil je tudi, da poimenovanje ni neustrezno z vidika vsebine pojma, saj oseba ne skoči na...
Borovniška formacija

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako se pravilno zapisuje geološke formacije, kot je npr. borovniška formacija. Pojavlja se zapis z malo in veliko začetnico. Po Geološkem terminološkem slovarju formacija označuje 'litološko enoto, ki združuje več členov, ki so skupki različnih tipov kamnin s podobnimi...

Mnenje Terminološke sekcije: Pri zapisu poimenovanj geoloških enot, po katerih sprašujete, je raba velike ali male začetnice res nekoliko nedosledna, očitno se presoja po različnih merilih oz. je zapis lahko posledica vpliva tujih jezikov in prevajanja. Obstaja pa terminološki dogovor, ki je zapisan v uvodu Geološkega...
Izročitelj

Opis terminološkega problema: V izročilnih pogodbah nastopata izročevalec in prevzemnik. Namesto izročevalca, ki označuje stranko pogodbe, ki se zaveže, da bo svoje premoženje prenesla na svoje potomce, se v zadnjem času vse pogosteje pojavlja termin izročitelj. Tudi v sodni praksi se pojavljata oba termina, torej tako...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot omenjate že v vprašanju, se v strokovnih besedilih s področja prava za označevanje istega pojma uporabljata oba termina, ki se razlikujeta v tem, da je izročevalec tvorjen iz nedovršne oblike glagola, medtem ko je izročitelj tvorjen iz dovršne oblike. Termin izročevalec smo našli npr....
Mirandove pravice

Opis terminološkega problema: Ob prijetju morajo policisti osebo seznaniti z njenimi pravicami, in sicer s pravico do molka, pravico do zagovornika, pravico do hitrega sojenja, pravico do domneve nedolžnosti, pravico do zaslišanja prič, pravico do pravne pomoči zagovornika po lastni izbiri, pravico do zaščite pred...

Mnenje Terminološke sekcije: Na obliko termina, kot se pojavlja v slovenščini, je močno vplivala angleščina, saj je pridevnik pogosto res zapisan samo kot Miranda pravice, npr. v članku M. Žaberla Prijetje po slovenskem pravnem redu in aretacija v Združenih državah Amerike in v Veliki Britaniji (Revija za...
Starejša oseba

Opis terminološkega problema: V zadnjem obdobju v strokovni javnosti in medijih poteka debata, kako nagovarjati ljudi v kasnejšem življenjskem obdobju: stari, starejši, starci, seniorji, starostniki, ostareli ipd. Vse več organizacij (ZDUS, Srebrna nit ipd.) meni, da je najbolj politično korekten izraz starejši ljudje...

Mnenje Terminološke sekcije: Politično korektna terminologija se – tudi pod vplivom tujih, zlasti angleških zgledov – na različnih področjih uveljavlja že nekaj desetletij. Ponekod so bile terminološke intervencije, ki so želele vpeljati bolj vključevalna poimenovanja, uspešnejše kot drugod. Defektologijo je danes...