Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Sekciji za terminološke slovarje pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

 

 

Odgovori na vprašanja

Izražanje proteinov

Opis terminološkega problema: Mikrobiologi se ne moremo zediniti o pravilnem slovenskem terminu za angleški termin protein expression. Situacija je sledeča: termin protein expression (torej izražanje proteinov) je v tuji znanstveni literaturi zelo pogosto uporabljan (o tem priča več kot 200.000 člankov v podatkovni bazi Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Na vaše vprašanje terminologi žal ne moremo nedvoumno odgovoriti, saj gre za zadrego na ravni pojma, ne na ravni poimenovanja. To pomeni, da se morate strokovnjaki dogovoriti, ali gre za dva pojma ali ne. V angleščini imamo torej dva termina – protein expression in gene expression. V Več...
Užitki branja

Opis terminološkega problema: Perry Nodelman v knjigi The Pleasures of Children´s Literature (1992) opisuje pozitivna občutja, ki jih posameznik razvija ob branju literature in ob tem ne izključuje kritičnega branja. Zanima me, katero slovensko poimenovanje je primernejše: užitki branja ali veselje do Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Užitki branja so termin, ki je povezan res predvsem s strokovnimi razpravami P. Nodelmana. V magistrskem delu T. Renko (2016) Primerjalna analiza branja  in poznavanja avtorjev  in del iz prenovljenega učnega načrta za slovenščino v osnovni šoli (2011) je poudarjeno, da »tisti, ki radi Več...
Koprc

Opis terminološkega problema: Koprc se v vsakdanji rabi pojavlja kot sinonim za dve različni rastlini – koper (lat. Anethum graveolens) in koromač (lat. Foeniculum vulgare). Zanima me, za katero rastlino je poimenovanje koprc ustreznejši sinonim. Vprašanje poslano: 3. 4. 2017

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Kot ugotavljate že sami, koprc v splošni rabi označuje več rastlin. Na spletni strani Vrt in narava latinskemu imenu Anethum graveolens ustrezajo kar tri slovenska poimenovanja, in sicer koprc, navadni koper in sladki janež. Na spletni strani Zavoda Botanik latinskemu imenu Foeniculum vulgare Več...
Invalid

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri je najustreznejši nadomestni izraz za termin invalid, ki naj bi bil po mnenju dela stroke zgodovinsko in vsebinsko neustrezen in presežen, se pa skoraj izključno uporablja v uradnih besedilih. Nekateri strokovnjaki predlagajo izraz oseba z ovirami, redkeje tudi ovirana oseba Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Kot ugotavljate, je termin invalid uveljavljen v pravnih besedilih, zlasti v zakonodaji, gl. npr. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, in v besedilih, ki se sklicujejo na zakone, Več...
Snežna kepa

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako se imenuje metoda, pri kateri učenec o nalogi najprej razmišlja sam. Ko nalogo reši, pridobi konkretno izkušnjo, vedenje, spretnost, ki ji sledi vnovičen razmislek, tokrat v paru ali skupini. Uporabljata se zvezi snežena kepa in snežna kepa. Katero zvezo bi priporočali Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Snežna kepa oz. snežena kepa je metaforično poimenovanje metode, pri kateri se število sodelujočih učencev postopno veča – podobno kot se kepa snega veča z dodajanjem novega snega. Termin je v pedagogiki in andragogiki že relativno uveljavljen, glej npr. monografijo T. Ažman, M. Brejc Več...
Negotovost zaposlitve

Opis terminološkega problema: Zanima me ustrezen prevod termina job insecurity. Ta se namreč vsebinsko razlikuje od employment insecurity. Employment security se nanaša na verjetnost, da bo oseba imela zaposlitev (čeprav ne nujno pri istem delodajalcu), medtem ko se job security nanaša na verjetnost, da bo oseba ohranila Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: V slovenski pravni terminologiji je uveljavljen termin varstvo zaposlitve (angl. employment protection), ki v nastajajočem Pravnem terminološkem slovarju označuje sistem ukrepov, s katerimi je delavec tudi po prekinitvi delovnega razmerja varovan, npr. ima pravico do nadomestila za Več...
Novinarska konferenca

Opis terminološkega problema: Zanima me, kakšno je razmerje med terminoma tiskovna konferenca in novinarska konferenca. Ali je novinarska konferenca zgolj sestanek novinarjev ali pa gre za sinonim za tiskovno konferenco, ki označuje konferenco, ki jo skliče npr. predstavnik oblasti in odgovarja na vprašanja novinarjev? Po Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: SSKJ, ki sicer ni specializirani, pač pa splošni slovar, pridevnik tiskoven razlaga kot 'nanašajoč se na tisk, tiskanje', vendar navaja tudi zvezo tiskovna konferenca z razlago 'konferenca, na kateri daje predstavnik oblasti, organizacije ali pomembna osebnost izjave za objavo v časopisju, na Več...
Raziglanje

Opis terminološkega problema: Prosil bi vas za nasvet, kateri slovenski termin je najustreznejši za oznako tehnološkega postopka, pri katerem se z obdelovanca odstrani igla, ki nastane kot ostanek materiala na mestu obdelave, npr. struženja, rezkanja, vrtanja, brušenja. V strokovnih besedilih se za opisani postopek Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Vsi terminološki kandidati, ki jih omenjate v vprašanju, so jezikovnosistemsko ustrezni, pri čemer je izhodiščna razlika med njimi v glagolskem vidu podstavnega glagola, ki je lahko dovršen ali pa nedovršen. Do tako velikega števila ustreznih terminoloških kandidatov je v tem primeru Več...
Slikanica brez besedila

Opis terminološkega problema: V strokovni literaturi se za angl. termin wordless picturebook pojavlja več slovenskih ustreznikov, in sicer slikanica brez besed, slikanica brez besedila, nema slikanica, nebesedna slikanica, brezbesedna slikanica, nema knjiga, tiha knjiga, vse pa skušajo enoumno označiti slikanico, namenjeno Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Slikanica je posebna zvrst knjige s slikami, ki jim je največkrat dodano prozno ali verzno besedilo, ki glede na Malo literarno teorijo M. Kmecla (1996, str. 307) »sliko lahko komentira, v dobrih slikanicah pa skupaj s sliko predstavlja učinkovito celoto,« torej v slikanici lahko opazujemo Več...
Babuška

Opis terminološkega problema: V arhitekturnem besedilu sem naletela na uporabo besed babuška in matrjoška v pomenu različno velikih objektov, ki so vstavljeni drug v drugega. V slovenskih slovarjih te rabe za babuško nisem našla, prav tako nisem našla matrjoške. Je po vašem ta raba primerna? Vprašanje poslano: 5. 3. 2017

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Besede babuška v pomenu 'igrača, sestavljena iz različno velikih figur, ki jih je mogoče zlagati eno v drugo' v SSKJ ni (naveden je samo pomen 'stara mati' s kvalifikatorjema ljubkovalno in zlasti v ruskem okolju), jo je pa zaznal Slovenski pravopis, ki ji je pripisal splošno pomensko Več...
Platinov ion

Opis terminološkega problema: Priročniki za imenovanje anorganskih kemijskih spojin po sistematični nomenklaturi IUPAC, ki je uveljavljena v kemijski stroki, navajajo, da imena kationov izhajajo iz slovenskega imena elementa in se tvorijo z obrazilom -ov oziroma -ev. Tako kation kalija imenujemo kalijev ion, kation natrija Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Kadar se priponska obrazila -ov/-ev in -in uporabljajo za tvorbo svojilnih pridevnikov, se priponski obrazili -ov/-ev načeloma razvrščata ob podstave moškega spola (npr. bratov, stričev), obrazilo -in pa ob podstave ženskega spola (npr. materin). Kadar se priponska obrazila -ov/-ev in -in Več...
Institucije znanja

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski ustreznik je najustreznejši za angleški termin knowledge institutions, ki označuje zbirni pojem za izobraževalne ustanove (univerze, šole), raziskovalne inštitute, zavode, agencije, oddelke različnih podjetij, društva in druge razvojno-raziskovalno-izobraževalne Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Z jezikovnosistemskega vidika so po našem mnenju vsi trije omenjeni terminološki kandidati ustrezni, razlike med njimi pa se kažejo na pojmovni ravni. Tako je za poimenovanje obravnavanega zbirnega pojma izraz izobraževalne institucije preozek, saj zajema le tiste institucije, ki se ukvarjajo z Več...