Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Aristofagija

Opis terminološkega problema: Pri prevajanju knjige iz začetka 19. stoletja sem naletela na angleško besedo aristophagy. Po pregledu besedil na spletu sem ugotovila, da poimenovanje označuje prehranjevanje, ki je najboljše možno. Ker besede, ki bi označevala tako prehranjevanje, v SSKJ2 nisem našla, vas prosim, če lahko Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V prispevku Aristophagy, objavljenem 15. marca 1900 v reviji The Herald of the Golden Age, avtor pojem definira kot najboljše prehranjevanje ('the eating only of the best'). Med drugim ga utemelji z angleškim poimenovanjem aristocracy ('a government by the best', slv. vladavina najboljših), Več...
Pedelek

Opis terminološkega problema: Iščemo slovenski ustreznik za ang. termin pedelec. Gre za vrsto električnega kolesa, pri katerem je elektromotor vključen samo takrat, ko kolesar pritiska na pedale. Predlagamo podomačeno poimenovanje pedelek (pedalno električno kolo), ki sledi strukturi ang. termina (pedal electric cycle). Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot poimenovanje zgoraj opisane vrste električnega kolesa na slovenskih spletnih straneh trenutno prevladuje citatna oblika termina, tj. pedelec, gl. npr. članek v časopisu Dnevnik Električna kolesa - starejšim izboljšajo mobilnost, a so nevarna (7. 9. 2017), opis magistrskega dela Domna Več...
Zaviralci imunskih kontrolnih točk

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin immune checkpoint inhibitors, ki označuje vrsto zdravil za raka, ki spodbudijo imunski sistem organizma, da se sam spopade z rakavimi celicami. V literaturi se pojavljata termina zaviralci imunskih stikal in zaviralci kontrolnih točk imunskega Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V jedru angleškega termina (checkpoint) gre za metaforično poimenovanje, ki je s prevodom kontrolna točka enako dobro prepoznavno tudi v slovenščini. Ker torej tudi v slovenščini omenjena metafora dobro funkcionira in ker so termini s tem jedrom v strokovnih besedilih že precej pogosti, Več...
Ciklonski dvig gladine

Opis terminološkega problema: Meteorologi imamo težave z angleškim terminom storm surge, ki označuje dvig gladine morja zaradi vpliva meteoroloških dejavnikov. Večinoma gre za veter, ki nariva vodo proti obali, in znižanje zračnega pritiska. V severnem Jadranu se to tipično zgodi ob prehodu ciklona, ki povzroči močan Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Vsekakor se strinjamo z vami, da je opisna rešitev (dvig gladine morja zaradi vetra in znižanega zračnega pritiska) zelo nerodna. Pri tem je kršeno terminološko načelo gospodarnosti, kar pomeni, da ima termin zaradi svoje dolžine in posledične podvrženosti besedilnim variacijam zelo majhne Več...
Varstvo pacientov

Opis terminološkega problema: Na našem anesteziološkem oddelku smo zasnovali Odbor za varnost bolnikov. Ker nismo prepričani, ali je pravilno uporabiti poimenovanje bolnik ali pacient, vas prosimo za pomoč. Angleški termin patient safety po načelih Svetovne zdravstvene organizacije označuje preprečevanje povzročanja Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V Slovenskem medicinskem slovarju je bolnik razložen kot 'bolan človek', pacient pa kot 'človek, deležen zdravstvenega varstva ali zdravstvene oskrbe'. Tudi Farmacevtski terminološki slovar ločuje med bolnikom 'oseba, ki je bolna' in pacientom 'zdrava ali bolna oseba, ki uporablja storitve Več...
Monitoring

Opis terminološkega problema: Prosim za mnenje o terminu monitoring na področju urejanja prostora, ki naj bi ga nadomestili s slovenskim ustreznikom spremljanje stanja, kar pa po mnenju strokovnjakov nikakor ni ustrezno. Monitoring bi bil lahko v tem razmerju kvečjemu nadpomenka. Monitoring je uporabljen v Zakonu o varstvu Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Monitoring je vključen tako v SSKJ2 kot v Geografski terminološki slovar in Urbanistični terminološki slovar. V vseh treh slovarjih je opredeljen brez kvalifikatorjev in usmeritev na jezikovnokulturno ustreznejši termin. V Slovenskem pravopisu 2001 pa ima kvalifikator žargonsko in usmerja na Več...
Velikonočni sporazum

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali je Velikonočni sporazum (poleg Sporazum na veliki petek) ustrezen prevod za ang. lastno ime Good Friday Agreement (imenovan tudi Belfast Agreement). Gre za sporazum, ki je bil podpisan 10. aprila 1998, tj. na veliki petek, med severnoirskimi političnimi strankami ter med Republiko Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V slovenščini se za sporazum, ki ga omenjate, pojavlja več poimenovanj, in sicer Velikonočni sporazum, Sporazum na veliki petek, Sporazum iz Belfasta, Belfastski sporazum. Med temi poimenovanji je v korpusu Gigafida najpogostejši Velikonočni sporazum, uveljavljen pa je tudi v strokovnih Več...
Vgrajena potrtost

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin sadness by design, ki označuje potrtost, ki prevzame spletnega zasvojenca z všečki, če se količina teh všečkov nenadoma zmanjša in ima človek občutek, da ga spletni prijatelji ne marajo več. Nekateri v besedilih že uporabljajo slovenski Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V nam dostopnih virih nismo našli ustaljenega slovenskega ustreznika za angleški termin sadness by design. Strinjamo se z vami, da zveza oblikovana žalost v tem primeru ni ustrezen prevod, saj gre za dobesedni prevod, ki je v tem primeru zavajajoč in pojma ne označuje ustrezno. Angleško zvezo Več...
Prehransko zahtevne bakterije

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali obstaja slovenski termin za ang. termin fastidious bacteria? Gre za bakterije, ki za svojo rast potrebujejo posebne pogoje, kar pomeni, da se za njihovo gojenje uporablja obogateno gojišče, npr. krvni agar. Vprašanje poslano: 23. 1. 2019

Mnenje Terminološke sekcije: V slovenščini se za ang. fastidious bacteria uporablja termin prehransko zahtevne bakterije. Termin je jezikovnosistemsko ustrezen in ni predolg. V strokovnih besedilih smo sicer našli tudi krajšo obliko zahtevne bakterije, a menimo, da je zaradi natančnosti poimenovanja ustreznejša daljša Več...
Rasizacija

Opis terminološkega problema: Prosim vas, če lahko predlagate najprimernejšo obliko slovenskega termina za ang. racialization, ki označuje strukturni proces diferenciacije, diskriminacije, izključevanja in vključevanja skozi pripisovanje rase ali etničnosti posameznikom, posameznicam in skupinam, ki se sami tako ne Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Racilization je angleški termin, ki se v slovenskih besedilih pojavlja v dveh različicah, in sicer kot rasizacija in rasializacija, posameznik pa je poimenovan kot rasializirani subjekt. O pojavu, ki povzroča konflikte in vse resnejše težave v domala vseh družbenih skupinah, je najti tudi vse Več...
Sledenje človeškemu vonju

Opis terminološkega problema: Prosim vas, če lahko predlagate slovenski termin za mantrailing, ki označuje iskanje pogrešane osebe s psom, ki sledi individualnemu vonju te osebe. Strokovnjaki uporabljajo kar angleški termin, vendar upam, da bi nekateri le začeli uporabljati slovenski termin, če bi jim ga Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Mantrailing je angleški citatni termin, ki je bil v slovenščino sprejet skupaj s pojmom, ki ga označuje. To ni tako redek postopek, velja pa, da se citatni termin praviloma nadomesti z jezikovnokulturno primernejšim poimenovanjem. Pomembno je, da je taka terminološka intervencija pravočasna Več...
Organizacijsko uglaševanje

Opis terminološkega problema: Naletela sem na izraz onboarding, ki označuje proces integracije posameznika v novo delovno okolje z namenom, da se socialno, kulturno in psihološko vključi v organizacijo in v njej učinkovito deluje. Menim, da bi se morale stroke ob uvajanju novih pojmov bolj potruditi in poiskati domače Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Prevzeti termin onboarding označuje proces »pridobivanja, namestitve, asimilacije in pospeševanja uspešnega prehoda novega zaposlenega, ki prehaja znotraj organizacije ali od zunaj«, v katerem se novozaposlenemu zagotovi orodja, vire in znanja, ki mu omogočajo učinkovito in uspešno delo Več...