Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Cirkadiani ritem

Opis terminološkega problema: Pridevnik cirkadiani v terminu cirkadiani ritem, ki označuje ritem biološke aktivnosti, ki se ponavlja približno vsakih 24 ur, je včasih zapisan tudi s črko l, torej cirkadialni ritem. Zanima me, katera oblika pridevnika je ustreznejša? Vprašanje poslano: 8. 11. 2018

Mnenje Terminološke sekcije: Stanje v nam dostopnih slovarjih in gradivu na spletu potrjuje precejšnjo neenotnost v zapisu termina cirkadiani ritem oz. cirkadialni ritem. V Slovenskem pravopisu je kot iztočnica naveden pridevnik cirkadialen in kot zgled zveza cirkadialni ritem bioloških razvojnih procesov. V Botaničnem Več...
Kuhalna plošča, kuhalnik, kuhalna cona, kuhališče

Opis terminološkega problema: Ker v našem podjetju ustvarjamo novo bazo podatkov v informacijskem sistemu, iz katerega se ti podatki črpajo za proizvodnjo in prodajo gospodinjskih aparatov ter dobavo sestavnih delov in njihovo distribucijo, bi radi uporabili enotno terminologijo za posamezne kuhalne aparate in njihove Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Na področju poimenovanja kuhinjskih aparatov in njihovih delov vlada precejšnja zmeda, zato je vaša želja po uskladitvi terminov razumljiva in seveda tudi smiselna. Poleg očitnih prednosti uskladitve za bolj učinkovito komunikacijo znotraj podjetja bi imeli od tega koristi tudi potrošniki, Več...
Sliva

Opis terminološkega problema: Zanima me, v čem je razlika med češpljo in slivo. Ali gre za sopomenki, saj v SSKJ2 najdemo: sliva 'sadno drevo ali njegov modri jajčasti koščičasti sad' in češplja 'sadno drevo ali njegov modri jajčasti koščičasti sad; sliva'. Kateri izraz je bolj priporočen in zakaj? Vprašanje Več...

Mnenje Terminološke sekcije: O razlikah smo se posvetovali tudi z agronomskima strokovnjakoma z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Kmetijskega inštituta Slovenije. Oba sta nas opozorila, da gre za botanično in taksonomsko isto sadno vrsto, ki ga poimenujemo sliva. SSKJ2 poleg splošne razlage opozarja tudi na Več...
Enostavni objekt

Opis terminološkega problema: V Gradbenem zakonu je uporabljena zveza enostaven objekt, ki je definirana kot 'objekt tako majhnih dimenzij, da se v njem ne more zadrževati večje število oseb, konstrukcijsko manj zahteven in prostorsko manj zaznaven'. Glede na to, da gre za vrsto objekta, se sprašujem, ali je prav, da je Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V splošnem velja, da se za oblikovanje večbesednih terminov uporabljajo vrstni pridevniki in ne kakovostni. Pri zvezi s kakovostnim pridevnikom je pomen zveze namreč predvidljiv že na ravni splošnega jezika, torej zadoščajo podatki iz SSKJ2. Tako bi bil npr. črn kruh kruh, ki je črne Več...
Podjetje z majhno tržno kapitalizacijo, podjetje s srednjo tržno kapitalizacijo, podjetje z veliko tržno kapitalizacijo

Opis terminološkega problema: Na vas se obračam z vprašanjem po najboljših slovenskih ustreznicah za angleška termina small-cap company in mid-cap company. Prvi označuje podjetje, ki ima tržno kapitalizacijo praviloma manjšo od 2 milijard ameriških dolarjev, drugi pa podjetje, ki ima tržno kapitalizacijo praviloma od 2 Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Angleška termina s področja ekonomije small-cap company in mid-cap company imata tudi daljši obliki, in sicer small market capitalization company in middle market capitalization company. Čeprav v vprašanju ni omenjeno, v ta sistem sodi še tretja vrsta podjetja, in sicer large-cap company (oz. Več...
Fotovoltaika

Opis terminološkega problema: Zanima me, katero poimenovanje v slovenskem jeziku je primernejše, ali je to fotonapetost ali fotovoltaika, ki obsega celotno področje proizvodnje in uporabe sončnih celic, fotonapetostnih modulov ter sistemov. Termin fotovoltaika se uporablja zelo pogosto, vendar nekateri strokovnjaki menijo, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Fotovoltaika je termin, ki je v slovenski elektrotehniški stroki dobro uveljavljen in razširjen, najdemo ga tudi v SSKJ2, ki ga razlaga kot 'proizvajanje električne energije iz sončnega sevanja'. V SSKJ2 je zabeležen tudi pridevnik fotovoltaičen, ki je tvorjen sistemsko z izpeljavo iz Več...
Regulativni organ

Opis terminološkega problema: Prosim za pomoč pri ustreznem prevodu angleškega termina regulatory authority, ki ne označuje nadzornega, upravnega ali izvršnega organa, ampak organ za urejanje in sprejemanje predpisov. V dokumentih se pojavljajo tri slovenske različice: regulativni organ, regulatorni organ in redko Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Strinjamo se z vami, da je za angleški termin regulatory authority smiselno določiti prednostni slovenski ustreznik. Različna poimenovanja za isti pojem ustvarjajo zmedo, ker več poimenovanj lahko pomeni tudi več pojmov. To ne velja v vašem primeru, saj vsa tri poimenovanja označujejo isti Več...
Tekočinska biopsija

Opis terminološkega problema: Zanima me najbolj ustrezen prevod angleškega termina, ki označuje pojem, ki se vedno bolj uveljavlja v onkologiji in tudi klinični praksi. Gre za ang. termin liquid biopsy. Pri klasični biopsiji se z iglo odvzame vzorec tkiva, pri tej vrsti biopsije pa se odvzame vzorec telesne tekočine, ki je Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot ugotavljate sami, se pridevnik liquid v ang. terminu liquid biopsy nanaša na telesne tekočine, ki se jih odvzame pri tem postopku. V angleščini pridevnik liquid ne pomeni samo 'tekoč', pač pa tudi 'nanašajoč se na tekočino'. Po SSKJ2 pridevnik tekočinski pomeni 'nanašajoč se na Več...
Energijski, energetski

Opis terminološkega problema: Zanima me vaše mnenje glede pridevnikov energijski in energetski v besednih zvezah energijski vir oz. energetski vir in energijska revščina oz. energetska revščina. Zanima me tudi razmerje med zvezami energijska izkaznica oz. energetska izkaznica in energijska bilanca oz. energetska bilanca. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Besedotvorno je razlika med pridevnikoma energijski in energetski jasna, saj je prvi tvorjen iz samostalnika energija, medtem ko je drugi tvorjen iz samostalnika energetika. Na prvi pogled je torej razlika očitna, a je v resnici v jeziku precej bolj zabrisana, kar potrjuje že SSKJ2, kjer je Več...
Večnaslovniški avtor, večnaslovniško pisanje

Opis terminološkega problema: Pred dvema letoma sem vas vprašala za nasvet glede angl. termina crossover literature, ki označuje književnost, ki nagovarja različne starostne skupine bralcev, torej različne naslovnike. V tem času smo v stroki dosegli konsenz – uveljavil se je termin večnaslovniška književnost, ki ste Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Veseli nas, da ste v stroki dosegli konsenz glede poimenovanja angl. termina crossover literature, in sicer večnaslovniška književnost. Glede na to, da je bilo terminoloških kandidatov veliko (krosover književnost, dvojni naslovnik književnost, hibridna književnost, univerzalna književnost, Več...
Navzkrižno plastnati peščenjak

Opis terminološkega problema: Pri prevajanju strokovnega besedila nisem zasledil slovenskega ustreznika za angl. cross-bedded sandstone. V hrvaščini obstaja poševno naloženi peščenjak, vendar menim, da poimenovanje ne ustreza, ker ne pojasni, da je peščenjak lahko naložen tudi v različne smeri, odvisno od sloja. Ali Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V terminoloških slovarjih sleherne stroke se kaže, kako pomembno je, da slovar odraža celovitost pojmovnega sistema stroke. Navzkrižna plastnatost, ki kaže na različne smeri nalaganja usedlin, je že iztočnica v prvi izdaji Geološkega terminološkega slovarja, in sicer je definirana kot Več...
Uporabniško usmerjeno oblikovanje

Opis terminološkega problema: Pri načrtovanju in oblikovanju interaktivnih sistemov je v angleški literaturi uveljavljen termin user-centered design. Označuje procese, v katerih so dejavnosti osredotočene na potrebe uporabnika in ne npr. na obstoječo tehnologijo. V slovenskih besedilih še ni poenotenega ustreznika za ta Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Predloge, ki jih navajate v vprašanju, je glede na skladenjsko strukturo mogoče uvrstiti v tri skupine. V prvi skupini so poimenovanja z določujočim delom levo od jedra: uporabniško usmerjeno načrtovanje, uporabniško-usmerjeno načrtovanje in uporabniško orientirano oblikovanje; v drugi Več...