Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Sekciji za terminološke slovarje pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

 

 

Odgovori na vprašanja

Lomljeni ovratnik

Opis terminološkega problema: Nemškemu terminu Stehkragen naj bi ustrezala slovenska zveza krilo ovratnik. Zveza označuje zapognjen ovratnik pri srajci, pod katerim sta zavezana metuljček ali pentlja. Izdelovalci srajc te zveze ne poznajo, ampak uporabljajo termin lomljeni ovratnik. Zanima me, kateri termin naj Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: V Slovarju tekstila in tekstilnih izdelkov (Verzija 1) nemškemu terminu Stehkragen ustreza slovenski termin stoječi ovratnik. V SSKJ je v slovarskem sestavku stati, podiztočnica stoječ, v terminološkem gnezdu stoječi ovratnik opredeljen kot termin v oblačilni stroki in definiran kot Več...
Skrle

Opis terminološkega problema: Na zagovoru diplomske naloge je prišlo do zadrege pri uporabi terminov skrile oz. skrle. Po SSKJ in Slovenskem etimološkem slovarju naj bi bila oblika skrile edina knjižna oblika termina za poimenovanje vseh kamnitih kritin, tako tistih na Gorenjskem iz skrilavca kot onih s Krasa, ki so iz Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Stanje v SSKJ je nekoliko bolj kompleksno, kot navajate v vprašanju. SSKJ namreč navaja dve homonimni iztočnici: skril m (rodilnik ednine: skrila) in skril ž (rodilnik ednine: skríli), gesli pa sta skoraj isti (imata iste razlage in različne primere): 1. 'plošča iz (glinastega) skrilavca, Več...
Dolgoročna napotitev

Opis terminološkega problema: Na področju delovnega prava se je v slovenskem jeziku za angleški termin to second začel pojavljati glagol sekundirati, ki označuje začasno premestitev delavca k drugemu organu. Obstaja pa tudi zelo soroden termin to deploy, ki ima slovenski ustreznik dodeliti. Razlika med sekundiranjem in Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Načeloma imajo tudi na področju terminologije domači poimenovalni načini prednost pred prevzemanjem iz tujih jezikov. Seveda pa se v terminologiji pojavljajo tudi prevzeti termini, ki bi bili ob pravočasnem premisleku lahko drugačni. V primerih, kadar je takšen prevzeti termin že ustaljen Več...
Volilna abstinenca

Opis terminološkega problema: Zanima me, če je besedna zveza volilna abstinenca ustrezna? Zveza označuje neudeležbo na volitvah. Vprašanje poslano: 22. 9. 2016

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Termin volilna abstinenca je vključen v Pravni terminološki slovar, ki nastaja v Sekciji za terminološke slovarje. Definiran je kot 'neudeležba volilca na volitvah', sodi pa na področje ustavnega prava. Tudi sicer gre za relativno pogost termin, glej npr. doktorsko delo S. Vrhovac, Elementi Več...
Zemljina

Opis terminološkega problema: Pred nekaj dnevi sem v članku o arheoloških izkopavanjih zasledila besedo zemljina. Avtor je pisal tudi o bloku zemljine, ki so ga odstranili. Med arheologi je beseda menda pogosta. V pravopisu sem zasledila oznako neobč. (knjižno neobčevalno). Ali to pomeni, da je beseda v knjižnem jeziku Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Termin zemljina uporablja več strok. Posvetovali smo se tudi s strokovnjaki s področja gradbeništva, pedologije in gasilstva.  V gradbeništvu zemljina označuje bolj ali manj sipek, vlažen, granuliran, porozen, zasičen material tal, ki se ga da oblikovati, obdelovati ali odstranjevati, Več...
Slogovno urejanje besedila

Opis terminološkega problema: Pri prevajalskem delu smo naleteli na zvezo stiliranje prevoda, ki označuje oblikovanja prevoda tako, da po stilu in strukturi ustreza izvirniku. Ali je zveza  ustrezna? Vprašanje poslano: 14. 9. 2016

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Glagol stilirati oz. glagolnik stiliranje nista vključena v priročnike slovenskega jezika. Stiliranje se na spletu pojavlja zlasti v besedilih s področja mode, npr. osebno stiliranje, modno stiliranje. Drugo področje, na katerem se stiliranje prav tako pojavlja, pa je kulinarika. Stil je Več...
Poravnava besedil

Opis terminološkega problema: Pred kratkim smo v roke dobili dokument, v katerem je bilo omenjeno uparjanje besedil, ki naj bi označevalo postopek ustvarjanja pomnilnikov prevodov, pri katerem je treba dvojezično besedilo poravnati v par (npr. levo slovensko, desno angleško), pri čemer so poravnane tudi strukturne enote Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Za pojem, po katerem sprašujete, sta v rabi dva termina, in sicer poravnava besedil in vzporejanje besedil. Poravnavo besedil uporablja npr. Š. Vintar, ki v monografiji Terminologija: terminološka veda in računalniško podprta terminografija (2008) na str. 79 zapiše, da vzporedni korpusi Več...
Sodobna tehnologija v kmetijstvu

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako bi v slovenskem jeziku ustrezno poimenovali področje kmetijstva, ki se ukvarja s sodobnimi načini vzgoje rastlin, pridelave, obdelave ali predelave plodov v končne izdelke. Ali bi bil ustrezen termin sodobna tehnologija v kmetijstvu? Vprašanje poslano: 30. 8. 2016

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Za poimenovanje tega področja kmetijstva bi lahko uporabili tudi zvezo sodobna tehnologija v kmetijstvu, a je potrebno opozoriti, da gre v tem primeru za prosto besedno zvezo (podobno kot sodobna tehnologija v industriji/zdravstvu …), torej ne za termin, ki bi označeval konkreten pojem v Več...
PoliHIPE material

Opis terminološkega problema: Pri lektoriranju se je pojavila težava, kako zapisovati poimenovanja materialov v kemiji, ki so sestavljena iz kratice in predpone in samostalniškega jedra, konkretno poliHIPE material. Zanima me, ali je ustrezno, da je predpona zapisana z malimi črkami, nato pa kratica z velikimi. HIPE je Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Za slovenski jezikovni sistem je to nesistemska tvorjenka, saj tvorjenke, ki so sestavljenje iz kratice in nekratične predpone v splošnem jeziku niso običajne. Zato v Slovenskem pravopisu tudi ni konkretne rešitve za zapis terminov tipa poliHIPE material. Kljub temu imamo v terminologiji Več...
Samokvantificiranje

Opis terminološkega problema: Iščem pomoč pri najustreznejši rešitvi za angleški termin quantified self. V slovenščini še nimamo ustaljenega izraza, nekateri ga prevajajo kot samomerjenje, drugi kot merjenje oz. kvantificiranje sebe. Gre pa za več kot le merjenje: podatke, ki jih posameznik pridobiva o sebi s Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Citatna raba terminov ali raba terminov v tujih jezikih je navadno časovno omejena in pravi namen strokovnega sporazumevanja v slovenščini je tudi, da lahko strokovnjaki aktivno ustvarjajo terminologijo s poimenovalnimi možnostmi lastnega jezika (pri čemer seveda ne mislimo, da izrazi Več...
Trivialna imena barvil

Opis terminološkega problema: Za poimenovanje barvil se v slovenščini praviloma uporabljajo izrazi, ki se končujejo na obrazilo -ilo, npr. modrilo, rdečilo, črnilo, belilo. V strokovnih besedilih s področja (bio)kemije in (mikro)biologije pa pogosto srečamo izraze, ki so tvorjeni drugače. Tako na primer metilensko Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: V strokovnih besedilih s področja (bio)kemije in (mikro)biologije se res uporabljata dve vrsti poimenovanj barvil. Kot omenjate, se v nekaterih primerih uporabljata obe varianti, tj. ime tvorjeno z obrazilom -ilo (metilensko modrilo) in samostalniška zveza s posamostaljenim pridevnikom v jedru Več...
Zeleni fluorescenčni protein

Opis terminološkega problema: V celični in molekularni biologiji je pogosta uporaba reporterskih proteinov, med katerimi je najbolj znan tisti, ki fluorescira v zelenem delu spektra in ga označujemo s kratico GFP (angl. green fluorescent protein). V slovenščini zanj najdemo več različnih poimenovanj, in sicer zeleni Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Prvo vprašanje, na katerega je treba odgovoriti, je zapis jedra termina, torej fluorescentni protein ali fluorescenčni protein. Glede na to, da SSKJ in Slovenski pravopis dajeta prednost pridevniku fluorescenčen, svetujemo, da tudi večbesedne termine oblikujete z vrstnim pridevnikom Več...