Terminologišče

Terminološka svetovalnica

Terminologišče - Svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 Odgovori na vprašanja

Zobozdravniški stol

Opis terminološkega problema: Sem v dilemi glede poimenovanja stola za pacienta v zobozdravstveni ambulanti. Je to zobozdravstveni stol, saj se na njem izvajajo zobozdravstvene storitve, ali je to zobozdravniški stol, kot ga poimenujejo nekateri. Termin zobozdravniški stol mi ne deluje najbolje, saj bi to lahko pomenilo, da gre za stol, na katerem več...

Mnenje Terminološke sekcije: Delovno mesto v zobozdravstveni ambulanti sestavlja več elementov, poleg priključka za turbino, zobozdravniškega elementa, reflektorja, zračno-vodne pršilke itd. tudi stol za terapevta (vrtljiv stol na kolesih, na katerem med delom sedi zobozdravnik) in stol za pacienta (stol, na katerem sedi ali leži pacient, ki ima Več...


Socialna opora

Opis terminološkega problema: Pri svojem delu in podiplomskem študiju uporabljam angleški termin social support, ki označuje pomoč posamezniku, ki mu jo nudijo osebe, na katere se lahko zanese pri obvladovanju stresa, osebnostni rasti ter delovanju v okolju. V slovenščini se pojavljata dve poimenovanji, in sicer socialna podpora in socialna opora. več...

Mnenje Terminološke sekcije: V slovenski strokovni literaturi je slovensko poimenovanje socialna opora za ang. social support razmeroma pogosto, saj se pojavlja v več strokovnih delih z različnih strokovnih področij, npr. v končnem poročilu Inštituta RS za socialno varstvo iz leta 2002 Socialne opore prebivalcev Slovenije, v magistrskem delu J. Več...


Diagramologija

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali obstaja slovenski termin za angleški termin diagrammatology oz. nemški termin Diagrammatik. Termin označuje vedo, ki proučuje temeljno vlogo diagrama pri sporazumevanju in ustvarjanju znanja. Vprašanje poslano: 12. 8. 2020 več...

Mnenje Terminološke sekcije: V SSKJ2 je diagram razložen kot 'grafično prikazana velikost, struktura ali potek kakega pojava, navadno v koordinatnem sistemu'. V Slovenski pravopis (2001) pa je vključena iztočnica -logija, ki je  drugi del podrednih zloženk in pomeni 'beseda, veda, nauk', npr. antropologija, biologija, dialektologija, tipologija. Več...


Nekontinuirano besedilo

Opis terminološkega problema: Za angleški termin non-continuous text (nem. diskontinuerliche Text), ki označuje besedilo, kot je npr. preglednica, grafikon, obrazec, sem našla izraz ponazorilo. Ali je to ustrezen izraz? Vprašanje poslano: 12. 8. 2020 več...

Mnenje Terminološke sekcije: Ob angleškem terminu non-continuous text obstaja tudi termin continuous text (nem. kontinuerliche Text), ki označuje besedilo, v katerem so stavki organizirani v odstavke. Non-continuous text pa – kot rečeno – označuje drugačen tip besedil, in sicer besedilo, organizirano v grafe, indekse, sezname, tabele. To so res Več...


Večskalna metoda

Opis terminološkega problema: Zanima me vaše mnenje o pridevniku večskalni (ang. multiscale), ki se uporablja kot sestavina terminov s področja fizike, npr. v terminu večskalna metoda, pa tudi večskalni pristop, večskalna računalniška simulacija itd. Gre za to, da npr. neka metoda (računalniška simulacija, obravnava), zajema več krajevnih in več...

Mnenje Terminološke sekcije: Strinjamo se, da je pridevnik večskalni, ki ga predlagate, ustrezen. Sestavina ang. terminov multi- se v slovenščino pogosto prevaja s sestavino več- (npr. ang. multidose container – slov. večodmerni vsebnik, ang. multilayered tablet – slov. večplastna tableta; primera sta iz Farmacevtskega terminološkega slovarja). Več...


Upor

Opis terminološkega problema: V učbenikih za fiziko vlada zmešnjava pri poimenovanju elektronskega predmeta, ki se v električnem krogu upira prehodu električnega toka in tako zagotavlja električno upornost. Različni avtorji uporabljajo dve poimenovanji, in sicer upor ter upornik. Samostojni delovni zvezek za osnovno šolo Fizika 9 (Mladinska knjiga) več...

Mnenje Terminološke sekcije: Vprašanje, ki ga zastavljate, povzroča kar nekaj nesoglasij in posledično tudi poimenovalno zmedo, ki se kaže v različni rabi pri avtorjih oz. v različni rabi v strokah, in sicer fiziki (na ravni osnovne in srednje šole) in elektrotehniki. Učni načrt za fiziko v 9. razredu osnovne šole uporablja termin upornik za Več...


Prodajno opolnomočenje

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin sales enablement, ki na področju trženja označuje sklop izobraževanja, procesov, orodij, metod, ki podpirajo prodajalca, da dosega boljše rezultate. Ker s kolegi še nismo našli primernega prevoda, vas prosim za nasvet, kateri slovenski ustreznik bi bil po vašem mnenju več...

Mnenje Terminološke sekcije: V nam dostopnih virih nismo našli slovenskega ustreznika za angleški temin sales enablement, kar dokazuje, da gre za nov pojem v stroki. V strokovnih virih na spletu smo našli citatni zapis angleškega termina (prim. spletna stran Inštituta za profesionalno prodajo) in dobesedni prevod omogočanje prodaje (prim. spletna Več...


Superprenašalec

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski ustreznik je najprimernejši za angleški termin super spreader, ki se uporablja na področju epidemiologije. Termin označuje osebo, okuženo z virusom, npr. s SARS-CoV-2, ki okuži veliko večje število ljudi kot večina ostalih okuženih oseb. V rabi sta dve slovenski poimenovanji, in sicer več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pojem, ki ga označuje angleški termin super spreader, ni nov, je pa ponovno aktualiziran zaradi koronavirusne bolezni 19, ki je potrdila Paretovo načelo ali t. i. pravilo 20/80. To pravilo v kontekstu epidemiologije določa, da je okrog 20 odstotkov okuženih posameznikov odgovornih za 80 odstotkov vseh prenesenih okužb. Več...


Socialni poslovni model

Opis terminološkega problema: Pri pisanju magistrske naloge sem naletela na terminološki problem s področja socialne ekonomije. Iščem slovenski termin za ang. termin social business model, ki označuje poslovni model, katerega cilj je z zagotavljanjem dodatnega, zunanjega financiranja pridobiti sredstva za izvedbo družbeno in okoljsko koristnih več...

Mnenje Terminološke sekcije: Socialna ekonomija je ustaljen termin, na portalu Gov.si piše, da socialno ekonomijo sestavljajo »socialna podjetja, zadruge, invalidska podjetja, zaposlitveni centri, nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove oziroma fundacije), ki delujejo v korist svojih članov, uporabnikov oziroma širše skupnosti in Več...


Uporabna fizika

Opis terminološkega problema: Na Fakulteti za matematiko in fiziko bi želeli trenutno ime visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Fizikalna merilna tehnika spremeniti v Aplikativna fizika. Dosedanje ime študijskega programa ne povzame v celoti vsebine študijskega programa. V razpravi med izvajalci študijskega programa in v več...

Mnenje Terminološke sekcije: Najprej moramo poudariti, da izbira enega ali drugega pridevnika v konkretnem primeru ni izbira med prav ali narobe. Oba pridevnika sta namreč ustrezna. Termina aplikativna fizika in uporabna fizika, katerih sestavini sta omenjena pridevnika, sta sinonima, kar pomeni, da označujeta isti pojem. V terminu aplikativna Več...


Integralno varstvo gozdov

Opis terminološkega problema: V gozdarstvu se uporablja termin integralno varstvo gozdov, ki označuje celostni pristop k varovanju gozdov, pri čemer se daje prednost drugim ukrepom pred uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Prejeli smo predlog, da bi omenjeni termin uskladili s terminom integrirano varstvo rastlin, ki se uporablja na področju več...

Mnenje Terminološke sekcije: Na področju agronomije je integrirano varstvo rastlin ustaljen termin, ki označuje 'izvajanje vseh razpoložljivih metod varstva rastlin, ki preprečujejo razvoj populacij škodljivih organizmov, pri čemer mora biti uporaba fitofarmacevtskih sredstev na ekonomsko in ekološko upravičeni ravni, s ciljem zmanjšanja tveganja Več...


Makroekonomska politika, mikroekonomska politika

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali lahko v ekonomiji namesto pridevnika mikroekonomski in makroekonomski uporabljam mikrogospodarski in makrogospodarski, npr. mikrogospodarska politika in makrogospodarska politika. Ekonomija in gospodarstvo sta v ekonomiji lahko sopomenki, res pa je, da besedo ekonomija pogosteje uporabljamo, ko govorimo več...

Mnenje Terminološke sekcije: Strinjamo se z vami, da raba samostalniškega termina ekonomija in gospodarstvo ni enotna, prav tako pa ni enotna raba terminov, ki imajo pridevniško sestavino ekonomski ali gospodarski, npr. ekonomska politika oz. gospodarska politika. Podobno je v primerih s pridevnikoma mikroekonomski in makroekonomski oz. Več...