Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

 

 

Odgovori na vprašanja

Plagiatorstvo

Opis terminološkega problema: Prosim vas za nasvet v zvezi z izrazom plagiarizem, ki se v nekaterih okoljih pojavlja kot sopomenka termina plagiatorstvo. Plagiatorstvo označuje prevzemanje in objavljanje tujega dela pod svojim imenom. V rabi so termini plagiat, plagiator, plagiatorstvo, plagiatorski (SSKJ in SP navajata tudi Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin plagiatorstvo je že precej ustaljen – v pravnem smislu gre za kršitev avtorske pravice, čeprav sam izraz v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah ni eksplicitno omenjen. V nastajajočem Pravnem terminološkem slovarju pa najdemo iztočnico plagiat, ki označuje 'protipravno prisvojeno Več...
Nadzorovana raba protimikrobnih zdravil

Opis terminološkega problema: V angleški strokovni literaturi se v zadnjih dveh desetletjih vse pogosteje uporablja tudi termin antimicrobial stewardship, ki je zamenjal prejšnji termin antibiotic policy. Antibiotiki so učinkovine, ki delujejo samo proti bakterijam, protimikrobne učinkovine pa so širši pojem in Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V slovenščini se za angleški termin antimicrobial stewardship uporablja slovenski ustreznik nadzorovana raba antibiotikov, saj med vsem zdravili s protimikrobnimi učinkovinami prevladujejo antibiotiki. Že samo ime Komisije za smotrno rabo protimikrobnih zdravil pri Ministrstvu za zdravje Več...
Protimikrobna odpornost

Opis terminološkega problema: Prosimo vas za mnenje o slovenskem ustrezniku angleškega termina antimicrobial resistance, s katerim označujemo odpornost mikrobov proti protimikrobnim zdravilom. V slovenščini se najpogosteje pojavljata dva ustreznika, in sicer odpornost mikrobov proti protimikrobnim zdravilom, ki je Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin antimicrobial resistance se je v zadnjih letih zelo razširil, saj je vse več mikrobov odpornih na zdravila, ki naj bi pomagala pri nadzorovanju bolezni, ki jih povzročajo mikrobi. Veterinarska uprava RS je opozorila, da slovenski ustreznik protimikrobna odpornost ni primeren, ker gre Več...
Visokoločljivostni instrument

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako oblikovati pridevnik iz besedne zveze visoka ločljivost. Ali je ustrezno visokoločljivostni instrument ali visoko ločljivi instrument? Visoka ločljivost je v Islovarju definirana kot 1. 'ločljivost, ki z velikim številom slikovnih pik zagotavlja ostro sliko' in 2.'ločljivost, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: O tvorjenju pridevnikov iz podredne zveze smo v terminološki svetovalnici že pisali, gl. npr. odgovor različne vrste kromatografij. V teh primerih se navadno ne moremo opreti na rabo (ker je zelo različna), ampak je osnovno načelo jezikovnosistemska ustreznost. Pridevniki iz podrednih besednih Več...
Referenčni koordinatni sistem

Opis terminološkega problema: Zanima me, kakšno je pravilo pri prevajanju večbesednih terminov iz angleščine. Npr. termin geographic information system se prevaja kot geografski informacijski sistem; vrstni red sestavin je tak kot v angleškem terminu. Po drugi strani pa se pri terminu coordinate reference system, ki Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pri prevajanju terminov iz angleščine se res pogosto ohrani vrstni red pridevnikov (ali samostalnikov, ki se v slovenščino prevajajo s pridevniki): npr. ang. combined simulation language – slov. kombinirani simulacijski jezik (Terminološki slovar avtomatike), ang. primary cell culture – Več...
Naravni sovražnik

Opis terminološkega problema: V biologiji je za plenilce in parazite, ki živijo na račun drugih organizmov, uveljavljen termin naravni sovražnik. V angleškem jeziku se za obravnavani pojem pojavljajo termini natural enemy, biological control in biocontrol. Ker se mi izraz naravni sovražnik z biološkega vidika ne zdi Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Glede na navedene angleške ustreznike sklepamo, da gre v vprašanju za dva različna pojma, in sicer za organizem in metodo, ki temelji na uporabi organizmov, kar potrjuje tudi Slovar fitosanitarnih izrazov FAO. V omenjenem slovarju je ob angleškem terminu natural enemy naveden ustreznik naravni Več...
Dopplerjev pojav, dopler

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako se v slovenščini pravilno piše termin dopler (dopler ali Doppler)? V angleščini je jasno, pišejo Doppler, ker gre za osebno ime izumitelja (avstrijski fizik in matematik Christian Andreas Doppler). C. A. Doppler je odkril fizikalni pojav, ki se po njem imenuje Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V terminologiji pogosto srečamo izlastnoimenske termine, torej termine, katerih sestavina je tudi lastno ime. Pogosto gre za priimek osebe, ki je odkrila določen pojav ali zakonitost, pa tudi za priimek osebe, ki je prva izumila kakšno napravo itd. Slovenski pravopis v § 115 določa: »Z veliko Več...
Vojaško zdravstvo

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri termin je bolj pravilen – saniteta ali vojaško zdravstvo. Gre za zdravstveno oskrbo, ki sicer temelji na spoznanjih civilne medicine, vendar je nadgrajena s posebnimi vojaškimi znanji, zlasti glede razpoložljivega časa za zdravstveno oskrbo pacientov. V Slovenski vojski Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Vsaka stroka se lahko odloči za terminološko intervencijo, če meni, da neki termin pojma ne označuje več ustrezno. Menimo, da to kaže tudi zavestna odločitev v Slovenski vojski z ustanovitvijo Vojaške zdravstvene službe leta 2001, v kateri sta se združili Zdravstvena služba Ministrstva Več...
Neionizirajoče sevanje

Opis terminološkega problema: Zanima me, kaj je pravilneje: neionizirajoče sevanje ali neionizirno sevanje. Termina označujeta elektromagnetno sevanje, ki nima dovolj energije za ustvarjanje ionov, ko teče skozi snov (povzeto po diplomskem delu B. Marković Analiza sončnih modulov s termovizijsko kamero 2012, str. 31). Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika najdemo pridevnik neionizirajoč ('ki ne ionizira'), med zgledi pa termin neionizirajoče sevanje. V slovar je vključen tudi pridevnik neionizirani ('ki ne vsebuje ionov'), med zgledi sta tako neionizirani plin kot neionizirano sevanje. V SSKJ in Več...
Svetovalni oglas

Opis terminološkega problema: Iščem slovenski ustreznik za angleški termin help-seeking ad, ki označuje oglas, ki opiše bolezen ali bolezensko stanje, ne navede pa imena zdravila. Namen takega oglasa je spodbuditi ljudi, da bi tisti, ki pri sebi prepoznajo znake opisane bolezni, poiskali pomoč pri zdravniku (povzeto po Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V strokovnih besedilih, dostopnih na internetu, smo našli samo en slovenski ustreznik za ang. termin help-seeking ad, in sicer oglas pomočnik v zgoraj navedenem diplomskem delu Tine Kočevar. Besedna zveza je po našem mnenju manj posrečena, med drugim tudi zato, ker ima za slovenski jezik manj Več...
Produktni oglas

Opis terminološkega problema: Iščem slovenski ustreznik za angleški termin product-claim ad, ki na področju oglaševanja zdravil označuje oglas, v katerem morajo biti navedeni ime zdravila, vsaj ena indikacija, odobrena s strani ameriškega Urada za hrano in zdravila (FDA), najpomembnejši neželeni učinki ter pravo Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V strokovnih besedilih s področja oglaševanja smo našli termin produktni oglas, gl. npr. diplomsko delo Katje Goričan Analiza oglasov – primerjava med kvantitativno raziskavo in elektroencefalografijo, 2016, npr. str. 33, diplomsko delo Klemna Urbančnika Oglaševanje na medorganizacijskih Več...
Opomniško oglaševanje

Opis terminološkega problema: Iščem slovenski ustreznik za angleški termin reminder advertising (nem. Erinnerungswerbung), ki označuje vrsto oglaševanja, v katerem oglasi navajajo ime izdelka ali storitve, ne pa tudi podrobnosti o lastnostih izdelka/storitve. Uporablja se zato, da bi potrošniki ohranili zavedanje o Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V nam dostopnih strokovnih besedilih smo za pojem, ki ga omenjate, našli več poimenovanj: spominjajoče oglaševanje in reminder oglaševanje (gl. diplomsko delo Barbare Zbačnik Primerjalna analiza med teoretičnim vidikom odzivnosti porabnikov na pozive v oglasih in prakso oglaševalskih Več...