Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Diagram gonilnih dejavnikov

Opis terminološkega problema: Za diagram v stolpcih, pri katerem vsaka vsebina v predhodnem stolpcu »poganja« uresničitev vsebine v naslednjem, se v angleščini uporablja izraz driver diagram. Izraza pospeševalni diagram in diagram ključnih dejavnikov po mojem ne označujeta pojma dovolj natančno, tj. da je stvar treba Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za pojem, ki ga v anglešini označuje termin driver diagram, v nam dosegljivih virih nismo našli ustaljenega poimenovanja. V zborniku Varnostna kultura – zapleti in odkloni, ki nam pretijo (2016) se na str. 88 pojavi poimenovanje diagram dejavnikov, ki ima v oklepaju tudi nedvoumni sklic na Več...
Ploščati kruh

Opis terminološkega problema: Angleški termin flatbread obsega vse tanke kruhe, ki pa niso nujno nekvašeni, od mehiških tortilj do indijskih čapatijev, nanov in drugih kruhov take oblike. Mlinec sicer po razlagi v SSKJ 'pecivo iz tanko razvaljanega, navadno nekvašenega testa' najbolj ustreza ang. terminu flatbread, a je v Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V slovenščini se za angleški termin flatbread res pojavlja veliko predlogov. Tako najdemo ploski kruh (npr. v blogu Midva kuhava Ploski kruh z zelišči, na spletnih straneh Zavoda Nur v besedilu o falaflu, v magistrskem delu P. Nemec, 2016, Primerjava izbranih funkcij spletnih strani za Več...
Občasna razstava

Opis terminološkega problema: Na vas se obračam s problemom oz. vas prosim za nasvet. Zdi se, da slovenski muzealci izmenično uporabljajo besedni zvezi občasna razstava in začasna razstava za razstavo, ki traja omejeno časovno obdobje. Pridevnik občasen je v SSKJ2 razložen kot 'ki nastopa, se pojavlja, deluje v Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Vaša težava je poimenovanje pojma, ki je povezano s pojmom, ki ga označuje termin stalna razstava. Ta je vključen v Angleško-slovenski slovar bibliotekarske terminologije, v katerem ustreza angleškemu terminu permanent exhibition. Stalna razstava je razstava, ki je temelj muzeja in jo lahko Več...
Zbiranje, zadrževanje

Opis terminološkega problema: Pri svojem poklicnem delu imam težave z razumevanjem nekaterih pojmov, zapisanih v predpisih. Kaj naj bi pomenila glagola zbirati se in zadrževati se? V predpisu je napisano takole: »Načrt evakuacije mora biti izobešen v vsaki sobi ali v prostoru, kjer se skladno z namembnostjo objekta, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pisanje normativnih aktov, med katere sodi tudi Pravilnik o požarnem redu (UL RS 52/07, 34/11, 101/11), ki ga omenjate, naj bi sledilo Nomotehničnim smernicam (Služba Vlade RS za zakonodajo, 2008, v nadaljevanju NS), kjer na str. 39 piše, da se v uvodnem delu predpisa navedejo t. i. splošne Več...
Newtonska tekočina, nenewtonska tekočina

Opis terminološkega problema: Spopadam se z naslednjo težavo: v različnih gradivih se kot sestavini termina pojavljata dva pridevnika, in sicer newtonska tekočina in Newtonova tekočina oziroma nenewtonska tekočina in Nenewtonova tekočina. Newtonova tekočina oz. newtonska tekočina je termin s področja fizike in Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za termine, katerih sestavine so izlastnoimenski pridevniki na -ov, -ev, -in, ki označujejo duhovno last, SP 2001 dopušča zapis z veliko začetnico, npr. pitagorov izrek in Pitagorov izrek, pri čemer ima zapis na drugem mestu, tj. zapis z veliko začetnico, status »manj navadne dvojnice« (SP Več...
Proticepilsko gibanje

Opis terminološkega problema: Pri prevajanju knjige o cepivih imam problem s prevajanjem italijanskega pridevnika antivaccinista oz. angleških pridevnikov anti-vax in no-vax, ki se v slovenščino pogosto prevajajo s pridevnikom proticepilski, npr. v zvezah proticepilsko gibanje 'gibanje, ki nasprotuje (obveznemu) cepljenju', Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V besedilih, dosegljivih na internetu, je pridevnik proticepilski že razmeroma uveljavljen, zlasti v zvezi proticepilsko gibanje (npr. članek v časopisu Večer Injekcija pameti, 8. 1. 2018, Program Mikrobiološke poletne šole 2016 – Cepiva), uporablja pa se tudi ob drugih samostalnikih, npr. Več...
Podlubniki

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako je s skrajševanjem večbesednih imen. Kdaj je sprejemljivo in kdaj se pomen spremeni? Kaj lahko storimo, da se izognemo ponavljanju vseh besed imena in bo še jezikovno pravilno? Navajam primer iz gozdarske stroke, in sicer me zanima možnost skrajševanja imen različnih vrst Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Idealno bi bilo, če bi bila terminologija usklajena s taksonomijo, kar bi v tem primeru pomenilo, da bi morali v vseh večbesednih terminih, ki označujejo različne vrste, sestavino lubadar zamenjati z besedo podlubnik (npr. osmerozobi smrekov lubadar > osmerozobi smrekov podlubnik …). Ker pa Več...
Prst in tla

Opis terminološkega problema: V Sloveniji obstaja terminološka zadrega pri uporabi terminov prst, tla in zemlja. Med seboj se nekako ne uspeta dogovoriti geografska in agronomska (pedološka) stroka. Strokovne definicije, kaj naj bi to bilo, so jasne in nesporne za vsako stroko posebej. Definicije ene in druge stroke so Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Vaše vprašanje je načelne narave. Sam pojem ni sporen, ga pa geografija, natančneje pedogeografija, razume drugače kot pedologija. Če nekoliko poenostavimo, s prstjo geografi označujejo to, čemur pedologi rečejo tla. Za pedologe so tla širši pojem, ki zajema vse sloje oziroma horizonte Več...
Medčloveška povezljivost

Opis terminološkega problema: Prosim za nasvet, kako prevesti angleški termin connectivity. Pojavlja se v zvezi physical and human connectivity. Menimo, da mu ustreza slovensko poimenovanje povezljivost. Strinjamo se, da angleškemu terminu physical connectivity, ki označuje prometno in energetsko povezljivost med EU in Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Strinjamo se, da je povezljivost za connectivity ustreznejša izbira kot povezanost. Povezljivost je po SSKJ2 'lastnost, značilnost povezljivega', npr. izboljšati, omogočati, zagotavljati povezljivost, povezljiv pa je tak 'ki se da povezati z drugim, lahko deluje skladno z drugim'. Povezanost je Več...
Optična koherentna tomografija

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski termin je primernejši prevod ang. termina optical coherence tomography: optična koherenčna tomografija ali optična koherentna tomografija? Po Slovenskem medicinskem slovarju gre za 'preiskovaln/o/ metod/o/ v oftalmologiji, ki prikaže strukture mrežnice (lahko tudi Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Slovarji splošnega jezika navajajo le pridevnik koherenten (npr. SSKJ2 in Slovenski pravopis), ne pa tudi pridevnika koherenčen (pojavi pa se npr. v korpusu Gigafida). Po nam dostopnih virih na internetu sta v rabi oba termina, optična koherenčna tomografija in optična koherenta tomografija, Več...
Števni podatki

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski prevod angleškega termina count data, ki se uporablja v statistiki in ekonometriji. Termin označuje podatke, ki predstavljajo število opazovanj v vsaki kategoriji. Zanj predlagam slovenski prevod števni podatki. Prosim za vaše mnenje. Vprašanje poslano: 15. 2. 2018

Mnenje Terminološke sekcije: Termin števni podatki (za ang. count data), ki ste ga predlagali, je bil v slovenščini pravzaprav že nekajkrat uporabljen, in to na različnih področjih, npr. pri analizi prometa, v računalništvu, statistiki itd. Števni podatki so recimo uporabljeni v Novelaciji prometne študije cestnega Več...
Odprto inoviranje storitev

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali je smiselno za angl. open service innovation uporabiti slovenski ustreznik inovativna odprta storitev. Pojem označuje ciljno usmerjeno izmenjavo znanja med podjetjem in strankami za pospeševanje inovacij v podjetju, hkrati pa tak način omogoča razširitev trgov za zunanjo uporabo Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Inovativna odprta storitev po našem mnenju ni ustrezen termin za pojem, po katerem sprašujete, ker odprta storitev (ang. open service) označuje drug termin (brezplačna storitev, ki je odprta za javnost oziroma je odprto dostopna javnosti). Osnovni pojem, iz katerega izhaja termin, po katerem Več...