Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Sekciji za terminološke slovarje pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

 

 

Odgovori na vprašanja

Nasilna radikalizacija

Opis terminološkega problema: Prosim vas za mnenje o primernosti termina nasilni ekstremizem za angl. violent radicalisation, ki označuje proces privzemanja ekstremističnega vrednostnega sistema z namenom pospeševanja ideološko osnovanega nasilja za dosego političnih, verskih in socialnih ciljev ter sprememb.  Zdi se Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Nasilna radikalizacija in nasilni ekstremizem označujeta dva pojma, ki sta med seboj sicer povezana, kar kažejo tudi različni viri, npr. diplomsko delo P. Zupančič (2008) Islamistični ekstremizem in terorizem: procesi radikalizacije, program 16. Dnevov varstvoslovja (2015), ki jih vsako leto Več...
Sistematična raziskava

Opis terminološkega problema: Pri prevajanju besedil s področja zdravstvenega varstva rastlin se srečujemo z angleškim terminom survey, ki označuje 'uradni postopek, ki se izvaja v določenem časovnem obdobju, da se določijo značilnosti populacije škodljivega organizma ali da se določi, katera vrsta škodljivega Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Slovenski termin sistematična raziskava je že uveljavljen v nekaterih pravilnikih, npr. v Pravilniku o varovanih območjih in izvajanju uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih, v Pravilniku o ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja borove ogorčice, v Pravilniku o Več...
Geografsko zamišljanje, zamišljene geografije

Opis terminološkega problema: Zanima me ustreznost termina geografsko zamišljanje za angl. geographical imagination oziroma zamišljene geografije za ang. imagined (tudi imaginative) geographies. V slovenski geografiji sta pojma razmeroma nova, tako da uveljavljena slovenska ustreznika za geographical imagination in imagined Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Novi termini v slovenščini pogosto nastajajo s prevajanjem, ki je uveljavljen poimenovalni postopek. Pri tem je pomembno, da se pojmovnost iz enega jezika ustrezno prenese na drugega. Termin, ki nastane s prevodom, naj bi vzbujal iste predstave kot v izvornem jeziku. Pri terminih geografsko Več...
Zavrnitveni referendum

Opis terminološkega problema: V pravniških krogih so enega od referendumov poimenovali zavrnitveni referendum, nekdo med njimi pa je govoril o zavrnilnem referendumu, čeprav naj bi obakrat govorili o referendumu, s katerim volivci neposredno odločajo o zavrnitvi kakega zakona ali drugega pravnega akta z glasovanjem.  Po Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Eno od najpomembnejših načel v terminologiji je načelo ustaljenosti, po katerem terminov posamezne stroke ne zamenjujemo brez dobrih argumentov in predvsem soglasja stroke. Novi termini tako kot novi izrazi splošnega jezika nastajajo po ustaljenih besedotvornih vzorcih, pri čemer imajo Več...
Računalniško obdeljiva datoteka

Opis terminološkega problema: Zanima nas, kako prevesti angleško zvezo computer processable file, s katero smo se srečali pri prevajanju na slovenskem prevajalskem oddelku pri Evropski komisiji. Ali bi bil prevod računalniško obdeljiva datoteka ustrezen? Zlasti nas zanima, ali je beseda obdeljiv tvorjena pravilno in ali je Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Pridevnik obdeljiv je tvorjen sistemsko in pomeni 'ki se da obdelati'. Podobno tudi (primeri in razlage, ki sledijo, so iz SSKJ): berljiv 'ki se da brati', barvljiv 'ki se da barvati', branljiv 'ki se da braniti'. Beseda obdeljiv se pojavlja na spletu, vendar redko, npr. strojno obdeljiv, toplotno Več...
Stavčnica

Opis terminološkega problema: Pri pisanju strokovnega besedila s področja vidnosti in čitljivosti pisav imam težavo s slovenjenjem ang. termina sentence case, ki označuje način prikaza, tj. uporabe velikih in malih črk, pri katerem je prva črka v besedi pisana z veliko črko (majuskulo), sledeče črke pa z malimi Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Pri pregledu slovenskih besedil s področja tipografije nismo našli slovenskega ustreznika za angleški termin sentence case. V slovenski različici urejevalnika besedil Microsoft Word 2010 v sklopu ukazov Spremeni velike/male črke (ang. Change case) poleg drugih najdemo naslednje specifične Več...
Hoja po traku

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin slackline, ki označuje obliko rekreacije, pri kateri gre za lovljenje ravnotežja na traku, napetem med dvema opornima točkama, npr. drevesoma. V slovenskih besedilih se za omenjeno dejavnost najpogosteje uporablja termin hoja po traku, ki pa po Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Za poimenovanje obravnavane oblike rekreacije se v slovenskem jeziku ob citatnem poimenovanju slackline vse bolj uveljavlja termin hoja po traku, ki je potrjen tudi v strokovni literaturi (prim. diplomsko delo M. Tomšič Možnost rekreacije in športnega turizma v Mojstrani, 2013, str. 79). Termin Več...
Evropska prostovoljska služba

Opis terminološkega problema: Prosimo vas za mnenje o ustreznosti slovenskega poimenovanja projekta Evropske unije, ki se v angleščini imenuje European Voluntary Service (EVS). Gre za projekt posredovanja dela prostovoljcem, ki se v Sloveniji v okviru različnih organizacij izvaja že 20 let. V rabi prevladuje poimenovanje Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Kot ste ugotovili že sami, v rabi res prevladuje poimenovanje Evropska prostovoljna služba (npr. na spletni strani zavoda MOVIT, zavoda Infopeka, zavoda Manipura), čeprav se pojavlja tudi Evropska prostovoljska služba (npr. na spletni strani prostovljstvo.org, na spletni strani STA znanost). Več...
Zapis vitaminov

Opis terminološkega problema: Kako se pravilno zapiše imena vitaminov, kadar gre za podenoto istega vitamina, na primer: vitamin B12, vitamin D3 ...? Se piše stično z veliko črko in števko (B12), s stičnim vezajem (B-12), podpisano (B12) ali pa morda kako drugače? Največkrat se v strokovni literaturi pojavlja prvi Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Standardizirani zapis katerekoli snovi je najpogosteje dogovor, ki ga je sprejela stroka, po njem pa se ravna tudi pravopis.  Slovenski pravopis 2001 v Pravilih ne omenja posebej navodil za zapis vitaminov, saj omenja le vitamin C in zapis C-vitamin, med primeri pa je pri iztočnici vitamin tudi Več...
Mreženje

Opis terminološkega problema: S katero slovensko sopomenko bi lahko nadomestili poimenovanje mreženje, ki je prevod angleškega poimenovanja networking? Mreženje označuje povezovanje ljudi, ki je za njih koristno. Gre za spretnost, ki posameznikom omogoča, da hitreje in lažje dosežejo različne cilje, npr. dobijo Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Mreženje je slovensko poimenovanje, ki je nastalo z dobesednim prevodom metaforično motiviranega angleškega poimenovanja networking. Poimenuje vzpostavljanje obojestransko ugodnih odnosov s soljudmi (C. D'Amour, Mreženje, spretnost, ki je v šoli ne učijo, 2004, str. 5). Ker je metaforična Več...
Turistični proizvod kolesarstvo

Opis terminološkega problema: Zanima me, kakšna je pravilna raba samostalnikov kolesarjenje in kolesarstvo oziroma kakšna je razlika med njima. Na področju turizma se je namreč izoblikoval poseben tip turističnega proizvoda za kolesarje, ki vključuje ustrezno kolesarsko infrastrukturo, vodenje kolesarskih izletov in Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Na ravni splošnega jezika je pomensko razlikovanje med samostalnikoma kolesarjenje in kolesarstvo precej zabrisano in se pogosto uporabljata sinonimno, čeprav se priponsko obrazilo -nje tipično pojavlja pri tvorjenkah z besedotvornim pomenom 'dejanje' (branje), medtem ko je priponsko obrazilo Več...
Sprovajalec, sprovajanje

Opis terminološkega problema: Pri prevajanju besedila sem za angleško besedo facilitators našla slovensko poimenovanje sprovajalci. Gre za osebe, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem ljudi, torej s posredovanjem pri njihovem nezakonitem vstopu v državo. Na spletu sem sicer našla zadetke v slovenščini, vendar rabo te besede Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Pri terminološkem svetovanju skušamo v kar največji meri spoštovati vsa terminološka načela. Eno od njih – načelo ustaljenosti – zagotavlja natančno sporazumevanje med strokovnjaki in tudi natančno sporazumevanje z nestrokovnjaki, ki tega pojma sicer ne poznajo, ga pa lahko pravilno Več...