Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Interoperabilnost

Opis terminološkega problema: Pri pripravi obrambne strategije imamo problem z iskanjem primernega slovenskega ustreznika za ang. termin interoperability, ki označuje sposobnost, da sile delujejo skupaj koherentno, učinkovito in dosegajo taktične, operativne in strateške cilje Nata. Menimo, da nobeden od predlogov, ki smo Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Prevzeti termini so v terminologijah različnih strok razmeroma pogosti, saj je prevzemanje eden izmed običajnih poimenovalnih postopkov. Samo zaradi dejstva, da je določen termin prevzet, tega termina nikakor ni potrebno zavračati. O dilemah, ki se pojavljajo v zvezi s prevzemanjem terminov iz Več...
Cezura

Opis terminološkega problema: Na področju arhitekture uporabljam izraz cezura v pomenu ločnice, presledka med dvema različnima sklopoma objekta ali členitve na fasadi. V SSKJ omenjene besede v arhitekturnem pomenu nisem zasledila. Je torej ne uporabljam pravilno? Kateri izraz je bolj primeren? Vprašanje poslano: 13. 11. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V SSKJ ima samostalnik cezura navedena dva pomena, in sicer 1. lit. 'odmor v verzu sredi stopice, zareza' ter 2. muz. 'kratka pavza ali vdih med izvajanjem skladbe'. Kot ste že omenili v vprašanju, slovar torej ne navaja arhitekturnega pomena, temveč le pomena s področja literarne teorije in Več...
Horografija

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako prevajati angleški izraz chorography oziroma latinski izraz chorographia, ki označuje posebno obliko kartografskega prikaza, pri kateri gre za natančno (običajno slikovno) upodobitev krajev, kot jo je že v antiki opisal Klavdij Ptolemaj. Izraz je bil v rabi še v srednjem veku Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za pojem, po katerem sprašujete, smo v strokovnih besedilih našli termin horografija, npr. v elektronski knjigi Žiga Herberstein: vojščak, državnik, diplomat in mirotvorec (ur. Franko Luin, 2000), kjer na str. 96 piše: »Horografija označuje kompleksno srednjeveško znanost, ki je Več...
Past za gotovino

Opis terminološkega problema: V kriminalistiki se za opis vloma v bankomat z namenom nameščanja pasti za lovljenje bankovcev uporablja kar angleški termin cash trapping, včasih zapisan med narekovaji. Termin označuje zlorabo, pri kateri kriminalci na odprtino za izdajanje gotovine namestijo dodatno, običajno lepljivo, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin se je v slovenščini pojavil s sporočilom za javnost Policija opozarja na novo obliko zlorab na bankomatih (21. 2. 2012) na spletnih straneh Policije. Termin se je razmeroma dobro uveljavil zlasti v sporočilih medijev, npr. Past za gotovino - pozor pred novo vrsto goljufije na bankomatih Več...
Starinsko pohištvo

Opis terminološkega problema: V televizijski oddaji je voditelj z gostom, ki je stanovanje opremil s starinskim pohištvom, nenehno govoril o antičnem pohištvu. Ali ni tako poimenovanje neustrezno, saj ne gre za pohištvo iz antike, ampak kvečjemu za pohištvo iz antikvariatov? Vprašanje poslano: 2. 11. 2017

Mnenje Terminološke sekcije: Strinjamo se z vami, da je poimenovanje antično pohištvo neustrezno poimenovanje za pohištvo, ki ima zaradi svoje starosti posebno vrednost za zbiratelje. Predvidevamo, da je na slovenski pridevnik antični vplival angleški pridevnik antique (v zvezi antique furniture), ki mu ustreza – kar je Več...
Starizem

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski termin je ustreznejši za oznako novodobnega pojava, ki označuje stereotipiziranje, zapostavljanje in diskriminiranje starejših ljudi v družbi (angl. ageism). V gradivu se pojavljata termina starizem in staromrzništvo. Sama se zavzemam za termin staromrzništvo, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Poleg terminov starizem in staromrzništvo, ki ju omenjate v vprašanju, smo za obravnavani pojem v gradivu našli še izraz starostizem, ki pa se v primerjavi s prej omenjenima besedama pojavlja precej redkeje in zato v tem primeru ne more biti enakovreden terminološki kandidat. Kljub temu da Več...
Grajenje skupnosti

Opis terminološkega problema: Iščemo najprimernejši prevod angleškega termina community building. Community building se uporablja pri urbani prenovi npr. določene stanovanjske soseske. Urbana prenova navadno vključuje fizični in družbeni/socialni vidik – družbeni vidik označuje angleški termin community building. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V vprašanju ste navedli več slovenskih terminoloških kandidatov za angleški termin community building. Vsi predlogi se v rabi že pojavljajo, smiselno pa bi bilo izbrati enega in ga potem dosledno uporabljati. Besedna zveza spodbujanje občutka skupnosti je preveč opisna in je zato ne Več...
Razvojna država

Opis terminološkega problema: Pri svojem delu pogosto srečujem teoretični pojem, v angleščini poimenovan developmental state, ki opredeljuje specifično obliko politične ekonomije, značilno za obdobje izjemno hitre rasti nekaterih vzhodnoazijskih držav, t. i. azijskih tigrov (Koreja, Singapur, Tajvan, Hongkong, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot ste omenili, se termin razvojna država lahko uporablja tako za specifično azijsko situacijo kot tudi za splošnojezikovno oznako napredne države. Kljub vsemu pa je sprememba pridevnika (razvojen > razvojniški) premalo povedna, da bi lahko nedvoumno označila drugačen način vodenja Več...
Matrika bistvenosti

Opis terminološkega problema: Sprašujem vas po slovenskem ustrezniku za angleški termin materiality matrix. Termin označuje dvodimenzionalno matriko, v kateri so ovrednotene najpomembnejše vsebine za vse deležnike določene družbe in vpliv teh vsebin na družbo. Običajno se prikazuje v obliki grafa, pri čemer je na Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V vprašanju ste izpostavili dve slovenski poimenovanji, ki naj bi ustrezali angleškemu terminu materiality matrix, in sicer matriko kritičnih vsebin in matriko bistvenosti. Matrika kritičnih vsebin se nam glede na vsebino pojma zdi manj primerno poimenovanje, saj ni jasno, kaj označuje zveza  Več...
Ljubiteljska znanost

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin citizen science, ki označuje poseben način raziskovanja in zbiranja podatkov. Gre za raziskovanje, ki ga kot prostočasno dejavnost opravljajo neprofesionalni oz. ljubiteljski raziskovalci, ki lahko pri tem sodelujejo tudi s profesionalnimi Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za obravnavani pojem se v slovenščini pojavlja več različnih ustreznikov, poleg ljudske znanosti in znanosti za državljane, ki ju omenjate že v vprašanju, še vsaj državljanska znanost, množična znanost, znanost množic in amaterska znanost. Med vsemi naštetimi je verjetno najpogostejši Več...
Železniški paket

Opis terminološkega problema: Za 'sklop pravnih instrumentov, ki ureja železniški trg' se uporabljata dva termina: železniški paket in železniški sveženj. Zanima me, kateri je ustreznejši. Železniški paket je glede na pogostost na spletu in v korpusu Gigafida (zaenkrat) pogostejši, vendar raba železniškega svežnja Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Strinjamo se z vami, da se na spletu pogosto pojavljata tako železniški paket (glej npr. magistrsko delo Saše Grošelj Evropske železniške direktive in njihov vpliv na slovenski železniški sistem (2012)) kot tudi železniški sveženj (glej npr. magistrsko delo Gorana Brankoviča Vpliv Več...
Nezadovoljene potrebe

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri bi bil najustreznejši slovenski ustreznik za angl. termin unmet needs, s katerim poimenujemo potrebe bolnika, ki v zdravstvenem sistemu ne dobiva primerne obravnave, da bi bila njegova potreba rešena oz. vsaj obravnavana. Slovenski predlogi so nezadovoljene potrebe bolnikov, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Terminu unmet medical needs je v slovenski različici Uredbe Komisije (ES) št. 507/2006 z dne 29. marca 2006 o pogojnem dovoljenju za promet zdravil za humano uporabo, ki sodijo na področje uporabe Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ustreza zveze nezadovoljene zdravstvene Več...