Terminologišče

Terminologišče

Terminološka svetovalnica

Terminologišče - Svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena zlasti področnim strokovnjakom, pa tudi drugim uporabnikom, ki se srečujejo s terminološkimi problemi, naj gre za poimenovanja novih pojmov, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali za že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, izmed katerih bi bilo z vidika učinkovitega sporazumevanja smiselno izbrati najustreznejšega.

Pri pripravi vsakega terminološkega odgovora sodelujemo vsi terminologi, ki pripravimo ločena mnenja o terminološkem vprašanju, na podlagi katerih nastane skupno mnenje. Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da o terminološkem problemu svetujemo z vidika terminološke vede. Da bi lahko pripravili terminološki odgovor, ki vam bo zares v pomoč,  je bistveno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem njegovo definicijo, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitna že obstoječa poimenovanja, tujejezični ustrezniki itd.

Zato vas prosimo, da čim natančneje izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore bomo objavili v Terminološki svetovalnici, da bodo dostopni vsem uporabnikom. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Terminološka svetovalnica
Spletna rastoča publikacija
https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje
Ljubljana, 2013–
ISSN 2820-3577

© 2013–, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Glavni uredniki 
Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar (do 2021), Jera Sitar (od 2021), Mojca Žagar Karer

Izdajatelj
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
zanj
Kozma Ahačič

Založnik
ZRC SAZU, Založba ZRC
zanj Oto Luthar

Glavni urednik založbe
Aleš Pogačnik

Tehnološka podpora
ABAK.NET d.o.o.

Vse pravice pridržane.
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.

Citiranje
Avtorji odgovora, letnica: Naslov odgovora. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

Financiranje
Terminološka svetovalnica deluje v okviru raziskovalnih programov P6-0038 in P5-0217, ki ju financira ARRS, programa Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda, ki ga financira SAZU, in projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju (2020–2023), ki ga financira Ministrstvo za kulturo RS. 
 Odgovori na vprašanja

Laična podpora

Opis terminološkega problema: Prosim za pomoč pri prevodu ang. termina peer support, ki označuje izobraževanje in usposabljanje kroničnih bolnikov, da lahko pomagajo in nudijo pomoč drugim bolnikom v obliki srečanj, laičnih nasvetov, deljenja svojih izkušenj in dobrih praks. Doslej smo za osebo, ki opravlja to delo,...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot ste omenili v vprašanju, se v strokovni literaturi še vedno pojavljajo pomisleki o najprimernejšem slovenskem poimenovanju za opisani pojem. Za ang. peer support se pojavljata laično svetovanje  npr. na spletnem mestu Obvladajmo sladkorno skupaj, Zveze društev diabetikov Slovenije,...
Nevidna ograja

Opis terminološkega problema: Zanima me, katero od slovenskih poimenovanj je najprimernejši ustreznik za angleški termin virtual fence: nevidljiva ograja, nevidna ograja, navidezna ograja ali virtualna ograja. Gre za termin, ki označuje sistem omejevanja gibanja živali navadno prek sistema GSM, nameščenega na...

Mnenje Terminološke sekcije: Pridevnik nevidljiv ima v SSKJ2 kvalifikator knjižno in razlago 'ki se ne vidi, ne opazi'. Razlagi v ležečem tisku sledi sinonim neviden. To pomeni, da pridevnik neviden nevtralneje izraža pomen 'ki se ne vidi, ne opazi', zato bi poimenovanju nevidna ograja dali prednost pred poimenovanjem...
Čezjezičnost

Opis terminološkega problema: Pri prevajanju imam težave z angleškim terminom translanguaging oz. nemškim terminom Translingualismus, ki označujeta didaktični koncept učenja jezika oz. več tujih jezikov. Kateri slovenski termin mi svetujete?

Mnenje Terminološke sekcije: Pojem, po katerem sprašujete, opisuje pojav, ko govorci v komunikaciji uporabljajo jezikovna sredstva iz dveh ali več jezikov. Pojav se omenja zlasti v kontekstu učenja tujih jezikov, ko se npr. učenec sporazumeva tako, da del vsebine izrazi v enem jeziku, del pa v drugem, ali da vnaša...
Okoljski stresor

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin environmental stressor, ki na področju biologije označuje vrsto okoljskih dejavnikov, npr. podnebne spremembe, onesnaženost zraka, vode, tal, ki negativno vplivajo na žive organizme in ekosisteme. Ker v slovenščini še nimamo ustaljenega...

Mnenje Terminološke sekcije: Pri pregledu nam dostopnega gradiva na spletu smo ugotovili, da poimenovanje okoljski stresor, ki ga omenjate v vprašanju, ni novo, saj se že pojavlja v strokovnih besedilih s področja biologije (prim. doktorska disertacija M. Kos Nevrotoksičnost izbranih nanomaterialov za modelne...
Večstandardna vtičnica

Opis terminološkega problema: Zanima me raba besede multistandardni v besedni zvezi multistandardna vtičnica. Ali obstaja slovenska ustreznica? Gre za vrsto vtičnice, ki se lahko uporablja za različne tipe vtičev. Uporabljajo jih zlasti v državah, kjer imajo v uporabi več standardov za vtičnice in vtiče hkrati. Obstaja...

Mnenje Terminološke sekcije: Pojem, ki ga opisujete, je v angleščini najpogosteje imenovan multistandard socket. Ker pri nas velja en standard za vtiče in vtičnice, in sicer SIST 1050:2019(sl), Dimenzijske zahteve za vtiče in vtičnice za hišno in podobno uporabo, tega tipa vtičnice navadno ne uporabljamo. Zato ni...
Oralnomotorična veščina

Opis terminološkega problema: V naši strokovni skupini pripravljamo prispevek o motnjah hranjenja in požiranja pri otrocih, pri katerem sodelujemo različni strokovnjaki. Ker je terminologija na področju logopedije precej nedorečena in pomanjkljiva, nam izziv predstavlja prevajanje in iskanje slovenskih terminov. V...

Mnenje Terminološke sekcije: Kadar imata termina dve različni definiciji, označujeta dva pojma, zato ju ne moremo zamenjevati. Uspešno sporazumevanje v stroki je namreč pogojeno prav z dogovorjeno in ustaljeno terminologijo, ki pa jo v vseh jezikih danes zaznamuje angleščina kot mednarodni jezik sporazumevanja v...
Regularizacija

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako z eno besedo opisati akt, pri katerem neregularno prebivajoči migranti pridobijo pravni naslov za bivanje. V angleščini se v evropskem prostoru uporablja beseda regularisation, v ameriškem pa predvsem legalization. Ali lahko uporabim besedo regularizacija? Doslej še nisem...

Mnenje Terminološke sekcije: Regularizacija je vključena v Glosar migracij (International Organization for Migration (IOM), 2006), v katerem je opredeljena kot »/v/sak postopek, s katerim država dovoli tujcem z neurejenim statusom, da pridobijo zakoniti status v državi. Tipičen primer je amnestija (znana tudi kot...
Peskar

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako bi poimenoval delavca, ki opravlja delo peskanja kovinskih izdelkov v peskalni kabini: peskalec ali peskar.

Mnenje Terminološke sekcije: V SSKJ2 je vključen glagol peskati (knjiž. 'posipati s peskom'), na področju tehnike pa pomeni 'z močnim curkom peska čistiti, obdelovati izdelke, ulitke, steklo'. SSKJ2 beleži tudi samostalnik peskar, ki je izpeljan iz omenjenega glagola in označuje osebo, ki dela v peskokopu, na področju...
Formulaična pravljica

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin formula tale, ki na področju literarne teorije označuje vrsto navadno ljudske pravljice, ki ima že vnaprej predvideno strukturo, vsebina pa se lahko spreminja od pripovedovalca do pripovedovalca. V strokovni literaturi sem zasledila...

Mnenje Terminološke sekcije: Poleg poimenovanja pravljica na formulo, ki ga omenjate v vprašanju, smo v nam dostopnem gradivu našli še poimenovanje formula pravljica (prim. članek M. M. Blažić, Slovenska ljudska pravljica Deklica in piskrček in njene literarne priredbe, 2017, str. 113). Obema je skupno, da v...
Samozdruževanje

Opis terminološkega problema: Pišem vam v zvezi z besedo samourejanje, ki v SSKJ ne obstaja, a se pogosto pojavlja v strokovni literaturi s področja kemije, fizike, medicine ipd. Pojavlja se predvsem v zvezi z molekulami in označuje spontano organizacijo molekul v urejeno strukturo. Ali za ta izraz obstaja kakšna...

Mnenje Terminološke sekcije: Besede samourejanje res ne najdemo v SSKJ2, a to ne pomeni, da beseda v slovenščini ne obstaja. Kot ugotavljate že sami, se pojavlja v strokovnih besedilih in ker poleg tega označuje tudi specifični pojem, jo lahko obravnavamo kot termin. Čeprav SSKJ2 in ostali splošni slovarji vsebujejo...
Nakupovalno trženje

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin shopper marketing, ki označuje celoten proces (serijo aktivnosti in interakcij) med ponudniki in nakupovalci, ki vpliva na nakupovalca skozi celostno nakupno izkušnjo, pri čemer je poudarek na nakupovalcu v prodajnem prostoru.

Mnenje Terminološke sekcije: O pojmu, po katerem sprašujete, je tudi v slovenščini že na voljo kar nekaj literature, npr. Poklici v marketingu na strani Društva za marketing Slovenije, intervju z direktorjem družbe Integer Raphaelom Stixom »Moja žena ne hodi več nakupovat z mano. Moje vedenje jo spravlja v zadrego!«...
Zamenjava igralca

Opis terminološkega problema: Zadnje čase vsi komentatorji nogometnih tekem pri menjavi dveh igralcev v polju govorijo o zamenjavi. Zamenjava pomeni, da imaš nekoga za drugega, kot je v resnici, npr. Jožeta za Franca, menjava igralca pa označuje dejanje, pri katerem igralec vstopi v igro in zavzame mesto igralca, ki...

Mnenje Terminološke sekcije: Pregledali smo uradna pravila različnih športov, v katerih se pojavlja pojem, po katerem sprašujete. V Pravilih nogometne igre 20/21 je uporabljena zamenjava (gl. npr. str. 49–51, 78), hkrati pa obstaja obrazec za menjavo igralca na tekmi. V FIFA futsal pravilih igre (Uradno besedilo s...