Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Sklenjena krivulja časovnega tipa

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin closed timelike curve, ki na področju matematične fizike označuje krivuljo, ki opisuje pot telesa v štirih dimenzijah (t, x, y, z). Gre v bistvu za opis zaporedja vzročno povezanih dogodkov v času, ki po nekaterih teorijah objektom omogočajo Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V nam dostopnih virih smo za angleški termin closed timelike curve našli več različnih ustreznikov. M. Uršič v članku Dummettovo »doseganje preteklosti«, vprašanje subjekta in multiverzum (2013, str. 1) navaja termin sklenjena časovnostna krivulja. Z jedrno sestavino krivulja smo na Več...
Klaviaturist

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako se pravilno imenuje osebo, ki igra na klaviaturo. Je to klaviaturec, klaviaturist ali kako drugače? Mu lahko rečemo tudi pianist? Vprašanje poslano: 12. 12. 2018

Mnenje Terminološke sekcije: Med glasbenimi inštrumenti s tipkami poznamo tudi inštrument, poimenovan klaviature. Opozarjamo na podobnost z edninskim samostalnikom klaviatura, ki po SSKJ2 (v 1. pomenu) označuje 'bele in črne tipke pri klavirju, orglah, čembalu', medtem ko množinski samostalnik klaviature po SSKJ2 Več...
Dipeptidil peptidaza 4

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako bi pravilno zapisali naslednje zveze: dipeptidil peptidaza 4 (ang. dipeptidyl peptidase-4, DPP4), zaviralci natrij-glukoza kotransportnega sistema 2 (ang. sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors, SGLT-2) in agonisti receptorja za glukagonu podobni peptid 1 (ang. glucagone-like Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Iz vprašanja sklepamo, da vas zanima dvoje: zapis termina z arabsko ali rimsko številko in zapis termina v delu pred številko, tj. zapis narazen (dipeptidil peptidaza 4) ali zapis z vezajem (dipeptidil peptidaza-4). Za mnenje smo vprašali strokovnjaka s Fakultete za farmacijo Univerze v Več...
Ljubiteljsko opazovanje

Opis terminološkega problema: Iščem slovenski ustreznik za angleški termin citizen observatory, ki se v zadnjem času široko uporablja v kontekstu projektov ljubiteljske znanosti, v katerih se zajemajo podatki s sodelovanjem širše javnosti. Gre za to, da posamezniki, ki načeloma niso poklicni raziskovalci, s pomočjo Več...

Mnenje Terminološke sekcije: O povezanem pojmu, ki ga omenjate v vprašanju, smo v terminološki svetovalnici že pisali, gl. odgovor Ljubiteljska znanost. V odgovoru smo pisali o ang. terminu citizen science, ki označuje znanstvene dejavnosti, v katerih neprofesionalni raziskovalci sodelujejo s profesionalnimi Več...
Generalka

Opis terminološkega problema: Katera bi bila najustreznejša ženska oblika poimenovanja general, ki predstavlja najvišji vojaški čin v kopenski vojski? V Jezikovni svetovalnici je bila glede na zadetke v referenčnem korpusu Gigafida predlagana rešitev generalica, ker naj bi bila generalka pomensko obremenjena. V SSKJ2 sta Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Terminologijo neke stroke prikazuje urejen poimenovalni sistem. Čeprav poimenovanja oseb niso termini v ožjem pomenu, saj označujejo zgolj osebo, ki je vršilka neke dejavnosti ali nosilka nekega stanja, pa so prav poimenovanja činov sistem, ki mora biti dosledno in hierarhično urejen ter Več...
Cirkadiani ritem

Opis terminološkega problema: Pridevnik cirkadiani v terminu cirkadiani ritem, ki označuje ritem biološke aktivnosti, ki se ponavlja približno vsakih 24 ur, je včasih zapisan tudi s črko l, torej cirkadialni ritem. Zanima me, katera oblika pridevnika je ustreznejša? Vprašanje poslano: 8. 11. 2018

Mnenje Terminološke sekcije: Stanje v nam dostopnih slovarjih in gradivu na spletu potrjuje precejšnjo neenotnost v zapisu termina cirkadiani ritem oz. cirkadialni ritem. V Slovenskem pravopisu je kot iztočnica naveden pridevnik cirkadialen in kot zgled zveza cirkadialni ritem bioloških razvojnih procesov. V Botaničnem Več...
Kuhalna plošča, kuhalnik, kuhalna cona, kuhališče

Opis terminološkega problema: Ker v našem podjetju ustvarjamo novo bazo podatkov v informacijskem sistemu, iz katerega se ti podatki črpajo za proizvodnjo in prodajo gospodinjskih aparatov ter dobavo sestavnih delov in njihovo distribucijo, bi radi uporabili enotno terminologijo za posamezne kuhalne aparate in njihove Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Na področju poimenovanja kuhinjskih aparatov in njihovih delov vlada precejšnja zmeda, zato je vaša želja po uskladitvi terminov razumljiva in seveda tudi smiselna. Poleg očitnih prednosti uskladitve za bolj učinkovito komunikacijo znotraj podjetja bi imeli od tega koristi tudi potrošniki, Več...
Sliva

Opis terminološkega problema: Zanima me, v čem je razlika med češpljo in slivo. Ali gre za sopomenki, saj v SSKJ2 najdemo: sliva 'sadno drevo ali njegov modri jajčasti koščičasti sad' in češplja 'sadno drevo ali njegov modri jajčasti koščičasti sad; sliva'. Kateri izraz je bolj priporočen in zakaj? Vprašanje Več...

Mnenje Terminološke sekcije: O razlikah smo se posvetovali tudi z agronomskima strokovnjakoma z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Kmetijskega inštituta Slovenije. Oba sta nas opozorila, da gre za botanično in taksonomsko isto sadno vrsto, ki ga poimenujemo sliva. SSKJ2 poleg splošne razlage opozarja tudi na Več...
Enostavni objekt

Opis terminološkega problema: V Gradbenem zakonu je uporabljena zveza enostaven objekt, ki je definirana kot 'objekt tako majhnih dimenzij, da se v njem ne more zadrževati večje število oseb, konstrukcijsko manj zahteven in prostorsko manj zaznaven'. Glede na to, da gre za vrsto objekta, se sprašujem, ali je prav, da je Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V splošnem velja, da se za oblikovanje večbesednih terminov uporabljajo vrstni pridevniki in ne kakovostni. Pri zvezi s kakovostnim pridevnikom je pomen zveze namreč predvidljiv že na ravni splošnega jezika, torej zadoščajo podatki iz SSKJ2. Tako bi bil npr. črn kruh kruh, ki je črne Več...
Podjetje z majhno tržno kapitalizacijo, podjetje s srednjo tržno kapitalizacijo, podjetje z veliko tržno kapitalizacijo

Opis terminološkega problema: Na vas se obračam z vprašanjem po najboljših slovenskih ustreznicah za angleška termina small-cap company in mid-cap company. Prvi označuje podjetje, ki ima tržno kapitalizacijo praviloma manjšo od 2 milijard ameriških dolarjev, drugi pa podjetje, ki ima tržno kapitalizacijo praviloma od 2 Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Angleška termina s področja ekonomije small-cap company in mid-cap company imata tudi daljši obliki, in sicer small market capitalization company in middle market capitalization company. Čeprav v vprašanju ni omenjeno, v ta sistem sodi še tretja vrsta podjetja, in sicer large-cap company (oz. Več...
Fotovoltaika

Opis terminološkega problema: Zanima me, katero poimenovanje v slovenskem jeziku je primernejše, ali je to fotonapetost ali fotovoltaika, ki obsega celotno področje proizvodnje in uporabe sončnih celic, fotonapetostnih modulov ter sistemov. Termin fotovoltaika se uporablja zelo pogosto, vendar nekateri strokovnjaki menijo, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Fotovoltaika je termin, ki je v slovenski elektrotehniški stroki dobro uveljavljen in razširjen, najdemo ga tudi v SSKJ2, ki ga razlaga kot 'proizvajanje električne energije iz sončnega sevanja'. V SSKJ2 je zabeležen tudi pridevnik fotovoltaičen, ki je tvorjen sistemsko z izpeljavo iz Več...
Regulativni organ

Opis terminološkega problema: Prosim za pomoč pri ustreznem prevodu angleškega termina regulatory authority, ki ne označuje nadzornega, upravnega ali izvršnega organa, ampak organ za urejanje in sprejemanje predpisov. V dokumentih se pojavljajo tri slovenske različice: regulativni organ, regulatorni organ in redko Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Strinjamo se z vami, da je za angleški termin regulatory authority smiselno določiti prednostni slovenski ustreznik. Različna poimenovanja za isti pojem ustvarjajo zmedo, ker več poimenovanj lahko pomeni tudi več pojmov. To ne velja v vašem primeru, saj vsa tri poimenovanja označujejo isti Več...