Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Matrika bistvenosti

Opis terminološkega problema: Sprašujem vas po slovenskem ustrezniku za angleški termin materiality matrix. Termin označuje dvodimenzionalno matriko, v kateri so ovrednotene najpomembnejše vsebine za vse deležnike določene družbe in vpliv teh vsebin na družbo. Običajno se prikazuje v obliki grafa, pri čemer je na Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V vprašanju ste izpostavili dve slovenski poimenovanji, ki naj bi ustrezali angleškemu terminu materiality matrix, in sicer matriko kritičnih vsebin in matriko bistvenosti. Matrika kritičnih vsebin se nam glede na vsebino pojma zdi manj primerno poimenovanje, saj ni jasno, kaj označuje zveza  Več...
Ljubiteljska znanost

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin citizen science, ki označuje poseben način raziskovanja in zbiranja podatkov. Gre za raziskovanje, ki ga kot prostočasno dejavnost opravljajo neprofesionalni oz. ljubiteljski raziskovalci, ki lahko pri tem sodelujejo tudi s profesionalnimi Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za obravnavani pojem se v slovenščini pojavlja več različnih ustreznikov, poleg ljudske znanosti in znanosti za državljane, ki ju omenjate že v vprašanju, še vsaj državljanska znanost, množična znanost, znanost množic in amaterska znanost. Med vsemi naštetimi je verjetno najpogostejši Več...
Železniški paket

Opis terminološkega problema: Za 'sklop pravnih instrumentov, ki ureja železniški trg' se uporabljata dva termina: železniški paket in železniški sveženj. Zanima me, kateri je ustreznejši. Železniški paket je glede na pogostost na spletu in v korpusu Gigafida (zaenkrat) pogostejši, vendar raba železniškega svežnja Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Strinjamo se z vami, da se na spletu pogosto pojavljata tako železniški paket (glej npr. magistrsko delo Saše Grošelj Evropske železniške direktive in njihov vpliv na slovenski železniški sistem (2012)) kot tudi železniški sveženj (glej npr. magistrsko delo Gorana Brankoviča Vpliv Več...
Nezadovoljene potrebe

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri bi bil najustreznejši slovenski ustreznik za angl. termin unmet needs, s katerim poimenujemo potrebe bolnika, ki v zdravstvenem sistemu ne dobiva primerne obravnave, da bi bila njegova potreba rešena oz. vsaj obravnavana. Slovenski predlogi so nezadovoljene potrebe bolnikov, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Terminu unmet medical needs je v slovenski različici Uredbe Komisije (ES) št. 507/2006 z dne 29. marca 2006 o pogojnem dovoljenju za promet zdravil za humano uporabo, ki sodijo na področje uporabe Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ustreza zveze nezadovoljene zdravstvene Več...
Preživeli onkološki bolnik

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri bi bil najustreznejši slovenski ustreznik za angl. termin cancer survivor, s katerim poimenujemo vsakega bolnika z rakom, od trenutka diagnoze pa vse do konca njegovega življenja. Slovenski termin še ni uveljavljen, pojavljajo pa se bolnik z zazdravljenim rakom, preživeli Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Angleški termin cancer survivor je metaforičen, saj survivor ne označuje zgolj osebe, ki je preživela, temveč osebo, ki je preživela tudi zaradi svojih sposobnosti, značaja oz. vseh lastnosti, ki jih ta oseba ima. Poleg tega angleški termin označuje zelo širok pojem: ljudi s trenutno Več...
Ponujena vrednost

Opis terminološkega problema: Pri prevajanju strokovnih gradiv iz angleškega jezika v slovenski jezik smo prišli do dileme. Pri prevodu termina value proposition se nismo mogli dogovoriti, ali je pravilnejši ustreznik ponudba vrednosti ali vrednostna ponudba. Kako razložiti vsebinsko razliko med tema dvema Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za označevanje pojma, pri katerem gre za vrednost, ki jo kupec ali poslovni partner dobi iz poslovnega modela podjetja, se uporablja več slovenskih terminov. Dva – ponudbo vrednosti in vrednostno ponudbo – ste omenili že sami, našli pa smo še termin vrednostni predlog, ki se pojavlja npr. Več...
Bančna storitev, bančni produkt

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako se pravilno uporabljata termina bančni produkt in bančna storitev (po Zakonu o bančništvu bančne storitve vključujejo »storitve sprejemanja depozitov in drugih vračljivih sredstev od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun«, 5. člen). Rad bi dobil konkreten odgovor, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V Zakonu o bančništvu so bančne storitve pojmovane kot vrsta finančnih storitev (te poleg sprejemanja depozitov in drugih vračljivih sredstev ter dajanja kreditov vključujejo tudi npr. plačilne storitve in storitve izdajanja elektronskega denarja ter izdajanje in upravljanje drugih Več...
Tviterščina

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali lahko tviterščino označimo kot samostojen jezik (kot je npr. slovenščina, angleščina, nemščina). Vprašanje poslano: 20. 9. 2017

Mnenje Terminološke sekcije: Termin tviterščina označuje jezik na družbenem omrežju Twitter, za katerega so značilna kratka, do 140 znakov dolga besedila. Torej ne gre za samostojen jezik, kot je npr. slovenščina, angleščina, nemščina, temveč za segment jezika, ki je vezan na prenosnik (družbeno omrežje Več...
Visokousposobljena zaposlitev

Opis terminološkega problema: Prosim vas za mnenje glede primernosti terminov visokokvalificirana zaposlitev in visokousposobljena zaposlitev. Zaposlitev visokokvalificiranih delavcev in zaposlitev visokousposobljenih delavcev ne prideta v poštev, saj gre večinoma za konkretno delovno mesto, zaradi česar množina ni Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot ste opisali v vprašanju, je termin visokokvalificirana zaposlitev v slovenskem prostoru nastal pod vplivom evropske direktive 2009/50/ES. Termin se uporablja v različnih besedilih, npr. na spletni strani Ministrstva za tujce Informacije za tujce ali v Priročniku za zagovornike ranljivih Več...
Dvojčična meja

Opis terminološkega problema: Pri pisanju doktorske disertacije se ne znam odločiti, ali uporabiti termin dvojčna meja ali dvojčična meja, ki označuje mejo med dvema kristaloma, kadar se en del kristala premakne nasproti drugemu tako, da je premaknjen del kristala zrcalna slika nepremaknjenega dela, zato si dva ločena Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V Gemološkem terminološkem slovarju je dvojčenje usmerjeno na dvojčično zraščanje, ki je definirano kot način preraščanja kristalov, ki tvorita dvojček. Poleg omenjenega najdemo še več terminov s sestavino dvojčični, npr. dvojčična črta, dvojčična lamela, dvojčična os, Več...
Nutricevtik

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin nutraceutical oz. nutriceutical. Na spletu se pogosteje pojavlja oblika nutraceutical. Termin označuje snov, ki ima pozitivne učinke na zdravje in preprečuje ali zdravi bolezni. Našla sem potrditve za dve slovenski poimenovanji, in sicer Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Poimenovalna zmeda je že v angleščini, saj pojem označujeta tako nutraceutical kot nutriceutical, pri čemer je prva oblika pogostejša. Ta dvojnost se je prenesla tudi v slovenščino, kjer pojem označujeta nutracevtik in nutricevtik. Da je raba v slovenščini nedosledna, dokazujeta npr. Več...
Človek-dan

Opis terminološkega problema: Soočam se s prevajanjem angleškega termina man-day, ki označuje količino dela, ki jo delavec opravi v enem dnevu, kar se uporablja kot enota za to, koliko časa se porabi za izvršitev kakšne naloge. Bi lahko našli podobno rešitev za izraze man-hour, CPU-hour in podobno? Vprašanje Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Nekoliko nenavaden izraz, ki označuje enoto, se v obliki človek-dan pojavlja tudi v slovenskih besedilih, npr. na spletni strani podjetja Lotrič. Najdemo tudi zapis narazen, npr. na spletni strani Slovenskih železnic, še največ zapisov pa je v obliki človek/dan, torej s poševnico. Tak zapis Več...