Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Števni podatki

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski prevod angleškega termina count data, ki se uporablja v statistiki in ekonometriji. Termin označuje podatke, ki predstavljajo število opazovanj v vsaki kategoriji. Zanj predlagam slovenski prevod števni podatki. Prosim za vaše mnenje. Vprašanje poslano: 15. 2. 2018

Mnenje Terminološke sekcije: Termin števni podatki (za ang. count data), ki ste ga predlagali, je bil v slovenščini pravzaprav že nekajkrat uporabljen, in to na različnih področjih, npr. pri analizi prometa, v računalništvu, statistiki itd. Števni podatki so recimo uporabljeni v Novelaciji prometne študije cestnega Več...
Odprto inoviranje storitev

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali je smiselno za angl. open service innovation uporabiti slovenski ustreznik inovativna odprta storitev. Pojem označuje ciljno usmerjeno izmenjavo znanja med podjetjem in strankami za pospeševanje inovacij v podjetju, hkrati pa tak način omogoča razširitev trgov za zunanjo uporabo Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Inovativna odprta storitev po našem mnenju ni ustrezen termin za pojem, po katerem sprašujete, ker odprta storitev (ang. open service) označuje drug termin (brezplačna storitev, ki je odprta za javnost oziroma je odprto dostopna javnosti). Osnovni pojem, iz katerega izhaja termin, po katerem Več...
Integrirana igralna skupina

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako prevesti poimenovanje terapevtskega modela, ki se je v ZDA uveljavil pod imenom integrated play group. Otrokom z avtizmom omogoča usmerjeno igro z omejenim številom razvojno normativnih sovrstnikov ob podpori usposobljene odrasle osebe. Zanima me, kakšen bi bil najbolj ustrezen Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Sestavina, ki v terminu integrated play group povzroča zadrego, je angleški pridevnik integrated, ki mu v slovenskem terminu lahko ustrezajo integrativni, integrirani ali integracijski. Naj omenimo, da termin integrated play group spada na področje specialne pedagogike in je povezan s terminom Več...
Edinstvena referenčna številka

Opis terminološkega problema: Pogosto imamo težave pri prevajanju ang. pridevnika unique v besednih zvezah, kot je npr. unique reference number, ki pomeni 'enkratna, enoznačna številka, ki se nanaša le na eno zadevo'. Najpogosteje, po analogiji z enotno matično številko občana, to slovenimo kot enotna referenčna Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pregled besedil, dostopnih na internetu, potrjuje, da se za ang. termin unique reference number uporabljata slov. termina enotna referenčna številka in edinstvena referenčna številka. Po našem mnenju je termin edinstvena referenčna številka (gl. npr. Uporabniški priročnik Vstopni Več...
Gravitacijski model mednarodnih migracij

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako naj slovenim angleški termin gravity model of international migration, ki se uporablja v ekonomiji in geografiji ter označuje model prostorskih interakcij za analizo in napovedovanje vzorcev mednarodnih migracij. Gravitacijski model v mednarodnih migracijah se mi ne zdi ustrezna Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za natančnejši odgovor bi vsekakor potrebovali več informacij o samem pojmu. Gravitacijski model je definiran tudi v Geografskem terminološkem slovarju, in sicer kot 'model za napovedovanje obsega prometnih tokov med dvema ali več kraji glede na njihovo medsebojno privlačnost in razdaljo'. Več...
Panelnopodatkovni gravitacijski model

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski termin ustreza angleškemu terminu panel data gravity model of international trade, ki predstavlja gravitacijski model, v katerega vključimo panelne podatke in se uporablja zlasti v mednarodni trgovini. Gravitacijski model je model za ocenjevanje učinkov mednarodnih Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pri oblikovanju novih terminov je pomembno, da razumemo pojem, ki ga termin označuje. Osnovni pojem, po katerem sprašujete, je gravitacijski model, ki izhaja iz Newtonove teorije težnosti, od 60. let 20. stoletja pa se uporablja za ocenjevanje trgovine med dvema državama kot naraščajoče Več...
Dvojni logaritemski model

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski termin ustreza angleškemu terminu log-log model. Termin označuje model, ki ima odvisno spremenljivko in neodvisne spremenljivke v logaritmandu in se v tem razlikuje od pojmov, ki jih označujejo angleški termini level-log model, log-level model in level-level model. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Angleški termin log-log model označuje pojem s področja ekonometrije. Ta pojem pa označuje tudi angleški termin double-log model. S prevodom tega angleškega termina je očitno nastal tudi slovenski termin dvojni logaritemski model (prim. npr. diplomsko nalogo M. Uršič Analiza cen rabljenih Več...
Žive morske mene, mrtve morske mene

Opis terminološkega problema: Pri projektu se ukvarjamo z določanjem hidrografske ničle, tj. ravni, od katere se na pomorskih kartah vrisujejo globine morja. Srednja morska gladina je odvisna od plimovanja, tj. pojava izmeničnega spreminjanja višine vodne gladine v morjih in oceanih. Ekstrema se imenujeta plima in oseka in Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termini žive morske mene, mrtve morske mene in morske mene so v slovenskih strokovnih besedilih s področja pomorstva in geografije že relativno uveljavljeni; pojavijo se npr. v monografiji Igorja Orlova Navtični priročnik (2009, str. 20, 21), v monografiji Draga Perka idr. Geografski Več...
Barvni krog

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski ustreznik je najprimernejši za angleški termin colour wheel, ki na področju likovne teorije označuje shematični prikaz razmerij med primarnimi, sekundarnimi in terciarnimi barvami. V literaturi se pojavljata ustreznika barvno kolo in barvni krog. Kateri termin je Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Strinjamo se z vami, da se v literaturi pojavlja tako termin barvno kolo kot tudi termin barvni krog. Oba termina smo našli tudi v terminoloških slovarjih. Termin barvno kolo je vključen v Gledališki terminološki slovar, kjer je definiran kot 'okrogla steklena plošča z barvnimi filtri v Več...
Koordinirani univerzalni čas

Opis terminološkega problema: V slovenščini imamo kar nekaj izrazov za ang. UTC (Coordinated Universal Time), ki označuje mednarodno sprejet standardni čas. Že v Evrotermu imamo tri izraze: univerzalni koordinirani čas (vir: Wikipedia), usklajeni univerzalni čas (vir: Microsoft) in usklajeni svetovni čas, ki je celo Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Čeprav se za mednarodno sprejet standardni čas tudi v slovenščini še vedno uporablja tudi citatna kratica UTC, je nastalo kar nekaj slovenskih terminov, ki označujejo ta pojem. V Geografskem terminološkem slovarju tako najdemo iztočnico koordinirani svetovni čas K: UTC 'korigirani Več...
Računalništvo v megli, računalništvo na robu

Opis terminološkega problema: Ne najdemo primernega slovenskega poimenovanja za angleški termin fog computing, ki označuje centralizirano obdelavo podatkov na osrednjem strežniku ali v lokalnem omrežju, s čimer poveča zmožnosti shranjevanja velike količine podatkov in uporablja prednosti fizične bližine za Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Vsi termini, ki nastanejo z metaforo, so za strokovnjake, ki jih skušajo podomačiti, poseben izziv, saj naj bi se izvirna metafora prenesla v ciljni jezik, kar ni vedno najbolj preprosto, ali pa, kot opozarjate, lahko nestrokovnjaku vzbudi negativne asociacije. Termin, ki je z obema omenjenima Več...
Klinično preskušanje zdravila

Opis terminološkega problema: Zanima me, katera oblika besede je v našem prostoru bolj primerna – preskušanje ali preizkušanje, npr. v zvezi klinično preskušanje zdravila oz. klinično preizkušanje zdravila. Vprašanje sem zastavil že v jezikovni svetovalnici, kjer so me usmerili k vam. Še posebej se mi zdi škoda, da Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V SSKJ (Uvod, § 120) je preskušanje označeno kot manj navadna dvojnica za preizkušanje, kar je vplivalo na splošnojezikovno rabo, v kateri prevladuje oblika preizkušanje, gl. npr. korpus Gigafida. V terminološkem odgovoru pa smo se osredotočili na preskušanje oz. preizkušanje kot na Več...