Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Sekciji za terminološke slovarje pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

 

 

Odgovori na vprašanja

Različne vrste kromatografij

Opis terminološkega problema: Pri pedagoškem delu se srečujem z izrazi s področja kemije in biokemije, pri katerih opažam različno rabo, zlasti glede ustreznosti poimenovanja in zapisovanja nekaterih metod. Pri čiščenju beljakovin s kromatografskimi postopki uporabljamo različne vrste kromatografij, ki se med seboj Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Kot v vprašanju ugotavljate že sami, se v strokovnih besedilih pojavljajo različni zapisi vrst kromatografij. Vendar pa jezikovnosistemsko vsi zapisi niso ustrezni. Vaše primere lahko razvrstimo v dve skupini. Če nekoliko poenostavimo: pri prvi skupini terminov gre za kromatografije na podlagi Več...
Platforma, računalniško okolje

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako sloveniti besedo platforma v povezavi z novimi elektronskimi komunikacijami? Vprašanje poslano: 28. 7. 2016

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Platforma je del besedišča slovenskega jezika in se uporablja na več področjih. V SSKJ je razložena tako: 1. teh. 'večja plošča, ploščad, namenjena navadno za opravljanje kake dejavnosti': ladja ima platformo za pristajanje helikopterjev, in leksem splošnega jezika 2. publ. 'osnova, Več...
Trajnostni, trajnostnost

Opis terminološkega problema: Zanima me, kdaj se uporablja termin trajnostnost in kaj pomeni? Katera beseda ali besedna zveza nadomešča ta termin? Kaj je pridevniška oblika tega termina? Ali je pravilno govoriti o trajnostnosti stavbe ali trajnosti stavbe, trajnostnostni prenovi ali trajnostni prenovi? Vprašanje poslano: Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: V odgovoru bi najprej želeli opredeliti razmerje med terminoma trajnostni razvoj in sonaravni razvoj. V Tehniškem metalurškem slovarju termin trajnostni razvoj označuje 'razvoj, ki zadovoljuje osnovne potrebe vseh ljudi na Zemlji in ohranja, varuje ter obnavlja zdravje ter celovitost Več...
Zbiranje energije, zbiralnik energije

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za ang. termin energy harvesting, ki v dobesednem prevodu pomeni 'žetje energije', kot termin pa označuje pridobivanje električne energije tako, da posebna naprava zbira energijo iz okolja (termalno energijo, mehansko energijo, elektromagnetno energijo itd.) in jo Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Za postopek pridobivanja energije iz okolja (ang. energy harvesting), ki ga poljudno opisuje Janez Strnad (članek Zajemanje energije, revija Proteus, 2012, 24–28), se v strokovnih besedilih, dosegljivih na spletu, pojavlja več slovenskih poimenovanj, in sicer: zbiranje energije, zajemanje Več...
Pirofosfat

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako v slovenščini pravilno zapisujemo imena zapletenih kemijskih spojin. Se pravilno piše pyrophosphate, Phyrophosphate ali pirofosfat? Vprašanje poslano: 24. 6. 2016

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Za poimenovanje kemijskih elementov in spojin se navadno uporabljajo mednarodni termini, ki so grškega ali latinskega izvora.  V bistvu gre pri tovrstnih terminih za neke vrste internacionalizme, ki pa jih v slovenščini v skladu s Slovenskim pravopisom (Pravila, str. 167–170) zapisujemo v Več...
Insolvenčni postopek

Opis terminološkega problema: Imam težavo pri pripravi internega navodila v zvezi s postopki zaradi insolventnosti, torej s postopki, ki se vodijo proti tistim gospodarskim in drugim subjektom, ki so postali prezadolženi ali dlje časa plačilno nesposobni. Za poimenovanje postopkov sem uporabila pridevnik insolventen Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Kot ste ugotovili že sami, je v SSKJ naveden pridevnik insolventen, ki ima kvalifikator ekon. in razlago 'ki ni sposoben poravnati svoje plačilne obveznosti, ker dolgovi presegajo vrednost premoženja', prav tako najdemo pridevnik insolventen v Slovenskem pravopisu. V SNB je uvrščena varianta s Več...
Nasilna radikalizacija

Opis terminološkega problema: Prosim vas za mnenje o primernosti termina nasilni ekstremizem za angl. violent radicalisation, ki označuje proces privzemanja ekstremističnega vrednostnega sistema z namenom pospeševanja ideološko osnovanega nasilja za dosego političnih, verskih in socialnih ciljev ter sprememb.  Zdi se Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Nasilna radikalizacija in nasilni ekstremizem označujeta dva pojma, ki sta med seboj sicer povezana, kar kažejo tudi različni viri, npr. diplomsko delo P. Zupančič (2008) Islamistični ekstremizem in terorizem: procesi radikalizacije, program 16. Dnevov varstvoslovja (2015), ki jih vsako leto Več...
Sistematična raziskava

Opis terminološkega problema: Pri prevajanju besedil s področja zdravstvenega varstva rastlin se srečujemo z angleškim terminom survey, ki označuje 'uradni postopek, ki se izvaja v določenem časovnem obdobju, da se določijo značilnosti populacije škodljivega organizma ali da se določi, katera vrsta škodljivega Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Slovenski termin sistematična raziskava je že uveljavljen v nekaterih pravilnikih, npr. v Pravilniku o varovanih območjih in izvajanju uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih, v Pravilniku o ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja borove ogorčice, v Pravilniku o Več...
Geografsko zamišljanje, zamišljene geografije

Opis terminološkega problema: Zanima me ustreznost termina geografsko zamišljanje za angl. geographical imagination oziroma zamišljene geografije za ang. imagined (tudi imaginative) geographies. V slovenski geografiji sta pojma razmeroma nova, tako da uveljavljena slovenska ustreznika za geographical imagination in imagined Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Novi termini v slovenščini pogosto nastajajo s prevajanjem, ki je uveljavljen poimenovalni postopek. Pri tem je pomembno, da se pojmovnost iz enega jezika ustrezno prenese na drugega. Termin, ki nastane s prevodom, naj bi vzbujal iste predstave kot v izvornem jeziku. Pri terminih geografsko Več...
Zavrnitveni referendum

Opis terminološkega problema: V pravniških krogih so enega od referendumov poimenovali zavrnitveni referendum, nekdo med njimi pa je govoril o zavrnilnem referendumu, čeprav naj bi obakrat govorili o referendumu, s katerim volivci neposredno odločajo o zavrnitvi kakega zakona ali drugega pravnega akta z glasovanjem.  Po Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Eno od najpomembnejših načel v terminologiji je načelo ustaljenosti, po katerem terminov posamezne stroke ne zamenjujemo brez dobrih argumentov in predvsem soglasja stroke. Novi termini tako kot novi izrazi splošnega jezika nastajajo po ustaljenih besedotvornih vzorcih, pri čemer imajo Več...
Računalniško obdeljiva datoteka

Opis terminološkega problema: Zanima nas, kako prevesti angleško zvezo computer processable file, s katero smo se srečali pri prevajanju na slovenskem prevajalskem oddelku pri Evropski komisiji. Ali bi bil prevod računalniško obdeljiva datoteka ustrezen? Zlasti nas zanima, ali je beseda obdeljiv tvorjena pravilno in ali je Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Pridevnik obdeljiv je tvorjen sistemsko in pomeni 'ki se da obdelati'. Podobno tudi (primeri in razlage, ki sledijo, so iz SSKJ): berljiv 'ki se da brati', barvljiv 'ki se da barvati', branljiv 'ki se da braniti'. Beseda obdeljiv se pojavlja na spletu, vendar redko, npr. strojno obdeljiv, toplotno Več...
Stavčnica

Opis terminološkega problema: Pri pisanju strokovnega besedila s področja vidnosti in čitljivosti pisav imam težavo s slovenjenjem ang. termina sentence case, ki označuje način prikaza, tj. uporabe velikih in malih črk, pri katerem je prva črka v besedi pisana z veliko črko (majuskulo), sledeče črke pa z malimi Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Pri pregledu slovenskih besedil s področja tipografije nismo našli slovenskega ustreznika za angleški termin sentence case. V slovenski različici urejevalnika besedil Microsoft Word 2010 v sklopu ukazov Spremeni velike/male črke (ang. Change case) poleg drugih najdemo naslednje specifične Več...