Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Sekciji za terminološke slovarje pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

 

 

Odgovori na vprašanja

DNK

Opis terminološkega problema: V delovnem učbeniku za biologijo v 9. razredu sem opazila, da se uporablja kratica DNA in ne kratica DNK. To velja tudi za učbenik za biologijo za gimnazijske programe Biologija celice in genetika. Poleg tega sem v Angleško-slovenskem slovarju izbranih izrazov iz biokemije in molekularne Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Termina DNA oz. DNK v terminoloških slovarjih nista enotno rešena. V Botaničnem terminološkem slovarju je kratica DNA usmerjena na deoksiribonukleinsko kislino (DNA → deoksiribonukleinska kislina), med DNK in deoksiribonukleinsko kislino pa je dvosmerna puščica, ki vzpostavlja enakovredno Več...
Okvir

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako se pravilno sklanja termin okvir s področja živinoreje. Je pravilno govoriti o živalih velikega okvira ali o živalih velikega okvirja? Termin okvir se na področju živinoreje sicer uporablja za opis zunanjosti živali (npr. pri cikastem govedu se upoštevajo naslednje Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: SSKJ pri samostalniku okvir pri prvem pomenu in njegovih podpomenih ('priprava iz lesa ali drugega materiala, ki obdaja sliko ali druge predmete'; 'tej podobno ogrodje, na katero se kaj pritrjuje ali vanj vpenja'; 'kar je po obliki tej podobno') navaja poleg rodilniške oblike okvira tudi obliko, Več...
Postfaktična doba

Opis terminološkega problema: V političnem diskurzu (predvsem v kontekstu predsedniških volitev v ZDA in referenduma o izstopu Velike Britanije iz EU leta 2016) sta se v angleškem jeziku uveljavila termina post-truth era in post-factual era, ki označujeta dobo, ko v javnih nastopih politikov preverljiva dejstva stopajo v Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Tudi v nam dostopnih virih nismo našli ustaljenega slovenskega termina za obravnavani pojem, tako da menimo, da je v tem primeru odločitev za oblikovanje novega termina povsem pravilna oz. legitimna. Za novooblikovani termin je pomembno, da je jezikovnosistemsko ustrezen, da dovolj natančno Več...
Šolska politika

Opis terminološkega problema: Vse pogosteje opažam, da se za izvedbeno raven odločanja uporablja izraz politike kot ustreznica za angleški edninski izraz policy. Zmotilo me je, da je novinar govoril, da bo treba zamenjati politike v šolstvu, pomensko pa je šlo za ukrepe, dejavnosti, ravnanje, delovanje, uresničevanje Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Beseda politika ima v slovenščini več pomenov. 1. pomen po SSKJ je 'urejanje družbenih razmer, odločanje o njih s pomočjo države in njenih organov' (kar v angleščini ponavadi označuje množinska oblika politics, glej recimo pojasnilo v English Grammar Today), za nas pa je v tem primeru Več...
Mediani čas

Opis terminološkega problema: Farmacevtsko podjetje želi imeti krajše predavanje o najpogostejših pravopisnih zagatah pri pisanju dokumentov, tabel,  grafov, predstavitev itd. Pri pripravljanju predstavitve sem naletela na medicinski izraz, ki se pogosto rabi v dokumentih in uradnih predstavitvah, in sicer mediana časa do Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: V Slovenskem medicinskem slovarju je iztočnica mediana z definicijo 'srednja vrednost, ki razdeli po velikosti urejene podatke o kaki spremenljivki na dve, po številu enaki polovici'. Mediana je torej statistični termin, vključen tudi v Statistični terminološki slovar, prav tako pa ga najdemo Več...
Lomljeni ovratnik

Opis terminološkega problema: Nemškemu terminu Stehkragen naj bi ustrezala slovenska zveza krilo ovratnik. Zveza označuje zapognjen ovratnik pri srajci, pod katerim sta zavezana metuljček ali pentlja. Izdelovalci srajc te zveze ne poznajo, ampak uporabljajo termin lomljeni ovratnik. Zanima me, kateri termin naj Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: V Slovarju tekstila in tekstilnih izdelkov (Verzija 1) nemškemu terminu Stehkragen ustreza slovenski termin stoječi ovratnik. V SSKJ je v slovarskem sestavku stati, podiztočnica stoječ, v terminološkem gnezdu stoječi ovratnik opredeljen kot termin v oblačilni stroki in definiran kot Več...
Skrle

Opis terminološkega problema: Na zagovoru diplomske naloge je prišlo do zadrege pri uporabi terminov skrile oz. skrle. Po SSKJ in Slovenskem etimološkem slovarju naj bi bila oblika skrile edina knjižna oblika termina za poimenovanje vseh kamnitih kritin, tako tistih na Gorenjskem iz skrilavca kot onih s Krasa, ki so iz Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Stanje v SSKJ je nekoliko bolj kompleksno, kot navajate v vprašanju. SSKJ namreč navaja dve homonimni iztočnici: skril m (rodilnik ednine: skrila) in skril ž (rodilnik ednine: skríli), gesli pa sta skoraj isti (imata iste razlage in različne primere): 1. 'plošča iz (glinastega) skrilavca, Več...
Dolgoročna napotitev

Opis terminološkega problema: Na področju delovnega prava se je v slovenskem jeziku za angleški termin to second začel pojavljati glagol sekundirati, ki označuje začasno premestitev delavca k drugemu organu. Obstaja pa tudi zelo soroden termin to deploy, ki ima slovenski ustreznik dodeliti. Razlika med sekundiranjem in Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Načeloma imajo tudi na področju terminologije domači poimenovalni načini prednost pred prevzemanjem iz tujih jezikov. Seveda pa se v terminologiji pojavljajo tudi prevzeti termini, ki bi bili ob pravočasnem premisleku lahko drugačni. V primerih, kadar je takšen prevzeti termin že ustaljen Več...
Volilna abstinenca

Opis terminološkega problema: Zanima me, če je besedna zveza volilna abstinenca ustrezna? Zveza označuje neudeležbo na volitvah. Vprašanje poslano: 22. 9. 2016

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Termin volilna abstinenca je vključen v Pravni terminološki slovar, ki nastaja v Sekciji za terminološke slovarje. Definiran je kot 'neudeležba volilca na volitvah', sodi pa na področje ustavnega prava. Tudi sicer gre za relativno pogost termin, glej npr. doktorsko delo S. Vrhovac, Elementi Več...
Zemljina

Opis terminološkega problema: Pred nekaj dnevi sem v članku o arheoloških izkopavanjih zasledila besedo zemljina. Avtor je pisal tudi o bloku zemljine, ki so ga odstranili. Med arheologi je beseda menda pogosta. V pravopisu sem zasledila oznako neobč. (knjižno neobčevalno). Ali to pomeni, da je beseda v knjižnem jeziku Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Termin zemljina uporablja več strok. Posvetovali smo se tudi s strokovnjaki s področja gradbeništva, pedologije in gasilstva.  V gradbeništvu zemljina označuje bolj ali manj sipek, vlažen, granuliran, porozen, zasičen material tal, ki se ga da oblikovati, obdelovati ali odstranjevati, Več...
Slogovno urejanje besedila

Opis terminološkega problema: Pri prevajalskem delu smo naleteli na zvezo stiliranje prevoda, ki označuje oblikovanja prevoda tako, da po stilu in strukturi ustreza izvirniku. Ali je zveza  ustrezna? Vprašanje poslano: 14. 9. 2016

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Glagol stilirati oz. glagolnik stiliranje nista vključena v priročnike slovenskega jezika. Stiliranje se na spletu pojavlja zlasti v besedilih s področja mode, npr. osebno stiliranje, modno stiliranje. Drugo področje, na katerem se stiliranje prav tako pojavlja, pa je kulinarika. Stil je Več...
Poravnava besedil

Opis terminološkega problema: Pred kratkim smo v roke dobili dokument, v katerem je bilo omenjeno uparjanje besedil, ki naj bi označevalo postopek ustvarjanja pomnilnikov prevodov, pri katerem je treba dvojezično besedilo poravnati v par (npr. levo slovensko, desno angleško), pri čemer so poravnane tudi strukturne enote Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Za pojem, po katerem sprašujete, sta v rabi dva termina, in sicer poravnava besedil in vzporejanje besedil. Poravnavo besedil uporablja npr. Š. Vintar, ki v monografiji Terminologija: terminološka veda in računalniško podprta terminografija (2008) na str. 79 zapiše, da vzporedni korpusi Več...