Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Orodno plezanje

Opis terminološkega problema: Prosim vas za pomoč pri iskanju slovenskega ustreznika za angleški termin dry tooling, ki označuje plezalno disciplino, pri kateri se v suhi skali ali umetni steni pleza s pomočjo lednega plezalnega orodja. V preteklosti je bilo že več poskusov slovenjenja omenjenega termina, tako da se v Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Med ustrezniki, ki jih navajate v vprašanju, jih je več jezikovnosistemsko povsem sprejemljivih in po našem mnenju tudi dovolj natančno označujejo obravnavani pojem, a je vsem skupno, da se v stroki ni nobeden prav zares uveljavil, kar kaže na dejstvo, da glede tega vprašanja stroka še ni Več...
Prostovoljstvo

Opis terminološkega problema: Prosim vas za pomoč pri razumevanju termina prostovoljno-socialno delo. Na naši srednji šoli namreč ta termin uporabljamo že ves čas kot poimenovanje za delo, ki ga dijaki opravijo v zdravstvenih, socialnih in drugih ustanovah, in sicer v svojem prostem času. Delo vodijo mentorji in Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Najprej omenimo, da je ustrezen zapis termina brez vezaja, torej prostovoljno socialno delo. Strinjamo se z vami, da je v šolskem okolju termin prostovoljno socialno delo ustaljen in pogosto rabljen, ponekod je celo del obveznih izbirnih vsebin, kot kaže npr. dopis Gimnazije Škofja Loka. Tudi Več...
Magnetni navornik

Opis terminološkega problema: Prosimo za nasvet pri poimenovanju ang. termina magnetorquer v slovenskem jeziku. Termin označuje del satelita oz. napravo, ponavadi 3-osno tuljavo s preciznim nadzorom toka skozi navitje, ki se uporablja za spreminjanje orientacije satelita v Zemljini orbiti. V starejši literaturi smo našli Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pri iskanju najustreznejšega poimenovanja v slovenščini vedno upoštevamo terminološka načela. Izbiramo torej med bolj ustaljenimi poimenovanji, če obstajajo, iščemo krajša (in ne opisna) poimenovanja, ki jih lahko pregibamo po pravilih slovenskega jezika.  Omenili ste, da se v Več...
Interpretator narave

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako poimenovati osebo, ki vodi v naravi in krajini ter jo zna razložiti ali interpretirati na način, da ljudje odidejo domov z doživetjem. Predlagala sem npr. poimenovanje vodnik v naravi in krajini, vendar so me opozorili, da bi bilo bolje razmišljati v smeri terminov razlagalec Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za pomoč pri tem vprašanju smo prosili dva strokovnjaka, saj na tem področju vlada precejšnja poimenovalna zmeda. Nobenega dvoma ni, da je osnovni pojem, iz katerega izhajamo, interpretacija oz. interpretacija dediščine, ki vključuje naravno in kulturno dediščino. To je komunikacijska Več...
Ekonomija blaginje

Opis terminološkega problema: Prosim vas za mnenje glede najprimernejšega slovenskega ustreznika za ang. termin economy of wellbeing. Termin označuje ekonomijo, v kateri so javna sredstva namenjena izboljšanju blaginje državljanov in temelji na ideji, da je blaginja predpogoj za gospodarsko rast in za socialno in ekonomsko Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V slovenščini se zveza dobro počutje nanaša predvsem na posameznikovo psihično in fizično stanje (npr. center dobrega počutja kot sinonimno poimenovanje za velnes, gl. iztočnico velnes v SSKJ2), zato se strinjamo, da je manj primerna kot prevod ang. izraza wellbeing (prim. npr. definicijo Več...
Nosečniški rak

Opis terminološkega problema: Za potrebe naslova doktorske disertacije s področja medicine iščem slovenski ustreznik za angleški termin pregnancy-associated cancer, ki označuje raka, ki se pojavi med nosečnostjo ali do enega leta po njej in z njo ni neposredno vzročno povezan. Predlagala sem zvezo z nosečnostjo povezan Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Eno od pomembnih načel v terminologiji je gospodarnost, kar pomeni, da imajo pri poimenovanju pojmov z določenega strokovnega področja krajši termini prednost pred daljšimi. S tega stališča se lahko strinjamo s komisijo, da zveza z nosečnostjo povezan rak ni najustreznejša, saj je po Več...
Letalnik

Opis terminološkega problema: Na vas se obračamo s prošnjo za strokovno mnenje glede uporabe izraza zrakoplov (ang. aircraft) in predlagane uporabe izraza letalnik za isti pojem. Izdelan je bil osnutek novega Zakona o letalstvu in v javnem posvetu so iz strokovnih krogov (npr. Kontrola zračnega prometa Slovenije, več Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V veljavnem Zakonu o letalstvu se kot krovni pojem za vse naprave za letenje po zraku uporablja termin zrakoplov, ki pa mu nasprotuje več strokovnjakov, tudi s Fakultete za strojništvo UL, ki je z Oddelkom za letalstvo gotovo eno od središč stroke. Zanimiv je pogled v Korpus akademske Več...
Obrnjeno učenje

Opis terminološkega problema: Nedavno sem naletela na poimenovanje obrnjeno učenje, ki ustreza angleškemu terminu flipped learning. Termin označuje metodo poučevanja, katere bistvo je, da se učenci seznanijo z neko novo učno snovjo doma, npr. z videoposnetkom, ki ga je učitelj vnaprej posnel, v šoli pa skupaj z Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Strinjamo se z vami, da je obrnjeno učenje ustaljeni termin, ki pa ga po našem mnenju ni treba zamenjati. Termin namreč ustrezno označuje pojem, pri katerem gre za dejavnost, ki poteka nasprotno od izhodiščne dejavnosti – učenec se uči doma, vadi pa v šoli. Drugi razlog je ustaljenost, Več...
Atomska navada

Opis terminološkega problema: Pri prevodu angleškega priročnika v slovenščino imamo težavo s poimenovanjem ang. termina atomic habit. Termin označuje drobno in enostavno spremembo v vedenju posameznika, ki lahko privede do velikih sprememb, če je izvajana redno. Odločamo se med dvema možnostma, in sicer atomska navada Več...

Mnenje Terminološke sekcije: James Clear, avtor knjige Atomic habits, na svoji Facebookovi strani navaja 3 razloge za izbiro termina atomic habit: 1. prid. atomic v ang. pomeni 'majhen, droben' in po mnenju avtorja bi navade morale biti drobne in enostavne, 2. prid. atomic se lahko nanaša na temeljno enoto večjega sistema: Več...
Kontinuumska mehanika poškodb

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin continuum damage mechanics, ki označuje 'fenomenološko teorijo mehanike poškodb, ki je povezana z mehaniko kontinuuma in je izpeljana na osnovi termodinamičnega ravnotežja nepovračljivih procesov in lahko opiše degradacijo togosti materiala, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V nam dostopnih virih smo našli nekaj posameznih potrditev za termin mehanika poškodb kontinuuma (prim. npr. R. Kunc idr., Določanje snovnih lastnosti materiala za računanje nosilnosti velikih kotalnih ležajev z mehaniko poškodbe (2001, str. 108)) in termin mehanika poškodb v kontinuumu Več...
Gostota energije razpokanja

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin cracking energy density, ki označuje 'gostoto elastične deformacijske energije, ki je na voljo za rast razpoke v določeni materialni ravnini'. Razmišljamo o zvezah energijska gostota loma in gostota lomne energije. Kateri termin je po vašem Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V nam dostopnih virih nismo našli ustaljenega slovenskega termina za obravnavani pojem, na osnovi česar lahko sklepamo, da terminološki dogovor še ni bil dosežen. V tem primeru je torej potrebno oblikovati nov termin, pri čemer je zelo pomembno, da termin čim bolj nedvoumno označi Več...
Okrajšavi kadm. in vadm.

Opis terminološkega problema: Okrajšave podčastniških činov v Slovenski vojski so npr. vvod. (višji vodnik), švod. (štabni vodnik), všvod. (višji štabni vodnik), prap. (praporščak), vprap. (višji praporščak), okrajšave mornariških častniških činov pa so npr. pork. (poročnik korvete), porf. (poročnik Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za začetek navedimo definicijo okrajšave iz Enciklopedije slovenskega jezika (Toporišič 1992: 162), v kateri je definirana tako: »Za daljši čas družbeno sprejeta možnost pisanja nekaterih pogostih besed brez njihovega končnega dela«. Tipičen znak okrajšanosti je pika. Okrajšave Več...