Terminologišče

Terminološka svetovalnica

Terminologišče - Svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 Odgovori na vprašanja

Telekonferenca

Opis terminološkega problema: Na našem prevajalskem oddelku smo se odločili, da bomo angleški termin teleconference prevajali s terminom teleseja. Termin označuje komunikacijo dveh ali več udeležencev, ki so na različnih lokacijah. Mnenje glede pomena predpone tele- v angleškem terminu teleconference ni enotno. Nekateri zatrjujejo, da je več...

Mnenje Terminološke sekcije: Vaše vprašanje je dvodelno, in sicer vas zanima, kaj pomeni predpona tele- in ali je tvorjenje poimenovanj s to predpono, npr. poimenovanja teleseja, ustrezno. V SSKJ2 je tele- prvi del zloženk, ki se lahko nanaša na a) daljen, daljinski ali b) televizijo. V Slovenskem pravopisu (2001) pa je tele- prvi del podrednih Več...


Ničenergijska hiša

Opis terminološkega problema: V strokovni literaturi se skoraj enakovredno pojavljajo kar tri različice zapisovanja termina, ki označuje hišo z zelo visoko energetsko učinkovitostjo, ki porabi tako malo energije, da se lahko potrebe po njej pokrije iz obnovljivih virov, in sicer ničenergijska hiša, nič energijska hiša in nič-energijska hiša. V več...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot navajate, se v besedilih res pojavlja več različic zapisa omenjenega termina. Poleg zgoraj navedenih smo našli še zapise s številkami: 0-energijska hiša, 0energijska hiša in 0 energijska hiša. V zakonodaji, npr. v Energetskem zakonu, in v besedilih, ki se sklicujejo nanjo, pa se uporablja tudi termin skoraj Več...


Diskriminanta

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali je mogoče izraz diskriminanta uporabiti tudi v nematematičnem smislu, in sicer kot diskriminatorni element, tj. element, na podlagi katerega se odloča npr. o tem, kateri del prebivalstva bo izseljen. Vprašanje poslano: 14. 5. 2020 več...

Mnenje Terminološke sekcije: V terminologiji je veliko primerov, ko isti termin na različnih področjih označuje različne pojme, zato dejstvo, da je diskriminanta matematični termin, še ne pomeni, da ne bi mogla označevati pojma na kakšnem drugem področju, npr. v zgodovinopisju ali na področju migracij. Pojem, po katerem sprašujete, je torej Več...


Otrokizem

Opis terminološkega problema: Pri pisanju članka sem med literaturo uvrstila tudi članek Jacka Zipesa Childism and the Grimms' Fairy Tales or How We have Happily Rationalized Child Abuse through Storytelling, v katerem uporabi ang. termin childism, ki označuje predsodke do otrok kot starostne skupine, kar je primerljivo s starizmom, rasizmom, več...

Mnenje Terminološke sekcije: V terminološki svetovalnici smo že odgovarjali o starizmu, ki označuje stereotipiziranje, zapostavljanje in diskriminiranje starejših ljudi v družbi, ang. termin childsm pa označuje isto ravnanje do otrok. O pojmu je pisala psihologinja in psihoterapevtka Elisabeth Young-Bruehl, ki se je ukvarjala s predsodki, leta Več...


Interoperabilnost (informacijska tehnologija)

Opis terminološkega problema: V tehničnem odboru SIST/TC ITC – Informacijska tehnologija na Slovenskem inštitutu za standardizacijo – so strokovnjaki (člani odbora) zavzeli različna stališča glede ustreznika angleškega termina interoperability, ki označuje 'sposobnost sistema ali izdelka, da brez posebnega napora potrošnika deluje z drugimi sistemi več...

Mnenje Terminološke sekcije: Vaša terminološka zagata je pravzaprav zelo tipična. Znašli ste se v dilemi, ali pojem poimenovati s t. i. mednarodnim poimenovanjem interoperabilnost ali z neprevzetima različicama medobratovalnost oz. medopravilnost. Mednarodna poimenovanja so učinkovita, saj pojem označijo nedvoumno. Pri neprevzetih različicah, ki Več...


Pandemska pravljica

Opis terminološkega problema: Pišem znanstveni članek o motivih zdravja in bolezni v mladinski književnosti. V članku bi pravljico bratov Jacoba in Wilhelma Grimm Otroci iz Hamelina, v kateri se pojavi motiv kuge iz leta 1284, rada postavila v kontekst teorije pripovedi. V relevantni angleški znanstveni monografiji so pravljice, ki tematizirajo več...

Mnenje Terminološke sekcije: V angleščini se za poimenovanje pojma, ki ga omenjate, torej uporablja termin pandemic tale, in sicer predvsem v monografiji Marka Davisa in Davine Lohm Pandemics, Publics, and Narrative (2020). Za ustrezni slovenski termin predlagamo zvezo pridevnika in samostalnika, saj so večbesedni termini v slovenščini Več...


Trust

Opis terminološkega problema: Med študijem dednopravnih institutov v Sloveniji in primerjavi z angloameriškimi sem naletela na angleški termin trust, ki je značilen za sistem common law. Problematičen je prevod tega termina v slovenščino. V ZDA je termin ustaljen, predstavlja pa institut, pri katerem je premoženje preneseno na določeno osebo, ki več...

Mnenje Terminološke sekcije: Terminologija vsake stroke prikazuje njen pojmovni sistem, ki ga poznajo in uporabljajo strokovnjaki. Pravna terminologija se od terminologij drugih strok nekoliko razlikuje po tem, da v večji meri označuje pojme, vezane izključno na posamezen nacionalni pravni sistem. To pomeni, da pojmi med sabo niso prekrivni oz. Več...


Sledenje stikom

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski termin je najustreznejši za angleški termin contact tracing, ki označuje proces identifikacije oseb, ki so morda bile v stiku z okuženo osebo, in zbiranje podatkov o teh stikih. V poljudnih spletnih virih se od izbruha koronavirusne bolezni najpogosteje uporabljata sledenje stikov in več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pojem, ki ga v angleščini označuje contact tracing, ni nov. Bolezni, pri katerih se običajno izvaja ta postopek, so npr. tuberkuloza, ošpice, spolno prenosljive okužbe, okužbe s krvjo, nekatere bakterijske okužbe. Na spletni strani World Health Organization (WHO) lahko preberemo, da se je ta postopek izkazal za Več...


Biciklični peptid

Opis terminološkega problema: Pri pisanju članka s področja imunoonkologije sva s kolegom naletela na terminološki problem. Članek opisuje nov pristop v imunoonkologiji, ki temelji na sintetičnih kratkoverižnih peptidih, sestavljenih iz majhnega števila aminokislin (od 9 do 14), ki se v ang. imenujejo bicycle peptides (verjetno zaradi oblike več...

Mnenje Terminološke sekcije: V ang. se za poimenovanje omenjenih kratkoverižnih peptidov poleg termina bicycle peptide uporablja tudi termin bicyclic peptide. V slovenskih strokovnih besedilih s področja kemije in drugih naravoslovnih ved se v terminih pojavljata oba pridevnika, ki ju omenjate, tj. biciklični in dvociklični. Različni priročniki pa Več...


Videokonferenca

Opis terminološkega problema: Za poimenovanje videopovezave navadno med več prostorsko oddaljenimi udeleženci, ki se lahko uporablja za zelo različne namene komunikacije, se pogosto uporablja poimenovanje videokonferenca. Glede na to, da pogosto ne gre za konferenco v prvem pomenu besede (v SSKJ2 je konferenca v 1. pomenu razložena kot 'sestanek o več...

Mnenje Terminološke sekcije: Glede na nam dostopno gradivo menimo, da se je za obravnavani pojem s področja telekomunikacij v slovenskem jeziku ustalil termin videokonferenca, kar potrjuje tudi dejstvo, da ga poleg že omenjenega SSKJ2 kot iztočnico navaja tudi več terminoloških virov, npr. Islovar – 'telekonferenca, pri kateri udeleženci Več...


Paraalpsko smučanje

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako se piše termin paraalpsko smučanje? Se pridevnik paraalpski piše skupaj, narazen ali z vezajem? Termin označuje alpsko smučanje invalidov. Predpona para se nanaša na izražanje podobnosti, vzporednosti z alpskim smučanjem. Termin izhaja iz angleščine (para alpine skiing). Vprašanje poslano: 7. 4. 2020 več...

Mnenje Terminološke sekcije: Vaše vprašanje se nanaša na jezikovnosistemsko ustrezen zapis termina. Pri tem načeloma upoštevamo pravila, ki veljajo za slovenski jezik sploh. Pri pridevniku paraalpski gre za podredno zloženko, zato je ustrezen zapis skupaj (glej tudi iztočnico para.. v Slovenskem pravopisu 2001). Če bi pridevnik pisali z vezajem, Več...


Mladodobnik

Opis terminološkega problema: V Zvezi slovenskih društev ljubiteljev starodobnih vozil (Zveza SVS) se ukvarjamo z vozili, ki so starejša od 30 let. V drugih državah jih imenujejo Oldtimer (Nemčija), historic vehicle (Velika Britanija, ZDA) in vintage vehicle (kar označuje še starejša vozila), auto d'epoca (Italija), voiture d'epoque (Francija), več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pri iskanju novih poimenovanj je smiselno iskati možnost, ki bi jo jezikovni uporabniki prepoznali kot sistemsko. Navedli ste mnogo primerov, ki potrjujejo, da je starodobnik povsem uveljavljeno poimenovanje za vozila, ki so starejša od 30 let. Starodobnik je tudi samostojna iztočnica v SSKJ2 z razlago 'starinsko Več...