Terminologišče

Terminologišče

Terminološka svetovalnica

Terminologišče - Svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena zlasti področnim strokovnjakom, pa tudi drugim uporabnikom, ki se srečujejo s terminološkimi problemi, naj gre za poimenovanja novih pojmov, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali za že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, izmed katerih bi bilo z vidika učinkovitega sporazumevanja smiselno izbrati najustreznejšega.

Pri pripravi vsakega terminološkega odgovora sodelujemo vsi terminologi, ki pripravimo ločena mnenja o terminološkem vprašanju, na podlagi katerih nastane skupno mnenje. Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da o terminološkem problemu svetujemo z vidika terminološke vede. Da bi lahko pripravili terminološki odgovor, ki vam bo zares v pomoč,  je bistveno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem njegovo definicijo, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitna že obstoječa poimenovanja, tujejezični ustrezniki itd.

Zato vas prosimo, da čim natančneje izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore bomo objavili v Terminološki svetovalnici, da bodo dostopni vsem uporabnikom. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Terminološka svetovalnica
Spletna rastoča publikacija
https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje
Ljubljana, 2013–
ISSN 2820-3577

© 2013–, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Glavni uredniki 
Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar (do 2021), Jera Sitar (od 2021), Mojca Žagar Karer

Izdajatelj
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
zanj
Kozma Ahačič

Založnik
ZRC SAZU, Založba ZRC
zanj Oto Luthar

Glavni urednik založbe
Aleš Pogačnik

Tehnološka podpora
ABAK.NET d.o.o.

Vse pravice pridržane.
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.

Citiranje
Avtorji odgovora, letnica: Naslov odgovora. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

Financiranje
Terminološka svetovalnica deluje v okviru raziskovalnih programov P6-0038 in P5-0217, ki ju financira ARRS, programa Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda, ki ga financira SAZU, in projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju (2020–2023), ki ga financira Ministrstvo za kulturo RS. 
 Odgovori na vprašanja

Sedeče vedenje

Opis terminološkega problema: V zadnjih letih se pojavlja več slovenskih ustreznikov za angleški termin sedentary behaviour, ki označuje vsako obnašanje v času budnosti, ki ga zaznamuje nizka energetska poraba. V rabi so: sedentarnost, sedentarno obnašanje, sedentarno vedenje, sedeče vedenje. Menimo, da je sedeče...

Mnenje Terminološke sekcije: V vprašanju so izpostavljeni štirje slovenski predlogi za angleški termin sedentary behaviour. Po načelu izločanja bi najprej zavrnili enobesedno poimenovanje sedentarnost, ki je s pojmom, po katerem sprašujete sicer povezano, vendar ustreza angleškemu sedentarism. Ostanejo torej...
Umetna inteligenca

Opis terminološkega problema: Zanima me ustreznost uporabe termina umetna inteligenca za tehnično poimenovanje novih računalniških strojev. Pred leti, na enem od izpitov na študiju psihologije, me je profesor opozoril, da je inteligenca sociološki pojem, nekaj povsem drugega pa je inteligentnost, ki je psihološki...

Mnenje Terminološke sekcije: SSKJ2 inteligenco razlaga kot 'nadarjenost za umske dejavnosti' in pod drugim pomenom kot 'sloj inteligentov, inteligenti'. Inteligentnost je razložena kot 'lastnost inteligentnega človeka'. V Sinonimnem slovarju slovenskega jezika sta poimenovanji sinonimni. V Terminološkem slovarju...
Ekspozicija

Opis terminološkega problema: Sem specializant interventne radiologije. Trenutno pišem članek za Zdravstveni vestnik o diagnostiki rentgenskih slik v interventni radiologiji. Zanima me, ali je ekspozicija ustrezen izraz za sprožitev sevanja ob slikanju. Zagovarjajo ga radiološki inženirji, s katerimi sodelujem. Meni...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin ekspozicija se uporablja na več področjih, npr. v literarni vedi, geografiji, urbanizmu, medicini. Za področje medicine ga Slovenski medicinski slovar definira kot 'obsevanje z ionizirajočim sevanjem'. V istem slovarju je termin obsevanje v prvem pomenu definiran kot 'izpostavljanje...
Hi-kvadrat test

Opis terminološkega problema: Zanima me ustrezna oblika termina test hi-kvadrat, ki na področju statistike označuje metodo za preverjanje soodvisnosti dveh spremenljivk ali za preverjanje porazdelitve spremenljivke, če je le-ta v skladu s predpostavko. Ali je ustrezen termin test hi-kvadrat, test hi-kvadrata, preizkus...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot omenjate že v vprašanju, lahko nekatere termine za obravnavani pojem najdemo tudi v terminoloških slovarjih. Na tem mestu naj vas le malenkost popravimo, in sicer Slovenski medicinski slovar ne navaja termina preizkus hi-kvadrat, temveč termin test hi-kvadrat in zapis z grško črko,...
Grafična pismenost

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski termin za ang. graphicacy. Graphicacy je del vizualne pismenosti (ang. visual literacy), označuje pa sposobnost branja in razumevanja grafikonov, diagramov in zemljevidov.

Mnenje Terminološke sekcije: Angleški termin graphicacy sta leta 1965 v prilogi časnika The Times uvedla W. G. V. Balchin in A. M. Coleman. Naslov članka je bil Graphicacy should be the fourth ace in the pack, na spletu je dostopen ponatis iz leta 1966 v reviji The Carthographer 3/1, str. 23–28. Avtorja zmožnost...
Na otroka osredotočeni pristop

Opis terminološkega problema: Pri delu uporabljamo veliko literature v angleškem jeziku, zato bi potrebovali ustrezno slovensko poimenovanje za ang. child-centered, ki je sestavina različnih terminov, npr. child-centered approach, child-centered education, child-centered parenting, vsi pa označujejo dajanje prednosti...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot ste omenili v vprašanju, se v strokovni literaturi termini s sestavino child-centered pojavljajo razmeroma pogosto, vendar pa v slovenščini še nimajo enotnega ustreznika. V Terminološkem slovarju vzgoje in izobraževanja je slovenska iztočnica usmerjenost k otroku, ang. ustreznik pa...
Velepodatki

Opis terminološkega problema: Vprašal bi vas, kako pravilno prevesti termin big data, ki označuje veliko množico podatkov, ki nastaja z veliko hitrostjo, in sicer z vsako našo aktivnostjo na spletu ali z delovanjem povezanih naprav, npr. pametnih ur, pametnih hladilnikov. V rabi se pojavljata veliko podatkovje in...

Mnenje Terminološke sekcije: Za pojem, ki vas zanima, je v rabi več slovenskih poimenovanj. Poleg masovnih podatkov in velikega podatkovja, ki ju omenjate že sami, smo našli še velepodatke, množične podatke, obsežne podatke, množico podatkov in gmoto podatkov. Pojavljajo se tako v strokovnih besedilih kot v...
Vrednotni cilj

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski termin ustreza angleškemu value-based goal, ki v psihološkem smislu označuje osredotočenost posameznika na to, da doseže nekaj, kar mu je pomembno. Vrednotni cilj se mi ne zdi ustrezna rešitev, saj ne gre za vrednote. Predlagam termin vrednostni cilj.

Mnenje Terminološke sekcije: Termin, ki ga omenjate, poimenuje povezanost vrednot in ciljev oz. na vrednotah osnovani cilj. Angleškemu izrazu goal, ki je jedro danega termina, ustreza slovenski cilj, ang. value pa slv. vrednota (Terminološka podatkovna zbirka odnosov z javnostmi TERMIS). Vrednota je v SSKJ2 razložena...
Tržna znamka območja

Opis terminološkega problema: Pred časom sem na Terminološko svetovalnico naslovil vprašanje v zvezi s terminom znamčenje območja. Imam vprašanje, ki se navezuje na že odgovorjeno vprašanje, in sicer katero bi bilo ustrezno slovensko poimenovanje za povezani pojem, ki ga v ang. označuje termin place brand. Gre za vrsto...

Mnenje Terminološke sekcije: Pojem, ki ga v ang. označuje termin brand, se v slovenščini označuje s terminoma blagovna znamka in tržna znamka. V Termisu: Terminološki podatkovni zbirki odnosov z javnostmi sta termina blagovna znamka in tržna znamka sinonima, pri čemer je blagovna znamka prednostni termin. Nekateri...
Predsodek do prekomerne telesne teže

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski termin uporabiti kot ustreznik ang. termina weight bias, ki označuje negativni odnos, prepričanja, sodbe, stereotipe in diskriminacijo do ljudi s prekomerno telesno težo. Predsodki o teži ali pristranskost glede teže?

Mnenje Terminološke sekcije: V zvezi z dojemanjem prekomerne telesne teže in debelosti se v ang. omenjata še dva povezana pojma, in sicer weight stigma, ki označuje stereotipe in napačne predstave o ljudeh s prekomerno telesno težo in debelostjo, ter weight discrimination (obesity stigmatization), ki označuje...
Luzitanist

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski termin naj uporabim za poimenovanje strokovnjaka za portugalski jezik in književnost. Ali je to lujzitanist ali luisitanist ali je morda ustreznejši kakšen drug termin?

Mnenje Terminološke sekcije: Izraz Luzitanija je naveden v Slovarju slovenskih eksonimov in v Slovarju jezika Janeza Svetokriškega, kjer je navedena tudi razlaga 'provinca na ozemlju današnje Portugalske'. Iz omenjenega poimenovanja zgodovinske pokrajine pa je nastal termin luzitanistika, ki je v Velikem slovarju tujk...
Dolgoročna preživetvena sposobnost

Opis terminološkega problema: Zanima me, kakšen je prevod nemškega termina Zukunftsfähigkeit, ki ga v našem podjetju uporabljamo širše kot izraz Nachhaltigkeit (slv. trajnost). Zajema vidik trajnosti in tudi vidik oblikovanja prihodnosti, ki je še odprta. Med raziskovanjem smo našli naslednje možnosti: odpornost na...

Mnenje Terminološke sekcije: Pojem, po katerem sprašujete, v angleščini označuje termin future viability, ki označuje sposobnost organizacije, da uspešno in trajnostno preživi v prihodnosti, ne glede na zahtevne ekonomske in socialne razmere. Termin se uporablja na področju ekonomije in ožje podjetništva. Jedrna...