Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Spin doktor

Opis terminološkega problema: Ali obstaja slovenski ustreznik za angleški termin spin doctor, ki označuje sporočevalca, ki manipulira z medijskim sporočanjem, zlasti z nadziranjem dostopa do politikov, in dejstva prikazuje na način, ki ustreza naročniku (gl. iztočnico veleprikrojevalec v Terminološki podatkovni zbirki Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za angl. termin spin doctor smo med drugim našli naslednje slovenske ustreznike: prikrojevalec, veleprikrojevalec, obračalec resnice, komunikacijski manipulator, spin doktor. Večina teh ustreznikov se v besedilih, dostopnih na internetu, pojavlja zelo redko (npr. obračalec resnice, Več...
Nevadbena termogeneza

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako naj poslovenim angleško kratico NEAT (non-exercise activity thermogenesis), ki označuje energijo, ki jo človek porabi pri vsakodnevnih opravilih, kot so npr. hišna opravila, hoja po stanovanju itd. Gre torej za energijo, ki jo posameznik porabi brez ukvarjanja z načrtovano Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V nam dostopnih virih na spletu smo angleško kratico NEAT tudi v slovenskih besedilih našli zapisano citatno (npr. spletna stran Medsport), kar sicer v slovenščini niti ni tako redko, a je to kljub vsemu bolj začasna oziroma manj ustrezna rešitev. Poleg tega smo našli še slovenski ustreznik Več...
Dres

Opis terminološkega problema: V Muzeju športa sestavljamo besedišče predmetov in imamo zagato pri pojmu dres. Prosimo vas za mnenje, ali razlaga o dresu kot športnem oblačilu pomeni npr. pri nogometu ali košarki in atletiki oba kosa oblačila, torej majico in hlače, ali le zgornji del, kjer je napisano ime, številka, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Vprašanje, ki ste nam ga zastavili, je sicer bolj vprašanje za strokovnjake s področja športa, lahko pa poskusimo odgovoriti s terminološkega vidika. SSKJ2, ki je splošni slovar, dres razlaga kot 'oblačilo za nošenje pri vadbi ali tekmovanju', v terminološkem gnezdu pa navaja termin Več...
Povaljani prstni odtis, ploski prstni odtis

Opis terminološkega problema: Prosimo vas za mnenje o najustreznejšem slovenskem poimenovanju angl. terminov flat fingerprint, ki označuje prstni odtis blazinic prstov, pri čemer je blazinica prsta pritisnjena na površino navpično na podlago in je odtisnjen predvsem osrednji del blazinice, in rolled fingerprint, ki Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Potrditev v strokovnih besedilih je razmeroma malo, zato smo se posvetovali s strokovnjaki za kriminalistiko z Nacionalnega forenzičnega laboratorija. Za rolled fingerprint je v slovenščini tudi na daktiloskopskih obrazcih za odvzem prstnih odtisov uporabljen termin povaljani prstni odtis, ki Več...
Umeščanje izdelkov

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali imamo slovensko ustreznico za angleški termin product placement. Termin označuje oglaševanje, pri katerem je izdelek namerno prikazan v filmih ali televizijskih oglasih. Gre za netradicionalno oglaševanje, ki inovativno in v primerjavi s klasičnim oglaševanjem nevsiljivo Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V slovenskih besedilih, ki smo jih pregledali, da bi lahko napisali mnenje, angleškemu terminu product placement ustreza slovenski termin umeščanje izdelkov. Termin se pojavlja npr. v diplomski delih S. Cigule Umeščanje izdelkov v serijah ameriške produkcije (2014), B. Kranjc Umeščanje Več...
Kazalec okolja

Opis terminološkega problema: Prosimo vas za nasvet v zvezi z uporabo terminov kazalec oziroma kazalnik (oboje v ang. indicator) kot sestavin terminov kazalec okolja in kazalnik okolja. Kazalci okolja označujejo 'na dogovorjen način izbrane in predstavljene podatke, ki jih želimo povezati s cilji okoljske politike' (gl. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V Terminološki svetovalnici smo že odgovarjali na podobno terminološko vprašanje (gl. odgovor Kazalec hrupa), in sicer v zvezi z ustreznostjo terminov kazalec hrupa in kazalnik hrupa. V odgovoru smo ugotovili, da sta termina kazalec in kazalnik sinonima (pojavlja pa se še en sinonim, in sicer Več...
Zombi banka

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako naj poslovenim angleški termin zombie bank, ki označuje finančno institucijo, ki je nesolventna, a jo zaradi političnega interesa podpira vlada, tako da navidezno posluje. Kateri slovenski ustreznik je po vašem mnenju najustreznejši: zombi banka, zombijska banka ali banka Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Po našem mnenju so vsi trije našteti terminološki kandidati, ki jih navajate v vprašanju, jezikovnosistemsko sprejemljivi in tudi ustrezno označujejo obravnavani pojem, saj je metaforična povezava pri sestavini zombi/zombijski tudi v slovenščini dobro prepoznavna. V zvezi s tovrstnimi Več...
Bančno povzročena recesija

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski prevod angleškega termina bank-led recession, ki označuje recesijo, ki je posledica problemov v bančnem sistemu (bančne krize). Imam dva predloga: s strani bank povzročena recesija in bančno vodena kriza. Kaj menite? Vprašanje poslano: 6. 6. 2018

Mnenje Terminološke sekcije: V nam dostopnih virih nismo našli slovenskega ustreznika za ang. termin bank-led recession, zato smo poskušali najti ustrezno poimenovanje na podlagi vsebine pojma. Gre za recesijo, ki jo je povzročila bančna kriza oz. težave v bančnem sistemu. Recesija je v ekonomiji uveljavljen termin (glej Več...
Vladno sponzorirano podjetje

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski prevod angleškega termina government-sponsored enterprise. Gre za finančno podjetje v ZDA, ki deluje v javnem interesu, njegov ustanovitelj pa je Kongres, kar potrjuje tudi slovar spletne strani Investigating Answers. Ali lahko uporabim slovensko poimenovanje s strani vlade Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Eno od pomembnih terminoloških načel je načelo gospodarnosti, ki zagovarja čim krajša poimenovanja pojmov, ki so zato navadno bolj učinkovita, kar pomeni, da opisno poimenovanje, ki ga predlagate, ni najbolj ustrezno. Kot ugotavljate, je pojem government-sponsored enterprise omejen na Več...
Nasvetovanje

Opis terminološkega problema: V Terminološkem slovarčku karierne orientacije 2011 je pod številko 28 termin nasvetovanje z definicijo, ki se glasi '/e/nkratna ali večkratna krajša pomoč posamezniku, ki poleg dajanja ali posredovanja informacije in podatkov vključuje tudi razlago in/ali ustrezna pojasnila, s katerimi Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin nasvetovanje je definiran v omenjenem slovarju, v katerem mu je dodan tudi sinonim dajanje nasvetov, in uveljavljen termin na področju poklicnega svetovanja in andragogike, prim. npr. članka K. Košir Celostni svetovalni pristop za odrasle v izobraževanju (2008, npr. str. 69–70) in S. Več...
Strateške komunikacije

Opis terminološkega problema: Prosimo vas za mnenje pri izbiri ustreznega prevoda ang. zveze strategic communications v kontekstu Nata. Čeprav se je uveljavil prevod strateško komuniciranje, menimo, da le-ta ne ustreza Natovemu konceptu, sprejetemu leta 2010 (Military Concept for NATO Strategic Communications, avgust 2010). Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V članku Natov koncept strateških komunikacij v Republiki Sloveniji s poudarkom na Slovenski vojski (2016, str. 67–89), ki ga omenjate, Nina Raduha opisuje pojem, ki ga označuje ang. termin strategic communications. Ugotavlja, da se v slovenščini pojavljata dva prevoda, in sicer strateško Več...
Notranje naročilo

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski termin naj uporabim namesto citatne oblike naročilo in house, ki označuje vrsto naročanja, pri katerem lahko javna ustanova pod zakonsko določenimi pogoji naroči blago ali storitev pri notranjem ponudniku, tako da ji ni treba iskati ponudnika na trgu in da ji ni Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Poleg oblike termina naročilo in house, ki jo navajate v vprašanju, smo v gradivu na spletu našli še različico z obrnjenim vrstnim redom sestavin (in house naročilo) in poleg tega še zapisa z vezajem (naročilo in-house, in-house naročilo), z narekovaji (naročilo »in house«, »in house« Več...