Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Barvni krog

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski ustreznik je najprimernejši za angleški termin colour wheel, ki na področju likovne teorije označuje shematični prikaz razmerij med primarnimi, sekundarnimi in terciarnimi barvami. V literaturi se pojavljata ustreznika barvno kolo in barvni krog. Kateri termin je Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Strinjamo se z vami, da se v literaturi pojavlja tako termin barvno kolo kot tudi termin barvni krog. Oba termina smo našli tudi v terminoloških slovarjih. Termin barvno kolo je vključen v Gledališki terminološki slovar, kjer je definiran kot 'okrogla steklena plošča z barvnimi filtri v Več...
Koordinirani univerzalni čas

Opis terminološkega problema: V slovenščini imamo kar nekaj izrazov za ang. UTC (Coordinated Universal Time), ki označuje mednarodno sprejet standardni čas. Že v Evrotermu imamo tri izraze: univerzalni koordinirani čas (vir: Wikipedia), usklajeni univerzalni čas (vir: Microsoft) in usklajeni svetovni čas, ki je celo Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Čeprav se za mednarodno sprejet standardni čas tudi v slovenščini še vedno uporablja tudi citatna kratica UTC, je nastalo kar nekaj slovenskih terminov, ki označujejo ta pojem. V Geografskem terminološkem slovarju tako najdemo iztočnico koordinirani svetovni čas K: UTC 'korigirani Več...
Računalništvo v megli, računalništvo na robu

Opis terminološkega problema: Ne najdemo primernega slovenskega poimenovanja za angleški termin fog computing, ki označuje centralizirano obdelavo podatkov na osrednjem strežniku ali v lokalnem omrežju, s čimer poveča zmožnosti shranjevanja velike količine podatkov in uporablja prednosti fizične bližine za Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Vsi termini, ki nastanejo z metaforo, so za strokovnjake, ki jih skušajo podomačiti, poseben izziv, saj naj bi se izvirna metafora prenesla v ciljni jezik, kar ni vedno najbolj preprosto, ali pa, kot opozarjate, lahko nestrokovnjaku vzbudi negativne asociacije. Termin, ki je z obema omenjenima Več...
Klinično preskušanje zdravila

Opis terminološkega problema: Zanima me, katera oblika besede je v našem prostoru bolj primerna – preskušanje ali preizkušanje, npr. v zvezi klinično preskušanje zdravila oz. klinično preizkušanje zdravila. Vprašanje sem zastavil že v jezikovni svetovalnici, kjer so me usmerili k vam. Še posebej se mi zdi škoda, da Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V SSKJ (Uvod, § 120) je preskušanje označeno kot manj navadna dvojnica za preizkušanje, kar je vplivalo na splošnojezikovno rabo, v kateri prevladuje oblika preizkušanje, gl. npr. korpus Gigafida. V terminološkem odgovoru pa smo se osredotočili na preskušanje oz. preizkušanje kot na Več...
Interoperabilnost

Opis terminološkega problema: Pri pripravi obrambne strategije imamo problem z iskanjem primernega slovenskega ustreznika za ang. termin interoperability, ki označuje sposobnost, da sile delujejo skupaj koherentno, učinkovito in dosegajo taktične, operativne in strateške cilje Nata. Menimo, da nobeden od predlogov, ki smo Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Prevzeti termini so v terminologijah različnih strok razmeroma pogosti, saj je prevzemanje eden izmed običajnih poimenovalnih postopkov. Samo zaradi dejstva, da je določen termin prevzet, tega termina nikakor ni potrebno zavračati. O dilemah, ki se pojavljajo v zvezi s prevzemanjem terminov iz Več...
Cezura

Opis terminološkega problema: Na področju arhitekture uporabljam izraz cezura v pomenu ločnice, presledka med dvema različnima sklopoma objekta ali členitve na fasadi. V SSKJ omenjene besede v arhitekturnem pomenu nisem zasledila. Je torej ne uporabljam pravilno? Kateri izraz je bolj primeren? Vprašanje poslano: 13. 11. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V SSKJ ima samostalnik cezura navedena dva pomena, in sicer 1. lit. 'odmor v verzu sredi stopice, zareza' ter 2. muz. 'kratka pavza ali vdih med izvajanjem skladbe'. Kot ste že omenili v vprašanju, slovar torej ne navaja arhitekturnega pomena, temveč le pomena s področja literarne teorije in Več...
Horografija

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako prevajati angleški izraz chorography oziroma latinski izraz chorographia, ki označuje posebno obliko kartografskega prikaza, pri kateri gre za natančno (običajno slikovno) upodobitev krajev, kot jo je že v antiki opisal Klavdij Ptolemaj. Izraz je bil v rabi še v srednjem veku Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za pojem, po katerem sprašujete, smo v strokovnih besedilih našli termin horografija, npr. v elektronski knjigi Žiga Herberstein: vojščak, državnik, diplomat in mirotvorec (ur. Franko Luin, 2000), kjer na str. 96 piše: »Horografija označuje kompleksno srednjeveško znanost, ki je Več...
Past za gotovino

Opis terminološkega problema: V kriminalistiki se za opis vloma v bankomat z namenom nameščanja pasti za lovljenje bankovcev uporablja kar angleški termin cash trapping, včasih zapisan med narekovaji. Termin označuje zlorabo, pri kateri kriminalci na odprtino za izdajanje gotovine namestijo dodatno, običajno lepljivo, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin se je v slovenščini pojavil s sporočilom za javnost Policija opozarja na novo obliko zlorab na bankomatih (21. 2. 2012) na spletnih straneh Policije. Termin se je razmeroma dobro uveljavil zlasti v sporočilih medijev, npr. Past za gotovino - pozor pred novo vrsto goljufije na bankomatih Več...
Starinsko pohištvo

Opis terminološkega problema: V televizijski oddaji je voditelj z gostom, ki je stanovanje opremil s starinskim pohištvom, nenehno govoril o antičnem pohištvu. Ali ni tako poimenovanje neustrezno, saj ne gre za pohištvo iz antike, ampak kvečjemu za pohištvo iz antikvariatov? Vprašanje poslano: 2. 11. 2017

Mnenje Terminološke sekcije: Strinjamo se z vami, da je poimenovanje antično pohištvo neustrezno poimenovanje za pohištvo, ki ima zaradi svoje starosti posebno vrednost za zbiratelje. Predvidevamo, da je na slovenski pridevnik antični vplival angleški pridevnik antique (v zvezi antique furniture), ki mu ustreza – kar je Več...
Starizem

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski termin je ustreznejši za oznako novodobnega pojava, ki označuje stereotipiziranje, zapostavljanje in diskriminiranje starejših ljudi v družbi (angl. ageism). V gradivu se pojavljata termina starizem in staromrzništvo. Sama se zavzemam za termin staromrzništvo, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Poleg terminov starizem in staromrzništvo, ki ju omenjate v vprašanju, smo za obravnavani pojem v gradivu našli še izraz starostizem, ki pa se v primerjavi s prej omenjenima besedama pojavlja precej redkeje in zato v tem primeru ne more biti enakovreden terminološki kandidat. Kljub temu da Več...
Grajenje skupnosti

Opis terminološkega problema: Iščemo najprimernejši prevod angleškega termina community building. Community building se uporablja pri urbani prenovi npr. določene stanovanjske soseske. Urbana prenova navadno vključuje fizični in družbeni/socialni vidik – družbeni vidik označuje angleški termin community building. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V vprašanju ste navedli več slovenskih terminoloških kandidatov za angleški termin community building. Vsi predlogi se v rabi že pojavljajo, smiselno pa bi bilo izbrati enega in ga potem dosledno uporabljati. Besedna zveza spodbujanje občutka skupnosti je preveč opisna in je zato ne Več...
Razvojna država

Opis terminološkega problema: Pri svojem delu pogosto srečujem teoretični pojem, v angleščini poimenovan developmental state, ki opredeljuje specifično obliko politične ekonomije, značilno za obdobje izjemno hitre rasti nekaterih vzhodnoazijskih držav, t. i. azijskih tigrov (Koreja, Singapur, Tajvan, Hongkong, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot ste omenili, se termin razvojna država lahko uporablja tako za specifično azijsko situacijo kot tudi za splošnojezikovno oznako napredne države. Kljub vsemu pa je sprememba pridevnika (razvojen > razvojniški) premalo povedna, da bi lahko nedvoumno označila drugačen način vodenja Več...