Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Zombi banka

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako naj poslovenim angleški termin zombie bank, ki označuje finančno institucijo, ki je nesolventna, a jo zaradi političnega interesa podpira vlada, tako da navidezno posluje. Kateri slovenski ustreznik je po vašem mnenju najustreznejši: zombi banka, zombijska banka ali banka Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Po našem mnenju so vsi trije našteti terminološki kandidati, ki jih navajate v vprašanju, jezikovnosistemsko sprejemljivi in tudi ustrezno označujejo obravnavani pojem, saj je metaforična povezava pri sestavini zombi/zombijski tudi v slovenščini dobro prepoznavna. V zvezi s tovrstnimi Več...
Bančno povzročena recesija

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski prevod angleškega termina bank-led recession, ki označuje recesijo, ki je posledica problemov v bančnem sistemu (bančne krize). Imam dva predloga: s strani bank povzročena recesija in bančno vodena kriza. Kaj menite? Vprašanje poslano: 6. 6. 2018

Mnenje Terminološke sekcije: V nam dostopnih virih nismo našli slovenskega ustreznika za ang. termin bank-led recession, zato smo poskušali najti ustrezno poimenovanje na podlagi vsebine pojma. Gre za recesijo, ki jo je povzročila bančna kriza oz. težave v bančnem sistemu. Recesija je v ekonomiji uveljavljen termin (glej Več...
Vladno sponzorirano podjetje

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski prevod angleškega termina government-sponsored enterprise. Gre za finančno podjetje v ZDA, ki deluje v javnem interesu, njegov ustanovitelj pa je Kongres, kar potrjuje tudi slovar spletne strani Investigating Answers. Ali lahko uporabim slovensko poimenovanje s strani vlade Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Eno od pomembnih terminoloških načel je načelo gospodarnosti, ki zagovarja čim krajša poimenovanja pojmov, ki so zato navadno bolj učinkovita, kar pomeni, da opisno poimenovanje, ki ga predlagate, ni najbolj ustrezno. Kot ugotavljate, je pojem government-sponsored enterprise omejen na Več...
Nasvetovanje

Opis terminološkega problema: V Terminološkem slovarčku karierne orientacije 2011 je pod številko 28 termin nasvetovanje z definicijo, ki se glasi '/e/nkratna ali večkratna krajša pomoč posamezniku, ki poleg dajanja ali posredovanja informacije in podatkov vključuje tudi razlago in/ali ustrezna pojasnila, s katerimi Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin nasvetovanje je definiran v omenjenem slovarju, v katerem mu je dodan tudi sinonim dajanje nasvetov, in uveljavljen termin na področju poklicnega svetovanja in andragogike, prim. npr. članka K. Košir Celostni svetovalni pristop za odrasle v izobraževanju (2008, npr. str. 69–70) in S. Več...
Strateške komunikacije

Opis terminološkega problema: Prosimo vas za mnenje pri izbiri ustreznega prevoda ang. zveze strategic communications v kontekstu Nata. Čeprav se je uveljavil prevod strateško komuniciranje, menimo, da le-ta ne ustreza Natovemu konceptu, sprejetemu leta 2010 (Military Concept for NATO Strategic Communications, avgust 2010). Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V članku Natov koncept strateških komunikacij v Republiki Sloveniji s poudarkom na Slovenski vojski (2016, str. 67–89), ki ga omenjate, Nina Raduha opisuje pojem, ki ga označuje ang. termin strategic communications. Ugotavlja, da se v slovenščini pojavljata dva prevoda, in sicer strateško Več...
Notranje naročilo

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski termin naj uporabim namesto citatne oblike naročilo in house, ki označuje vrsto naročanja, pri katerem lahko javna ustanova pod zakonsko določenimi pogoji naroči blago ali storitev pri notranjem ponudniku, tako da ji ni treba iskati ponudnika na trgu in da ji ni Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Poleg oblike termina naročilo in house, ki jo navajate v vprašanju, smo v gradivu na spletu našli še različico z obrnjenim vrstnim redom sestavin (in house naročilo) in poleg tega še zapisa z vezajem (naročilo in-house, in-house naročilo), z narekovaji (naročilo »in house«, »in house« Več...
Diagram gonilnih dejavnikov

Opis terminološkega problema: Za diagram v stolpcih, pri katerem vsaka vsebina v predhodnem stolpcu »poganja« uresničitev vsebine v naslednjem, se v angleščini uporablja izraz driver diagram. Izraza pospeševalni diagram in diagram ključnih dejavnikov po mojem ne označujeta pojma dovolj natančno, tj. da je stvar treba Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za pojem, ki ga v anglešini označuje termin driver diagram, v nam dosegljivih virih nismo našli ustaljenega poimenovanja. V zborniku Varnostna kultura – zapleti in odkloni, ki nam pretijo (2016) se na str. 88 pojavi poimenovanje diagram dejavnikov, ki ima v oklepaju tudi nedvoumni sklic na Več...
Ploščati kruh

Opis terminološkega problema: Angleški termin flatbread obsega vse tanke kruhe, ki pa niso nujno nekvašeni, od mehiških tortilj do indijskih čapatijev, nanov in drugih kruhov take oblike. Mlinec sicer po razlagi v SSKJ 'pecivo iz tanko razvaljanega, navadno nekvašenega testa' najbolj ustreza ang. terminu flatbread, a je v Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V slovenščini se za angleški termin flatbread res pojavlja veliko predlogov. Tako najdemo ploski kruh (npr. v blogu Midva kuhava Ploski kruh z zelišči, na spletnih straneh Zavoda Nur v besedilu o falaflu, v magistrskem delu P. Nemec, 2016, Primerjava izbranih funkcij spletnih strani za Več...
Občasna razstava

Opis terminološkega problema: Na vas se obračam s problemom oz. vas prosim za nasvet. Zdi se, da slovenski muzealci izmenično uporabljajo besedni zvezi občasna razstava in začasna razstava za razstavo, ki traja omejeno časovno obdobje. Pridevnik občasen je v SSKJ2 razložen kot 'ki nastopa, se pojavlja, deluje v Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Vaša težava je poimenovanje pojma, ki je povezano s pojmom, ki ga označuje termin stalna razstava. Ta je vključen v Angleško-slovenski slovar bibliotekarske terminologije, v katerem ustreza angleškemu terminu permanent exhibition. Stalna razstava je razstava, ki je temelj muzeja in jo lahko Več...
Zbiranje, zadrževanje

Opis terminološkega problema: Pri svojem poklicnem delu imam težave z razumevanjem nekaterih pojmov, zapisanih v predpisih. Kaj naj bi pomenila glagola zbirati se in zadrževati se? V predpisu je napisano takole: »Načrt evakuacije mora biti izobešen v vsaki sobi ali v prostoru, kjer se skladno z namembnostjo objekta, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pisanje normativnih aktov, med katere sodi tudi Pravilnik o požarnem redu (UL RS 52/07, 34/11, 101/11), ki ga omenjate, naj bi sledilo Nomotehničnim smernicam (Služba Vlade RS za zakonodajo, 2008, v nadaljevanju NS), kjer na str. 39 piše, da se v uvodnem delu predpisa navedejo t. i. splošne Več...
Newtonska tekočina, nenewtonska tekočina

Opis terminološkega problema: Spopadam se z naslednjo težavo: v različnih gradivih se kot sestavini termina pojavljata dva pridevnika, in sicer newtonska tekočina in Newtonova tekočina oziroma nenewtonska tekočina in Nenewtonova tekočina. Newtonova tekočina oz. newtonska tekočina je termin s področja fizike in Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za termine, katerih sestavine so izlastnoimenski pridevniki na -ov, -ev, -in, ki označujejo duhovno last, SP 2001 dopušča zapis z veliko začetnico, npr. pitagorov izrek in Pitagorov izrek, pri čemer ima zapis na drugem mestu, tj. zapis z veliko začetnico, status »manj navadne dvojnice« (SP Več...
Proticepilsko gibanje

Opis terminološkega problema: Pri prevajanju knjige o cepivih imam problem s prevajanjem italijanskega pridevnika antivaccinista oz. angleških pridevnikov anti-vax in no-vax, ki se v slovenščino pogosto prevajajo s pridevnikom proticepilski, npr. v zvezah proticepilsko gibanje 'gibanje, ki nasprotuje (obveznemu) cepljenju', Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V besedilih, dosegljivih na internetu, je pridevnik proticepilski že razmeroma uveljavljen, zlasti v zvezi proticepilsko gibanje (npr. članek v časopisu Večer Injekcija pameti, 8. 1. 2018, Program Mikrobiološke poletne šole 2016 – Cepiva), uporablja pa se tudi ob drugih samostalnikih, npr. Več...