Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Monitoring

Opis terminološkega problema: Prosim za mnenje o terminu monitoring na področju urejanja prostora, ki naj bi ga nadomestili s slovenskim ustreznikom spremljanje stanja, kar pa po mnenju strokovnjakov nikakor ni ustrezno. Monitoring bi bil lahko v tem razmerju kvečjemu nadpomenka. Monitoring je uporabljen v Zakonu o varstvu Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Monitoring je vključen tako v SSKJ2 kot v Geografski terminološki slovar in Urbanistični terminološki slovar. V vseh treh slovarjih je opredeljen brez kvalifikatorjev in usmeritev na jezikovnokulturno ustreznejši termin. V Slovenskem pravopisu 2001 pa ima kvalifikator žargonsko in usmerja na Več...
Velikonočni sporazum

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali je Velikonočni sporazum (poleg Sporazum na veliki petek) ustrezen prevod za ang. lastno ime Good Friday Agreement (imenovan tudi Belfast Agreement). Gre za sporazum, ki je bil podpisan 10. aprila 1998, tj. na veliki petek, med severnoirskimi političnimi strankami ter med Republiko Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V slovenščini se za sporazum, ki ga omenjate, pojavlja več poimenovanj, in sicer Velikonočni sporazum, Sporazum na veliki petek, Sporazum iz Belfasta, Belfastski sporazum. Med temi poimenovanji je v korpusu Gigafida najpogostejši Velikonočni sporazum, uveljavljen pa je tudi v strokovnih Več...
Vgrajena potrtost

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin sadness by design, ki označuje potrtost, ki prevzame spletnega zasvojenca z všečki, če se količina teh všečkov nenadoma zmanjša in ima človek občutek, da ga spletni prijatelji ne marajo več. Nekateri v besedilih že uporabljajo slovenski Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V nam dostopnih virih nismo našli ustaljenega slovenskega ustreznika za angleški termin sadness by design. Strinjamo se z vami, da zveza oblikovana žalost v tem primeru ni ustrezen prevod, saj gre za dobesedni prevod, ki je v tem primeru zavajajoč in pojma ne označuje ustrezno. Angleško zvezo Več...
Prehransko zahtevne bakterije

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali obstaja slovenski termin za ang. termin fastidious bacteria? Gre za bakterije, ki za svojo rast potrebujejo posebne pogoje, kar pomeni, da se za njihovo gojenje uporablja obogateno gojišče, npr. krvni agar. Vprašanje poslano: 23. 1. 2019

Mnenje Terminološke sekcije: V slovenščini se za ang. fastidious bacteria uporablja termin prehransko zahtevne bakterije. Termin je jezikovnosistemsko ustrezen in ni predolg. V strokovnih besedilih smo sicer našli tudi krajšo obliko zahtevne bakterije, a menimo, da je zaradi natančnosti poimenovanja ustreznejša daljša Več...
Rasizacija

Opis terminološkega problema: Prosim vas, če lahko predlagate najprimernejšo obliko slovenskega termina za ang. racialization, ki označuje strukturni proces diferenciacije, diskriminacije, izključevanja in vključevanja skozi pripisovanje rase ali etničnosti posameznikom, posameznicam in skupinam, ki se sami tako ne Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Racilization je angleški termin, ki se v slovenskih besedilih pojavlja v dveh različicah, in sicer kot rasizacija in rasializacija, posameznik pa je poimenovan kot rasializirani subjekt. O pojavu, ki povzroča konflikte in vse resnejše težave v domala vseh družbenih skupinah, je najti tudi vse Več...
Sledenje človeškemu vonju

Opis terminološkega problema: Prosim vas, če lahko predlagate slovenski termin za mantrailing, ki označuje iskanje pogrešane osebe s psom, ki sledi individualnemu vonju te osebe. Strokovnjaki uporabljajo kar angleški termin, vendar upam, da bi nekateri le začeli uporabljati slovenski termin, če bi jim ga Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Mantrailing je angleški citatni termin, ki je bil v slovenščino sprejet skupaj s pojmom, ki ga označuje. To ni tako redek postopek, velja pa, da se citatni termin praviloma nadomesti z jezikovnokulturno primernejšim poimenovanjem. Pomembno je, da je taka terminološka intervencija pravočasna Več...
Organizacijsko uglaševanje

Opis terminološkega problema: Naletela sem na izraz onboarding, ki označuje proces integracije posameznika v novo delovno okolje z namenom, da se socialno, kulturno in psihološko vključi v organizacijo in v njej učinkovito deluje. Menim, da bi se morale stroke ob uvajanju novih pojmov bolj potruditi in poiskati domače Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Prevzeti termin onboarding označuje proces »pridobivanja, namestitve, asimilacije in pospeševanja uspešnega prehoda novega zaposlenega, ki prehaja znotraj organizacije ali od zunaj«, v katerem se novozaposlenemu zagotovi orodja, vire in znanja, ki mu omogočajo učinkovito in uspešno delo Več...
Sklenjena krivulja časovnega tipa

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin closed timelike curve, ki na področju matematične fizike označuje krivuljo, ki opisuje pot telesa v štirih dimenzijah (t, x, y, z). Gre v bistvu za opis zaporedja vzročno povezanih dogodkov v času, ki po nekaterih teorijah objektom omogočajo Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V nam dostopnih virih smo za angleški termin closed timelike curve našli več različnih ustreznikov. M. Uršič v članku Dummettovo »doseganje preteklosti«, vprašanje subjekta in multiverzum (2013, str. 1) navaja termin sklenjena časovnostna krivulja. Z jedrno sestavino krivulja smo na Več...
Klaviaturist

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako se pravilno imenuje osebo, ki igra na klaviaturo. Je to klaviaturec, klaviaturist ali kako drugače? Mu lahko rečemo tudi pianist? Vprašanje poslano: 12. 12. 2018

Mnenje Terminološke sekcije: Med glasbenimi inštrumenti s tipkami poznamo tudi inštrument, poimenovan klaviature. Opozarjamo na podobnost z edninskim samostalnikom klaviatura, ki po SSKJ2 (v 1. pomenu) označuje 'bele in črne tipke pri klavirju, orglah, čembalu', medtem ko množinski samostalnik klaviature po SSKJ2 Več...
Dipeptidil peptidaza 4

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako bi pravilno zapisali naslednje zveze: dipeptidil peptidaza 4 (ang. dipeptidyl peptidase-4, DPP4), zaviralci natrij-glukoza kotransportnega sistema 2 (ang. sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors, SGLT-2) in agonisti receptorja za glukagonu podobni peptid 1 (ang. glucagone-like Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Iz vprašanja sklepamo, da vas zanima dvoje: zapis termina z arabsko ali rimsko številko in zapis termina v delu pred številko, tj. zapis narazen (dipeptidil peptidaza 4) ali zapis z vezajem (dipeptidil peptidaza-4). Za mnenje smo vprašali strokovnjaka s Fakultete za farmacijo Univerze v Več...
Ljubiteljsko opazovanje

Opis terminološkega problema: Iščem slovenski ustreznik za angleški termin citizen observatory, ki se v zadnjem času široko uporablja v kontekstu projektov ljubiteljske znanosti, v katerih se zajemajo podatki s sodelovanjem širše javnosti. Gre za to, da posamezniki, ki načeloma niso poklicni raziskovalci, s pomočjo Več...

Mnenje Terminološke sekcije: O povezanem pojmu, ki ga omenjate v vprašanju, smo v terminološki svetovalnici že pisali, gl. odgovor Ljubiteljska znanost. V odgovoru smo pisali o ang. terminu citizen science, ki označuje znanstvene dejavnosti, v katerih neprofesionalni raziskovalci sodelujejo s profesionalnimi Več...
Generalka

Opis terminološkega problema: Katera bi bila najustreznejša ženska oblika poimenovanja general, ki predstavlja najvišji vojaški čin v kopenski vojski? V Jezikovni svetovalnici je bila glede na zadetke v referenčnem korpusu Gigafida predlagana rešitev generalica, ker naj bi bila generalka pomensko obremenjena. V SSKJ2 sta Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Terminologijo neke stroke prikazuje urejen poimenovalni sistem. Čeprav poimenovanja oseb niso termini v ožjem pomenu, saj označujejo zgolj osebo, ki je vršilka neke dejavnosti ali nosilka nekega stanja, pa so prav poimenovanja činov sistem, ki mora biti dosledno in hierarhično urejen ter Več...