Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Pozne posledice

Opis terminološkega problema: Prosim za pojasnilo, ali je pravilnejše poimenovanje pozne posledice ali kasne posledice? Gre za težave, ki se pojavijo več let po tem, ko so bili bolniki zdravljeni zaradi raka, npr. večje tveganje srčnega infarkta pri tistih, ki so prejeli kemoterapijo ali pa pojav drugega raka zaradi Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za bolezen, ki je odkrita več mesecev ali let po postavitvi diagnoze ali celo zaključku zdravljenja prve bolezni, zlasti različnih vrst raka, se v slovenski znanstveni literaturi, kot ugotavljate, uporabljata obe poimenovanji, tako pozne posledice kot kasne posledice. Oba termina ustrezno Več...
Delfska metoda

Opis terminološkega problema: Na vas se obračam s prošnjo, da mi razjasnite dvom, katera oblika termina je ustreznejša: Delfi metoda ali Delphy metoda. Termin označuje metodo napovedovanja, ki temelji na statistični obdelavi mnenj strokovnjakov določenega področja, ki so odgovarjali na zastavljen problem. Osnovna ideja Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V vprašanju je izpostavljena težava, ali pisati določujočo sestavino poimenovanja Delfi ali Delphy. Pravilna oblika je Delfi, saj je metoda dobila ime po starogrškem svetišču Delfi. Poimenovalna motivacija je torej metaforična – tako kot so v preročišču v Delfih prerokovali, tudi Več...
Baterija s trdnim elektrolitom

Opis terminološkega problema: Iščemo slovenski ustreznik za angleški termin solid-state battery, ki označuje vrsto baterije z elektrolitom v trdnem stanju. Najprej smo razmišljali o zvezi baterija s trdnim elektrolitom, potem pa smo pomislili, da bi morda bila še ustreznejša levoprilastkovna zveza trdninska baterija. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Naprej o razmerju med baterijo in akumulatorjem. V Terminološkem slovarju avtomatike je baterija definirana kot 'vir električne energije, ki služi za napajanje nekaterih manjših izvršnih sistemov', akumulator pa kot 'baterija, ki jo je mogoče polniti, npr. svinčev akumulator, litij-ionski Več...
Bioinformacijska analiza

Opis terminološkega problema: V molekularni biologiji se vse pogosteje uporabljajo računalniški pristopi k analizi bioloških sistemov. Te pristope obravnava posebna veda, ki se imenuje bioinformatika. Ko govorimo o tovrstni analizi, se v strokovnih besedilih pojavljata dve poimenovanji: bioinfomatska analiza in Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Tudi po nam dostopnih podatkih se v strokovni rabi za analize bioloških sistemov z informacijskimi orodji pojavljata termina bioinformatska analiza in bioinformacijska analiza. Ker je v izogib morebitnim nesporazumom za en pojem smiselno izbrati en termin, dokaj enakovredno pa se uporabljata oba Več...
Gibanje za pravice žensk

Opis terminološkega problema: Prosim, če mi lahko pomagate pri prevodu terminov, ki se uporabljajo na področju feministične teorije, in sicer ang. women's rights movement, ki označuje prizadevanja za doseganje enakopravnosti med spoloma tako v javnem kot zasebnem življenju, in ang. women's liberation movement, ki prav tako Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V slovenščini se termin pravice žensk pogosto pojavlja v strokovnih in znanstvenih delih, tako npr. najdemo spletno stran Amnesty International s tem imenom, o pravicah žensk pogosto pišejo zlasti v času pred 8. marcem, npr. v članku M. Beloviča Pravice žensk: globalno bolje, a z izjemnimi Več...
Ravnanje z dojenčkom

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali obstaja slovenski ustreznik za ang. termin (baby) handling, ki označuje tehnike, s katerimi se dojenčka npr. pravilno dviga, polaga, pestuje, se mu menjava plenico. Doslej sem zasledila le termin handling, prevod rokovanje pa se mi zdi nekoliko nenavaden. Vprašanje poslano: 17. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za ang. termin (baby) handling se v slovenščini pojavljata dva ustreznika, in sicer rokovanje z dojenčkom in ravnanje z dojenčkom. Nekateri avtorji, ki se ukvarjajo z nego dojenčkov, dajejo prednost samostalniku ravnanje, češ da rokovanje prej asociira na kak predmet kot na dojenčka, gl. Več...
Babyboom generacija

Opis terminološkega problema: Prosim, če mi lahko pomagate najti slovenski izraz za generacijo, imenovano "baby boom". Demografski termin prihaja iz ameriškega okolja in označuje generacijo, rojeno v obdobju gospodarskega napredka po drugi svetovni vojni. V znanstvenih člankih se ponavlja omenjeni izraz, tudi v prevodih v Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Tako kot večina terminov danes, je tudi poimenovanje baby boom generation za številčno veliko povojno generacijo k nam prišlo iz angleško govorečega okolja. Posebna imena so dobile tudi druge povojne generacije, npr. generacija X, generacija Y, generacija Z itd., a se zdi, da je z jezikovnega Več...
Metabolični sindrom

Opis terminološkega problema: Biokemija se v veliki meri ukvarja s presnovo molekul v organizmu. Sopomenka za presnovo je metabolizem. Pri tem poznamo procese sinteze molekul (anabolizem) in procese razgradnje molekul (katabolizem). Problem nastane, ko iz strokovnih in že povsem uveljavljenih izrazov tvorimo izpeljanke. Tako Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V jeziku praviloma velja načelo nižje stopnje tvorjenosti, kar pomeni, da naj bi tvorili nove besede neposredno iz korena in jim ne dodajali dodatnih zlogov v obrazilih. Kot ugotavljate so termini metabolizem, anabolizem in katabolizem povsem uveljavljeni in sprejeti v stroki. Ker je uveljavljena Več...
Tekoča identiteta

Opis terminološkega problema: V dostopnih besedilih se za angleški termin liquid identity uporablja slovenski termin tekoča identiteta. Enako referenčni zadetki so tudi za slovensko različico pretočna identiteta, za katero menim, da je ustreznejša. Termin označuje identitieto, ki se nenehno spreminja oz. preoblikuje. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Poimenovalna motivacija angleškega termina liquid identitiy, katerega avtor je poljski sociolog Zygmunt Bauman, je metaforična. Poleg termina liguid identitiy je tvoril tudi druge termine s pridevnikom liquid, npr. liquid society, liquid modernity, liquid times. Najpogosteje jim ustrezajo Več...
Oglaševanje od ust do ust

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin word-of-mouth marketing, ki označuje način oglaševanja, pri katerem potrošnik v vsakodnevni komunikaciji med ljudmi razširja svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo z izdelkom, storitvijo ali blagovno znamko. Kateri slovenski termin je po vašem Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V nam dostopnem gradivu smo našli termin ustno oglaševanje (prim. magistrsko delo N. Levovnik: Blogi: nova orodja spletnega komuniciranja, 2009, str. 7), ki je jezikovnosistemsko ustrezen, saj gre za tipično strukturo slovenskega termina (pridevnik + samostalnik). Težava pa je v tem, da po Več...
Študija

Opis terminološkega problema: V naravoslovju in vedah o življenju opravljamo bolj ali manj obsežne raziskave, od diplomskih nalog do celovitih razlag dogajanj v naravi. Pri tem vse pogosteje opažam, da se kot sopomenka za raziskavo pojavlja izraz študija, a menim, da gre za nekritično prevajanje iz angleškega Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Na vaše vprašanje težko odgovorimo povsem nedvoumno. Dejstvo je, da v slovenščini obstajata tako študija kot tudi raziskava (poleg tega pa še razprava), ki se v strokovni in tudi splošni rabi pogosto uporabljata sinonimno (včasih celo znotraj istega besedila, kar s terminološkega vidika Več...
Odškodbeni način

Opis terminološkega problema: V obvezni službeni literaturi sem našel besedno zvezo odškodbeni način, ki je v Slovarju zavarovalnih izrazov na strani Slovenskega zavarovalnega združenja definirana kot 'način, kako se določena škoda na premoženju, ki je predmet zavarovalnega primera, obračunava, v odvisnosti od načina Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Opozorili ste na zanimiv pojav v terminologiji, ko v strokovni rabi ostane poimenovanje, ki je sicer del širše besedne družine, vendar drugih povezanih poimenovanj v stroki ni več možno najti. Oškodbeni način je definiran v Slovarju zavarovalnih izrazov, ki je bil pripravljen na podlagi dela Več...