Terminologišče

Terminologišče

Terminološka svetovalnica

Terminologišče - Svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena zlasti področnim strokovnjakom, pa tudi drugim uporabnikom, ki se srečujejo s terminološkimi problemi, naj gre za poimenovanja novih pojmov, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali za že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, izmed katerih bi bilo z vidika učinkovitega sporazumevanja smiselno izbrati najustreznejšega.

Pri pripravi vsakega terminološkega odgovora sodelujemo vsi terminologi, ki pripravimo ločena mnenja o terminološkem vprašanju, na podlagi katerih nastane skupno mnenje. Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da o terminološkem problemu svetujemo z vidika terminološke vede. Da bi lahko pripravili terminološki odgovor, ki vam bo zares v pomoč,  je bistveno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem njegovo definicijo, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitna že obstoječa poimenovanja, tujejezični ustrezniki itd.

Zato vas prosimo, da čim natančneje izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore bomo objavili v Terminološki svetovalnici, da bodo dostopni vsem uporabnikom. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Terminološka svetovalnica
Spletna rastoča publikacija
https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje
Ljubljana, 2013–
ISSN 2820-3577

© 2013–, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Glavni uredniki 
Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar (do 2021), Jera Sitar (od 2021), Mojca Žagar Karer

Izdajatelj
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
zanj
Kozma Ahačič

Založnik
ZRC SAZU, Založba ZRC
zanj Oto Luthar

Glavni urednik založbe
Aleš Pogačnik

Tehnološka podpora
ABAK.NET d.o.o.

Vse pravice pridržane.
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.

Citiranje
Avtorji odgovora, letnica: Naslov odgovora. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

Financiranje
Terminološka svetovalnica deluje v okviru raziskovalnih programov P6-0038 in P5-0217, ki ju financira ARRS, programa Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda, ki ga financira SAZU, in projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju (2020–2023), ki ga financira Ministrstvo za kulturo RS. 
 Odgovori na vprašanja

Nezamenljivi žeton

Opis terminološkega problema: Senat fakultete ima pomisleke glede rabe kratice NFT v naslovu magistrske naloge. NFT je kratica za ang. termin non-fungible token, ki mu v slovenščini ustreza nezamenljiv žeton, označuje pa enoto podatkov, shranjeno v digitalni knjigi, ki potrjuje, da je digitalno sredstvo edinstveno in...

Mnenje Terminološke sekcije: Definicija pojma, po katerem sprašujete, je nedvoumna, v Islovarju se npr. glasi 'kriptokovanci, ki dokazujejo in ščitijo lastništvo digitalnega zapisa, npr. slike, videozapisa'. Slovenski termin za ta pojem je nezamenljivi žeton, ki je vključen tudi v večjezično terminološko zbirko...
Digitizacija

Opis terminološkega problema: Sodelujem pri restavriranju slovenskih filmov. S sodelavci ugotavljamo, da se za proces pretvarjanja analognih informacij v digitalne informacije s pomočjo digitalnega orodja, ki skenira analogni zapis, uporablja termin digitalizacija, kar se nam zdi neustrezno. Ustrezen termin za omenjeni...

Mnenje Terminološke sekcije: Ob pregledu nam dostopnih virov smo ugotovili, da poimenovanji res označujeta dva različna pojma. Digitizacija (ang. digitization) poimenuje postopek pretvorbe analognih signalov v digitalno obliko, digitalizacija (ang. digitalization) pa tehnologije v širšem obsegu z vidika...
Vonjalni termin

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin ophresaestheme, ki na področju jezikoslovja označuje izraze za zelo specifične vonjave in se pojavlja zlasti v povezavi z raziskavami nilotskih jezikov v Afriki. Prevajalnik mi ponudi slovenski ustreznik ofrezetema, za katerega pa v...

Mnenje Terminološke sekcije: Poleg angleškega termina ophresaestheme, ki ga omenjate v vprašanju, smo na spletu našli še angleška sinonima smell terms in smell words (prim. A. Storch, A grammar of Luwo, 2014, str. 51–53). Za področje jezikoslovja, ki proučuje tovrstne izraze, pa se v angleški literaturi pojavlja...
Jastreb, golob

Opis terminološkega problema: Kako prevajati izraza hawkish (iz samostalnika hawk) in dovish (iz samostalnika dove)? Gre za opis naravnanosti bankirjev ECB, ko odločajo o denarni politiki. Nekateri so bolj restriktivno naravnani (npr. obrestne mere bi dvigovali hitreje), kar v angleščini poimenujejo hawkish, medtem ko...

Mnenje Terminološke sekcije: V ekonomiji metaforična poimenovanja po živalih niso redka. Znana sta recimo termina bik (ang. bull), ki označuje 'poslovno stranko, ki pričakuje dvig cen ali gospodarsko izboljšanje, zato špekulira na način, ki bi ji pri takšnem pričakovanju omogočil večjo korist, npr. kupuje...
24-urno gibalno vedenje

Opis terminološkega problema: Na področju preučevanja gibanja in zdravja se v zadnjih letih v angleški literaturi pojavlja termin 24-hour movement behaviours, ki je skupno poimenovanje za količino telesne dejavnosti, sedentarnega vedenja in spanja posameznika v enem dnevu. V slovenski literaturi se že pojavlja 24-urno...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin, po katerem sprašujete, je povezan s terminom, o katerem smo že pisali v odgovoru Sedeče vedenje, v katerem ugotavljamo, da termin sedeče vedenje v primerjavi s sedentarnim vedenjem upošteva terminološko načelo jezikovne kulture, zaradi česar smo ga izbrali kot primernejši ustreznik...
Opačna pasta

Opis terminološkega problema: Zanima nas, kako v slovenščini poimenovati angleški termin opaquer. Termin označuje kompozitni material za zobe, ki je del kompleta, poimenovanega kompozitni sistem za popravilo zob. V praksi se za ta material uporablja kar poimenovanje opaker, pojavlja pa se tudi angleški termin v...

Mnenje Terminološke sekcije: Sprašujete po pojmu, ki se uporablja v zobozdravstvu in označuje pasto, s katero se premaže zobna prevleka iz kompozitne mase, da se zakrije njena barva. V angleščini se uporabljajo poimenovanja opaquer paste, opaque paste, opaquer. Izbiro citatnega poimenovanja, zapisanega med narekovaji...
Digitalna platforma

Opis terminološkega problema: Z razmahom digitalnega gospodarstva postajajo vse pomembnejše digitalne platforme. Opažam, da za angleški termin digital platform, ki označuje poslovni model, namenjen povezovanju proizvajalcev in potrošnikov za ustvarjanje in izmenjavo vrednosti, v slovenščini obstaja več prevodov, in...

Mnenje Terminološke sekcije: Za angleški termin digital platform v slovenščini obstaja uveljavljen termin – digitalna platforma. Področni strokovnjak, ki sodeluje pri pripravi Računalniškega terminološkega slovarja, ki nastaja v Terminološki sekciji, nam je pojasnil, da pojem digitalna platforma zajema celotno...
Ultimativni frizbi

Opis terminološkega problema: Na našem Centru šolskih in obšolskih dejavnosti izvajamo športno aktivnost ultimate frizbi. Gre za brezkontaktno igro, ki jo igrata dve moštvi s 5 oz. 7 igralci. Glavni rekvizit je disk (frizbi), ki ima določeno težo in mere (175 gramov in 27 centimetrov premera), igra pa se lahko na...

Mnenje Terminološke sekcije: Šport, ki je nastal leta 1968 v ZDA in se v angleščini imenuje ultimate frisbee oz. ultimate (vir: Wikipedia), je k nam prišel leta 2005. V tem času je nastalo več društev, ki so združena v Frizbi zvezo Slovenije (več o tem na spletni strani frizbisvet). Termin, ki ga uporabljajo v sklopu...
Javor rebraš

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski termin pravilno poimenuje vrsto javorja, ki ima zaradi genetske spremembe valovit potek aksialnih elementov v lesu – javor rebraš  ali javor rebrač? Menim, da je končnica -aš nepravilna, po mojem mnenju je pravilno poimenovanje lesa javorja, ki je na pogled...

Mnenje Terminološke sekcije: Pojav, ki ga opisujete, najpogosteje zasledimo pri gorskem javorju, čigar les zaradi estetskega vtisa na licitacijah lesa dosega zelo visoke cene. Videz pasov, ki jih v strokovni literaturi opisujejo tudi kot valove, je odvisen od kota razreza lesa, prim. npr. diplomsko delo L. Krajnca...
Problemsko učenje

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski termini ustrezajo angleškim terminom problem-based teaching, problem-based learning, research-based teaching in research-based learning. V rabi se pojavljajo naslednja slovenska poimenovanja: problemsko poučevanje, problemsko učenje, raziskovalno poučevanje in...

Mnenje Terminološke sekcije: V vprašanju ste izpostavili 4 pojme, ki označujejo dva pristopa k učenju in poučevanju, za katera velja, da v ospredje učnega procesa ne postavljata učitelja, ampak učenca. Termin problem-based learning v Terminološkem slovarju vzgoje in izobraževanja ustreza slovenskemu terminu...
Fantomski ribolov

Opis terminološkega problema: Vsako leto se v morju izgubi ali namenoma odvrže več sto tisoč ton ribolovne opreme, med katero so tudi ribolovne mreže. Morske živali se vanje zapletajo in posledično poginejo, zato zanje predstavljajo veliko nevarnost. Odvržena oz. izgubljena mreža, če je nihče ne odstrani, plava po...

Mnenje Terminološke sekcije: Za poimenovanje ribiške opreme, ki ne služi več svojemu namenu in se iz različnih razlogov nahaja v morju ter ogroža živali, se nam termin izgubljena ribolovna oprema ne zdi primeren, saj je preveč opisen in zato s stališča terminologije manj funkcionalen. Prav tako pojma ne poimenuje...
Rejništvo

Opis terminološkega problema: Iščemo primernejši termin za rejniško dejavnost. Menimo, da je termin rejništvo postal neprimeren, zastarel in predvsem ne odraža vsebine, ki se izvaja v okviru te dejavnosti. Rejništvo danes označuje celostno skrb za otroke in mlade, ki iz različnih razlogov začasno ne morejo živeti v...

Mnenje Terminološke sekcije: Strinjamo se z vami, da gre za občutljivo področje, ki ga je treba urejati v sodelovanju in z dogovorom strok, ki uporabljajo ta termin, in terminološke stroke.  Najprej naj se ustavimo pri opredelitvi pojma, ki je vedno v pristojnosti stroke oz. več strok, če gre za interdisciplinarno...