Genetski modifikator

Opis terminološkega problema:

Pri pisanju protokolov in člankov imam problem, kako v slovenščini poimenovati angleški termin genetic modifier, ki označuje snov, ki lahko spreminja delovanje drugega gena. Obstaja sicer izraz genomski označevalec, vendar ta izraz razumem le kot snov za prepoznavo.

Vprašanje poslano: 24. 9. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

Posvetovali smo se s strokovnjakom za genetiko, ki je potrdil, da genomski označevalec ni slovenski ustreznik za angleški termin genetic modifier, saj gre za dva različna pojma. Genomski označevalec označuje specifičen del genoma s poznano lokacijo. V slovenščini obstaja tudi genetski označevalec (ang. genetic marker), ki je ustaljen termin in označuje fenotipski polimorfizem, biokemijski polimorfizem ali DNA-polimorfizem, ki se uporablja za genetski opis osebka ali populacij. Pojem, ki ga v angleščini označuje genetic modifier, pa je gen, ki s svojim učinkom spremeni delovanje drugega gena. Pri tem gre torej za vpliv, ki ga ima en gen na drugega. Slovenski termin sicer še ni uveljavljen, strokovnjak pa meni, da bi bil za angleški termin genetic modifier najustreznejši izraz genetski modifikator.

Pregledali smo tudi terminološke slovarje s sorodnih področij. V Slovenskem medicinskem slovarju pri geslu gen najdemo tudi podiztočnico gen modifikator, ki označuje isti pojem (definiran je tako: 'ki s svojim učinkom spremeni delovanje drugega gena'), v Veterinarskem terminološkem slovarju (ZRC SAZU, 2013) pa je prednostni termin modificirajoči gen (definicija je enaka 'gen, ki s svojim učinkom spremeni delovanje drugega gena'), podrejena sinonima sta gen modifikator in modifikator. Prav tako je v Katalogu znanj profesorja Franca Ločniškarja z Biotehniške fakultete UL zabeležen termin modificirajoči gen z definicijo 'gen, ki spremeni fenotipično ekspresijo nealelnih genov', dodan je tudi angleški ustreznik modifier in nemški ustreznik modifizierendes Gen.

Očitno je bilo na ravni poimenovanja v slovenščini zabeleženih več možnosti (gen modifikator, modifikator, modificirajoči gen). V strokovnih besedilih so vse uslovarjene možnosti redke, tako da o ustaljenosti termina (še) ne moremo govoriti. Ker je jedro angleškega termina modifier (ki mu v slovenščini ustreza modifikator), natančneje pa ga določa pridevnik genetic (slovensko genetski), vam predlagamo, da tudi v slovenščini obdržite strukturo angleškega termina in za genetic modifier uporabljate genetski modifikator.