Odgovorno državljanstvo

Opis terminološkega problema:

Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin responsible citizenship, ki označuje delovanje posameznika na osnovi zavedanja o državljanskih pravicah in dolžnostih, ki se nanašajo na različna družbena, okoljska in ekonomska vprašanja. V rabi se pojavlja slovenski ustreznik odgovorno državljanstvo, ki pa je po mojem mnenju pomensko preozek. Ali imamo v slovenskem jeziku še kakšno drugo primerljivo kratko besedno zvezo, ki bi ustrezneje označevala obravnavani pojem?

Vprašanje poslano: 24. 9. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

Termin odgovorno državljanstvo, ki ga omenjate v vprašanju, je v strokovni literaturi precej pogost in po našem mnenju v stroki relativno ustaljen. Navaja ga npr. publikacija Državljanska vzgoja v Evropi (2005, str. 21), članek B. Novaka in E. Klemenčič Vloga šole pri oblikovanju odgovornega državljanstva (2006, str. 51) in monografija J. Žmavc Vloga in pomen jezika v državljanski vzgoji (2011, str. 54). Ker je ustaljenost eden od pomembnih kriterijev v terminologiji, bi v tem primeru zamenjavo termina odsvetovali.

Po našem mnenju slovenski ustreznik odgovorno državljanstvo tudi ni pomensko preozek. Samostalnik odgovornost je v SSKJ2 v drugem pomenu razložen kot 'lastnost, značilnost človeka, ki si prizadeva zadovoljevati norme, izpolnjevati zahteve, dolžnosti', kar je po našem mnenju dovolj široko, da lahko vključi različne vidike obravnavanega pojma. Tudi dolžina termina v tem primeru ni problematična, saj gre za dvobesedno zvezo pridevnika in samostalnika, kar je v slovenskem jeziku tipična skladenjska struktura terminov.

Poleg tega je prav tako že relativno ustaljen termin aktivno državljanstvo, ki označuje soroden pojem in o katerem smo v naši svetovalnici že pisali v odgovoru aktivno državljanstvo. Ker je smiselno, da so povezani pojmi povezani tudi na poimenovalni ravni, je po našem mnenju termin odgovorno državljanstvo tudi s tega vidika primerna poimenovalna rešitev.

Za angleški termin responsible citizenship vam torej svetujemo termin odgovorno državljanstvo, ki je relativno ustaljen in tudi jezikovnosistemsko ustrezen.