Permanentno izobraževanje

Opis terminološkega problema:

Tema moje pisne naloge na podiplomskem študiju je permanentno izobraževanje za andragoške delavce. Glede na pregledane vire se mi zdi, da se permanentno izobraževanje lahko izvaja tako v formalnem kot neformalnem izobraževanju. Tako ga uporabljajo tudi zavodi, ki ta izobraževanja izvajajo. Mentor pa je mnenja, da je permanentno izobraževanje bolj domena formalnega izobraževanja, zato predlaga rabo termina vseživljenjsko učenje. Moj pomislek je, da je vseživljenjsko učenje tako široko zastavljen pojem, da vključuje tudi vidike neformalnega učenja (priložnostnega, slučajnostnega, tudi nezavednega), s čimer pa se v nalogi nisem nameravala ukvarjati.

Vprašanje poslano: 4. 12.2020

Mnenje Terminološke sekcije:

Najprej bi veljalo opredeliti pojma učenje in izobraževanje kot jedrni sestavini terminov permanentno izobraževanje in vseživljenjsko učenje. Učenje je v Slovarju družboslovne informatike opredeljeno kot 'vseživljenjski proces organiziranega ali neorganiziranega, namenskega in naključnega pridobivanja znanja', v Terminološkem slovarju vzgoje in izobraževanja pa kot »psihološki proces nastajanja relativno trajnih sprememb v spoznanjih in/ali (potencialnem) vedenju«, ki lahko »poteka v formalni (šolsko učenje) ali v neformalni obliki (družina, vsakodnevne izkušnje v okolju)«.

Izobraževanje pa je v Slovarju družboslovne informatike razloženo kot 'ciljno naravnan, strukturiran in namenski proces, v katerem oseba, najpogosteje s pomočjo učenja, pridobiva znanje in si pozitivno spreminja osebnost' (naj opozorimo, da je učenje tu mišljena kot metoda in ne kot proces, definiran v prejšnjem odstavku), v Terminološkem slovarju vzgoje in izobraževanja pa kot »zavestna, sistematična, racionalna in vrednostna komunikacija med spoznavajočim subjektom in objektom spoznavanja. Ne gre le za proces informiranja, temveč je bistveno formativno razvijanje kognitivnih, emocionalnih in psihomotoričnih moči posameznika.« V tem smislu je izobraževanje ožji pojem kot učenjeizobraževanje je del učenja.

Eden od terminov, izpostavljenih v vprašanju, je vseživljenjsko učenje, ki je opredeljeno v Sklepih Sveta o ključni vlogi politik vseživljenjskega učenja pri omogočanju družbam, da bi pri obravnavi tehnološkega in zelenega prehoda podpirale vključujočo in trajnostno rast. V skladu s tem besedilom vseživljenjsko učenje (ang. lifelong learning) označuje učenje od vzgoje in izobraževanja v zgodnjem otroštvu prek šolskega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja do visokošolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih, vključno z neformalnim in priložnostnim učenjem. Termin vključujeta npr. terminološka zbirka IATE in Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja, v katerem »/o/značuje celotno učenje in izobraževanje v posameznikovem življenju od rojstva do smrti«. Vsebina pojma je nedvoumna in širša od vsebine pojma, ki jo označuje drug termin, izpostavljen v vprašanju, in sicer permanentno izobraževanje. Termina torej nista sinonima, med njima je razmerje vsebovanosti, saj vseživljenjsko učenje vključuje tudi permanentno izobraževanje.

Tudi permanentno izobraževanje je vključeno v Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja, v katerem »/o/značuje koncept, ki se je razvil v 70-tih letih, zlasti v Franciji in ki ga je prevzel Svet Evrope, po katerem naj bi izobraževanje postalo nepretrgan, vseživljenjski proces«. V nadaljevanju opredelitve lahko preberemo še, da »/p/omeni obdobje v razvoju današnjega koncepta vseživljenjskega učenja in se v nekaterih državah še danes uporablja kot sinonim«. Slovar družboslovne informatike razmerje med terminoma oz. pojmoma opiše natančneje, saj ga definira kot 'vseživljenjsko učenje, vključevanje v organizirano in ciljno usmerjeno učenje'.

V angleščini permanentnemu izobraževanju ustrezata dva termina – continuing education in permanent education. Prvi je vključen v zbirko IATE, in sicer kot del širšega poimenovanja continuing vocational education and training, ki označuje izobraževanje ali usposabljanje po zaključenem formalnem izobraževanju ali po vstopu v poklicno življenje z namenom izboljšanja ali dopolnitve znanj in veščin, pridobitve novih veščin ali nadaljevanja osebnega ali strokovnega razvoja (povzeto po angleški definiciji v zbirki IATE). V IATE mu ustreza slovensko poimenovanje nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje, pogosteje pa se v slovenščini za ta angleški termin pojavlja permanentno izobraževanje (gl. npr. diplomsko delo N. Bijelić Izobraževanje medicinskih sester v Sloveniji (2010), članek S. Hoyer Pomen permanentnega izobraževanja v zdravstveni negi (2004)), pa tudi stalno izobraževanje (prim. članek B. Kosevski Puljić Stalno izobraževanje učiteljev in učiteljic nemščine kot del vseživljenjskega učenja (2010)). Razmerje med obema poimenovanjema je sinonimno, pri čemer je sestavina prvega termina prevzeti pridevnik permanentni, sestavina drugega pa neprevzeti pridevnik stalni.

Izpostaviti pa je treba še tretje poimenovanje – vseživljenjsko izobraževanje (ang. lifelong education), ki bi prav tako lahko označevalo isti pojem, vendar tega na podlagi nam dostopnega gradiva nismo mogli nedvoumno potrditi.

Če se boste v vaši nalogi ukvarjali z izobraževanjem, ki se začne po končanem formalnem izobraževanjem oz. po vstopu v poklicno življenje z namenom dodatno usposobiti posameznika na določenem strokovnem področju, vam predlagamo, da uporabite termin permanentno izobraževanje. Svetujemo pa vam tudi, da vse termine, povezane z učenjem in izobraževanjem, v nalogi definirate, da se izognete morebitnim nesporazumom.