Koničasti protein

Opis terminološkega problema:

Zanima me, kateri slovenski termin bi bil najprimernejši ustreznik za angleški termin spike protein, ki označuje del virusa SARS-CoV-2, proti kateremu je usmerjenih največ cepiv. Gre za strukturni protein, ki sestavlja roglje, ki značilno štrlijo iz virusnega delca, in se veže na receptor ACE2, prisoten v membrani gostiteljske celice. Za angleški termin se v slovenščini uporabljajo naslednja poimenovanja: S protein, spike protein, spajk protein in virionska konica.

Vprašanje poslano: 15. 11. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

Prva tri poimenovanja se neposredno nanašajo na angleški termin, saj ohranjajo sestavino spike iz angleškega termina. V prvem primeru gre za kratico (S < spike), v drugem primeru (spike protein) za citatni termin in v tretjem primeru (spajk protein) za govorno in pisno prilagoditev citatnega termina slovenskemu jeziku. Prevzem tujejezičnega termina, ki se v naslednji fazi lahko govorno in pisno prilagodi jeziku prejemniku, je pogosto prva poimenovalna rešitev, vsekakor pa ni optimalen poimenovalni način, saj zanemari poimenovalne zmožnosti slovenskega jezika. Kljub prevzemu tujejezičnega termina (običajno kar sočasno s pojmom) pa se relativno redko zgodi, da se citatni termin v rabi ustali do te mere, da terminološka intervencija, ki bi prevzeti termin nadomestila z neprevzetim, ni več smiselna. Primer termina, za katerega smo ocenili, da intervencija najbrž ne bi imela večjega uspeha, je npr. readymade (gl. terminološki odgovor Readymade).

Če smo predloga spike protein in spajk protein izločili zaradi citatnosti, ki v rabi še ni ustaljena, smo pri poimenovanju S protein ali obliki protein S v dvomih zato, ker je poimenovalno že zaseden, saj označuje 'antikoagulacijski protein, katerega sinteza je odvisna od vitamina K, pospešuje inaktivacijo faktorja Va z aktiviranim proteinom C, njegovo primanjkovanje pa vodi k nagnjenosti k trombozi' (Slovenski medicinski slovar). Označevanje različnih pojmov z istim terminom je s terminološkega vidika manj zaželeno, vendar menimo, da je v konkretnem primeru to poimenovanje usklajeno z drugimi strukturnimi proteini, značilnimi za virus SARS-CoV-2: proteinom N (iz ang. nucleocapsid; slv. nukleokapsida), imenovanim tudi nukleokapsidni protein, proteinom M (iz ang. membrane; slv. membrana), imenovanim tudi membranski protein, in proteinom E (iz ang. envelope; slv. ovojnica), za katerega nismo mogli povsem nedvoumno ugotoviti, ali je poimenovan tudi oz. samo ovojnični protein (gl. npr. diplomsko delo D. Kocona Filogenetska analiza izolatov virusa klopnega meningoencefalitisa iz kliničnih vzorcev bolnikov, 2008, npr. str. 2).

Čeprav je s tega vidika poimenovanje protein S neproblematično, pa bi bilo verjetno smiselno tvoriti tudi neprevzeto poimenovanje. Ena možnost je gotovo poimenovanje, izpostavljeno v vprašanju, tj. virionska konica. Na ravni poimenovanja je izpostavljen virion, ki je 'popoln virusni delec' (Mikrobiološki slovar), konica pa ustreza angleškemu izrazu spike. Termin je ustrezen, izgubi pa se  povezava z angleškim terminom in proteini N, M in E oz. njihovimi polnimi poimenovanji. Če bi na ravni poimenovanja vseeno želeli ohraniti povezavo s proteinom, vam za angleški termin spike protein predlagamo poimenovanje koničasti protein.