Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Sekciji za terminološke slovarje pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

 

 

Odgovori na vprašanja

Starinsko pohištvo

Opis terminološkega problema: V televizijski oddaji je voditelj z gostom, ki je stanovanje opremil s starinskim pohištvom, nenehno govoril o antičnem pohištvu. Ali ni tako poimenovanje neustrezno, saj ne gre za pohištvo iz antike, ampak kvečjemu za pohištvo iz antikvariatov? Vprašanje poslano: 2. 11. 2017

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Strinjamo se z vami, da je poimenovanje antično pohištvo neustrezno poimenovanje za pohištvo, ki ima zaradi svoje starosti posebno vrednost za zbiratelje. Predvidevamo, da je na slovenski pridevnik antični vplival angleški pridevnik antique (v zvezi antique furniture), ki mu ustreza – kar je Več...
Starizem

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski termin je ustreznejši za oznako novodobnega pojava, ki označuje stereotipiziranje, zapostavljanje in diskriminiranje starejših ljudi v družbi (angl. ageism). V gradivu se pojavljata termina starizem in staromrzništvo. Sama se zavzemam za termin staromrzništvo, Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Poleg terminov starizem in staromrzništvo, ki ju omenjate v vprašanju, smo za obravnavani pojem v gradivu našli še izraz starostizem, ki pa se v primerjavi s prej omenjenima besedama pojavlja precej redkeje in zato v tem primeru ne more biti enakovreden terminološki kandidat. Kljub temu da Več...
Grajenje skupnosti

Opis terminološkega problema: Iščemo najprimernejši prevod angleškega termina community building. Community building se uporablja pri urbani prenovi npr. določene stanovanjske soseske. Urbana prenova navadno vključuje fizični in družbeni/socialni vidik – družbeni vidik označuje angleški termin community building. Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: V vprašanju ste navedli več slovenskih terminoloških kandidatov za angleški termin community building. Vsi predlogi se v rabi že pojavljajo, smiselno pa bi bilo izbrati enega in ga potem dosledno uporabljati. Besedna zveza spodbujanje občutka skupnosti je preveč opisna in je zato ne Več...
Razvojna država

Opis terminološkega problema: Pri svojem delu pogosto srečujem teoretični pojem, v angleščini poimenovan developmental state, ki opredeljuje specifično obliko politične ekonomije, značilno za obdobje izjemno hitre rasti nekaterih vzhodnoazijskih držav, t. i. azijskih tigrov (Koreja, Singapur, Tajvan, Hongkong, Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Kot ste omenili, se termin razvojna država lahko uporablja tako za specifično azijsko situacijo kot tudi za splošnojezikovno oznako napredne države. Kljub vsemu pa je sprememba pridevnika (razvojen > razvojniški) premalo povedna, da bi lahko nedvoumno označila drugačen način vodenja Več...
Matrika bistvenosti

Opis terminološkega problema: Sprašujem vas po slovenskem ustrezniku za angleški termin materiality matrix. Termin označuje dvodimenzionalno matriko, v kateri so ovrednotene najpomembnejše vsebine za vse deležnike določene družbe in vpliv teh vsebin na družbo. Običajno se prikazuje v obliki grafa, pri čemer je na Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: V vprašanju ste izpostavili dve slovenski poimenovanji, ki naj bi ustrezali angleškemu terminu materiality matrix, in sicer matriko kritičnih vsebin in matriko bistvenosti. Matrika kritičnih vsebin se nam glede na vsebino pojma zdi manj primerno poimenovanje, saj ni jasno, kaj označuje zveza  Več...
Ljubiteljska znanost

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin citizen science, ki označuje poseben način raziskovanja in zbiranja podatkov. Gre za raziskovanje, ki ga kot prostočasno dejavnost opravljajo neprofesionalni oz. ljubiteljski raziskovalci, ki lahko pri tem sodelujejo tudi s profesionalnimi Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Za obravnavani pojem se v slovenščini pojavlja več različnih ustreznikov, poleg ljudske znanosti in znanosti za državljane, ki ju omenjate že v vprašanju, še vsaj državljanska znanost, množična znanost, znanost množic in amaterska znanost. Med vsemi naštetimi je verjetno najpogostejši Več...
Železniški paket

Opis terminološkega problema: Za 'sklop pravnih instrumentov, ki ureja železniški trg' se uporabljata dva termina: železniški paket in železniški sveženj. Zanima me, kateri je ustreznejši. Železniški paket je glede na pogostost na spletu in v korpusu Gigafida (zaenkrat) pogostejši, vendar raba železniškega svežnja Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Strinjamo se z vami, da se na spletu pogosto pojavljata tako železniški paket (glej npr. magistrsko delo Saše Grošelj Evropske železniške direktive in njihov vpliv na slovenski železniški sistem (2012)) kot tudi železniški sveženj (glej npr. magistrsko delo Gorana Brankoviča Vpliv Več...
Nezadovoljene potrebe

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri bi bil najustreznejši slovenski ustreznik za angl. termin unmet needs, s katerim poimenujemo potrebe bolnika, ki v zdravstvenem sistemu ne dobiva primerne obravnave, da bi bila njegova potreba rešena oz. vsaj obravnavana. Slovenski predlogi so nezadovoljene potrebe bolnikov, Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Terminu unmet medical needs je v slovenski različici Uredbe Komisije (ES) št. 507/2006 z dne 29. marca 2006 o pogojnem dovoljenju za promet zdravil za humano uporabo, ki sodijo na področje uporabe Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ustreza zveze nezadovoljene zdravstvene Več...
Preživeli onkološki bolnik

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri bi bil najustreznejši slovenski ustreznik za angl. termin cancer survivor, s katerim poimenujemo vsakega bolnika z rakom, od trenutka diagnoze pa vse do konca njegovega življenja. Slovenski termin še ni uveljavljen, pojavljajo pa se bolnik z zazdravljenim rakom, preživeli Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Angleški termin cancer survivor je metaforičen, saj survivor ne označuje zgolj osebe, ki je preživela, temveč osebo, ki je preživela tudi zaradi svojih sposobnosti, značaja oz. vseh lastnosti, ki jih ta oseba ima. Poleg tega angleški termin označuje zelo širok pojem: ljudi s trenutno Več...
Ponujena vrednost

Opis terminološkega problema: Pri prevajanju strokovnih gradiv iz angleškega jezika v slovenski jezik smo prišli do dileme. Pri prevodu termina value proposition se nismo mogli dogovoriti, ali je pravilnejši ustreznik ponudba vrednosti ali vrednostna ponudba. Kako razložiti vsebinsko razliko med tema dvema Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Za označevanje pojma, pri katerem gre za vrednost, ki jo kupec ali poslovni partner dobi iz poslovnega modela podjetja, se uporablja več slovenskih terminov. Dva – ponudbo vrednosti in vrednostno ponudbo – ste omenili že sami, našli pa smo še termin vrednostni predlog, ki se pojavlja npr. Več...
Bančna storitev, bančni produkt

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako se pravilno uporabljata termina bančni produkt in bančna storitev (po Zakonu o bančništvu bančne storitve vključujejo »storitve sprejemanja depozitov in drugih vračljivih sredstev od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun«, 5. člen). Rad bi dobil konkreten odgovor, Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: V Zakonu o bančništvu so bančne storitve pojmovane kot vrsta finančnih storitev (te poleg sprejemanja depozitov in drugih vračljivih sredstev ter dajanja kreditov vključujejo tudi npr. plačilne storitve in storitve izdajanja elektronskega denarja ter izdajanje in upravljanje drugih Več...
Tviterščina

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali lahko tviterščino označimo kot samostojen jezik (kot je npr. slovenščina, angleščina, nemščina). Vprašanje poslano: 20. 9. 2017

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Termin tviterščina označuje jezik na družbenem omrežju Twitter, za katerega so značilna kratka, do 140 znakov dolga besedila. Torej ne gre za samostojen jezik, kot je npr. slovenščina, angleščina, nemščina, temveč za segment jezika, ki je vezan na prenosnik (družbeno omrežje Več...