Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Večskalna metoda

Opis terminološkega problema: Zanima me vaše mnenje o pridevniku večskalni (ang. multiscale), ki se uporablja kot sestavina terminov s področja fizike, npr. v terminu večskalna metoda, pa tudi večskalni pristop, večskalna računalniška simulacija itd. Gre za to, da npr. neka metoda (računalniška simulacija, obravnava), Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Strinjamo se, da je pridevnik večskalni, ki ga predlagate, ustrezen. Sestavina ang. terminov multi- se v slovenščino pogosto prevaja s sestavino več- (npr. ang. multidose container – slov. večodmerni vsebnik, ang. multilayered tablet – slov. večplastna tableta; primera sta iz Več...
Upor

Opis terminološkega problema: V učbenikih za fiziko vlada zmešnjava pri poimenovanju elektronskega predmeta, ki se v električnem krogu upira prehodu električnega toka in tako zagotavlja električno upornost. Različni avtorji uporabljajo dve poimenovanji, in sicer upor ter upornik. Samostojni delovni zvezek za osnovno šolo Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Vprašanje, ki ga zastavljate, povzroča kar nekaj nesoglasij in posledično tudi poimenovalno zmedo, ki se kaže v različni rabi pri avtorjih oz. v različni rabi v strokah, in sicer fiziki (na ravni osnovne in srednje šole) in elektrotehniki. Učni načrt za fiziko v 9. razredu osnovne šole Več...
Prodajno opolnomočenje

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin sales enablement, ki na področju trženja označuje sklop izobraževanja, procesov, orodij, metod, ki podpirajo prodajalca, da dosega boljše rezultate. Ker s kolegi še nismo našli primernega prevoda, vas prosim za nasvet, kateri slovenski Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V nam dostopnih virih nismo našli slovenskega ustreznika za angleški temin sales enablement, kar dokazuje, da gre za nov pojem v stroki. V strokovnih virih na spletu smo našli citatni zapis angleškega termina (prim. spletna stran Inštituta za profesionalno prodajo) in dobesedni prevod Več...
Superprenašalec

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski ustreznik je najprimernejši za angleški termin super spreader, ki se uporablja na področju epidemiologije. Termin označuje osebo, okuženo z virusom, npr. s SARS-CoV-2, ki okuži veliko večje število ljudi kot večina ostalih okuženih oseb. V rabi sta dve Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pojem, ki ga označuje angleški termin super spreader, ni nov, je pa ponovno aktualiziran zaradi koronavirusne bolezni 19, ki je potrdila Paretovo načelo ali t. i. pravilo 20/80. To pravilo v kontekstu epidemiologije določa, da je okrog 20 odstotkov okuženih posameznikov odgovornih za 80 Več...
Socialni poslovni model

Opis terminološkega problema: Pri pisanju magistrske naloge sem naletela na terminološki problem s področja socialne ekonomije. Iščem slovenski termin za ang. termin social business model, ki označuje poslovni model, katerega cilj je z zagotavljanjem dodatnega, zunanjega financiranja pridobiti sredstva za izvedbo družbeno Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Socialna ekonomija je ustaljen termin, na portalu Gov.si piše, da socialno ekonomijo sestavljajo »socialna podjetja, zadruge, invalidska podjetja, zaposlitveni centri, nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove oziroma fundacije), ki delujejo v korist svojih članov, uporabnikov oziroma Več...
Uporabna fizika

Opis terminološkega problema: Na Fakulteti za matematiko in fiziko bi želeli trenutno ime visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Fizikalna merilna tehnika spremeniti v Aplikativna fizika. Dosedanje ime študijskega programa ne povzame v celoti vsebine študijskega programa. V razpravi med izvajalci Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Najprej moramo poudariti, da izbira enega ali drugega pridevnika v konkretnem primeru ni izbira med prav ali narobe. Oba pridevnika sta namreč ustrezna. Termina aplikativna fizika in uporabna fizika, katerih sestavini sta omenjena pridevnika, sta sinonima, kar pomeni, da označujeta isti pojem. V Več...
Integralno varstvo gozdov

Opis terminološkega problema: V gozdarstvu se uporablja termin integralno varstvo gozdov, ki označuje celostni pristop k varovanju gozdov, pri čemer se daje prednost drugim ukrepom pred uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Prejeli smo predlog, da bi omenjeni termin uskladili s terminom integrirano varstvo rastlin, ki se Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Na področju agronomije je integrirano varstvo rastlin ustaljen termin, ki označuje 'izvajanje vseh razpoložljivih metod varstva rastlin, ki preprečujejo razvoj populacij škodljivih organizmov, pri čemer mora biti uporaba fitofarmacevtskih sredstev na ekonomsko in ekološko upravičeni ravni, Več...
Makroekonomska politika, mikroekonomska politika

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali lahko v ekonomiji namesto pridevnika mikroekonomski in makroekonomski uporabljam mikrogospodarski in makrogospodarski, npr. mikrogospodarska politika in makrogospodarska politika. Ekonomija in gospodarstvo sta v ekonomiji lahko sopomenki, res pa je, da besedo ekonomija pogosteje Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Strinjamo se z vami, da raba samostalniškega termina ekonomija in gospodarstvo ni enotna, prav tako pa ni enotna raba terminov, ki imajo pridevniško sestavino ekonomski ali gospodarski, npr. ekonomska politika oz. gospodarska politika. Podobno je v primerih s pridevnikoma mikroekonomski in Več...
Telekonferenca

Opis terminološkega problema: Na našem prevajalskem oddelku smo se odločili, da bomo angleški termin teleconference prevajali s terminom teleseja. Termin označuje komunikacijo dveh ali več udeležencev, ki so na različnih lokacijah. Mnenje glede pomena predpone tele- v angleškem terminu teleconference ni enotno. Nekateri Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Vaše vprašanje je dvodelno, in sicer vas zanima, kaj pomeni predpona tele- in ali je tvorjenje poimenovanj s to predpono, npr. poimenovanja teleseja, ustrezno. V SSKJ2 je tele- prvi del zloženk, ki se lahko nanaša na a) daljen, daljinski ali b) televizijo. V Slovenskem pravopisu (2001) pa je Več...
Ničenergijska hiša

Opis terminološkega problema: V strokovni literaturi se skoraj enakovredno pojavljajo kar tri različice zapisovanja termina, ki označuje hišo z zelo visoko energetsko učinkovitostjo, ki porabi tako malo energije, da se lahko potrebe po njej pokrije iz obnovljivih virov, in sicer ničenergijska hiša, nič energijska hiša Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot navajate, se v besedilih res pojavlja več različic zapisa omenjenega termina. Poleg zgoraj navedenih smo našli še zapise s številkami: 0-energijska hiša, 0energijska hiša in 0 energijska hiša. V zakonodaji, npr. v Energetskem zakonu, in v besedilih, ki se sklicujejo nanjo, pa se Več...
Diskriminanta

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali je mogoče izraz diskriminanta uporabiti tudi v nematematičnem smislu, in sicer kot diskriminatorni element, tj. element, na podlagi katerega se odloča npr. o tem, kateri del prebivalstva bo izseljen. Vprašanje poslano: 14. 5. 2020

Mnenje Terminološke sekcije: V terminologiji je veliko primerov, ko isti termin na različnih področjih označuje različne pojme, zato dejstvo, da je diskriminanta matematični termin, še ne pomeni, da ne bi mogla označevati pojma na kakšnem drugem področju, npr. v zgodovinopisju ali na področju migracij. Pojem, po Več...
Otrokizem

Opis terminološkega problema: Pri pisanju članka sem med literaturo uvrstila tudi članek Jacka Zipesa Childism and the Grimms' Fairy Tales or How We have Happily Rationalized Child Abuse through Storytelling, v katerem uporabi ang. termin childism, ki označuje predsodke do otrok kot starostne skupine, kar je primerljivo s Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V terminološki svetovalnici smo že odgovarjali o starizmu, ki označuje stereotipiziranje, zapostavljanje in diskriminiranje starejših ljudi v družbi, ang. termin childsm pa označuje isto ravnanje do otrok. O pojmu je pisala psihologinja in psihoterapevtka Elisabeth Young-Bruehl, ki se je Več...