Terminologišče

Terminologišče

Terminološka svetovalnica

Terminologišče - Svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena zlasti področnim strokovnjakom, pa tudi drugim uporabnikom, ki se srečujejo s terminološkimi problemi, naj gre za poimenovanja novih pojmov, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali za že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, izmed katerih bi bilo z vidika učinkovitega sporazumevanja smiselno izbrati najustreznejšega.

Pri pripravi vsakega terminološkega odgovora sodelujemo vsi terminologi, ki pripravimo ločena mnenja o terminološkem vprašanju, na podlagi katerih nastane skupno mnenje. Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da o terminološkem problemu svetujemo z vidika terminološke vede. Da bi lahko pripravili terminološki odgovor, ki vam bo zares v pomoč,  je bistveno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem njegovo definicijo, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitna že obstoječa poimenovanja, tujejezični ustrezniki itd.

Zato vas prosimo, da čim natančneje izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore bomo objavili v Terminološki svetovalnici, da bodo dostopni vsem uporabnikom. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Terminološka svetovalnica
Spletna rastoča publikacija
https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje
Ljubljana, 2013–
ISSN 2820-3577

© 2013–, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Glavni uredniki 
Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar (do 2021), Jera Sitar (od 2021), Mojca Žagar Karer

Izdajatelj
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
zanj
Kozma Ahačič

Založnik
ZRC SAZU, Založba ZRC
zanj Oto Luthar

Glavni urednik založbe
Aleš Pogačnik

Tehnološka podpora
ABAK.NET d.o.o.

Vse pravice pridržane.
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.

Citiranje
Avtorji odgovora, letnica: Naslov odgovora. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

Financiranje
Terminološka svetovalnica deluje v okviru raziskovalnih programov P6-0038 in P5-0217, ki ju financira ARRS, programa Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda, ki ga financira SAZU, in projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju (2020–2023), ki ga financira Ministrstvo za kulturo RS. 
 Odgovori na vprašanja

Revolucija enakovredne izmenjave

Opis terminološkega problema: Prosim za pomoč pri izbiri najustreznejšega slovenskega ustreznika za angleški termin P2P revolution. V okviru ekonomije obdarovanja gre pri storitvi P2P (ang. peer-to-peer) za decentralizirani model, pri katerem dva posameznika neposredno sodelujeta pri nakupu ali prodaji blaga in...

Mnenje Terminološke sekcije: Večina naštetih predlogov je opisnih in zato z vidika učinkovitega sporazumevanja manj primernih. Prav tako je manj primerno poimenovanje, ki ohranja angleško sestavino P2P, ker za nedvoumno razumevanje potrebuje dodatno pojasnilo, tj. angleško zvezo, iz katere je tvorjena, v oklepaju....
Lokalna terapija

Opis terminološkega problema: Zanima me ustrezno poimenovanje za terapijo z lokalnim delovanjem, pri kateri se zdravilo (npr. krema, mazilo, kapljice za oči) navadno uporabi na omejenem delu kože, v očesu, ušesu ali vidni sluznici, da bi delovalo na mestu aplikacije ali pa bi se absorbiralo v telo. Katera oblika...

Mnenje Terminološke sekcije: Sprašujete po pridevniški sestavini termina v levoprilastkovni zvezi s samostalniškim jedrom terapija. Odločate se med pridevnikoma topični in topikalni, pri čemer naj najprej poudarimo, da sta jezikovnosistemsko obe varianti ustrezni. Predvidevamo, da je pridevnik topikalni nastal pod...
Trojni izid

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin triple bottom line, ki na področju ekonomije označuje model za ocenjevanje podjetij, pri katerem se poleg finančnih vidikov upošteva še vpliv podjetja na družbo in okolje. Na spletu lahko najdemo naslednje ustreznike: trojni izid, trojni...

Mnenje Terminološke sekcije: Med poimenovalnimi možnostmi, ki jih navajate v vprašanju, je po našem mnenju najmanj primerno poimenovanje podjetja, ki namenjajo enako pozornost ljudem, dobičku in planetu. Tako dolgo opisno poimenovanje bi se zelo težko ustalilo v rabi, zaradi česar bi bilo v strokovnih besedilih...
Mesto zatočišča

Opis terminološkega problema: Prosimo za pomoč pri iskanju slovenskega ustreznika za angleški termin place of refuge, ki sodi na področje mednarodnega pomorskega prava. Označuje katero koli naravno ali umetno zaščiteno območje, ki ga lahko ladja ali plovilo v razmerah, ki bi ogrozile njeno varnost, uporabi kot zavetje....

Mnenje Terminološke sekcije: Najprej smo se obrnili na tri strokovnjake s področja mednarodnega in pomorskega prava, ki so nam odgovorili, da se za angleški termin place of refuge v slovenščini uporablja več izrazov, in sicer pribežališče, zatočišče, kraj zatočišča, mesto zatočišča in morsko zatočišče. Vendar pa noben...
Soobstajanje

Opis terminološkega problema: Prosila bi za nasvet glede najustreznejšega slovenskega poimenovanja za ang. interbeing, ki označuje medsebojno povezanost vseh stvari, povezanih na podlagi človekovih dejanj, čustev, misli, pravzaprav vsega, kar je del narave. V slovenščini se pojavljajo medobstajanje, nekoliko boljše se...

Mnenje Terminološke sekcije: Sprašujete o najprimernejšem slovenskem poimenovanju za ang. interbeing, ki ga je za budistični koncept popolne medsebojne povezanosti vseh stvari v angleščini oblikoval Thich Nhat Hanh. Poimenovanja le redko lahko pripišemo konkretnemu avtorju, kadar pa je ta podatek znan, lahko pri...
Upodatkovanje

Opis terminološkega problema: Pri prevodu publikacije, povezane z digitalno kompetentnostjo, smo naleteli na težavo pri izbiri ustreznika za angleški termin datafication. Termin označuje orodja, tehnologije in procese, ki omogočajo, da se dejavnosti, vedenja in procesi pretvarjajo v podatke z vrednostmi. Morebitna...

Mnenje Terminološke sekcije: Prva dilema, na katero smo skušali odgovoriti, je, ali se odločiti za prevzeto poimenovanje datifikacija ali neprevzeto poimenovanje. V konkretnem primeru bi prednost dali neprevzetemu poimenovanju, ker angleškemu terminu data ustreza slovenski termin podatki. Podatek je iztočnica v...
Likovna umetnost

Opis terminološkega problema: V predlogu novega pravilnika o strokovnih komisijah s področja umetnosti je predvidena komisija za vizualne umetnosti, arhitekturo in oblikovanje. S tem se likovni umetniki ne moremo strinjati, ker poimenovanje predvideva, da bodo člani strokovne komisije vizualni umetniki, arhitekti in...

Mnenje Terminološke sekcije: Sprašujete o razmerju med pojmoma likovna umetnost in vizualna umetnost. Naj najprej poudarimo, da to ni vedno povsem jasno. V 20. stoletju se je s pojavom vizualne umetnosti – z uvajanjem novih konceptov, umetniških praks in novomedijskih tehnologij, področje umetnosti razširilo, s tem pa...
Stena, zid

Opis terminološkega problema: Termina zid in stena s področja gradbeništva se v splošnem jeziku pogosto uporabljata kot sinonima, kar je po mojem mnenju neustrezno, saj sta to v stroki dva ločena pojma. Stena je gradbeni element in zid je podvrsta tega gradbenega elementa, ki je izdelan iz zidakov. V SSKJ2 je pri...

Mnenje Terminološke sekcije: Uvodoma naj poudarimo, da je SSKJ2 jezikovni priročnik, ki temelji na rabi besed v splošnem jeziku, v kateri se besedi zid in stena lahko uporabljata tudi sinonimno, kar potrjuje raba na spletu in tudi Sinonimni slovar slovenskega jezika. Po drugi strani pa je treba omeniti, da tudi SSKJ2...
Neveljavna glasovnica

Opis terminološkega problema: Posebna veja politologije, tj. volilne študije, se ukvarja s preučevanjem volitev. Ena izmed tematik v sklopu tega so neveljavne glasovnice (ang. invalid ballots). Na vas se obračam, ker me zanima, kako v slovenščino prevesti oziroma kako v slovenščini zapisati naslednje angleške termine:...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot omenjate že v vprašanju, je za angleški termin invalid ballot v slovenščini uveljavljen termin neveljavna glasovnica. Termin najdemo tudi v Pravnem terminološkem slovarju, kjer ima definicijo 'glasovnica, pri kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca', prav tako je neveljavna glasovnica...
Podatkovni predal

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski termin bi lahko ustrezal češkemu terminu datová schránka. Termin označuje elektronsko storitev, ki se uporablja za elektronsko dostavo uradnih dokumentov poslovnim in fizičnim subjektom na Češkem. Ali bi temu terminu lahko ustrezal podatkovni nabiralnik ali...

Mnenje Terminološke sekcije: Najprej nekaj o pojmu, ki vas zanima. Leta 2009 je Ministrstvo za notranje zadeve Češke republike v sodelovanju s Češko pošto uvedlo poslovanje z dokumenti v elektronski obliki, ki so nadomestili dokumente v fizični obliki, in je obvezno za vse javne institucije, uporabljajo pa ga lahko...
Okus žara

Opis terminološkega problema: V prehranski industriji ima kar nekaj izdelkov okus barbecue, ki označuje okus po jedi, pečeni na žaru. Zveza okus barbecue se mi ne zdi ustrezna, ker marsikdo ne ve, kaj barbecue pomeni. Prav tako se mi ne zdi ustrezna zveza okus po žaru, saj napeljuje, da gre za okus naprave, na kateri...

Mnenje Terminološke sekcije: Strinjamo se z vami, da zveza okus barbecue ni najustreznejša poimenovalna rešitev, ker gre za citatno obliko, ki jo načeloma skušamo nadomestiti z domačim terminom. To je v skladu z jezikovnokulturnim načelom, po katerem imajo domači termini prednost pred prevzetimi. Potencialno bi lahko...
Onesnaževalo

Opis terminološkega problema: Na vas se obračam s prošnjo za strokovno pojasnilo. Menim, da je termin onesnaževalo, ki označuje škodljivo snov, ki se v okolje sprošča zaradi dejavnosti človeka, nepravilno oblikovan. Ustrezneje bi se mi zdelo govoriti o onesnažilu. Nimam nobenega strokovnega znanja o tvorjenju besed, a...

Mnenje Terminološke sekcije: Onesnaževalo in onesnažilo sta v okoljski terminologiji sinonima, kar potrjuje tudi priročnik Okoljski pojavi in pojmi (Svet za varstvo okolja Republike Slovenije, 2002, str. 141). Sinonimija med poimenovanjema je vzpostavljena tudi v predavanjih S. Medveda Okolje in okoljevarstvo (str....