Terminologišče

Terminološka svetovalnica

Terminologišče - Svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 Odgovori na vprašanja

Zaskrbljujoča različica

Opis terminološkega problema: Prosimo vas za pomoč pri iskanju slovenskega poimenovanja za ang. variant of concern, ki se v zadnjem času pojavlja v zvezi z virusom SARS CoV-2, in sicer označuje njegovo različico, ki ima še vedno zelo podobne lastnosti kot izvorna oblika virusa glede razmnoževanja, okuženja in reaktivnosti s protitelesi. Polna več...

Mnenje Terminološke sekcije: V Mikrobiološkem slovarju je sev definiran kot 'mikrobni izolat znotraj vrste ali različka z neko posebno lastnostjo', v Slovenskem medicinskem slovarju pa kot 'skupina organizmov iste vrste, ki so genetsko zelo sorodni in imajo skupne specifične značilnosti'. Strokovnjaki so v več prispevkih pojasnili, da so sevi Več...


Glukometer

Opis terminološkega problema: V uredništvo strokovne revije smo prejeli članek o novih pristopih obravnave sladkorne bolezni. V članku so opisane metode za samovodenje sladkorne bolezni. Ena izmed metod je tudi uporaba majhne prenosne naprave, ki omogoča merjenje glukoze v kapilarni krvi. Žargonsko se je za ta pojem uveljavilo poimenovanje več...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot ste izpostavili že v vprašanju, Slovenski medicinski slovar glukometer usmerja na merilnik krvnega sladkorja, ki je nedvomno ustrezno poimenovanje, v slovarju celo določeno kot prednostno. Merilnik krvnega sladkorja je prednostni termin tudi v Farmacevtskem terminološkem slovarju (Druga, dopolnjena in pregledana Več...


Kolesarska avtocesta

Opis terminološkega problema: V tujini poznajo koncept t. i. hitrih kolesarskih poti (ang. cycle superhighway, cycle highway, nem. Radschnellweg). To so poti, opremljene s signalizacijo, primerno urejene, namenjene bodisi dnevnim migrantom ali povezovanju krajev; po možnosti se stikajo z železniškimi ali avtobusnimi postajami za morebitno več...

Mnenje Terminološke sekcije: Kolesarske avtoceste, ki jih omenjate, so ena izmed kolesarskih povezav, namenjenih predvsem kolesarjem. V nadaljevanju so opisane še druge vrste kolesarskih povezav. Kolesarska pot je daljinska povezava, namenjena predvsem kolesarskemu prometu ob prometno zelo obremenjenih cestah. Kolesarska avtocesta je vrsta Več...


Voščeni svinčnik

Opis terminološkega problema: Iščem primerno slovensko poimenovanje za angleški izraz grease pencil. To je pisalo podobnega videza, kot je svinčnik, vendar z voščeno barvno sredico, namenjeno predvsem pisanju na gladke, neporozne in vlažne površine. Sredica je lahko vstavljena v les – tako kot pri svinčniku – ali vibasto ovita s papirjem. Voščenka več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za pisalo, namenjeno zlasti pisanju po gladkih površinah, ki je ponavadi videti kot svinčnik, njegova sredica pa je iz mehkega voska (ali masti) in pigmentov, se v angleščini uporablja izraz grease pencil, pa tudi china marker, wax pencil in chinagraph (prim. spletno stran Paintmarkersource). Predlagate, da bi ga v Več...


Mešana resničnost, navzkrižna resničnost

Opis terminološkega problema: Zanima me ustrezno slovensko poimenovanje za angleški termin mixed reality, ki označuje združevanje resničnega sveta in virtualnih svetov z namenom ustvarjanja novih okolij, v katerih resnični predmeti soobstajajo z virtualnimi oz. navideznimi v dejanskem času, kar uporabniku ustvarja občutek stvarnega okolja. Prav več...

Mnenje Terminološke sekcije: Mešana resničnost se je kot ustreznik za ang. mixed reality v slovenskem jeziku že razmeroma ustalila, saj se termin pojavlja v več besedilih s področja računalništva, npr. v zaključni nalogi G. Tanka Podpora inženirskim operacijam v okolju mešane resničnosti (2017, npr. str. 20), v zaključni projektni nalogi M. Več...


Kontrolinško poročilo

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali je kontrolinško poročilo pravilen oziroma primeren izraz. Gre za poročilo, ki zajema analizo tako preteklega kot načrtovanega poslovanja podjetja. Vprašanje poslano: 17. 1. 2021 več...

Mnenje Terminološke sekcije: Kontroling je iztočnica že v SSKJ2 ('nadzorno-upravljalni sistem podjetja, navadno vezan na določeno področje, cilj'), vključen pa je tudi v Finančni slovar, v katerem je definiran kot »/s/istem za neodvisno in sprotno spremljanje in analiziranje poslovanja ter primerjanje trenutnih rezultatov z načrtovanimi«. V Več...


Tiha hipoksemija

Opis terminološkega problema: V zadnjem letu je v rabi termin hipoksemija. O hipoksemiji in predvsem o tihi hipoksemiji pišejo v dnevnem časopisju, zlasti v povezavi s covidom-19, ko bolnik nima občutka težkega dihanja, vendar ima znižano koncentracijo kisika v krvi, njegovo stanje pa se poslabšuje. Na portalu Fran besede v tej obliki ni, v več...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot omenjate, Planinski terminološki slovar beleži termin anoksimija 'stanje, ko je v arterijski krvi premalo kisika' in njegov sinonim hipoksimija. Tu velja omeniti, da se termina anoksimija in hipoksimija v besedilih na spletu pojavljata zelo redko, poleg tega pa gre primarno za termina s področja medicine, zato bi Več...


Snežni plaz

Opis terminološkega problema: Imam vprašanje v zvezi s terminom snežni plaz, ki označuje gmoto snega, ki zdrsne po strmini navzdol. Kateri pridevnik naj izberem pri terminih, ki so povezani s snežnim plazom, npr. lavinska ali plazovna oprema, lavinski ali plazovni trojček, lavinski ali plazovni bilten? Je lavinski vrstni pridevnik, plazoven pa več...

Mnenje Terminološke sekcije: Uvodoma naj razjasnimo dilemo glede vrste pridevnikov. Oba pridevnika sta v vseh zgoraj navedenih zvezah vrstna. Po lastnostnih pridevnikih se namreč vprašamo z vprašalnico kakšen in se lahko stopnjujejo, medtem ko se po vrstnih vprašamo z vprašalnico kateri in se ne stopnjujejo (prim. odgovor Kateri pridevnik je Več...


Konfabulacija

Opis terminološkega problema: V sodobnem času se v literarni vedi pogosto uporablja termin zgodba (tudi fabula), ki mu angleščini najpogosteje rečejo narrative in v literarnem delu označuje dogodke, ki si smiselno sledijo. K vprašanju mu je spodbudila monografija o ustvarjalkah, ki vsebuje kratke opise njihovega življenja in dela, vendar to s več...

Mnenje Terminološke sekcije: Konfabulacija je termin s področja medicine, natančneje psihiatrije. Slovenski medicinski slovar ga razlaga kot 'neresnična pripoved, izmišljotina'. S tem terminom so povezani tudi fabuliranje, ki je definirano kot 'pripovedovanje izmišljenih zgodb, naslonjenih na resnična dogajanja, brez namena prevare, največkrat pri Več...


Naušniki

Opis terminološkega problema: V stroki varnosti in zdravja pri delu že od leta 1971 imenujemo osebno varovalno (ne zaščitno) opremo za varovanje pred hrupom naušniki. Osebna varovalna oprema (OVO) – naušniki in čepi so namenjeni preprečevanju škodljivih učinkov hrupa na delovnem mestu ter v okolju, kjer se hrup pojavlja. Naušniki in čepi morajo več...

Mnenje Terminološke sekcije: Ustaljena in preverjena terminologija je zelo pomembna za uspešno sporazumevanje v stroki. Poimenovanja se praviloma spreminjajo redko in z utemeljenim premislekom. Slovar slovenskega knjižnega jezika (tako prva kot druga izdaja) opisujeta splošni jezik, torej jezik, ki ga uporabljamo vsi, in čeprav ima veliko Več...


Permanentno izobraževanje

Opis terminološkega problema: Tema moje pisne naloge na podiplomskem študiju je permanentno izobraževanje za andragoške delavce. Glede na pregledane vire se mi zdi, da se permanentno izobraževanje lahko izvaja tako v formalnem kot neformalnem izobraževanju. Tako ga uporabljajo tudi zavodi, ki ta izobraževanja izvajajo. Mentor pa je mnenja, da je več...

Mnenje Terminološke sekcije: Najprej bi veljalo opredeliti pojma učenje in izobraževanje kot jedrni sestavini terminov permanentno izobraževanje in vseživljenjsko učenje. Učenje je v Slovarju družboslovne informatike opredeljeno kot 'vseživljenjski proces organiziranega ali neorganiziranega, namenskega in naključnega pridobivanja znanja', v Več...


Vodno telo

Opis terminološkega problema: V besedilih sem že večkrat zasledil rabo termina vodno telo in me zanima, ali gre za pravilno rabo. Gre za izraz, ki izvira iz angleščine (water body) in s katerim avtorji označujejo različne tipe voda, npr. mlake, jezera, kali, reke. Sam sklepam, da ta termin ni potreben, saj bi ga lahko nadomestili. Govorili bi lahko več...

Mnenje Terminološke sekcije: Termin vodno telo je uveljavljen termin na področju geografije (hidrogeografije). V Geografskem terminološkem slovarju je definiran kot 'površinska ali podzemna gmota vode, ki je lahko naravna ali antropogena in je ločena od drugih vodnih gmot', pojavi pa se tudi v definicijah drugih geografskih terminov, npr. Več...