Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Regulativni organ

Opis terminološkega problema: Prosim za pomoč pri ustreznem prevodu angleškega termina regulatory authority, ki ne označuje nadzornega, upravnega ali izvršnega organa, ampak organ za urejanje in sprejemanje predpisov. V dokumentih se pojavljajo tri slovenske različice: regulativni organ, regulatorni organ in redko Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Strinjamo se z vami, da je za angleški termin regulatory authority smiselno določiti prednostni slovenski ustreznik. Različna poimenovanja za isti pojem ustvarjajo zmedo, ker več poimenovanj lahko pomeni tudi več pojmov. To ne velja v vašem primeru, saj vsa tri poimenovanja označujejo isti Več...
Tekočinska biopsija

Opis terminološkega problema: Zanima me najbolj ustrezen prevod angleškega termina, ki označuje pojem, ki se vedno bolj uveljavlja v onkologiji in tudi klinični praksi. Gre za ang. termin liquid biopsy. Pri klasični biopsiji se z iglo odvzame vzorec tkiva, pri tej vrsti biopsije pa se odvzame vzorec telesne tekočine, ki je Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot ugotavljate sami, se pridevnik liquid v ang. terminu liquid biopsy nanaša na telesne tekočine, ki se jih odvzame pri tem postopku. V angleščini pridevnik liquid ne pomeni samo 'tekoč', pač pa tudi 'nanašajoč se na tekočino'. Po SSKJ2 pridevnik tekočinski pomeni 'nanašajoč se na Več...
Energijski, energetski

Opis terminološkega problema: Zanima me vaše mnenje glede pridevnikov energijski in energetski v besednih zvezah energijski vir oz. energetski vir in energijska revščina oz. energetska revščina. Zanima me tudi razmerje med zvezami energijska izkaznica oz. energetska izkaznica in energijska bilanca oz. energetska bilanca. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Besedotvorno je razlika med pridevnikoma energijski in energetski jasna, saj je prvi tvorjen iz samostalnika energija, medtem ko je drugi tvorjen iz samostalnika energetika. Na prvi pogled je torej razlika očitna, a je v resnici v jeziku precej bolj zabrisana, kar potrjuje že SSKJ2, kjer je Več...
Večnaslovniški avtor, večnaslovniško pisanje

Opis terminološkega problema: Pred dvema letoma sem vas vprašala za nasvet glede angl. termina crossover literature, ki označuje književnost, ki nagovarja različne starostne skupine bralcev, torej različne naslovnike. V tem času smo v stroki dosegli konsenz – uveljavil se je termin večnaslovniška književnost, ki ste Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Veseli nas, da ste v stroki dosegli konsenz glede poimenovanja angl. termina crossover literature, in sicer večnaslovniška književnost. Glede na to, da je bilo terminoloških kandidatov veliko (krosover književnost, dvojni naslovnik književnost, hibridna književnost, univerzalna književnost, Več...
Navzkrižno plastnati peščenjak

Opis terminološkega problema: Pri prevajanju strokovnega besedila nisem zasledil slovenskega ustreznika za angl. cross-bedded sandstone. V hrvaščini obstaja poševno naloženi peščenjak, vendar menim, da poimenovanje ne ustreza, ker ne pojasni, da je peščenjak lahko naložen tudi v različne smeri, odvisno od sloja. Ali Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V terminoloških slovarjih sleherne stroke se kaže, kako pomembno je, da slovar odraža celovitost pojmovnega sistema stroke. Navzkrižna plastnatost, ki kaže na različne smeri nalaganja usedlin, je že iztočnica v prvi izdaji Geološkega terminološkega slovarja, in sicer je definirana kot Več...
Uporabniško usmerjeno oblikovanje

Opis terminološkega problema: Pri načrtovanju in oblikovanju interaktivnih sistemov je v angleški literaturi uveljavljen termin user-centered design. Označuje procese, v katerih so dejavnosti osredotočene na potrebe uporabnika in ne npr. na obstoječo tehnologijo. V slovenskih besedilih še ni poenotenega ustreznika za ta Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Predloge, ki jih navajate v vprašanju, je glede na skladenjsko strukturo mogoče uvrstiti v tri skupine. V prvi skupini so poimenovanja z določujočim delom levo od jedra: uporabniško usmerjeno načrtovanje, uporabniško-usmerjeno načrtovanje in uporabniško orientirano oblikovanje; v drugi Več...
Spin doktor

Opis terminološkega problema: Ali obstaja slovenski ustreznik za angleški termin spin doctor, ki označuje sporočevalca, ki manipulira z medijskim sporočanjem, zlasti z nadziranjem dostopa do politikov, in dejstva prikazuje na način, ki ustreza naročniku (gl. iztočnico veleprikrojevalec v Terminološki podatkovni zbirki Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za angl. termin spin doctor smo med drugim našli naslednje slovenske ustreznike: prikrojevalec, veleprikrojevalec, obračalec resnice, komunikacijski manipulator, spin doktor. Večina teh ustreznikov se v besedilih, dostopnih na internetu, pojavlja zelo redko (npr. obračalec resnice, Več...
Nevadbena termogeneza

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako naj poslovenim angleško kratico NEAT (non-exercise activity thermogenesis), ki označuje energijo, ki jo človek porabi pri vsakodnevnih opravilih, kot so npr. hišna opravila, hoja po stanovanju itd. Gre torej za energijo, ki jo posameznik porabi brez ukvarjanja z načrtovano Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V nam dostopnih virih na spletu smo angleško kratico NEAT tudi v slovenskih besedilih našli zapisano citatno (npr. spletna stran Medsport), kar sicer v slovenščini niti ni tako redko, a je to kljub vsemu bolj začasna oziroma manj ustrezna rešitev. Poleg tega smo našli še slovenski ustreznik Več...
Dres

Opis terminološkega problema: V Muzeju športa sestavljamo besedišče predmetov in imamo zagato pri pojmu dres. Prosimo vas za mnenje, ali razlaga o dresu kot športnem oblačilu pomeni npr. pri nogometu ali košarki in atletiki oba kosa oblačila, torej majico in hlače, ali le zgornji del, kjer je napisano ime, številka, Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Vprašanje, ki ste nam ga zastavili, je sicer bolj vprašanje za strokovnjake s področja športa, lahko pa poskusimo odgovoriti s terminološkega vidika. SSKJ2, ki je splošni slovar, dres razlaga kot 'oblačilo za nošenje pri vadbi ali tekmovanju', v terminološkem gnezdu pa navaja termin Več...
Povaljani prstni odtis, ploski prstni odtis

Opis terminološkega problema: Prosimo vas za mnenje o najustreznejšem slovenskem poimenovanju angl. terminov flat fingerprint, ki označuje prstni odtis blazinic prstov, pri čemer je blazinica prsta pritisnjena na površino navpično na podlago in je odtisnjen predvsem osrednji del blazinice, in rolled fingerprint, ki Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Potrditev v strokovnih besedilih je razmeroma malo, zato smo se posvetovali s strokovnjaki za kriminalistiko z Nacionalnega forenzičnega laboratorija. Za rolled fingerprint je v slovenščini tudi na daktiloskopskih obrazcih za odvzem prstnih odtisov uporabljen termin povaljani prstni odtis, ki Več...
Umeščanje izdelkov

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali imamo slovensko ustreznico za angleški termin product placement. Termin označuje oglaševanje, pri katerem je izdelek namerno prikazan v filmih ali televizijskih oglasih. Gre za netradicionalno oglaševanje, ki inovativno in v primerjavi s klasičnim oglaševanjem nevsiljivo Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V slovenskih besedilih, ki smo jih pregledali, da bi lahko napisali mnenje, angleškemu terminu product placement ustreza slovenski termin umeščanje izdelkov. Termin se pojavlja npr. v diplomski delih S. Cigule Umeščanje izdelkov v serijah ameriške produkcije (2014), B. Kranjc Umeščanje Več...
Kazalec okolja

Opis terminološkega problema: Prosimo vas za nasvet v zvezi z uporabo terminov kazalec oziroma kazalnik (oboje v ang. indicator) kot sestavin terminov kazalec okolja in kazalnik okolja. Kazalci okolja označujejo 'na dogovorjen način izbrane in predstavljene podatke, ki jih želimo povezati s cilji okoljske politike' (gl. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V Terminološki svetovalnici smo že odgovarjali na podobno terminološko vprašanje (gl. odgovor Kazalec hrupa), in sicer v zvezi z ustreznostjo terminov kazalec hrupa in kazalnik hrupa. V odgovoru smo ugotovili, da sta termina kazalec in kazalnik sinonima (pojavlja pa se še en sinonim, in sicer Več...