Terminologišče

Terminologišče

Terminološka svetovalnica

Terminologišče - Svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena zlasti področnim strokovnjakom, pa tudi drugim uporabnikom, ki se srečujejo s terminološkimi problemi, naj gre za poimenovanja novih pojmov, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali za že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, izmed katerih bi bilo z vidika učinkovitega sporazumevanja smiselno izbrati najustreznejšega.

Pri pripravi vsakega terminološkega odgovora sodelujemo vsi terminologi, ki pripravimo ločena mnenja o terminološkem vprašanju, na podlagi katerih nastane skupno mnenje. Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da o terminološkem problemu svetujemo z vidika terminološke vede. Da bi lahko pripravili terminološki odgovor, ki vam bo zares v pomoč,  je bistveno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem njegovo definicijo, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitna že obstoječa poimenovanja, tujejezični ustrezniki itd.

Zato vas prosimo, da čim natančneje izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore bomo objavili v Terminološki svetovalnici, da bodo dostopni vsem uporabnikom. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Terminološka svetovalnica
Spletna rastoča publikacija
https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje
Ljubljana, 2013–
ISSN 2820-3577

© 2013–, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Glavni uredniki 
Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar (do 2021), Jera Sitar (od 2021), Mojca Žagar Karer

Izdajatelj
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
zanj
Kozma Ahačič

Založnik
ZRC SAZU, Založba ZRC
zanj Oto Luthar

Glavni urednik založbe
Aleš Pogačnik

Tehnološka podpora
ABAK.NET d.o.o.

Vse pravice pridržane.
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.

Citiranje
Avtorji odgovora, letnica: Naslov odgovora. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

Financiranje
Terminološka svetovalnica deluje v okviru raziskovalnih programov P6-0038 in P5-0217, ki ju financira ARRS, programa Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda, ki ga financira SAZU, in projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju (2020–2023), ki ga financira Ministrstvo za kulturo RS. 
 Odgovori na vprašanja

Geološka raznovrstnost

Opis terminološkega problema: UNESCO je razglasil nov svetovni dan, ki se v angleščini imenuje International Geodiversity Day. Angleški termin geodiversity je definiran kot mnogovrstnost neživih elementov narave – kamnin, mineralov, fosilov, prsti, sedimentov, reliefnih oblik, topografije, geoloških in morfogenetskih...

Mnenje Terminološke sekcije: Geopestrost je z vidika vsebine pojma, ki ga označuje angleški termin geodiversity, in slovenskega jezika ustrezno poimenovanje. Hkrati pa bi želeli izpostaviti, da se ne strinjamo povsem z vašo utemeljitvijo zavrnitve drugih dveh poimenovanj, izpostavljenih v vprašanju, tj....
Genska raznovrstnost

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin genetic diversity, ki na področju biologije označuje vrsto različnih dednih lastnosti znotraj vrst, kar jim omogoča boljše prilagajanje na okolje. Razmišljamo o možnostih: genetska pestrost, genetska variabilnost, genetska raznolikost ali...

Mnenje Terminološke sekcije: Sprašujete po slovenskem terminu za ang. genetic diversity. Najprej se posvetimo pridevniški sestavini genetic. O tem smo v Terminološki svetovalnici že pisali v odgovoru Genska bolezen, kjer smo predlagali ločevanje med pridevnikoma genski in genetski, odvisno od tega, ali se poimenovanje...
Prisilno zavračanje

Opis terminološkega problema: Na vas se obračamo s terminološkim vprašanjem s področja migracij in človekovih pravic. Pri svojem delu ugotavljamo, da v slovenščini zaenkrat nimamo ustrezne besede oziroma besedne zveze za angleški izraz pushbacks. Ta označuje državne ukrepe nezakonitega prisilnega vračanja tujcev čez...

Mnenje Terminološke sekcije: Po pregledu nam dostopnega gradiva se strinjamo z vami, da v slovenščini zaenkrat še nimamo ustaljenega termina za pojem, ki ga v angleščini označuje termin pushbacks. Kot navajate v vprašanju, gre za državne ukrepe nezakonitega prisilnega vračanja tujcev čez mejo, ponavadi takoj po...
Otroški uporabnik

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za termin child user, ki se uporablja v novem predlogu uredbe o boju proti spolni zlorabi otrok in označuje mladoletno osebo, ki uporablja storitve informacijske družbe ter zaradi svoje starosti potrebuje dodatno zaščito. Pojavlja se slovenski termin otroški...

Mnenje Terminološke sekcije: Sprašujete po terminu child user, ki se ne uporablja zgolj v omenjeni uredbi, ampak označuje mladoletno osebo, ki uporablja internet. Mnoge organizacije, ki se ukvarjajo z varnostjo otrok v spletnem okolju, poudarjajo, da so prav starostne omejitve, ki so povezane z umskim razvojem osebe,...
Skupnostno učenje

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za termin community engagement, ki poimenuje sodelovanje visokošolskih ustanov in skupnosti, ki si skupaj prizadevajo za reševanje nastalih težav v svoji neposredni okolici in širše. Predlagam slovenski termin skupnostna angažiranost. Zanima me tudi ustreznik...

Mnenje Terminološke sekcije: Naj najprej odgovorimo na drugo vprašanje. Pridevniška sestavina community-based, ki je del angleškega termina community-based teaching and learning, je izpeljana iz angleškega samostalnika community, ki pomeni skupnost. Za ang. community-based smo v Terminološki svetovalnici v odgovoru...
Zgoščevanje

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin hashing, ki na področju računalništva označuje proces pretvarjanja niza podatkov v krajši standardizirani zapis z namenom hitrejšega dostopa do podatkov. V slovenskih računalniških slovarjih se pojavljajo ustrezniki zgoščevanje (prim....

Mnenje Terminološke sekcije: Kot že v vprašanju ugotavljate, je raba v strokovni literaturi v obravnavanem primeru zelo neenotna. Pogosto se pojavljata ustreznika zgoščevanje in razprševanje, medtem ko se razpršilo pojavlja redkeje. Tudi z vidika vsebine pojma je ustreznik razpršilo manj primerno poimenovanje, saj...
Nadzorna ekonomija

Opis terminološkega problema: Prosim za pomoč pri oblikovanju slovenskega poimenovanja za ang. surveillance economy, ki označuje vejo gospodarstva, ki podatke oz. "sledi" uporabnikov interneta izrablja za usmerjeno trženje in povečevanje dobička. Na področju varstva potrošnikov se sprejemajo ukrepi za zaščito...

Mnenje Terminološke sekcije: Zbiranje najrazličnejših podatkov o (internetnih) uporabnikih je v zadnjih letih postalo del mnogih področij, ki poskušajo zagotavljati različne storitve. Oglaševalska podjetja uporabljajo termin digitalna izkušnja ali uporabniška izkušnja (več npr. v članku N. Rodoška Kakšna je digitalna...
Funkcionalna biologija

Opis terminološkega problema: Imam vprašanje glede rabe pridevnikov funkcionalni in funkcijski, in sicer me zanima, kateri termin je primernejši: funkcionalna biologija ali funkcijska biologija. Ker gre za biološko poddisciplino, ki raziskuje funkcijo oz. delovanje bioloških sistemov, se mi zdi raba pridevnika...

Mnenje Terminološke sekcije: Funkcionalna biologija je ustaljen termin. Na ustaljenost je gotovo vplivalo poimenovanje študijskega programa Molekulska in funkcionalna biologija na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Hiter pregled po spletu pokaže, da je raba pridevnikov funkcijski in funkcionalni v različnih...
Odpadek

Opis terminološkega problema: Ukvarjam se z gibanjem brez odpadkov (zero waste) in naletela sem na vprašanje o sopomenskosti poimenovanj odpadek, v SSKJ2 'kar se v gospodinjstvu, vsakdanjem življenju izloči, zavrže kot neuporabno' ter 'kar se pri predelavi, obdelavi česa odstrani, izloči kot neuporabno za prvotni...

Mnenje Terminološke sekcije: Poimenovanji, ki ju navajate, nista sinonimni. Smet je izraz iz splošnega jezika, v SSKJ2 pojasnjena kot 'neuporabna, nekoristna, odpadna snov'. Razvidno je, da je že v splošnem slovarju, torej tistem, ki prikazuje splošni jezik, mogoče zaznati razliko med izrazoma; smet je pomensko širša...
Genska bolezen

Opis terminološkega problema: Zanima me, kakšna je ustrezna raba pridevnikov genski in genetski. Zdi se, da bi bilo pridevnik genski smiselno uporabljati v primerih, ko imamo v mislih gene kot biološki sistem, in pridevnik genetski v primerih, ko je govora o vedi, ki proučuje gene. Težava je v tem, da raba ne potrjuje...

Mnenje Terminološke sekcije: Tovrstno ločevanje med pridevnikoma genski in genetski, kot ga navajate v uvodu vprašanja, najdemo tudi v Slovenskem medicinskem slovarju, ki pridevnik genski razlaga kot 'nanašajoč se na gen' in pridevnik genetski kot 'nanašajoč se na genetiko, dedovanje'. Ob pridevniku genetski je...
Energetska učinkovitost

Opis terminološkega problema: V angleščini obstaja več terminov, ki so povezani z energijo in njeno uporabo: energy performance, energy efficiency, energy effectiveness, energy efficacy. Prav vsi so v uradnih slovenskih prevodih (izpostavljam področje energije v stavbah) prevedeni kot energijska učinkovitost. Ali je...

Mnenje Terminološke sekcije: Na vaše vprašanje, kateri so pravilni slovenski ustrezniki za angleške termine energy performance, energy efficiency, energy effectiveness, energy efficacy, vam težko odgovorimo nedvoumno, saj je raba različnih terminov s sestavino energijski ali energetski v slovenščini precej neenotna....
Ekonomija ravnovesnega stanja

Opis terminološkega problema: Na spletu se pojavlja več slovenskih prevodov angleškega termina steady-state economy, ki označuje ekonomijo, ki ne temelji na gospodarski rasti, ampak se prilagaja okoljskim omejitvam, zato upošteva naraščanje prebivalstva ter stremi k premišljeni izrabi naravnih virov in pravičnejši...

Mnenje Terminološke sekcije: Ang. steady state označuje stanje sistema ali procesa, ki se v času ne spreminja ali se spreminja zanemarljivo in se pojavlja kot del terminov na več področjih, med drugim tudi v ekonomiji, kjer poudarja ravnovesje med gospodarsko rastjo in ohranjanjem okolja. Našteli ste več poimenovanj....