Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Interoperabilnost (informacijska tehnologija)

Opis terminološkega problema: V tehničnem odboru SIST/TC ITC – Informacijska tehnologija na Slovenskem inštitutu za standardizacijo – so strokovnjaki (člani odbora) zavzeli različna stališča glede ustreznika angleškega termina interoperability, ki označuje 'sposobnost sistema ali izdelka, da brez posebnega napora Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Vaša terminološka zagata je pravzaprav zelo tipična. Znašli ste se v dilemi, ali pojem poimenovati s t. i. mednarodnim poimenovanjem interoperabilnost ali z neprevzetima različicama medobratovalnost oz. medopravilnost. Mednarodna poimenovanja so učinkovita, saj pojem označijo nedvoumno. Pri Več...
Pandemska pravljica

Opis terminološkega problema: Pišem znanstveni članek o motivih zdravja in bolezni v mladinski književnosti. V članku bi pravljico bratov Jacoba in Wilhelma Grimm Otroci iz Hamelina, v kateri se pojavi motiv kuge iz leta 1284, rada postavila v kontekst teorije pripovedi. V relevantni angleški znanstveni monografiji so Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V angleščini se za poimenovanje pojma, ki ga omenjate, torej uporablja termin pandemic tale, in sicer predvsem v monografiji Marka Davisa in Davine Lohm Pandemics, Publics, and Narrative (2020). Za ustrezni slovenski termin predlagamo zvezo pridevnika in samostalnika, saj so večbesedni termini v Več...
Trust

Opis terminološkega problema: Med študijem dednopravnih institutov v Sloveniji in primerjavi z angloameriškimi sem naletela na angleški termin trust, ki je značilen za sistem common law. Problematičen je prevod tega termina v slovenščino. V ZDA je termin ustaljen, predstavlja pa institut, pri katerem je premoženje Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Terminologija vsake stroke prikazuje njen pojmovni sistem, ki ga poznajo in uporabljajo strokovnjaki. Pravna terminologija se od terminologij drugih strok nekoliko razlikuje po tem, da v večji meri označuje pojme, vezane izključno na posamezen nacionalni pravni sistem. To pomeni, da pojmi med Več...
Sledenje stikom

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski termin je najustreznejši za angleški termin contact tracing, ki označuje proces identifikacije oseb, ki so morda bile v stiku z okuženo osebo, in zbiranje podatkov o teh stikih. V poljudnih spletnih virih se od izbruha koronavirusne bolezni najpogosteje uporabljata Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pojem, ki ga v angleščini označuje contact tracing, ni nov. Bolezni, pri katerih se običajno izvaja ta postopek, so npr. tuberkuloza, ošpice, spolno prenosljive okužbe, okužbe s krvjo, nekatere bakterijske okužbe. Na spletni strani World Health Organization (WHO) lahko preberemo, da se je Več...
Biciklični peptid

Opis terminološkega problema: Pri pisanju članka s področja imunoonkologije sva s kolegom naletela na terminološki problem. Članek opisuje nov pristop v imunoonkologiji, ki temelji na sintetičnih kratkoverižnih peptidih, sestavljenih iz majhnega števila aminokislin (od 9 do 14), ki se v ang. imenujejo bicycle peptides Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V ang. se za poimenovanje omenjenih kratkoverižnih peptidov poleg termina bicycle peptide uporablja tudi termin bicyclic peptide. V slovenskih strokovnih besedilih s področja kemije in drugih naravoslovnih ved se v terminih pojavljata oba pridevnika, ki ju omenjate, tj. biciklični in Več...
Videokonferenca

Opis terminološkega problema: Za poimenovanje videopovezave navadno med več prostorsko oddaljenimi udeleženci, ki se lahko uporablja za zelo različne namene komunikacije, se pogosto uporablja poimenovanje videokonferenca. Glede na to, da pogosto ne gre za konferenco v prvem pomenu besede (v SSKJ2 je konferenca v 1. pomenu Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Glede na nam dostopno gradivo menimo, da se je za obravnavani pojem s področja telekomunikacij v slovenskem jeziku ustalil termin videokonferenca, kar potrjuje tudi dejstvo, da ga poleg že omenjenega SSKJ2 kot iztočnico navaja tudi več terminoloških virov, npr. Islovar – 'telekonferenca, pri Več...
Paraalpsko smučanje

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako se piše termin paraalpsko smučanje? Se pridevnik paraalpski piše skupaj, narazen ali z vezajem? Termin označuje alpsko smučanje invalidov. Predpona para se nanaša na izražanje podobnosti, vzporednosti z alpskim smučanjem. Termin izhaja iz angleščine (para alpine Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Vaše vprašanje se nanaša na jezikovnosistemsko ustrezen zapis termina. Pri tem načeloma upoštevamo pravila, ki veljajo za slovenski jezik sploh. Pri pridevniku paraalpski gre za podredno zloženko, zato je ustrezen zapis skupaj (glej tudi iztočnico para.. v Slovenskem pravopisu 2001). Če bi Več...
Mladodobnik

Opis terminološkega problema: V Zvezi slovenskih društev ljubiteljev starodobnih vozil (Zveza SVS) se ukvarjamo z vozili, ki so starejša od 30 let. V drugih državah jih imenujejo Oldtimer (Nemčija), historic vehicle (Velika Britanija, ZDA) in vintage vehicle (kar označuje še starejša vozila), auto d'epoca (Italija), Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Pri iskanju novih poimenovanj je smiselno iskati možnost, ki bi jo jezikovni uporabniki prepoznali kot sistemsko. Navedli ste mnogo primerov, ki potrjujejo, da je starodobnik povsem uveljavljeno poimenovanje za vozila, ki so starejša od 30 let. Starodobnik je tudi samostojna iztočnica v SSKJ2 z Več...
Omejevanje socialnih stikov

Opis terminološkega problema: Zanima nas, kateri slovenski termin je najprimernejši ustreznik za angleški termin social distancing, ki označuje celoto ukrepov, ki jih sprejmejo pristojne osebe, da se ustavi oz. upočasni širjenje močno nalezljive bolezni. Pogovarjali smo se o različnih slovenskih poimenovanjih – Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Razstikanje je gotovo najbolj kreativen poimenovalni predlog, ki pa ga v konkretnem primeru ne bi podprli. Funkcija terminologije je namreč učinkovito sporazumevanje, kar pomeni, da mora biti število poimenovanj za isti pojem omejeno; najučinkoviteje je, če za en pojem obstaja eno Več...
Recikliranje, večvrednostno recikliranje, manjvrednostno recikliranje

Opis terminološkega problema: Ob ang. terminu recycling (slov. recikliranje) sta se v zadnjem času pojavila tudi termina upcycling in downcycling. Upcycling označuje predelavo odpadnih izdelkov ali materialov, pri kateri nastanejo izdelki ali materiali, ki so boljše kakovosti od izhodiščnih, downcycling pa predelavo Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Recikliranje je v Slovarju novejšega besedja razloženo kot 'ponovna uporaba že uporabljenih, odpadnih snovi v proizvodnem procesu'. Gre za ustaljen termin, ki je pogost v strokovnih besedilih, npr. v magistrskem delu A. Zabukovec Primer recikliranja betona in ponovne uporabe reciklatov (2016) in Več...
Življenjske veščine

Opis terminološkega problema: Zanima me raba termina življenjske spretnosti in sinonima življenjske veščine. Ali se lahko oba omenjena termina enakovredno uporabljata kot ustreznika za angleški termin life skills, ki jih Svetovna zdravstvena organizacija definira kot spretnosti odločanja, reševanja življenjskih Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V nam dostopnih virih smo našli več potrditev za to, da se v slovenščini kot ustreznika za angleški termin life skills precej enakovredno pojavljata zvezi življenjske spretnosti in življenjske veščine (prim. T. Metelko Lisec Socialne veščine – orodje za večjo socialno uspešnost Več...
Oksorazgradljiva plastika

Opis terminološkega problema: Sem v dvomih glede prevodnih ustreznic angleških izrazov oxo-degradable plastics in oxo-biodegradable plastics. Je pravilen zapis okso-razgradljiva plastika ali oksorazgradljiva plastika? Oksobiorazgradljiva plastika ali okso-biorazgradljiva plastika? Gre za plastiko, ki ji dodajo aditive, ki pod Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Čeprav gre v primeru angleških terminov oxo-degradable plastics in oxo-biodegradable plastics bolj kot za kemijski oz. okoljski termin za marketinški izraz, pa je pri tem vendarle prisoten proces oksidacije (pod posebnimi pogoji spodbujen z aditivi, ki jih dodajo običajni plastiki), zato Več...