Terminologišče

Terminološka svetovalnica

Terminologišče - Svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 Odgovori na vprašanja

Vernakularna arhitektura

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za pridevnik vernakularen (angl. vernacular), ki se pojavlja npr. v zvezi vernakularna arhitektura, ki označuje preprosto arhitekturo, ki se je prenašala iz roda v rod, uporabljala predvsem lokalne materiale in se razvijala brez sodelovanja formalno izšolanih arhitektov. Poleg tega se več...

Mnenje Terminološke sekcije: V nam dostopnem gradivu smo našli več pojavitev zvez vernakularna arhitektura in vernakularni jezik, medtem ko se zveze vernakularna kultura, vernakularna glasba in vernakularna kreativnost, ki jih omenjate v vprašanju, pojavljajo (še) precej redko. Na področju arhitekture je vernakularna arhitektura termin, ki Več...


Pilot na daljavo

Opis terminološkega problema: Potreboval bi pomoč pri oblikovanju slovenskega termina za angleški termin remote pilot, ki označuje fizično osebo, odgovorno za varno izvedbo leta brezpilotnega letalnika. Ta oseba ročno upravlja sistem za krmiljenje, kadar pa brezpilotni letalnik leti avtomatsko, ga upravlja s spremljanjem njegove poti. V vsakem več...

Mnenje Terminološke sekcije: V Delegirani uredbi Komisije (EU) o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav (12. 3. 2019) je med opredelitvami pojmov tudi pilot na daljavo, ki označuje pojem, po katerem sprašujete. Temu sledi tudi terminološka podatkovna zbirka IATE, ki angleškemu terminu Več...


Industrija srečanj

Opis terminološkega problema: Za dejavnost, ki povezuje tako kongresni turizem kot organizacijo prireditev in sejmov, se uporablja poimenovanje industrija srečanj (ang. meetings industry). Industrija se pojavlja tudi kot sestavina poimenovanja potovalna industrija (ang. travel industry). V SSKJ2 je industrija razložena kot 'gospodarska dejavnost, več...

Mnenje Terminološke sekcije: Jezik je živ organizem in dejanska raba poimenovanj vedno prehiteva njihovo uslovarjenje. V doktorski disertaciji M. Nučič Konkurenčni aspekt trajnostnega menedžmenta: primer kongresnega turizma (2014, str. 71) je industrija srečanj omenjena kot eden od slovenskih ustreznikov za meetings industry, pri čemer se v Več...


Koničasti protein

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri slovenski termin bi bil najprimernejši ustreznik za angleški termin spike protein, ki označuje del virusa SARS-CoV-2, proti kateremu je usmerjenih največ cepiv. Gre za strukturni protein, ki sestavlja roglje, ki značilno štrlijo iz virusnega delca, in se veže na receptor ACE2, prisoten v membrani več...

Mnenje Terminološke sekcije: Prva tri poimenovanja se neposredno nanašajo na angleški termin, saj ohranjajo sestavino spike iz angleškega termina. V prvem primeru gre za kratico (S < spike), v drugem primeru (spike protein) za citatni termin in v tretjem primeru (spajk protein) za govorno in pisno prilagoditev citatnega termina slovenskemu Več...


Navigacijska sled

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali obstaja slovenski izraz za ang. termin breadcrumbs, ki označuje prikaz hierarhične strukture spletne strani, ki uporabniku omogoča, da ugotovi, na katerem nivoju v hierarhiji se nahaja, in da s klikom preklopi na drug nivo v strukturi spletne strani; za primer gl. sliko na tej povezavi. Dobesedni prevod več...

Mnenje Terminološke sekcije: V angleščini se za poimenovanje prikaza položaja v strukturi spletne strani, na kateri se trenutno nahaja uporabnik, v celotni hierarhiji spletne strani poleg termina breadcrumbs uporablja tudi termin breadcrumb trail. Omenjeni termin s področja računalništva je nastal s terminologizacijo 2. pomena samostalnika Več...


Readymade

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin readymade, ki na področju umetnostne zgodovine označuje vsakdanji predmet, ki ga umetnik uporabi pri snovanju umetniškega dela. Prevajalnik mi ponudi besedo konfekcija, vendar nisem prepričana, da je to pravi ustreznik. Kateri slovenski termin je več...

Mnenje Terminološke sekcije: Ustreznik konfekcija, ki ga je ponudil prevajalnik, je bil očitno s področja tekstilstva, kjer je angleški termin readymade v svojem osnovnem pomenu označeval nasprotje za handmade (industrijska izdelava : ročna izdelava). Kljub temu, da v SSKJ2 pri besedi konfekcija poleg treh pomenov s področja tekstilstva, najdemo Več...


Deinstitucionalizacija

Opis terminološkega problema: Prosim za pojasnilo v povezavi s terminološko dvojico dezinstitucionalizacija/deinstitucionalizacija. Kateri od obeh terminov je ustreznejši? Dezinstitucionalizacija se mi zdi nekoliko zastarelo. V besedilih s področja socialnega varstva termin označuje postopno zmanjševanje potreb po institucionalizirani oskrbi več...

Mnenje Terminološke sekcije: Deinstitucionalizacija (in njena dvojnica dezinstitucionalizacija) je na področju socialnega varstva že ustaljen termin. Besednjak socialnega dela ima iztočnico dezinstitucionalizacija, ki jo opredeli tako: 'Temeljna ideja dezinstitucionalizacije je, da telesne, senzorne in intelektualne ovire kot tudi duševne stiske Več...


Globoki ponaredek

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako v slovenščino prevajamo izraz deepfake, s katerim v angleščini poimenujemo sintetične medije, v katerih je oseba na obstoječi sliki ali videoposnetku zamenjana s podobo nekoga drugega. Vprašanje poslano: 4. 11. 2020 več...

Mnenje Terminološke sekcije: V slovenščini se za sliko ali posnetek, ki je spremenjen s pomočjo posebnih algoritmov tako, da so prek globokega učenja umetnih nevronskih mrež z velikim številom plasti nevronov in postopkov za sintezo človeških obrazov elementi posameznih fotografij ali videoposnetkov združeni v tako prepričljiv ponaredek, da ga Več...


Izobraževanje v živo, delo v pisarni

Opis terminološkega problema: V času, ko je delo od doma oz. delo na daljavo postalo še pogostejše kot prej, se za delo v pisarni oz. delo na delovnem mestu delodajalca uporabljajo različni izrazi. Zanima me, kateri slovenski izraz bi bil nevtralen za opis ne samo dela, ampak tudi izobraževanja, kadar ne gre na daljavo ali po spletu, npr. kaj bi več...

Mnenje Terminološke sekcije: Spremenjene okoliščine so povzročile tudi nekoliko poimenovalne zmede. Pojma delo (na delovnem mestu delodajalca) in izobraževanje (v šoli), ki sta bila prej obvestilno jasna brez dodatnega določila, kar naenkrat potrebujeta natančnejšo opredelitev, pri čemer se njuna vsebina ni spremenila. V vprašanju omenjate tri Več...


Žepni odlagalnik

Opis terminološkega problema: Iščem ustrezno slovensko poimenovanje za predmet (in skulpturo na razstavi Franca Soline, doktorja računalništva in kiparja), ki se v nemščini imenuje Taschenleerer, v francoščini pa vide-poche. Gre za podstavek, na katerega se odloži predmete iz žepa. Po mojem mnenju predlogi pladenj, podstavek za drobnarije in več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za predmet, ki je namenjen shranjevanju manjših stvari iz žepa, npr. ključev, nismo našli obstoječega slovenskega poimenovanja. Po našem mnenju je predlog pladenj manj ustrezen, ker po SSKJ2 označuje 'okroglo ali podolgovato plitvo posodo za prenašanje in serviranje jedi' ali 'temu podobno pripravo za prenašanje Več...


Zgodbarjenje

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin storytelling, ki označuje veščino komuniciranja, pri kateri pripovedovalec podaja zgodbo skupini poslušalcev, pri čemer skuša z različnimi retoričnimi sredstvi čim bolj pritegniti njihovo pozornost. Pojavlja se predvsem na področju turizma in marketinga. V slovenskem več...

Mnenje Terminološke sekcije: Poleg ustreznikov pripovedovanje zgodb in zgodbarjenje, ki ju omenjate v vprašanju, se zlasti v strokovni literaturi s področja marketinga pojavlja tudi ustreznik zgodbičenje (prim. diplomsko delo L. Trstenjak Zgodbičenje v korporativnem oglaševanju: primer božičnih oglasov, 2019, str. 13). Med vsemi naštetimi Več...


Navpični pomik, vodoravni pomik

Opis terminološkega problema: Prosim vas za pomoč pri iskanju slovenskega izraza za angleška izraza rise in run, ki se uporabljata v formuli rise/run, s katero se izračuna naklon kot količnik med dvigom in vodoravnim pomikom. Iščem pa slovenski ustreznik v primeru stopnice, kjer rise predstavlja višino in run globino stopnice, ter pri uporabi več...

Mnenje Terminološke sekcije: V matematiki se v angleščini za izračun naklona (ang. slope) uporabljata rise nad ulomkovo črto in run pod ulomkovo črto. V angleščini obstaja tudi besedna igra (glej npr. spletni priročnik za učenje matematike), saj enačbi rečejo tudi  »rise over run« oz. »you have to rise before you run« (»najprej moraš vstati, potem Več...