Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Sekciji za terminološke slovarje pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

 

 

Odgovori na vprašanja

Visokousposobljena zaposlitev

Opis terminološkega problema: Prosim vas za mnenje glede primernosti terminov visokokvalificirana zaposlitev in visokousposobljena zaposlitev. Zaposlitev visokokvalificiranih delavcev in zaposlitev visokousposobljenih delavcev ne prideta v poštev, saj gre večinoma za konkretno delovno mesto, zaradi česar množina ni Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Kot ste opisali v vprašanju, je termin visokokvalificirana zaposlitev v slovenskem prostoru nastal pod vplivom evropske direktive 2009/50/ES. Termin se uporablja v različnih besedilih, npr. na spletni strani Ministrstva za tujce Informacije za tujce ali v Priročniku za zagovornike ranljivih Več...
Dvojčična meja

Opis terminološkega problema: Pri pisanju doktorske disertacije se ne znam odločiti, ali uporabiti termin dvojčna meja ali dvojčična meja, ki označuje mejo med dvema kristaloma, kadar se en del kristala premakne nasproti drugemu tako, da je premaknjen del kristala zrcalna slika nepremaknjenega dela, zato si dva ločena Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: V Gemološkem terminološkem slovarju je dvojčenje usmerjeno na dvojčično zraščanje, ki je definirano kot način preraščanja kristalov, ki tvorita dvojček. Poleg omenjenega najdemo še več terminov s sestavino dvojčični, npr. dvojčična črta, dvojčična lamela, dvojčična os, Več...
Nutricevtik

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin nutraceutic oz. nutriceutic. Na spletu se pogosteje pojavlja oblika nutraceutic. Termin označuje snov, ki ima pozitivne učinke na zdravje in preprečuje ali zdravi bolezni. Našla sem potrditve za dve slovenski poimenovanji, in sicer nutracevtik Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Poimenovalna zmeda je že v angleščini, saj pojem označujeta tako nutraceutic kot nutriceutic, pri čemer je prva oblika pogostejša. Ta dvojnost se je prenesla tudi v slovenščino, kjer pojem označujeta nutracevtik in nutricevtik. Da je raba v slovenščini nedosledna, dokazujeta npr. naslova Več...
Človek-dan

Opis terminološkega problema: Soočam se s prevajanjem angleškega termina man-day, ki označuje količino dela, ki jo delavec opravi v enem dnevu, kar se uporablja kot enota za to, koliko časa se porabi za izvršitev kakšne naloge. Bi lahko našli podobno rešitev za izraze man-hour, CPU-hour in podobno? Vprašanje Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Nekoliko nenavaden izraz, ki označuje enoto, se v obliki človek-dan pojavlja tudi v slovenskih besedilih, npr. na spletni strani podjetja Lotrič. Najdemo tudi zapis narazen, npr. na spletni strani Slovenskih železnic, še največ zapisov pa je v obliki človek/dan, torej s poševnico. Tak zapis Več...
Finančna tehnologija, finančnotehnološki

Opis terminološkega problema: Zanima nas, kateri zapis za angleški fintech, ki označuje ponujanje finančnih storitev z uporabo programske opreme in sodobnih tehnologij, bi bil najbolj primeren v slovenščini. Gre za okrajšavo angl. financial technology, v daljši obliki se pojavlja tudi kot technology-enabled innovation Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Termin finančna tehnologija  je vse bolj pogost tudi v slovenščini, npr. v sporočilu Evropske komisije za medije Akcijski načrt o finančnih storitvah za potrošnike (23. 3. 2017), članku J. Ugovška in Š. Mikuš Analiza zavarovalnic: rast števila zaposlenih, večji dobiček in priprave na Več...
Cenilka

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako pravilno sloveniti angleški termin estimator, ki se uporablja na področju ekonometrije in označuje spremenljivko, s katero ocenjujemo določen parameter. V praksi se uporablja slovenski termin cenilka, a bi bilo po mojem mnenju pravilneje uvesti termin ocenjevalec oz. Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Strinjamo se z vami, da bi bilo s strogo besedotvornega vidika za pojem, pri katerem gre za ocenjevanje, bolj smiselno uporabiti termin ocenjevalec ali ocenjevalka kot pa cenilka. Pri tvorjenkah ocenjevalec in ocenjevalka je v podstavi glagol ocenjevati, medtem ko je pri tvorjenki cenilka v Več...
Ark kmetija, ark središče

Opis terminološkega problema: Prosimo za mnenje o izrazu ark, ki se na področju živinoreje uporablja v zvezah ark kmetija in ark središče (tudi z različicami zapisa ark-, Ark- in ARK) in označuje prizadevanje za ohranjanje in rejo nacionalnih avtohtonih pasem po Evropi. V projekt Evropske komisije ELBARN je že od leta Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Pri terminološkem svetovanju vedno upoštevamo terminološka načela, in sicer načelo ustaljenosti, gospodarnosti, jezikovnosistemske ustreznosti in po najboljših močeh tudi jezikovnokulturno načelo, kar pomeni, da dajemo prednost terminom, ki jih stroka sprejme in potrdi kot Več...
Pisno novinarstvo

Opis terminološkega problema: Zanima nas slovenski ustreznik za angleški termin written journalism. Termin označuje novinarstvo, ki sporoča preko pisane besede (v nasprotju z novinarstvom, pri katerem je poudarek na slikah in govorjeni besedi). Katera slovenska zveza bi bila primernejša za označevanje pojma – pisno Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Zveza pisno novinarstvo sicer ni pogosta, vendar se pojavlja, gl. npr. magistrsko nalogo E. Luznarja Jezikovno-stilni razvoj naslovja od prvega slovenskega časnika do danes), diplomsko delo M. Rolih Tuji pisatelji – novinarji: Gabriel García Márquez, 2004, diplomsko delo M. Premrla Prisotnost Več...
Hodljivost

Opis terminološkega problema: Name se je obrnila prijateljica urbanistka, ki jo je zmotil termin hodljivost. Termin je sicer že uvrščen v Urbanistični terminološki slovar, kjer je definiran kot 'značilnost prostora, ki je primeren in privlačen za hojo'. Na to sem jo opozoril, a se beseda še vedno upira njenemu Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: O priponskem obrazilu -(l)jiv, s katerim se iz glagolskih podstav tvori pridevnike, Anton Bajec v monografiji Besedotvorje slovenskega jezika (2. Izpeljava slovenskih pridevnikov; 3. Zloženke), 1952, na str. 18 pravi naslednje: »Glagolske izvedenke pomenijo, da kdo dela tisto, kar pravi osnovni Več...
Butična pivovarna, butično pivo

Opis terminološkega problema: Zanimata me slovenska ustreznika za angleška termina craft brewery in craft beer. Prvi označuje navadno majhno pivovarno, ki je neodvisna od multinacionalk in vari pivo po tradicionalnih ali inovativnih postopkih, pri čemer je poseben poudarek na kakovosti. Drugi pa označuje pivo, ki je Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Ena od poimenovalnih možnosti v jeziku je tudi prevzemanje iz tujega jezika, a imajo pred njim prednost domači poimenovalni načini. Ker smo v nam dostopnih virih našli nekaj že relativno ustaljenih terminov, ki so z jezikovnokulturnega stališča primernejši, menimo, da je v tem primeru raba Več...
Poslovna inteligenca

Opis terminološkega problema: Angleško besedo intelligence ponavadi res prevajamo z besedo inteligenca. Beseda pa ne označuje samo sposobnosti povezovanja, sklepanja, učenja, razumevanja, ampak se uporablja tudi v pomenu 'informacija, obvestilo, obveščanje'. Pri oglaševanju računovodskih programov se pogosto pojavlja Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: V okviru ekonomije in računalništva je za angleški termin Business Intelligence ustaljen termin poslovna inteligenca. Ta termin najdemo tudi v Islovarju, kjer ima definicijo 'nabor tehnologij, aplikacij in procesov za zbiranje, shranjevanje, analiziranje podatkov o poslovanju organizacije za Več...
Delovni tok

Opis terminološkega problema: Prosim za mnenje o ustreznosti rabe termina delotok kot sinonima za termin delovni tok, ki označuje natančno opredeljeno in informatizirano zaporedje opravil v neki aktivnosti, poslovnem procesu ali le njegovem delu. Menim, da gre za podobno poenobesedenje kot v primeru krožišče namesto Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Za angleški termin workflow se v slovenščini najpogosteje uporablja termin delovni tok. V terminologiji je načelo ustaljenosti eno od pomembnejših načel, ki preprečuje nesporazume med strokovnjaki ali celo med strokami, ki uporabljajo isti pojem. Delovni tok tako najdemo v več Več...