Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Sekciji za terminološke slovarje pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

 

 

Odgovori na vprašanja

Referenčni koordinatni sistem

Opis terminološkega problema: Zanima me, kakšno je pravilo pri prevajanju večbesednih terminov iz angleščine. Npr. termin geographic information system se prevaja kot geografski informacijski sistem; vrstni red sestavin je tak kot v angleškem terminu. Po drugi strani pa se pri terminu coordinate reference system, ki Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Pri prevajanju terminov iz angleščine se res pogosto ohrani vrstni red pridevnikov (ali samostalnikov, ki se v slovenščino prevajajo s pridevniki): npr. ang. combined simulation language – slov. kombinirani simulacijski jezik (Terminološki slovar avtomatike), ang. primary cell culture – Več...
Naravni sovražnik

Opis terminološkega problema: V biologiji je za plenilce in parazite, ki živijo na račun drugih organizmov, uveljavljen termin naravni sovražnik. V angleškem jeziku se za obravnavani pojem pojavljajo termini natural enemy, biological control in biocontrol. Ker se mi izraz naravni sovražnik z biološkega vidika ne zdi Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Glede na navedene angleške ustreznike sklepamo, da gre v vprašanju za dva različna pojma, in sicer za organizem in metodo, ki temelji na uporabi organizmov, kar potrjuje tudi Slovar fitosanitarnih izrazov FAO. V omenjenem slovarju je ob angleškem terminu natural enemy naveden ustreznik naravni Več...
Dopplerjev pojav, dopler

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako se v slovenščini pravilno piše termin dopler (dopler ali Doppler)? V angleščini je jasno, pišejo Doppler, ker gre za osebno ime izumitelja (avstrijski fizik in matematik Christian Andreas Doppler). C. A. Doppler je odkril fizikalni pojav, ki se po njem imenuje Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: V terminologiji pogosto srečamo izlastnoimenske termine, torej termine, katerih sestavina je tudi lastno ime. Pogosto gre za priimek osebe, ki je odkrila določen pojav ali zakonitost, pa tudi za priimek osebe, ki je prva izumila kakšno napravo itd. Slovenski pravopis v § 115 določa: »Z veliko Več...
Vojaško zdravstvo

Opis terminološkega problema: Zanima me, kateri termin je bolj pravilen – saniteta ali vojaško zdravstvo. Gre za zdravstveno oskrbo, ki sicer temelji na spoznanjih civilne medicine, vendar je nadgrajena s posebnimi vojaškimi znanji, zlasti glede razpoložljivega časa za zdravstveno oskrbo pacientov. V Slovenski vojski Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Vsaka stroka se lahko odloči za terminološko intervencijo, če meni, da neki termin pojma ne označuje več ustrezno. Menimo, da to kaže tudi zavestna odločitev v Slovenski vojski z ustanovitvijo Vojaške zdravstvene službe leta 2001, v kateri sta se združili Zdravstvena služba Ministrstva Več...
Neionizirajoče sevanje

Opis terminološkega problema: Zanima me, kaj je pravilneje: neionizirajoče sevanje ali neionizirno sevanje. Termina označujeta elektromagnetno sevanje, ki nima dovolj energije za ustvarjanje ionov, ko teče skozi snov (povzeto po diplomskem delu B. Marković Analiza sončnih modulov s termovizijsko kamero 2012, str. 31). Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: V Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika najdemo pridevnik neionizirajoč ('ki ne ionizira'), med zgledi pa termin neionizirajoče sevanje. V slovar je vključen tudi pridevnik neionizirani ('ki ne vsebuje ionov'), med zgledi sta tako neionizirani plin kot neionizirano sevanje. V SSKJ in Več...
Svetovalni oglas

Opis terminološkega problema: Iščem slovenski ustreznik za angleški termin help-seeking ad, ki označuje oglas, ki opiše bolezen ali bolezensko stanje, ne navede pa imena zdravila. Namen takega oglasa je spodbuditi ljudi, da bi tisti, ki pri sebi prepoznajo znake opisane bolezni, poiskali pomoč pri zdravniku (povzeto po Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: V strokovnih besedilih, dostopnih na internetu, smo našli samo en slovenski ustreznik za ang. termin help-seeking ad, in sicer oglas pomočnik v zgoraj navedenem diplomskem delu Tine Kočevar. Besedna zveza je po našem mnenju manj posrečena, med drugim tudi zato, ker ima za slovenski jezik manj Več...
Produktni oglas

Opis terminološkega problema: Iščem slovenski ustreznik za angleški termin product-claim ad, ki na področju oglaševanja zdravil označuje oglas, v katerem morajo biti navedeni ime zdravila, vsaj ena indikacija, odobrena s strani ameriškega Urada za hrano in zdravila (FDA), najpomembnejši neželeni učinki ter pravo Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: V strokovnih besedilih s področja oglaševanja smo našli termin produktni oglas, gl. npr. diplomsko delo Katje Goričan Analiza oglasov – primerjava med kvantitativno raziskavo in elektroencefalografijo, 2016, npr. str. 33, diplomsko delo Klemna Urbančnika Oglaševanje na medorganizacijskih Več...
Opomniško oglaševanje

Opis terminološkega problema: Iščem slovenski ustreznik za angleški termin reminder advertising (nem. Erinnerungswerbung), ki označuje vrsto oglaševanja, v katerem oglasi navajajo ime izdelka ali storitve, ne pa tudi podrobnosti o lastnostih izdelka/storitve. Uporablja se zato, da bi potrošniki ohranili zavedanje o Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: V nam dostopnih strokovnih besedilih smo za pojem, ki ga omenjate, našli več poimenovanj: spominjajoče oglaševanje in reminder oglaševanje (gl. diplomsko delo Barbare Zbačnik Primerjalna analiza med teoretičnim vidikom odzivnosti porabnikov na pozive v oglasih in prakso oglaševalskih Več...
Večnaslovniška književnost

Opis terminološkega problema: Na področju mladinske literarne vede se uporabljajo angleški termini crossover literature, crossover fiction, crossover picturebook itd. Termin crossover literature označuje književnost, ki nagovarja različne starostne skupine bralcev, torej različne naslovnike. V znanstveni in strokovni Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Angleški termin crossover (literature/fiction/picture book/...) je učinkovit in všečen, vendar pa ga je zelo težko prenesti v druge jezike. Sandra L. Beckett v leksikonskem članku z naslovom Crossover literature v knjigi Keyword for Children's Literature (New York University Press, 2011) na Več...
FZBZ-izacija

Opis terminološkega problema: Prosim za mnenje in nasvet o tvorbi slovenskih terminov iz angleške kratice. Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) so strokovna priporočila, ki predstavljajo model funkcionalnih zahtev za prestrukturiranje katalogov in kataložnih podatkovnih zbirk tako, da odražajo Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Tvorjenje izpeljank s tujimi podstavami ali celo kraticami je v slovenščini zelo redko. V Slovarju novejšega besedja (v nadaljevanju SNB) najdemo sicer mcdonaldizacijo, MBA-jevca in NBA-jevca, DVD-teko, v korpusu Gigafida pa je nekaj izpeljank s kratico v osnovi, npr. RKC-izacija, POP-izacija, Več...
DNK

Opis terminološkega problema: V delovnem učbeniku za biologijo v 9. razredu sem opazila, da se uporablja kratica DNA in ne kratica DNK. To velja tudi za učbenik za biologijo za gimnazijske programe Biologija celice in genetika. Poleg tega sem v Angleško-slovenskem slovarju izbranih izrazov iz biokemije in molekularne Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: Termina DNA oz. DNK v terminoloških slovarjih nista enotno rešena. V Botaničnem terminološkem slovarju je kratica DNA usmerjena na deoksiribonukleinsko kislino (DNA → deoksiribonukleinska kislina), med DNK in deoksiribonukleinsko kislino pa je dvosmerna puščica, ki vzpostavlja enakovredno Več...
Okvir

Opis terminološkega problema: Zanima me, kako se pravilno sklanja termin okvir s področja živinoreje. Je pravilno govoriti o živalih velikega okvira ali o živalih velikega okvirja? Termin okvir se na področju živinoreje sicer uporablja za opis zunanjosti živali (npr. pri cikastem govedu se upoštevajo naslednje Več...

Mnenje Sekcije za terminološke slovarje: SSKJ pri samostalniku okvir pri prvem pomenu in njegovih podpomenih ('priprava iz lesa ali drugega materiala, ki obdaja sliko ali druge predmete'; 'tej podobno ogrodje, na katero se kaj pritrjuje ali vanj vpenja'; 'kar je po obliki tej podobno') navaja poleg rodilniške oblike okvira tudi obliko, Več...