Terminološka svetovalnica

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj, pa strokovnjaki čutijo potrebo po sistemskem poenotenju oz. izbiri najprimernejše rešitve.

Pri terminoloških odgovorih upoštevamo osnovna terminološka načela, kar pomeni, da na podlagi posredovanih podatkov o terminološkem problemu svetujemo, katera rešitev bi bila najbolj ustrezna z vidika terminološke vede. Zato je zelo pomembno, da dobimo čim več podatkov o terminu, predvsem kaj ta pomeni, zelo koristni pa so tudi podatki o besedilih, v katerih se pojavlja, morebitne že obstoječe poimenovalne rešitve (ko več terminov označuje isti pojem), tujejezični ustrezniki itd.

Da bi lahko na Terminološki sekciji pripravili odgovor, ki vam bo zares v pomoč, vas prosimo, da čim bolj natančno izpolnite polja v obrazcu. Z zvezdico označena polja so obvezna. Imena in priimka pošiljatelja v nobenem primeru ne bomo objavili, odgovor pa bomo v nekaj dneh poslali na vpisani e-naslov. Vprašanja in odgovore, ki bodo zanimivi za širšo javnost, bomo objavili na spletni strani. Odgovore na splošna jezikovna vprašanja pa lahko poiščete v Jezikovni svetovalnici.

Priporočeno navajanje odgovorov: Naslov odgovora, letnica. Terminološka svetovalnica, https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje, dostop dd. mm. llll

 

 

 

Odgovori na vprašanja

Ravnanje z dojenčkom

Opis terminološkega problema: Zanima me, ali obstaja slovenski ustreznik za ang. termin (baby) handling, ki označuje tehnike, s katerimi se dojenčka npr. pravilno dviga, polaga, pestuje, se mu menjava plenico. Doslej sem zasledila le termin handling, prevod rokovanje pa se mi zdi nekoliko nenavaden. Vprašanje poslano: 17. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Za ang. termin (baby) handling se v slovenščini pojavljata dva ustreznika, in sicer rokovanje z dojenčkom in ravnanje z dojenčkom. Nekateri avtorji, ki se ukvarjajo z nego dojenčkov, dajejo prednost samostalniku ravnanje, češ da rokovanje prej asociira na kak predmet kot na dojenčka, gl. Več...
Babyboom generacija

Opis terminološkega problema: Prosim, če mi lahko pomagate najti slovenski izraz za generacijo, imenovano "baby boom". Demografski termin prihaja iz ameriškega okolja in označuje generacijo, rojeno v obdobju gospodarskega napredka po drugi svetovni vojni. V znanstvenih člankih se ponavlja omenjeni izraz, tudi v prevodih v Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Tako kot večina terminov danes, je tudi poimenovanje baby boom generation za številčno veliko povojno generacijo k nam prišlo iz angleško govorečega okolja. Posebna imena so dobile tudi druge povojne generacije, npr. generacija X, generacija Y, generacija Z itd., a se zdi, da je z jezikovnega Več...
Metabolični sindrom

Opis terminološkega problema: Biokemija se v veliki meri ukvarja s presnovo molekul v organizmu. Sopomenka za presnovo je metabolizem. Pri tem poznamo procese sinteze molekul (anabolizem) in procese razgradnje molekul (katabolizem). Problem nastane, ko iz strokovnih in že povsem uveljavljenih izrazov tvorimo izpeljanke. Tako Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V jeziku praviloma velja načelo nižje stopnje tvorjenosti, kar pomeni, da naj bi tvorili nove besede neposredno iz korena in jim ne dodajali dodatnih zlogov v obrazilih. Kot ugotavljate so termini metabolizem, anabolizem in katabolizem povsem uveljavljeni in sprejeti v stroki. Ker je uveljavljena Več...
Tekoča identiteta

Opis terminološkega problema: V dostopnih besedilih se za angleški termin liquid identity uporablja slovenski termin tekoča identiteta. Enako referenčni zadetki so tudi za slovensko različico pretočna identiteta, za katero menim, da je ustreznejša. Termin označuje identitieto, ki se nenehno spreminja oz. preoblikuje. Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Poimenovalna motivacija angleškega termina liquid identitiy, katerega avtor je poljski sociolog Zygmunt Bauman, je metaforična. Poleg termina liguid identitiy je tvoril tudi druge termine s pridevnikom liquid, npr. liquid society, liquid modernity, liquid times. Najpogosteje jim ustrezajo Več...
Oglaševanje od ust do ust

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin word-of-mouth marketing, ki označuje način oglaševanja, pri katerem potrošnik v vsakodnevni komunikaciji med ljudmi razširja svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo z izdelkom, storitvijo ali blagovno znamko. Kateri slovenski termin je po vašem Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V nam dostopnem gradivu smo našli termin ustno oglaševanje (prim. magistrsko delo N. Levovnik: Blogi: nova orodja spletnega komuniciranja, 2009, str. 7), ki je jezikovnosistemsko ustrezen, saj gre za tipično strukturo slovenskega termina (pridevnik + samostalnik). Težava pa je v tem, da po Več...
Študija

Opis terminološkega problema: V naravoslovju in vedah o življenju opravljamo bolj ali manj obsežne raziskave, od diplomskih nalog do celovitih razlag dogajanj v naravi. Pri tem vse pogosteje opažam, da se kot sopomenka za raziskavo pojavlja izraz študija, a menim, da gre za nekritično prevajanje iz angleškega Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Na vaše vprašanje težko odgovorimo povsem nedvoumno. Dejstvo je, da v slovenščini obstajata tako študija kot tudi raziskava (poleg tega pa še razprava), ki se v strokovni in tudi splošni rabi pogosto uporabljata sinonimno (včasih celo znotraj istega besedila, kar s terminološkega vidika Več...
Odškodbeni način

Opis terminološkega problema: V obvezni službeni literaturi sem našel besedno zvezo odškodbeni način, ki je v Slovarju zavarovalnih izrazov na strani Slovenskega zavarovalnega združenja definirana kot 'način, kako se določena škoda na premoženju, ki je predmet zavarovalnega primera, obračunava, v odvisnosti od načina Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Opozorili ste na zanimiv pojav v terminologiji, ko v strokovni rabi ostane poimenovanje, ki je sicer del širše besedne družine, vendar drugih povezanih poimenovanj v stroki ni več možno najti. Oškodbeni način je definiran v Slovarju zavarovalnih izrazov, ki je bil pripravljen na podlagi dela Več...
Aristofagija

Opis terminološkega problema: Pri prevajanju knjige iz začetka 19. stoletja sem naletela na angleško besedo aristophagy. Po pregledu besedil na spletu sem ugotovila, da poimenovanje označuje prehranjevanje, ki je najboljše možno. Ker besede, ki bi označevala tako prehranjevanje, v SSKJ2 nisem našla, vas prosim, če lahko Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V prispevku Aristophagy, objavljenem 15. marca 1900 v reviji The Herald of the Golden Age, avtor pojem definira kot najboljše prehranjevanje ('the eating only of the best'). Med drugim ga utemelji z angleškim poimenovanjem aristocracy ('a government by the best', slv. vladavina najboljših), Več...
Pedelek

Opis terminološkega problema: Iščemo slovenski ustreznik za ang. termin pedelec. Gre za vrsto električnega kolesa, pri katerem je elektromotor vključen samo takrat, ko kolesar pritiska na pedale. Predlagamo podomačeno poimenovanje pedelek (pedalno električno kolo), ki sledi strukturi ang. termina (pedal electric cycle). Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Kot poimenovanje zgoraj opisane vrste električnega kolesa na slovenskih spletnih straneh trenutno prevladuje citatna oblika termina, tj. pedelec, gl. npr. članek v časopisu Dnevnik Električna kolesa - starejšim izboljšajo mobilnost, a so nevarna (7. 9. 2017), opis magistrskega dela Domna Več...
Zaviralci imunskih kontrolnih točk

Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin immune checkpoint inhibitors, ki označuje vrsto zdravil za raka, ki spodbudijo imunski sistem organizma, da se sam spopade z rakavimi celicami. V literaturi se pojavljata termina zaviralci imunskih stikal in zaviralci kontrolnih točk imunskega Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V jedru angleškega termina (checkpoint) gre za metaforično poimenovanje, ki je s prevodom kontrolna točka enako dobro prepoznavno tudi v slovenščini. Ker torej tudi v slovenščini omenjena metafora dobro funkcionira in ker so termini s tem jedrom v strokovnih besedilih že precej pogosti, Več...
Ciklonski dvig gladine

Opis terminološkega problema: Meteorologi imamo težave z angleškim terminom storm surge, ki označuje dvig gladine morja zaradi vpliva meteoroloških dejavnikov. Večinoma gre za veter, ki nariva vodo proti obali, in znižanje zračnega pritiska. V severnem Jadranu se to tipično zgodi ob prehodu ciklona, ki povzroči močan Več...

Mnenje Terminološke sekcije: Vsekakor se strinjamo z vami, da je opisna rešitev (dvig gladine morja zaradi vetra in znižanega zračnega pritiska) zelo nerodna. Pri tem je kršeno terminološko načelo gospodarnosti, kar pomeni, da ima termin zaradi svoje dolžine in posledične podvrženosti besedilnim variacijam zelo majhne Več...
Varstvo pacientov

Opis terminološkega problema: Na našem anesteziološkem oddelku smo zasnovali Odbor za varnost bolnikov. Ker nismo prepričani, ali je pravilno uporabiti poimenovanje bolnik ali pacient, vas prosimo za pomoč. Angleški termin patient safety po načelih Svetovne zdravstvene organizacije označuje preprečevanje povzročanja Več...

Mnenje Terminološke sekcije: V Slovenskem medicinskem slovarju je bolnik razložen kot 'bolan človek', pacient pa kot 'človek, deležen zdravstvenega varstva ali zdravstvene oskrbe'. Tudi Farmacevtski terminološki slovar ločuje med bolnikom 'oseba, ki je bolna' in pacientom 'zdrava ali bolna oseba, ki uporablja storitve Več...