Naslov:
Linguistica et philologica
Urednica zbirke:
Obdobje:
od 1998
Ključne besede:
besedoslovje, besedotvorje, frazeologija, leksikologija, oblikoglasje, pragmatični frazemi, slovaroslovje, slovenščina, terminologija, etimologija, historična slovnica, pomenoslovje, primerjalno jezikoslovje, semantika, slovanski jeziki, dialektologija, dvojina, jezikovni atlasi, narečja, oblikoslovje, avtomatska obdelava podatkov, jezikovna analiza, leposlovje, računalniška lingvistika, slovenska književnost, statistične metode, uporaba računalnikov, glagol, sintaksa, slovarji, stavek, vezljivost, 18. st., besedišče, leksikografija, slovaropisje, intervjuji, jezikoslovci, polemike, slavisti, Toporišič, Jože, baltoslovanski jeziki, historična lingvistika, indoiranski jeziki, metodologija, primerjalna slovnica, geografska imena, Italija, krajevna imena, Kras, slovenska geografska imena, Terska dolina, toponomastika, Tržaška pokrajina, zemljepisna imena, funkcija, metafora, slovarska večpomenskost, besedilna koherenca, besedilna kohezija, besedilna skladnja, briško narečje, diskurz, Goriška Brda, govorjeni diskurz, slovenska narečja, 16. st., izposojenke, jezikovne študije, nemčizmi, Trubar, Primož, zgodovina jezika, pragmatika, funkcijska lingvistika, jezikovni vidik, pridigarstvo, pridige, fonetika, govorni signali, jezikovne analize, naravni jeziki, sintetični govor, slovenska besedila, tvorjenje, protestantske knjige, samostalnik, slovenski protestanti, stilistika, teorija naravnosti, zaznamovanost (lingv.), glasoslovje, knjižni jezik, pravopis, jezikovne zvrsti, pogovorni jezik, raba jezika, elektrotehnika, strokovna izobrazba, kategorialne pomenske lastnosti, bibliografije, slovenski jezikoslovci, zborniki, Livek, osebna imena, slovenska lastna imena, slovenska osebna imena, Bohorič, Adam, Frischlin, Nikodem, humanizem, Megiser, Hieronim, prevajanje, protestantizem, retorika, slovnice, vplivi, zgodovina jezikoslovja, zgodovinska sociolingvistika, katoliška doba, korpusi, korpusno jezikoslovje, formalna semantika, logika, indoevropsko primerjalno jezikoslovje, keltščina (galščina), paleolingvistika, substrat, toponimija, moški spol, praslovanščina, Čabranka, dolenjsko narečje, fonologija, genetolingvistika, genetsko jezikoslovje, geolingvistika, goransko narečje, morfologija
Jezik(i):
Opis

Zbirka je namenjena znanstvenim objavam s področja jezikoslovnih in filoloških ved. Težišče tvorijo slovenščina in njej izvorno sorodni jeziki, vidik pa je zgodovinski ali opisni, gradivski ali razlagalni, primerjalni ali protistavni. Zajeti so knjižni jezik, narečja in jezikovna tehnologija.

 

Naslovi
Zgodovinska antroponimija in toponimija vzhodne Tolminske
Linguistica et philologica 40

Avtor: Silvo Torkar
Leto: 2020
Oživljeni Vodnik
Razprave o Valentinu Vodniku
Linguistica et philologica 39

Uredile: Alenka Jelovšek, Irena Orel, Andreja Legan Ravnikar
Leto: 2019
Krajevni govor Krope
Linguistica et philologica 38

Avtorica: Jožica Škofic
Leto: 2019
Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov
Linguistica et philologica 37

Avtor: Matej Šekli
Leto: 2018
Krajevni govori ob Čabranki in zgornji Kolpi
Linguistica et philologica 36

Avtorica: Januška Gostenčnik
Leto: 2018
Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja
Linguistica et philologica 35

Avtor: Metod Čepar
Leto: 2017
Lipalja vas in njena slovenska govorica
Linguistica et philologica 34

Avtorji: Robert Grošelj, Karmen Kenda-Jež, Vlado Klemše, Vera Smole, Matej Šekli
Leto: 2016
Keltska dediščina v toponimiji jugovzhodnega alpskega prostora
Linguistica et philologica 33

Avtor: Luka Repanšek
Leto: 2016
Prispevki k slovenski in slovanski etimologiji
Linguistica et philologica 32

Avtorica: Metka Furlan
Leto: 2016
Kvantifikacijski vidiki logične oblike v minimalistični teoriji jezika
Linguistica et philologica 31

Avtor: Sašo Živanović
Leto: 2015
Slovenska skladnja v oblikoskladenjsko in skladenjsko označenih korpusih slovenščine
Linguistica et philologica 30

Avtorica: Nina Ledinek
Leto: 2014
Slovenski knjižni jezik 16. stoletja
Razprave o jezikovnem sistemu, besedju in prevodni problematiki
Linguistica et philologica 29

Avtorica: Majda Merše
Leto: 2013
Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem
Katoliška doba (1600–1758)
Linguistica et philologica 28

Avtor: Kozma Ahačič
Leto: 2012
Pomensko-skladenjske lastnosti slovenskega glagola
Linguistica et philologica 27

Avtorica: Andreja Žele
Leto: 2012
Terminologija med slovarjem in besedilom
Analiza elektrotehniške terminologije
Linguistica et philologica 26

Avtorica: Mojca Žagar Karer
Leto: 2011
Intervjuji in polemike
Linguistica et philologica 25

Avtor: Jože Toporišič
Leto: 2011
Metafora v leksikalnem sistemu
Linguistica et philologica 24

Avtorica: Jerica Snoj
Leto: 2010
Slovenski knjižni jezik 16. stoletja
Razprave o oblikoslovju, besedotvorju, glasoslovju in pravopisu
Linguistica et philologica 23

Avtorica: Majda Merše
Leto: 2009
Zemljepisna in osebna lastna imena v kraju Livek in njegovi okolici
Linguistica et philologica 22

Avtor: Matej Šekli
Leto: 2008
Dvojina v slovenskih narečjih
Linguistica et philologica 21

Avtorica: Tjaša Jakop
Leto: 2008
Stilnost in zvrstnost
Linguistica et philologica 20

Avtor: Jože Toporišič
Leto: 2008
Glossarium Vindicum
Osnutek slovenskega slovarja iz druge polovice 18. stoletja
Entwurf eines slowenischen Wörterbuchs aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
Linguistica et philologica 19

Avtor: Janez Žiga Valentin Popovič [Johann Siegmund Valentin Popowitsch]
Leto: 2007
Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem
Protestantizem
Linguistica et philologica 18

Avtor: Kozma Ahačič
Leto: 2007
Nemške izposojenke pri Trubarju na primeru besedila Ena dolga predguvor
Linguistica et philologica 17

Avtorica: Helena Jazbec
Leto: 2007
Narečni diskurz
Diskurzivna analiza briških pogovorov
Linguistica et philologica 16

Avtorica: Danila Zuljan Kumar
Leto: 2007
Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu
Linguistica et philologica 15

Avtor: Pavle Merkù
Leto: 2006
Pragmatična frazeologija
Linguistica et philologica 14

Avtorica: Nataša Jakop
Leto: 2006
Besedjeslovne razprave
Linguistica et philologica 13

Avtor: Jože Toporišič
Leto: 2006
Slovenska teorija jezikovne naravnosti
S slovenskim (obliko)skladenjskim gradivom
Linguistica et philologica 12

Avtorica: Helena Dobrovoljc
Leto: 2005
Pridiga kot žanr
Linguistica et philologica 11

Avtorica: Aleksandra Bizjak
Leto: 2005
Samostalniška večpomenskost v jeziku slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja
Linguistica et philologica

Avtor: France Novak
Leto: 2004
Tipologija slovarske večpomenskosti slovenskih samostalnikov
Linguistica et philologica

Avtorica: Jerica Snoj
Leto: 2004
Glagolska vezljivost
Iz teorije v slovar
Linguistica et philologica

Avtorica: Andreja Žele
Leto: 2003
Oblikoslovne razprave
Linguistica et philologica

Avtor: Jože Toporišič
Leto: 2003
Zbrani jezikoslovni spisi 1 & 2
Linguistica et philologica

Avtor: France Bezlaj
Leto: 2003
Entropija v slovenskih leposlovnih besedilih
Linguistica et philologica

Avtor: Primož Jakopin
Leto: 2002
Vezljivost v slovenskem jeziku
S poudarkom na glagolu
Linguistica et philologica

Avtorica: Andreja Žele
Leto: 2001
Samodejno tvorjenje govora iz besedil
Postopek za izdelavo sintetizatorja slovenskega govora
Linguistica et philologica

Avtorica: Jerneja Gros
Leto: 2000
Besedna družina iz korena *god- v slovanskih jezikih
Pomenoslovna razčlemba v kulturološkem kontekstu
Linguistica et philologica

Avtorica: Alenka Šivic-Dular
Leto: 1999
K metodologiji preučevanja baltoslovansko-indoiranskih jezikovnih odnosov I
Prvi del
Linguistica et philologica

Avtorica: Varja Cvetko Orešnik
Leto: 1998

Založnik

Založba ZRC

ISSN

1854-2956

ISSN (elektronska izdaja)

2712-2689

Specifikacija

mehka/trda vezava • 17 × 24 cm / 18,5 × 24,5 cm