Linguistica et philologica

Obdobje: od 1998


Zbirka je namenjena znanstvenim objavam s področja jezikoslovnih in filoloških ved. Težišče tvorijo slovenščina in njej izvorno sorodni jeziki, vidik pa je zgodovinski ali opisni, gradivski ali razlagalni, primerjalni ali protistavni. Zajeti so knjižni jezik, narečja in jezikovna tehnologija.


Naslovi

Publikacija
Oživljeni Vodnik
Razprave o Valentinu Vodniku
Linguistica et philologica 39

Leto: 2019
Uredile: Alenka Jelovšek, Irena Orel, Andreja Legan Ravnikar

Redna cena
23,00 €
Spletna cena
20,70 €

Publikacija
Krajevni govor Krope
Linguistica et philologica 38

Leto: 2019
Avtorica: Jožica Škofic

Redna cena
24,00 €
Spletna cena
21,60 €

Publikacija
Lipalja vas in njena slovenska govorica
Linguistica et philologica 34

Leto: 2016
Avtorji: Robert Grošelj, Karmen Kenda-Jež, Vlado Klemše, Vera Smole, Matej Šekli

Redna cena
18,00 €
Spletna cena
16,20 €

Publikacija
Slovenski knjižni jezik 16. stoletja
Razprave o jezikovnem sistemu, besedju in prevodni problematiki
Linguistica et philologica 29

Leto: 2013
Avtorica: Majda Merše

Redna cena
24,00 €
Spletna cena
21,60 €

Publikacija
Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem
Katoliška doba (1600–1758)
Linguistica et philologica 28

Leto: 2012
Avtor: Kozma Ahačič

Redna cena
25,00 €
Spletna cena
22,50 €

Publikacija
Terminologija med slovarjem in besedilom
Analiza elektrotehniške terminologije
Linguistica et philologica 26

Leto: 2011
Avtorica: Mojca Žagar Karer

Redna cena
18,00 €
Spletna cena
16,20 €

Publikacija
Intervjuji in polemike
Linguistica et philologica 25

Leto: 2011
Avtor: Jože Toporišič

Redna cena
28,00 €
Spletna cena
25,20 €

Publikacija
Metafora v leksikalnem sistemu
Linguistica et philologica 24

Leto: 2010
Avtorica: Jerica Snoj

Redna cena
17,00 €
Spletna cena
15,30 €

Publikacija
Slovenski knjižni jezik 16. stoletja
Razprave o oblikoslovju, besedotvorju, glasoslovju in pravopisu
Linguistica et philologica 23

Leto: 2009
Avtorica: Majda Merše

Redna cena
19,50 €
Spletna cena
17,60 €

Publikacija
Stilnost in zvrstnost
Linguistica et philologica 20

Leto: 2008
Avtor: Jože Toporišič

Redna cena
17,00 €
Spletna cena
15,30 €

Publikacija
Glossarium Vindicum
Osnutek slovenskega slovarja iz druge polovice 18. stoletja
Linguistica et philologica 19

Leto: 2007
Avtor: Janez Žiga Valentin Popovič [Johann Siegmund Valentin Popowitsch]

Redna cena
9,50 €
Spletna cena
8,60 €

Publikacija
Narečni diskurz
Diskurzivna analiza briških pogovorov
Linguistica et philologica 16

Leto: 2007
Avtorica: Danila Zuljan Kumar


Publikacija
Pridiga kot žanr
Linguistica et philologica 11

Leto: 2005
Avtorica: Aleksandra Bizjak


Publikacija
Glagolska vezljivost
Iz teorije v slovar
Linguistica et philologica

Leto: 2003
Avtorica: Andreja Žele

Redna cena
10,00 €
Spletna cena
9,00 €

Publikacija
Vezljivost v slovenskem jeziku
S poudarkom na glagolu
Linguistica et philologica

Leto: 2001
Avtorica: Andreja Žele

Redna cena
11,00 €
Spletna cena
9,90 €

Ključne besede
16. st.
18. st.
avtomatska obdelava podatkov
baltoslovanski jeziki
Beneška Slovenija
besedilna koherenca
besedilna kohezija
besedilna skladnja
besedišče
besedoslovje
besedotvorje
bibliografije
biografije
Bohorič, Adam
briško narečje
Brižinski spomeniki
Čabranka
dialektologija
diskurz
dolenjsko narečje
dvojina
elektrotehnika
etimologija
fonetika
fonologija
formalna semantika
frazemi
frazeologija
Frischlin, Nikodem
funkcija
funkcijska lingvistika
geneolingvistika
genetolingvistika
genetsko jezikoslovje
geografska imena
geolekt
geolingvistika
glagol
glasoslovje
goransko narečje
Goriška Brda
govor
govorjeni diskurz
govorni signali
historična lingvistika
historična slovnica
humanizem
imenoslovje
indoevropski jeziki
indoevropsko primerjalno jezikoslovje
indoiranski jeziki
intervjuji
Italija
izposojenke
jezik
jezikoslovci
jezikoslovje
jezikovna analiza
jezikovne analize
jezikovne študije
jezikovne zvrsti
jezikovni atlasi
jezikovni vidik
kategorialne pomenske lastnosti
katoliška doba
keltščina (galščina)
knjižni jezik
korpusi
korpusno jezikoslovje
krajevna imena
krajevni govori
Kras
Kropa
leksikografija
leksikologija
leposlovje
lingvistika
lingvogeneza
Livek
logika
Megiser, Hieronim
metafora
metodologija
morfologija
moški spol
naglas
naglaševanje
naravni jeziki
narečja
nemčizmi
obdelava
oblikoglasje
oblikoslovje
onomastika
osebna imena
paleolingvistika
pogovorni jezik
polemike
pomenoslovje
pragmatični frazemi
pragmatika
praslovanščina
pravopis
prevajanje
pridigarstvo
pridige
priimki
primerjalna slovnica
primerjalno jezikoslovje
protestantizem
protestantske knjige
raba jezika
računalniška lingvistika
retorika
samostalnik
semantika
sintaksa
sintetični govor
skladnja
slavisti
slovanski jeziki
slovarji
slovaropisje
slovaroslovje
slovarska večpomenskost
Slovenija
slovenska besedila
slovenska geografska imena
slovenska književnost
slovenska lastna imena
slovenska narečja
slovenska osebna imena
slovenska poezija
slovenski jezikoslovci
slovenski pesniki
slovenski protestanti
slovenščina
slovnica
slovnice
sociolingvistika
statistične metode
stavek
stilistika
strokovna izobrazba
substrat
študije
teorija
teorija naravnosti
Ter
terminologija
Terska dolina
Tolminsko
toponimija
toponomastika
Toporišič, Jože
Trubar, Primož
Tržaška pokrajina
tvorjenje
uporaba računalnikov
večpomenskost
vezljivost
Vodnik, Valentin
vplivi
vzhodnoindoevropski jeziki
zaznamovanost (lingv.)
zborniki
zemljepisna imena
zgodovina
zgodovina jezika
zgodovina jezikoslovja
zgodovinska sociolingvistika
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR