Krajevni govori ob Čabranki in zgornji Kolpi

Avtorica: Januška Gostenčnik
Leto: 2018


V monografiji so predstavljeni krajevni govori v Sloveniji in na Hrvaškem, ki so v tradicionalni slovenski dialektologiji uvrščeni v severni del kostelskega narečja dolenjske narečne skupine slovenskega jezika. Razmejitev slovenskega (in hrvaškega) jezika in njunih narečij s politično mejo med Slovenijo in Hrvaško na tem območju je odraz izključno sociolingvistične, ne pa širše jezikoslovne presoje, ki bi upoštevala jezikovnorazvojne značilnosti teh govorov in jih razmejila na podlagi njihovega jezikovnozgodovinskega razvoja. Z definicijskimi lastnostmi slovenskega jezikovnega sistema se je skušalo dokazati hipotezo, da je del govorov, ki se trenutno uvrščajo v zahodno goransko podnarečje goranskega narečja hrvaškega jezika, lingvogenetsko gledano, del istega jezikovnega sistema kot severni del kostelskega narečja (po starem) oziroma čabranškega narečja (po novem), tj. del slovenskega jezikovnega sistema in ne hrvaškega kajkavskega. Sociolingvistični vidiki jezikovne ali narodnostne pripadnosti niso bili niti predmet zanimanja niti proučevanja.Kazalo vsebine

1 Uvod
  1.1 Mreža krajev
  1.2 Družbeno-geografski oris obravnavanega območja
     1.2.1 Današnja upravna delitev
     1.2.2 Geografska umestitev    
     1.2.3 Zgodovinski oris
  1.3 Pregled preučevanja govorov ob Čabranki in v zgornjem Obkolpju
     1.3.1 Zgodovina preučevanja
     1.3.2 Slovenska dialektologija
     1.3.3 Hrvaška dialektologija
     1.3.4 Etnološko-jezikovni prispevki
  1.4 Obravnavano narečno gradivo
     1.4.1 Narečna transkripcija
  1.5 Lastnosti obravnavanih jezikovnih sistemov
     1.5.1 Od skupnega razvoja do posameznih jezikovnih sistemov
     1.5.2 Slovenski jezikovni sistem
          1.5.2.1 Izhodiščni splošnoslovenski fonološki sistem
          1.5.2.2 Nadaljnja dialektizacija
          1.5.2.3 Dolenjska narečna skupina
          1.5.2.4 Kostelsko narečje – čabranško narečje
          1.5.2.5 Zahodno goransko podnarečje
     1.5.3 Kajkavski jezikovni sistem

2 Fonologija
  2.1 Fonološki opisi
     2.1.1 Babno Polje
          2.1.1.1 Inventar
          2.1.1.2 Distribucija
     2.1.1.3 Izvor
     2.1.2 Čabar
          2.1.2.1 Inventar
          2.1.2.2 Distribucija
          2.1.2.3 Izvor
     2.1.3 Ravnice
          2.1.3.1 Inventar
          2.1.3.2 Distribucija
          2.1.3.3 Izvor
     2.1.4 Gerovo
          2.1.4.1 Inventar
          2.1.4.2 Distribucija
          2.1.4.3 Izvor
     2.1.5 Osilnica
          2.1.5.1 Inventar
          2.1.5.2 Distribucija
          2.1.5.3 Izvor
     2.1.6 Bosljiva Loka
          2.1.6.1 Inventar
          2.1.6.2 Distribucija
          2.1.6.3 Izvor
  2.2 Vokalizem
     2.2.1 Dolgi naglašeni vokalizem
          2.2.1.1 Issln. */*-
          2.2.1.2 Issln. *ō
          2.2.1.3 Issln. *ē/*è-
          2.2.1.4 Issln. */*-
          2.2.1.5 Issln. *ò
          2.2.1.6 Issln. *ǭ/*-
          2.2.1.7 Umično naglašena e in o
          2.2.1.8 Issln. */*-
          2.2.1.9 Issln. *ā/*à-
          2.2.1.10 Issln. *ī/*ì-
          2.2.1.11 Issln. *ū/*ù-
          2.2.1.12 Issln. */*-
          2.2.1.13 Issln. */*
     2.2.2 Kratki naglašeni vokalizem
     2.2.3 Kratki nenaglašeni vokalizem
  2.3 Konzonantizem
          2.3.1.1 Issln. *l
          2.3.1.2 Issln. *ĺ
          2.3.1.3 Issln. *r/*ŕ
          2.3.1.4 Issln. *ń/*n
          2.3.1.5
          2.3.1.6
          2.3.1.7
          2.3.1.8 Issln. *p/*b
          2.3.1.9 Issln. *t/*d
          2.3.1.10 Issln. *
          2.3.1.11 Issln. *k/*g/*x
          2.3.1.12 Issln. *c/*z/*s/*č/*ž/*š
  2.4 Prozodija
  2.5 Geolingvistični prikaz jezikovnih pojavov
     2.5.1 Uvodna karta
     2.5.2 Odraz issln. */*
     2.5.3 Odraz issln. *ō
     2.5.4 Odraz issln. *ē/*è- in issln. */*
     2.5.5 Odraz issln. *ò- in issln. *ǭ/*
     2.5.6 Odraz issln. */- in issln. *ā/*à-
     2.5.7 Odraz issln. */*- 165
     2.5.8 Odraz umično naglašenega e
     2.5.9 Odraz umično naglašenega o
     2.5.10 Odraz issln. *ī/*ì-
     2.5.11 Odraz issln. *ū/*ù-
     2.5.12 Odraz issln. *ĺ
     2.5.13 Odraz issln. *ń
     2.5.14 Prehod *lVO > VO
  2.6 Sklep
     2.6.1 Relativna kronologija čabranških jezikovnih pojavov
     2.6.2 Govori čabranškega narečja
     2.6.3 Predlog nove narečne razmejitve

3 Morfologija
  3.1 Samostalnik
     3.1.1 Moška sklanjatev
     3.1.1.1 Nabor in izvor končnic
          3.1.1.2 Komentar
          3.1.1.3 Prehodi iz neproduktivnih sklanjatev
          3.1.1.4 Gradivo
     3.1.2 Srednja sklanjatev
          3.1.2.1 Nabor in izvor končnic
          3.1.2.2 Komentar
          3.1.2.3 Prehodi iz neproduktivnih sklanjatev
          3.1.2.4 Gradivo
     3.1.3 Ženska a-sklanjatev
          3.1.3.1 Nabor in izvor končnic
          3.1.3.2 Komentar
          3.1.3.3 Prehodi iz neproduktivnih sklanjatev
          3.1.3.4 Gradivo
     3.1.4 Ženska i-sklanjatev
          3.1.4.1 Nabor in izvor končnic
          3.1.4.2 Komentar
          3.1.4.3 Prehodi iz neproduktivnih sklanjatev
          3.1.4.4 Gradivo
  3.2 Pridevnik
     3.2.1 Nabor in izvor končnic
     3.2.2 Nedoločnost in določnost
     3.2.3 Stopnjevanje
  3.3 Glagol
     3.3.1 Nedoločnik
     3.3.2 Sedanjik
          3.3.2.1 Nabor in izvor končnic
          3.3.2.2 Komentar in gradivo
     3.3.3 Prihodnjik
     3.3.4 Preteklik
     3.3.5 Predpreteklik
     3.3.6 Pogojnik
     3.3.7 Velelnik
  3.4 Zaimek
     3.4.1 Osebni zaimek
     3.4.2 Svojilni zaimek
     3.4.3 Kazalni zaimek
     3.4.4 Vprašalni zaimek
     3.4.5 Nikalni zaimek
     3.4.6 Povratno osebni zaimek
  3.5 Števnik
     3.5.1 Glavni števnik
     3.5.2 Vrstilni števnik

4 Sklep

5 Krajevni govori ob Čabranki in zgornji Kolpi (Povzetek)

6 Local dialects of Čabranka and Upper Kolpa river (Summary)

7 Mjesni govori oko Čabranke i gornje Kupe (Sažetak)

8 Seznam krajšav in kart

9 Viri in literaturaŠe ...Redna cena
18,00 €

Spletna cena
16,20 €


Ključne besede
Čabranka
dialektologija
dolenjsko narečje
fonologija
genetolingvistika
genetsko jezikoslovje
geolingvistika
goransko narečje
morfologija
narečja
slovenščina
sociolingvistika
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR