Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem. Protestantizem

Avtor: Kozma Ahačič
Leto: 2007


Avtor v delu pokaže, kako so na oblikovanje misli o jeziku in književnosti pri slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja vplivali zgledi tedaj že razvitih knjižnih izročil (v večji meri nemškega in latinskega, manj tudi italijanskega). V tem okviru vseskozi opozarja tudi na močan odmev humanizma v delih slovenskih protestantskih piscev.

Delo obsega več vsebinskih sklopov. Najprej z vidika zgodovinske sociolingvistike predstavi pregled nekaterih glavnih tem s področja jezika in književne produkcije na Slovenskem v 16. stoletju. Največji del monografije obsega analiza prve slovenske slovnice Adama Bohoriča iz leta 1584. Delo prinaša pregled potencialnih posrednih in neposrednih virov zanjo ter na njihovi podlagi analizira besedilo slovnice. Če je do sedaj veljalo, da se je Bohorič zgledoval po Melanchthonovi slovnici, lahko na podlagi novih podatkov opazujemo tudi druge vplive: od vpliva ene izmed priredb Donata do vpliva slovnice nemškega slovničarja Johannesa Claja. Hkrati pa delo opozarja tudi na humanistični duh Bohoričeve slovnice in Bohoričevo samostojnost pri mnogih rešitvah, pomembnih za zgodovino slovenskega jezikoslovja. V nadaljevanju delo utemeljuje, zakaj lahko dodatek v štirijezičnem slovarju Hieronima Megiserja (MD 1592) glede na tedanje stanje na področju evropskega jezikoslovja označimo kot nekakšno malo slovnico štirih jezikov. Proučuje tudi jezikovna vprašanja, s katerimi so se v različnih delih ukvarjali slovenski protestantski pisci, ter jezikovno terminologijo, ki je ob tem nastajala. V poglavju o nemškem šolniku ter piscu Nikodemu Frischlinu v Ljubljani predstavlja nove vire za vrednotenje njegove vloge v zgodovini šolstva in jezikoslovja na Slovenskem. Delo natančneje proučuje tudi dva osnovna problemska sklopa v zvezi z oblikovanjem knjižnih del slovenskih protestantskih piscev: opisuje, kakšne tehnike prevajanja so uporabljali in s katerimi izrazi so opisovali svojo prevajalsko dejavnost. Še posebej zanimive rezultate je prinesla obravnava možnih predlog za prevajanje svetopisemskih besedil: predvsem nov je podatek o tem, da naj bi bila osnova za Trubarjevo prevajanje Nove zaveze Erazmovo besedilo, za prevajanje psalmov pa bogato komentirani prevod Wolfganga Muscula in Rudolpha Waltherja. Izvirna dela slovenskih protestantskih piscev pa delo razišče z vidika njihovega retoričnega oblikovanja.

Kljub zapleteni tematiki je delo pisano v privlačnem, bralcu prijaznem slogu, razumevanje tematike pa dodatno olajšajo številni grafični prikazi in bogat slikovni material.Kazalo vsebine

Uvod

1 Uvodni shematski pregled dejavnikov in ohranjenih pričevanj pisne kulture v slovenskem prostoru pred pojavom slovenskega knjižnega jezika v 16. stoletju

1.1 Raba jezika po družbenih položajih

1.2 Šolstvo

1.2.1 Elementarno šolstvo

1.2.2 Socialni izvor učencev

1.2.3 Raba jezikov v elementarnem šolstvu

1.2.4 Univerzitetno izobraževanje

1.3 Rokopisi, knjige in knjižnice

1.4 Latinska, nemška in slovenska besedila iz 15. stoletja

2 Sociolingvistični pregled nekaterih glavnih vprašanj s področja jezika in knjižne produkcije v 16. stoletju

2.1 Uvod

2.2 Pisci protestantskih del

2.3 Naslovniki protestantskih del

2.3.1 Kdo je preprosti človek in kdo gemeiner mann

2.3.2 Drugi naslovniki

2.4 Vloga rabe različnih jezikov glede na odnos tvorcev besedil do naslovnikov

2.5 Branje in poslušanje

2.6 Raba slovenščine v cerkvi

2.7 Šolanje uporabnikov knjižnega jezika

2.8 Financiranje protestantskih del

2.9 Prodaja, nakup in naklada protestantskih knjig

2.10 Uporabniki

2.11 Pogled naprej

3 Bohoričeva slovnica Arcticae horulae succisivae de Latinocarniolana literatura

3.1 Uvod

3.2 Pregled dosedanjih obravnav

3.3 Pregled možnih virov za Bohoričevo slovnico in tedanjega stanja v jezikoslovju

3.3.1 Filip Melanchthon

3.3.2 Donat

3.3.3 Priscian

3.3.4 Latinsko humanistično slovnično izročilo pred Bohoričem

3.3.5 Slovničarstvo v bližnjih evropskih deželah v 16. stoletju

3.4 Analiza Bohoričeve slovnice

3.4.1 Etymologia – pregibanje besed

3.4.2 Syntaxis – skladnja

3.4.3 Examen etymologiae, examen syntaxeos – preizkus etimologije, preizkus skladnje

3.4.4 Dve kratki poglavji na koncu slovnice

3.4.5 Orthographia – pravopis (BH 1584: 1–39)

3.4.6 Praefatio – predgovor (BH *2a–**4b)

3.4.7 Naslovnica Bohoričeve slovnice

4 Mala slovnica štirih jezikov v Megiserjevem slovarju iz leta 1592

4.1 Nomen – ime (MD 1592: Y 1a–Y 3b)

4.2 Pronomen – zaimek (MD 1592: Y 4a–Y 6b)

4.3 Verbum – glagol (MD 1592: Y 7a–Z 8a)

5 Misel o jeziku zunaj slovnic: jezikoslovni drobci v nekaterih delih slovenskih protestantskih piscev

5.1 Opisi jezikovnih vprašanj

5.1.1 Črkopis in opisi izgovora posameznih glasov

5.1.2 Oblikoslovje

5.1.3 Skladnja

5.1.4 Ravni(ne) jezika

5.1.5 Jezik, narečje, govor

5.1.6 Vpliv Biblije na oblikovanje predstave o jeziku in jezikih

5.2 Jezikoslovna terminologija pri slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja

6 Pogled od zunaj – Nikodem Frischlin

6.1 Quaestiones grammaticae in Strigilis grammatica, Frischlinovi slovnični deli, napisani v Ljubljani

6.2 Spis De ratione instituendi puerum in odmevi Frischlinovega delovanja na ljubljanski stanovski šoli

6.3 Slovenščina med drugimi jeziki

7 Misel o prevajanju in prevajalska praksa

7.1 Slovenski izrazi za prevajanje in prevod

7.2 Tehnika prevajanja in viri za prevod svetopisemskih besedil

7.2.1 Pregled dosedanjih pomembnejših obravnav

7.2.2 Kaj pravijo o virih za svoje prevode svetopisemskih besedil slovenski protestantski pisci

7.2.3 Analiza virov za svetopisemske prevode in osnovnih prevajalskih postopkov

7.2.4 Kreljev in Juričičev prevod novozaveznih besedil v Postilah

8 Slovenski protestantski pisci in humanistična retorika

8.1 Pregled tedanjega stanja na področju retorike

8.1.1 Retorika, ki obdeluje quinque partes artis

8.1.2 Priročniki pridiganja (ars concionandi)

8.1.3 Retorika pisanja pisem (ars epistolica)

8.1.4 Zbirke primerov

8.1.5 Retorika figur in tropov

8.2 Retorična terminologija v slovenskih besedilih slovenskih protestantskih piscev

8.3 Retorična oblikovanost besedil slovenskih protestantskih piscev

8.3.1 Expolitio – uglajevanje

8.3.2 Veččlenski izrazi

8.3.3 Drugo

8.3.4 Item ter in summa

8.3.5 Vpliv retorične gradnje besedila glede na dele govora

8.3.6 Retorična zgradba ohranjenih pisem

9 Sklep

10 Dodatek

11 Povzetek/Summary

12 Viri in literatura

12.1 Viri

12.1.1 Dela slovenskih protestantskih piscev

12.1.2 Drugi viri

12.2 Literatura

13 Kazalo slik

14 Imensko kazalo

15 Stvarno

16 Besedno kazalo
Redna cena
23,00 €

Spletna cena
20,70 €


Ključne besede
16. st.
Bohorič, Adam
Frischlin, Nikodem
humanizem
jezik
Megiser, Hieronim
prevajanje
protestantizem
retorika
slovenska književnost
slovenski protestanti
slovenščina
slovnice
terminologija
Trubar, Primož
vplivi
zgodovina jezikoslovja
zgodovinska sociolingvistika
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR