Sekcija za zgodovino slovenskega jezikaSekcija je bila formalno ustanovljena leta 1975, pod imenom Komisija za historične slovarje slovenskega jezika pa je začela delovati že leta 1973.

Njeno osnovno poslanstvo je izdelava zgodovinskih slovarjev slovenskega jezika in raziskovanje slovenske jezikovne zgodovine. Njena osrednja dolgoročna naloga je priprava Slovarja jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja.

Sodelavci sekcije so doslej pripravili naslednja večja dela:

Francka Premk, Korenine slovenskih Psalmov, Ljubljana 1992: Trubarjevo društvo.

Majda Merše, Vid in vrstnost glagola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja, Ljubljana 1995: SAZU.

Jože Stabej, Matija Kastelec, Gregor Vorenc, Slovensko-latinski slovar, po: Matija Kastelec – Gregor Vorenc, DICTIONARIVM LATINO-CARNIOLICVM (1680–1710), Ljubljana 1997: Založba ZRC.

Majda Merše, France Novak, Francka Premk, Slovar jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja, Poskusni snopič, Ljubljana 2001: Založba ZRC.

France Novak, Samostalniška večpomenskost v jeziku slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja, Ljubljana 2004: Založba ZRC.

Kozma Ahačič, Izvirne slovenske pesmi Jovana Vesela Koseskega, Vsebinski opis, okoliščine nastanka, pregled ocen, jezik, tekstnokritični aparat ter diplomatični in kritični prepis pesmi 1818–1852, Ljubljana 2006: Slavistično društvo Slovenije.

Biblia Slavica, Serie IV: Südslavische Bibeln, Band 3: Slovenische Übersetzungen 1555–1582 (Matthäus-Evangelium (1555); Paulus, Römerbrief (1560); Paulus-Briefe (1561, 1567); Psalter (1566); Neues Testament (1581–1582) übersetzt von Primož Trubar, Jesus Sirach (1575); Pentateuch (1578); Proverbia (1580) übersetzt von Jurij Dalmatin) (uredili Jože Krašovec, Majda Merše, Hans Rothe), Paderborn, München, Wien, Zürich 2006: Ferdinand Schöningh.

Biblia Slavica, Serie IV: Südslavische Bibeln, Band 3: Slovenische Übersetzungen 1555–1582, Kommentare (uredili Jože Krašovec, Majda Merše, Hans Rothe), Paderborn, München, Wien, Zürich 2006: Ferdinand Schöningh.

Majda Merše, Kozma Ahačič, Andreja Legan Ravnikar, Jožica Narat, Francka Premk, Wortschatz der slowenischen Bibelübersetzungen des 16. Jahrhunderts, v: Biblia Slavica, Serie IV: Südslavische Bibeln, Band 3: Slovenische Übersetzungen 1555–1582, Kommentare, Paderborn, München, Wien, Zürich 2006: Ferdinand Schöningh, str. 99–325.

Kozma Ahačič, Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem, Protestantizem, Ljubljana 2007: Založba ZRC.

Kozma Ahačič, Primož Trubar.doc, za domišljijsko potovanje in domače branje (izbor odlomkov iz del Primoža Trubarja), Ljubljana 2008: Rokus Klett.

Andreja Legan Ravnikar, Slovenska krščanska terminologija, od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja, Ljubljana 2008: Založba ZRC.

Trubarjeva številka, Slavistična revija 56/57 (uredila Majda Merše s tehničnim sodelovanjem Kozme Ahačiča in Andreje Žele), Ljubljana 2008–2009: Slavistično društvo Slovenije.

Kozma Ahačič, Katekizem (1550), v sodobni knjižni slovenščini, Slovenj Gradec 2009: Združenje Trubarjev forum.

Majda Merše, Slovenski knjižni jezik 16. stoletja, Razprave o oblikoslovju, besedotvorju, glasoslovju in pravopisu, Ljubljana 2009: Založba ZRC.

Kozma Ahačič, Andreja Legan Ravnikar, Majda Merše, France Novak, Jožica Narat, Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Ljubljana 2011: Založba ZRC.

Breda Pogorelec, Zgodovina slovenskega knjižnega jezika, jezikoslovni spisi I (uredil Kozma Ahačič), Ljubljana 2011: ZRC SAZU, Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Glavna delovna naloga sekcije je priprava razlagalnega zgodovinskega slovarja z delovnim naslovom Slovar jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja, za katerega je bilo v minulih treh desetletjih s popolnim izpisom vseh ohranjenih del zbrano in urejeno celovito gradivo (pribl. 3.200.000 izpisov). Med vzporedne delovne naloge spadajo: raziskovanje razvojne problematike slovenskega (knjižnega) jezika v minulih obdobjih, raziskovanje problematike, ki se odpira pri slovarski obravnavi besedja, in hkrati zagotavljanje ustrezne teoretične osnove slovarskemu delu, računalniški prepis slovenskih tiskov iz 16. stoletja, ki nastaja s ciljem, da bi le-ti postali dostopni na posebnem portalu, vključitev izbranih slovnic slovenskih avtorjev v mednarodno bazo CTLF (Corpus de textes linguistiques fondamentaux) in priprava portala slovenskih slovnic in pravopisov.

Sekcija hrani naslednje pomembne klasične in digitalne zbirke:

– listkovno kartoteko (pribl. 3.169.000 listkov, na katerih so večinoma fotokopirani odlomki iz protestantskih del, podčrtana izpisovana enota in izpisano geslo), ki je bila zbrana s popolnim izpisom 51 del s slovenskim besedilom iz obdobja 1550–1603; urejena je po abecednem in hkrati časovnem zaporedju; dopolnjuje jo pribl. 30.000 računalniških izpisov iz dveh del;

– listkovno kartoteko (pribl. 160.000 listkov, na katerih so fotokopirani odlomki iz del, napisanih v stari knjižni prekmurščini, podčrtana izpisovana enota in izpisano geslo), ki je bila zbrana s popolnim izpisom štirih del ter s kombinacijo popolnega in izbirnega izpisa 21 jezikovno, avtorsko in vsebinsko najznačilnejših prekmurskih del iz obdobja 1715–1918;

– popolne izpise (rokopisne in tipkane) slovenskega besedja iz starejših rokopisnih in tiskanih slovarjev: poleg izpisov iz obeh Megiserjevih večjezičnih slovarjev (1592 in 1603), ki so služili izdelavi obrnjenih slovarjev, še izpisi iz Alasijevega (1607), Kastelec-Vorenčevega (1680–1710), Hipolitovega (1712), Apostlovega (1760), Pohlinovega (1781), Gutsmanovega (1789), Zagajškovega (1773–1790), Vodnikovega (1806–1817) in Pennovega (1854) – skupno pribl. 1.000.000 listkov;

– večinoma izbirne izpise (rokopisne in tipkane) iz slovnic (npr. iz celovške izdaje Bohoriča) in iz drugih, zvrstno različnih del iz minulih obdobij: iz različnih izdaj Evangelijev in listov, Kranjske čbelice, Kmetijskih in rokodelskih novic, patentov iz 18. stoletja, iz del različnih avtorjev (Ciglerja, Dajnka, Glavarja, Japlja, Jarnika, Knobla, Kumerdeja, Linharta, Makovca, Pohlina, Prešerna, Ravnikarja, Robide, Skalarja, Slomška, Smoleta, Vertovca, Vodnika); skupno pribl. 335.000 listkov.

Nekdanja članica sekcije: dr. Francka Premk